Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ayr?l?k Sözleri

K?sa ayr?l?k sözleri 2015 sayfas? - Hayat?m?zda hepimizin istemeden yada mecbur kalarak ayr?lmak zorunda oldu?u birileri olmu?tur. Bu kimi zaman sevgili yada arkada? veya aileden birisi olmu?tur. ??te bu sayfam?zda sevgiliye ayr?l?k sözleri damar olanlar?n? ve ayr?l?k sözleri anlaml? olanlar?n? yay?nl?yoruz.
A?lay???m terk edip gidisine de?il.Ben; sensizken senden diye sensizi ligi de sevmi?tim.Sen; seninle birlikte sensizli?i de al?p gittin.
A?z?m?n Tad? Yoksa, Hasta Gibiysem, Bo?az?mda Dü?ümleniyorsa Lokmalar, Buluttan Nem Kap?yorsam ?nan Hep Güzel Gözlerinin Hasretindendir. ayr?l?k sözleri k?sa ve öz
Ben Sensizdim..! ak?am?n yakla?t??? saatlerde. kahrolursun görme a?lad???m?. Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?.. ayr?l?k sözleri facebook
Beni sensiz b?rakt???n gün geliyor akl?ma , dü?ünüyorum da çok ac? çekmi?tim, ama ?u anda daha da çok çekiyorum ama biliyorum ki sen bu ac?ya hiçbir zaman de?medin beni hiç bir zaman sevmedin sen sevsen de sevmesen de ben seni sevdim hep de öyle kalacak..
Beni terk etti?in gün, saçlar?ndan bir tel kopar?p asaca??m kendimi. Beni terk etti?in gün, kirpiklerinden birini kopar?p saplayaca??m kalbime.
Bir ak?am yan?m?zda kimse olmaz ya da olanlar olmas? gerekenler de?ildir. Y?ld?zlar?n bizim için parlad???n? göremeyen gözlerimiz, gün gelir hayat?m?zdan kayan y?ld?zlar?n gömüldü?ü maziye kilitlenir...
Bir birimize söz vermi?tik, Bütün ömür boyu ayr?lmayacakt?k, Yeminler etmi?tik, Asla ayr?lmayacakt?k, Ama ne oldu Bir k?? günü, y?ld?zlar?n bak??lar?nda, Ayr?l???m?z? söyledik..
Bir çiçe?im vard?, ad?n? a?k koydum; KOPARDILAR, Bir çiçe?im vard?, ad?n? sevgi koydum; SOLDURDULAR, ?imdi yine bir çiçe?im var, ad?n? izdi rap koydum; NE KOPARAN VAR, NE SOLDURAN...
Bir daha görü?memekti senin seçimin Seni severken kaybetmek niçin Anlams?z bir öfkeyle doldu için seni k?rd?m biliyorum bir hiç için Ayr?l?k nedenini hissediyorum Art?k dönü?ü yok biliyorum Her gün seni dü?ünüyorum Ama art?k sensiz ya??yorum Neyse can?m sen son de?ildin Ama bil ki son olabilirdin Böyle olmas?n? da sen istedin Beni zaten hiç sevmedin.
Bir eski dost gibi hat?rla beni.Bir selam ver yeter.Unutmu? olsan da eski günleri.Ad?m? ara s?ra an yeter.
Bir Gece Ay Bana Sordu neden Seni A?latan Bir K?zla Berabersin? Aya Bakt?m Ve Dedim ki Sen Hiç Gökyüzünden Vazgeçebilircisin...
Bir gece yar?s? titreyerek uyan?rsan bil ki resmini öptü?üm gündür, bir gün sebepsiz ya?lar süzülürse o güzel gözlerinden bil ki yoklu?undan öldü?üm gündür...
Bir gün bir kö?ede s?z?p kal?rsam, El tan?masa da sen tan?r m?s?n? Sorsalar sana kim bu diye, Bak?p yapt???ndan utan?r m?s?n?
Bir Gün Bu Kö?ede Sessiz Sedas?z H?çk?ra H?çk?ra A?layaca??m , ?u Lanet kaderime Sitemler Edip , Tanr?ya Son Kez Yalvaraca??m , Güzel Gözlerin Gelecek Akl?ma , Solup Gidece?im En Güzel ça??mda , Sensizlik Beni ça??rd???nda , Bo? Sokaklara Hayk?rd???nda , Art?k Burada Olmayaca??m.
Bir gün hayat?n tüm güzelliklerinden vazgeçip sessiz sedas?z ölüme gitmek istersen yan?ma gel de sana sensiz olman?n ölüm oldu?unu göstereyim.
Bir gün seni unutmak zorunda kal?rsam a?k?m?n küçüklü?üne de?il, çaresizli?imin büyüklü?üne inan.
Bir gün ya?mura yakalan?rsan benden kaçt???n gibi ya?murdan da kaç.çünkü bulutlar?n arkas?nda kaybolan a?k? için a?layan benim.
Bir mültecinin vatan? yada bir kölenin hürriyeti kadar uzak olsan da; sende hep gurbeti ya?asam da olsun: yeter ki beni yüre?inden sürgün etme...
Bir ömür boyu seninleyim desende istemem art?k.çünkü sen rüzgar?n co?turdu?u bir toz bulutusun.Bugün bana esersin yar?n ellere...
Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunlu?un en ac?mas?z oldu?u zamanlarday?m. Hiç bu kadar uzun susmad?n sevdi?im. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmedi?im yerlere, gözlerimi götürmeden yan?nda!
Bir sevgilim var uzakta Yüzünü göremedi?im, sesini duyamad???m Bir sevgilim var uzakta Elini tutamad???m, saç?na dokunamad???m Ama gün gelir sevgilim bana dünden yak?n olur.
Bir soluk kadar yak?n y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için.uzan?r yeti?emezsin, yeti?ir dokunamazs?n, dokunur vazgeçemezsin vazgeçer ama asla unutmazs?n.
Ak?ls?z adam mutlulu?u uzaklarda, Ak?ll? ise O'nu ayaklar?n? alt?nda arar... Seninle olmak varken;Sensiz kalmak, Ya?amak dururken ölmek demektir...
Allah?m beni öyle bir son bahar ayaz?nda can?m? al ki, sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamas?n...
Almak istedim , ellerini alamad?m Bakmak istedim, gözlerine bakamad?m Sarmak istedim, kollar?ma saramad?m Görmek istedim, son defa göremedim çünkü aram?za ölüm girdi...
An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??. Kahkaha bir maske derler birimisin??nsan sevdi?inden ayr?l?nca bu maskeyi takarm??.
Ayr?l?klar S?rda??m oldu Dertlerim Yolda??m Oldu Senin Gibi insafs?z Nas?l benim Sevgilim oldu...
Ayr?l?klar Zor Gelsede hayat?ma Seni Seviyorum bunu Unutma...
Ayr?ld?k i?te mutlu Ol Sevgilim ben yine Sensiz ya?amaya Sen Yine Bensiz Mutlu Olmaya Devam et...
?ark?lar Anlatt? yaln?zl???m? Yine Ayr?l?k Saati geldi Buldu yaln?zl???m? Bu yaln?zl?k Bitmez Bende Ayr?l?klar Sürer Gider benimle...
Yol uzundur Ayr?l?k Olur Sevgi Büyüktür Kavgalar Olur, her kavgan?n Sonu Olurmu Ayr?l?k? her Yolun Sonunda Olurmu yaln?zl?k?
Bir Gün Seni Sensiz Ya?ayaca??m Biliyorum Bu A?k?n Devri Azald? Görüyorum Ayr?l?km? Dersin bu Sence Yoksa Darg?nl?km?, Kand?rma Beni Art?k Al git Ayr?l???n?...
benim A?k?mla Büyüyen Sevgi ?imdi Senin kaç??lar?nla bezdiriyor Zaman?m? Ayr?l?k Olucaksa Bu A?k?n Sonu Durma Sende Git bekleme Ayr?l?k laf?n?...
içti?im Alkoller oldu derdime derman kaç??? yok biliyorum geldi Ayr?l?k Zaman? Görüyorum yeniden ba?lamaz bu A?k Gidiyorum...
Sözüm yok Söyleyecek Hecelerim kelimelerimle Sava??yor Sonunda Biticek Seninle ya?ad???m Bir Hikayeydi Bitti Ayr?l?k geliyor gibi Yine tek kald?m Sevgilim Lütfen B?rakma Beni...
Ne güzel Sözler Söylerdik Birbirimize Zamans?z geldi Ayr?l?k Rüzgar? Sevgimizin üstüne Al??amad?m Sensizli?e B?rakma A?k?m Tut ellerimi...
Aram?za Giren Zaman Vurdu Bizi Zaman Zaman Sensiz Olmak Bu Dünyada Sanki bir Yalan Ayr?l?yoruz Sevgilim gerçek Olan ?imdi Bu An....
Y?llar? Bitirdik ömrümüzde Zaman? geçirdik Sevgimizle Nerden Ç?kt? Bu Ayr?l?k yine Olmad? Güzelim Hayallerimle B?rakma Beni...
gecelerim oldu arkada??m bo? ve beni dü?ünme arkada??m yaln?zl?k kaderim biliyorum Ayr?l?klar benim sevgim art?k görüyorum...
Ayr?l?k Oluca??n? Bilerek Sevdim Seni Gurbete Gittim Gideli Duyamad?m Sesini özledim Seni Sevgilim bu Ayr?l?k çok Y?pratt? beni...
Yollar Gider Ama Bitmez Sevgi Do?ar Ama görünme A?k Hissedilir Ama Geçmez Ayr?l?k gelir Gider kimse biLmez...
Seni bekliyorum Ayr?ld???m?z yerde, Gözlerimin önünde Her An?n kelime Kelime Bitti Art?k gidiyorum Dedin ya sen ili?kimizi de?il beni bitirdinde gittin...
Ben Sensiz Zamanlar?ma yanarken Sen belki bensiz geçen Zaman ve Günlerine Sevineceksin Ama ?unu Unutmaki Sende 1 Gün Seviceksin ozaman Kendinde beni Görüceksin...
Sevgilim ; Seni tan?madan Önce Yaln?zl???, Seni tan?d?ktan Sonra Ya?amay?, Sensiz Kal?nca De?ersiz bir hiç OLmay? Ö?rendim..
Aram?za yollar, yabanc? kollar, zor y?llar girdi, ümitlerimi, saf sevinçlerimi derken seni kaybettim Bir iki sözle bir kaç ?ark?y?, adaletsiz yarg?y? Birde bu talihsiz yazg?y? kalbime kaydettim.
Araya koskoca y?llar girse de kalbim seninle bu can seninle koskoca da?lar girse de araya ben seni unutmam unutamam ki ben sana kocaman bir can verdim sen bana sevgi dürüstlük verdin ben seni nas?l unuturum ki sen bana bir can bir sevgi verdin..
Art?k günlerim günlerden uzun gecelerim gecelerden yaln?z seni sevdi?imden bu yana her ac?y? tatt?m her çileyi gördüm hayat?n her cilvesine al??t?m yaln?z senin yoklu?una al??amad?m ?imdi anl?yorum ac?dan hasretten gözya??ndan ba?ka hiç bir ?ey vermemi?sin bana y?k?lan hayallerime yok olan geçmi?ime kaybolan gelece?ime A?lad?m A?lad?m çocuklar Gibi A?lad?m..
A?k?m ne zaman da?lar sahili, mehtap geceyi dünya dönmeyi unutursa, bende seni o zaman unutaca??m...
A?k?m?z su üzerine yaz?lan bir masald?, göz kirpimi k?sal???nda kelebe?in ömrü uzunlu?undayd?. Kalbimizde bir ömür boyu çekece?imiz yaralar b?rakt?.
A?k?n bitmi? olsa da hiç sevmesen de Beni çok aldatt?n ho? görmesem de Bir ?eyler bulmu?tum ben o sevginde Bekliyorum bir gün dönersin diye.
Ay do?arken bir sö?üdün arkas?ndan, gül yüzünde sisli bir esintiyle, ak?am?n göçüsüne hüzün serperek ve ya?murdan geceye perdeler çekerek beni dü?ün unutma...
Ayr?l???n resmini çizdim sar? odalara, yüre?imi so?uttum zemheri ayaz?nda. Sonra uzun uzun rüzgar?n gülü?ünü seyrettim çaresizce. Ve gecenin en koyula?t??? yerde ölümü kucaklad?m masmavi yüre?imle...
Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor sen yoksun diye inan dertli?im kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni çok seviyorum.
Bana bir günün yirmi dört saat, bir saatin atm?? dakika ve bir dakikan?n atm?? saniye oldu?u ö?retildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldu?u ö?retilmedi. Ya?am?m?z?n her an?nda birlikte olmam?z dile?iyle sevgilim.
Bat?k bir gemiymi? a?k liman?nda. Kader bu deyip de avutma beni ayr?l?k kap?m?z? çald? sonunda senden son dile?im unutma beni.
Bekleyi? bir özleyi? gönüldeki güzeli bir süsleyi? bin bir hisle sevmeli neden o çok sevene unut bekleme derler oysa seven ümitsiz olsa da bekler
Ben ne A?klar ya?ad?m ne vedalar ettim, ne k?zg?n çöllerinde yürüdüm a?k?n, Senin kor dudaklar?n v?z gelir Güzelim...
Ben senin ya?ad???n gizli bir maceray?m, Anlat?lmaz bir roman, kapanmaz bir yaray?m, S???nd???n limanlar unutturamaz beni, Ben senin yüre?inde en büyük FIRTINAYIM !
Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin.. Ama ?unu unutmak bir tanem; bir gün sen de SEVECEKS?N !!!
Ben Sensizdim..! ak?am?n yakla?t??? saatlerde. kahrolursun görme a?lad???m?. Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?..
Beni sensiz b?rakt???n gün geliyor akl?ma , dü?ünüyorum da çok ac? çekmi?tim, ama ?u anda daha da çok çekiyorum ama biliyorum ki sen bu ac?ya hiçbir zaman de?medin beni hiç bir zaman sevmedin sen sevsen de sevmesen de ben seni sevdim hep de öyle kalacak..
Beni terk etti?in gün, saçlar?ndan bir tel kopar?p asaca??m kendimi. Beni terk etti?in gün, kirpiklerinden birini kopar?p saplayaca??m kalbime.
Bir ak?am yan?m?zda kimse olmaz ya da olanlar olmas? gerekenler de?ildir. Y?ld?zlar?n bizim için parlad???n? göremeyen gözlerimiz, gün gelir hayat?m?zdan kayan y?ld?zlar?n gömüldü?ü maziye kilitlenir...
Bir birimize söz vermi?tik, Bütün ömür boyu ayr?lmayacakt?k, Yeminler etmi?tik, Asla ayr?lmayacakt?k, Ama ne oldu Bir k?? günü, y?ld?zlar?n bak??lar?nda, Ayr?l???m?z? söyledik..
Bir çiçe?im vard?, ad?n? a?k koydum; KOPARDILAR, Bir çiçe?im vard?, ad?n? sevgi koydum; SOLDURDULAR, ?imdi yine bir çiçe?im var, ad?n? izdi rap koydum; NE KOPARAN VAR, NE SOLDURAN...
Bir daha görü?memekti senin seçimin Seni severken kaybetmek niçin Anlams?z bir öfkeyle doldu için seni k?rd?m biliyorum bir hiç için Ayr?l?k nedenini hissediyorum Art?k dönü?ü yok biliyorum Her gün seni dü?ünüyorum Ama art?k sensiz ya??yorum Neyse can?m sen son de?ildin Ama bil ki son olabilirdin Böyle olmas?n? da sen istedin Beni zaten hiç sevmedin.
Bir eski dost gibi hat?rla beni.Bir selam ver yeter.Unutmu? olsan da eski günleri.Ad?m? ara s?ra an yeter.
Bir Gece Ay Bana Sordu neden Seni A?latan Bir K?zla Berabersin? Aya Bakt?m Ve Dedim ki Sen Hiç Gökyüzünden Vazgeçebilircisin...
Bir gece yar?s? titreyerek uyan?rsan bil ki resmini öptü?üm gündür, bir gün sebepsiz ya?lar süzülürse o güzel gözlerinden bil ki yoklu?undan öldü?üm gündür...
Bir gün bir kö?ede s?z?p kal?rsam, El tan?masa da sen tan?r m?s?n? Sorsalar sana kim bu diye, Bak?p yapt???ndan utan?r m?s?n?
Bir Gün Bu Kö?ede Sessiz Sedas?z H?çk?ra H?çk?ra A?layaca??m , ?u Lanet kaderime Sitemler Edip , Tanr?ya Son Kez Yalvaraca??m , Güzel Gözlerin Gelecek Akl?ma , Solup Gidece?im En Güzel ça??mda , Sensizlik Beni ça??rd???nda , Bo? Sokaklara Hayk?rd???nda , Art?k Burada Olmayaca??m.
Bir gün hayat?n tüm güzelliklerinden vazgeçip sessiz sedas?z ölüme gitmek istersen yan?ma gel de sana sensiz olman?n ölüm oldu?unu göstereyim.
Bir gün seni unutmak zorunda kal?rsam a?k?m?n küçüklü?üne de?il, çaresizli?imin büyüklü?üne inan.
Bir gün ya?mura yakalan?rsan benden kaçt???n gibi ya?murdan da kaç.çünkü bulutlar?n arkas?nda kaybolan a?k? için a?layan benim.
Bir mültecinin vatan? yada bir kölenin hürriyeti kadar uzak olsan da; sende hep gurbeti ya?asam da olsun: yeter ki beni yüre?inden sürgün etme...
Bir ömür boyu seninleyim desende istemem art?k.çünkü sen rüzgar?n co?turdu?u bir toz bulutusun.Bugün bana esersin yar?n ellere...
Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunlu?un en ac?mas?z oldu?u zamanlarday?m. Hiç bu kadar uzun susmad?n sevdi?im. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmedi?im yerlere, gözlerimi götürmeden yan?nda!
Ayr?l?k Çoktan Girmi? Kalplerimize, Senin Sessiz Kaç??lar?n Benim telefonlar? Kapat??lar?m, Birbirimizden Kaçarken Bitirmi?iz A?k?m?z?da!!!
Ayr?l?klar Sarsada Yüre?imi Seviyorum Seni ihanetinin Bedeli Bende B?rakt? Sevgiyi!

Bir gün bir kö?ede s?z?p kal?rsam, El tan?masa da sen tan?r m?s?n? Sorsalar sana kim bu diye, Bak?p yapt???ndan utan?r m?s?n?
Bir Gün Bu Kö?ede Sessiz Sedas?z H?çk?ra H?çk?ra A?layaca??m , ?u Lanet kaderime Sitemler Edip , Tanr?ya Son Kez Yalvaraca??m , Güzel Gözlerin Gelecek Akl?ma , Solup Gidece?im En Güzel ça??mda , Sensizlik Beni ça??rd???nda , Bo? Sokaklara Hayk?rd???nda , Art?k Burada Olmayaca??m.
Bir gün hayat?n tüm güzelliklerinden vazgeçip sessiz sedas?z ölüme gitmek istersen yan?ma gel de sana sensiz olman?n ölüm oldu?unu göstereyim.
Bir gün seni unutmak zorunda kal?rsam a?k?m?n küçüklü?üne de?il, çaresizli?imin büyüklü?üne inan.
Bir gün ya?mura yakalan?rsan benden kaçt???n gibi ya?murdan da kaç.çünkü bulutlar?n arkas?nda kaybolan a?k? için a?layan benim.
Bir mültecinin vatan? yada bir kölenin hürriyeti kadar uzak olsan da; sende hep gurbeti ya?asam da olsun: yeter ki beni yüre?inden sürgün etme...
Bir ömür boyu seninleyim desende istemem art?k.çünkü sen rüzgar?n co?turdu?u bir toz bulutusun.Bugün bana esersin yar?n ellere...
Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunlu?un en ac?mas?z oldu?u zamanlarday?m. Hiç bu kadar uzun susmad?n sevdi?im. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmedi?im yerlere, gözlerimi götürmeden yan?nda!
Bir sevgilim var uzakta Yüzünü göremedi?im, sesini duyamad???m Bir sevgilim var uzakta Elini tutamad???m, saç?na dokunamad???m Ama gün gelir sevgilim bana dünden yak?n olur.
Bir soluk kadar yak?n y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için.uzan?r yeti?emezsin, yeti?ir dokunamazs?n, dokunur vazgeçemezsin vazgeçer ama asla unutmazs?n.
Bir umuttu yaln?zl?k bir ?eyleri payla?amamakt? belki, gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan bir buluttu belki de, belki bel kilerle dolu bir hayatt? bu..
B?rak bu sevgimiz tertemiz kals?n sen benim içimde kanayan yaras?n.bir gün gelir belki beni anlars?n dönüp te yüzüme nas?l bakars?n.
B?rak yan?n da olay?m, sana sevgimi anlatay?m. bakt?n olmad?, ölümüm kan?tlayacaksa sana olan sevgimi, senin için ölmeye ben çoktan raz?y?m.
Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine gözlerin tak?l?r kal?rsa uzaklara hele kulaklar?n deli gibi ç?nlarsa zamans?z, bil ki bir yerlerde özleniyorsun.
Bir gün bensiz bir yerde a?larsan her dü?en göz ya??nda beni hat?rla hafifçe ya?an bir ya?murda saçlar?n? ok?ayan her damlada beni hat?rla hiç a??k oldun mu diye soran olursa olmad?m derken beni hat?rla seni sevdi?imi daima hat?rla..
Bir gün sende seversin Bir gün sende a?lars?n O zaman ben gelirim akl?na Belki geri dönmek bile istersin Ama vakit çok geç olacak Elimde de?il seviyorum, özlüyorum Hep de öyle olacak.
Bir gün sevgilim sordu A?k nedir diye biraz zaman istedim dü?üneyim diye. Ertesi gün gördüm onu bir ba?kas? ile.Kula??na f?s?ldad?m A?K izdi rapt?r diye.
Birlikte ya?ayabilece?in biriyle de?il, onsuz ya?ayamayaca??n biriyle ol. Geldi?i zaman bo?luk dolduran de?il gitti?inde yeri doldurulmayan biriyle ol.
Bitmesin isterdim umutlar?m?z.Bitmesin isterdim duygular?m?z.Ne ç?kar sel olsa göz ya?lar?m?z.Her ?ey bitti art?k bil bundan sonra..
Biz ayr?ld?k ama ?unu unutma ya?ad???n ?ehirde beni sana hat?rlatacak çok ?ey var.Bakt???n her yer, gördü?ün her nokta ve ayak bast???n her toprakta benden bir ?eyler var.??te unutamamam?n sebebi de bu.çünkü bu ?ehrin her noktas?nda bizim an?lar?m?z ya??yor.
Bu duvarlar duysa h?çk?r???m? belki beni anlard? kalbimde bir umut gönlümde bir alev beni unutana söyleyin beni unutan? ben unutmad?m elbet dönecek ya dönecek yada bu kalp onsuz ölüp gidecek.
Bu gece rüyama gir gizlice s?ms?k? sar öp kokla iyice sonra isyanlar savur küfret güzelce ve sonra çek git gitmen gereken yere yolun aç?k olsun.
Bu gül sana verece?im son hediyem maalesef ben sana bu gülü verecek kadar alça??m; ama yine biliyorum ki sen bu gülü alacak kadar alçak gönüllüsün
A?lay???m terk edip gidisine de?il.Ben; sensizken senden diye sensizi ligi de sevmi?tim.Sen; seninle birlikte sensizli?i de al?p gittin.
A?z?m?n Tad? Yoksa, Hasta Gibiysem, Bo?az?mda Dü?ümleniyorsa Lokmalar, Buluttan Nem Kap?yorsam ?nan Hep Güzel Gözlerinin Hasretindendir.
Ak?ls?z adam mutlulu?u uzaklarda, Ak?ll? ise O'nu ayaklar?n? alt?nda arar... Seninle olmak varken;Sensiz kalmak, Ya?amak dururken ölmek demektir...
Allah?m beni öyle bir son bahar ayaz?nda can?m? al ki, sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamas?n...
Almak istedim , ellerini alamad?m Bakmak istedim, gözlerine bakamad?m Sarmak istedim, kollar?ma saramad?m Görmek istedim, son defa göremedim çünkü aram?za ölüm girdi...
An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??. Kahkaha bir maske derler birimisin??nsan sevdi?inden ayr?l?nca bu maskeyi takarm??.
Aram?za yollar, yabanc? kollar, zor y?llar girdi, ümitlerimi, saf sevinçlerimi derken seni kaybettim Bir iki sözle bir kaç ?ark?y?, adaletsiz yarg?y? Birde bu talihsiz yazg?y? kalbime kaydettim.
Araya koskoca y?llar girse de kalbim seninle bu can seninle koskoca da?lar girse de araya ben seni unutmam unutamam ki ben sana kocaman bir can verdim sen bana sevgi dürüstlük verdin ben seni nas?l unuturum ki sen bana bir can bir sevgi verdin..
Geçenlerde bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda.Bir gün beni ararsan ya meyhanedeyim yada tam kar??s?nda.
Geceyi deniz tutmu?, kalbimi hasret, hangi sularda ayak izlerin, hangi kaptan?n seyir defterinde kalm?? gözlerin.
Gelece?i benimle karanl?k görüyorsan, umutlar?n solmu? yüre?inde. Hadi git beni hiç dü?ünme e?er mutlu olacaksan çeker giderim, sen mutlu olacaksan ben çekerim.
Gidersen kim sular fesle?enleri, ku?lar nereye s???n?r ak?am olunca.Gidersen kar ya?ar avuçlar?ma, gidersen ku?larda ölür bende.
Gidi?inle beni bo? bir sedaya b?rakt?n, ?imdiden say?yorum sensizlik günlerini ve gelece?in günü bekliyorum sab?rs?zl?kla, o günün sevgisiyle avutuyorum bir parçac?k kalbimi.
Gitmek mümkün olsa gitsem uzaklara, sevmesem seni yaksam yüre?imi, savursam küllerimi da?lara denizlere , ye?erirdi küllerim sana olan sevgimle..
Gittin... ?imdi bir mevsim de?il, bir hayat girdi aram?za. Ne sen dönebilirsin art?k geriye, ne de ben kap?y? açabilirim sana.
Gökte rahmet olsan umudum de?ilsin seninde ya?murunda ?slanm?yor bedenim k?zg?nl???m sana de?il kendime senin mevsiminde açm?yor açam?yor çiçeklerim
Ben Sensizdim..! ak?am?n yakla?t??? saatlerde. kahrolursun görme a?lad???m?. Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?..
Beni sensiz b?rakt???n gün geliyor akl?ma , dü?ünüyorum da çok ac? çekmi?tim, ama ?u anda daha da çok çekiyorum ama biliyorum ki sen bu ac?ya hiçbir zaman de?medin beni hiç bir zaman sevmedin sen sevsen de sevmesen de ben seni sevdim hep de öyle kalacak..
Beni terk etti?in gün, saçlar?ndan bir tel kopar?p asaca??m kendimi. Beni terk etti?in gün, kirpiklerinden birini kopar?p saplayaca??m kalbime.
Bir ak?am yan?m?zda kimse olmaz ya da olanlar olmas? gerekenler de?ildir. Y?ld?zlar?n bizim için parlad???n? göremeyen gözlerimiz, gün gelir hayat?m?zdan kayan y?ld?zlar?n gömüldü?ü maziye kilitlenir...
Bir birimize söz vermi?tik, Bütün ömür boyu ayr?lmayacakt?k, Yeminler etmi?tik, Asla ayr?lmayacakt?k, Ama ne oldu Bir k?? günü, y?ld?zlar?n bak??lar?nda, Ayr?l???m?z? söyledik..
Bir çiçe?im vard?, ad?n? a?k koydum; KOPARDILAR, Bir çiçe?im vard?, ad?n? sevgi koydum; SOLDURDULAR, ?imdi yine bir çiçe?im var, ad?n? izdi rap koydum; NE KOPARAN VAR, NE SOLDURAN...
Bir daha görü?memekti senin seçimin Seni severken kaybetmek niçin Anlams?z bir öfkeyle doldu için seni k?rd?m biliyorum bir hiç için Ayr?l?k nedenini hissediyorum Art?k dönü?ü yok biliyorum Her gün seni dü?ünüyorum Ama art?k sensiz ya??yorum Neyse can?m sen son de?ildin Ama bil ki son olabilirdin Böyle olmas?n? da sen istedin Beni zaten hiç sevmedin.
Bir eski dost gibi hat?rla beni.Bir selam ver yeter.Unutmu? olsan da eski günleri.Ad?m? ara s?ra an yeter.
Bir Gece Ay Bana Sordu neden Seni A?latan Bir K?zla Berabersin? Aya Bakt?m Ve Dedim ki Sen Hiç Gökyüzünden Vazgeçebilircisin...
Bir gece yar?s? titreyerek uyan?rsan bil ki resmini öptü?üm gündür, bir gün sebepsiz ya?lar süzülürse o güzel gözlerinden bil ki yoklu?undan öldü?üm gündür

#2352

 
© 2015
AŞK