Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ayr?l?k ?iirleri

Bu sayfam?zda ayr?l?k günü için yaz?lm?? ?iir kategorisindeki ayr?l?k ?iirlerine ula?abileceksiniz. Ayr?ca sizde ?iir yollamak ve buradaki ?iirler hakk?nda yorum yapmak için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun ayr?l?k ?iirleri:
Ayr?l?k Günü
Ben nice ayr?l?klar gördüm ömrümce
Ku?lar gördüm; k?r?lm?? kolu, kanad?
Ayr? dü?mü? sevdi?inden ku?lar gördüm
Hiç bir ayr?l?k bana bu kadar komad?
Ayr?l???n bir a?r?d?r vurur ?akaklar?mda
Ve büyür gözlerimde bir okyanus kadar
Derinden ses verir içimde bir tel
Sonra, birdenbire k?r?l?r, kopar
Yeryüzü çekilir alt?ndan ayaklar?m?n
Geçer ba??ma çöken bir tavan gibi gökyüzü
Durmadan çal?n?r kulaklar?mda
?ark?lar?n en hüzünlüsü
Seni al?p uzaklara giden otobüs
Benim üzerimden geçer h???mla
Devrilir, bakakal?r?m ard?ndan
Bir sel gibi akan gözya??mda...
Art?k ne yapsam bo?, teselliler faydas?z
Karanl?k gitgide en derinlere çeker beni
Çaresiz, bütün sokaklar?nda bu ?ehrin
Böyle peri?an beklerim dönmeni
Dola??r birbirine yorgun ayaklar?m
Ellerimi koyacak bir yer bulamam
Nereye gitsem, en koyusu ac?lar?n
Ne yana baksam, ç?ld?rtan bir ak?am
?stemem ben bu ömrü, bu talihi istemem
Böyle durup durup senden ayr?lmak varsa
Orada bir mezar kaz?l?r benim için
Ayr?l???n nerede ba?larsa.
———————————-
Bir Ayr?l?k Gününde
Ne gariptir ?u ayr?l?k günleri
Bir dosttan da, dü?mandan da ayr?lsan
Nedense bir tuhaf oluyor insan
Derin bir s?z? giriyor içeri
Son bir defa bakarken caddelere
Dükkânlara, evlere, kahvelere
Hât?ra yüklü kervanlar geçiyor
Dolu dolu gözlerinin önünden
Bu son yadigar m? bir ayr?l?k gününden
Ne unutulmaz zamanlar geçiyor
A??r a??r biz fark?nda de?ilken
Gökler masmavi, yaprak yemye?ilken
Sen istedi?in kadar unutulmaz de
Bu son dakika, bu vakitsiz ya?mur
Unutulur, azizim unutulur
Ba?ka ne yap?l?r böyle bir günde
Kapanan bavul, çivilenen sand?k
Ve sonra kuru bir "Allaha ?smarlad?k!"
—————————————
Gittin ?çimde Kald? Ayr?l?k
Gittin
Ayr?l?rken buz tutmu? b?y?kt? gözlerin
Kaçamak ellerimiz komutsuz salland?
Dudaklar?m?zda s?radan sözcükler
Vedala?may? bile beceremedik
Son bir bak?? kald? arkanda
Kalabal??a kar??an
Her ?ey düzmece bir dinginli?e gömüldü
Gittin.
?çimde
Y???nlarca kitap kald? uçu?an
Sözcükler beynimin kö?elerinden
Ç?k?p korkuttular gecelerimi
Pe?imden geldi gölgeler
Aynalara bakamaz oldum
Hiçbir oyun avutmad? beni
Ya?am?ma s??mayan bir ?ey kald?
?çimde.
Kald?
Yeni bir kent i?kenceye haz?r
Öde?emedim gitti?in mevsimlerle
Belle?imi silkeleyip an?lardan
Tik tak çald?n uzun zaman
Al??amad?m yar?ml??a
Dü?lerimde intihar tutkular?
S?rt?mda hançerinin oydu?u bo?luk
Kald?.
Ayr?l?k
Ço?alarak giriyor günlerime
Senden ba?ka kim bilebilir
Geçmi?in dökümünü yapt???m?
A??r a??r pulsara dönü?ürken güne?ler
Sonbahar hüznüne benziyor pencerede
Art?k konuk beklemeyen gözlerim
Sayfalar da bitti ???k da her yan? kaplad?
Ayr?l?k.
———————————-
Ayr?lanlar ?çin
Yollar?m?z burada ayr?l?yor
Art?k birbirimize iki yabanc?y?z
Her ne kadar ac? olsa, ne kadar güç olsa
Her ?eyi evet her ?eyi unutmal?y?z
Her kaderin tesellisi bulunur, üzülme
?nsan ne kadar sevse unutabilir
Mevsimler, gelir geçer, y?llar geçer
Sen de unutursun bir gün gelir
Hiç ya?amam??ças?na, hiç sevmemi?çesine
Unutursun o günlerimizi, gecelerimizi
O günlerce gecelerce sevi?melerimizi
Her ?eyi evet her ?eyi unutabilirsin
Hatta bütün yazd?klar?m? sat?r sat?r
Kal?rsa, içinde bir derin s?z? kal?r
———————————-
K?r?k Kalpler
Biz a?kla ba?? dönmü? iki çocuk
Bütün bir bahar o çiçek ben yaprak
Yarabbi ne güzel sevi?iyorduk
Dünyay? a?ktan ibaret sanarak.
Kim ne kar??t?, ne istedi bizden
Göz mü de?di ne oldu sevdaya.
Ay?rd?lar bizi birbirimizden
Hem de göz göre yürek parçalaya.
A?kt? bizdeki onlardaki mant?k
Onlardan yana ç?kt? kahpe felek.
Birer kalp b?rakt?lar bize k?r?k
Ömrümüzce gözya?? döktürecek.
————————————
YAKISTIMI AYRILIK BU SEVDAYA
Zamans?zm? geldi bize bu zalim ayr?l?k
Yada zaman? çoktan gelmi?tide bizmi göremedik
Bo? hayallerdi belkide direndik umut kesmedik
Ölesiye sevdikte simdi çaresizli?emi yenildik...
Kalakald?m simdi sensiz çaresiz hayalinle
Ba?aracaks?n dayan diyorum yüre?im dayan
Asl?nda sana de?il kendime bile, bu bir yalan
Ölesiye sevdikte ?imdi çaresizli?emi yenildik...
Zaman?n gücü yetermi, unuttururmu seni bana sevdi?im
Vazgeçdi?im bir sen olsanya tüm ya?ama sevincim
Tutunacak bi dal gerek bilmem neyle diner bu sancim
Ölesiye sevdik sevdikte simdi çaresizli?emi yenildik...
Kaç kez zorlad?k imkans?z? da ne geçti ele
Gec kal?nan a?kin kayb?na bir günde sen ekle
?imdi kime fayda sa?lar bu ayrilik bir deyin hele
Ölesiye severken teslimmi olduk, simdi çaresizli?e
Gönül diyor sar?l hayallerine, meydan oku dünyaya
Sevda yolundan dönülmez, sevdi?in söyledi bu sözü hatirla
B?rakma hayellerinin pe?ini saril umutla yarinlara
Ölesiye severken yak??t?m? ayr?l?k bu sevdaya.
————————————-
BIRAKIP G?TT?N BEN?
B?rak?p gittin bei bütün kap?lardan.
Bütün çöllerde tek ba??ma koydun beni.
?afakta aray?p ö?le vakti yitirdim.
Vard???m hiçbir yerde de?ildin.
Sensin bir odan?n sahras?n? nas?l anlatsam.
Hiç bir ?eyin seni and?rmad??? bir pazar kalabal???.
Denizde dalga k?randan da bo? bo?lu?una bir gün.
Seslenip senden cevap alamad???m sessizli?i.
B?rak?p gittin beni kalarak oldu?un yerde hareketsiz.
Her yerde b?rak?p gittin beni gözlerinle.
Dü?lerin yüre?iyle b?rak?p gitti beni.
Geli?i güzel bir nesne gibi,
Bir ?ey bir iskembe gibi,
Bir kart gibi b?rak?p gittin beni,
Dü?en hep ben oldum
Sen bir kere k?m?ldad???nda
Ba??n? çevirdi?in için
A?lad???m? görmedin hiç
Bana bak?p görmedi?in için
Beni anlamad?n hiç
?imdi görmeden, duymadan, anlamadan, ya?amadan,
B?rak?p gittin beni.
—————————————-
ELVEDA GÜLEN GÖZLÜM
HAYD? GEL
YOKSA KAYBOLACAGIM KARANLIKLARDA ;
BELK? KARLI B?R KI? GÜNÜ
BELK? B?R SONBAHAR GECES? :
CESED?M? BULACAKLAR ÇÖP KUTULARININ ARASINDAN GEL?P SANA HABER VER?CEKLER
SASIRMA:
B?R EL?NDE RESM?;
B?R EL?NDE S?LAHI VARDI
D?YECEKLER
?NANMAYACAKSIN
KOSUP GELECEKS?N YANIMA
BEN?
GÖRÜNCE ?NANMAYACAKSIN
EG?L?P SARILACAKSIN O SOGUK VÜCUDUMA ??TE
O AN B? FISILTI DUYACAKSIN DUDAKLARIMDA
E L V E D A G Ü L E N G Ö Z L Ü M
—————————————-
G?D?YORUM GÜLÜM SEN GELMESEN DE
YARALI YÜRE??M BU ACIYA DAYANAMADI
BU KALB?M SENS?Z OLAMADI
GÖNLÜMSENS?ZL??E KATLANAMADI
G?D?YORUM GÜLÜM SEN GELMESEN DE
BEDEN?M SENS?Z SABAHA UYANAMADI
RUHUM BEDEN?MDEN AYRILAMADI
KALB?M SENS?ZL?KTEN HEP KAN A?LADI
G?D?YORUM GÜLÜM SEN GELMESEN DE
BUGÜN GELMESE DE YARIN GEL?R D?YE BEKLED?M
HER GEÇEN GÜN HASRET?N? HASRET?NE EKLED?M
SEVG?N? HEP YÜRE??MDE SAKLADIM
G?D?YORUM GÜLÜM SEN GELMESEN DE
YOKSUN D?YE GECELERCE A?LADIM
YÜRE??M? HASRET?NLE DA?LADIM
SUSUZ IRMAK G?B? SENELERCE ÇA?LADIM
G?D?YORUM GÜLÜM SEN GELMESEN DE
—————————————-
H?Ç SEVMED???N? DUYDUKTAN SONRA
Gönlümde kar?lmaz art?k a?k harc?,
hiç sevmemi?tim ki dedikten sonra
karanl?k kovacak baharlar?m?
hiç sevmedi?ini duyduktan sonra.
Doluya tutuldum temmuz ay?nda,
umut beslemi?im bir riyakara,
vefas?zm?? ruhu anlad?m ama
hiç sevmedi?ini duyduktan sonra.
Art?k konu?maya lüzum kalmad?,
her ?eyim dedi?im oldu yabanc?,
tatt?m bende a?k?n sonbahar?n?
hiç sevmedi?ini duyduktan sonra.
A?lanmaz m? bo?a giden y?llara,
zulüm dolanacak aciz kan?mda,
ecelin gelmesi bo?u bo?una
´´seni hiç sevmemi?tim ki´´dedikten sonra.
——————————————
KALB?ME GÖMER?M O ZAMAN
sonunda bitti galiba görüyorum
içimde can çeki?lerimi duyuyorum
sözlerin çok ac?t?yor ölüyorum
ke?ke ba?tan söyleseydin gidiyorum
nas?lsa koymaz sana biliyorum
kalbime gömerim o zaman
unutupta silerim ozaman
alt taraf? a?k bu da i?te,
vazgeçilmezmisin aman
sanane ki a?l?yorsam
deli gibi istiyorsam
hala seni seviyorsam
sanane ki anlam?yorsan
yalanm?? demek her ?eyin bilemedim
saklam??s?n nefretini göremedim
olmay?nca olmuyor sen sevemedin
yaz?lm?? kadere ayr?l?k silemedim
al??t?m zor olsada kabullendim

#3010

 
© 2015
AŞK