Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ayr?l?k Sözleri 2014, Ayr?l?k Sözü, Ayr?l?k ?çin Sözler

– Ac?n?n umutlar? yok etti?i anda, umutlar? ye?ertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildi?in adresteyim

– Ad?n? kalbime a?kla kaz?m??t?m bo? ver ald?rma belki bir gün silerim. Güzel bir rüyay? gerçek sanm??t?m. Seni sevdi?im için özür dilerim.

– A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz. Her ?eyi unuturda ?u gönlüm bir seni unutamaz.

– A?lay???m terk edip gidisine de?il. Ben; sensizken senden diye sensizi ligi de sevmi?tim. Sen; seninle birlikte sensizli?i de al?p gittin.

– A?z?m?n Tad? Yoksa, Hasta Gibiysem, Bo?az?mda Dü?ümleniyorsa Lokmalar, Buluttan Nem Kap?yorsam ?nan Hep Güzel Gözlerinin Hasretindendir.

– Ak?ls?z adam mutlulu?u uzaklarda, Ak?ll? ise O'nu ayaklar?n? alt?nda arar... Seninle olmak varken;Sensiz kalmak, Ya?amak dururken ölmek demektir...

– Allah?m beni öyle bir son bahar ayaz?nda can?m? al ki, sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamas?n...

– Almak istedim , ellerini alamad?m Bakmak istedim, gözlerine bakamad?m Sarmak istedim, kollar?ma saramad?m Görmek istedim, son defa göremedim çünkü aram?za ölüm girdi...

– An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??. Kahkaha bir maske derler birimisin??nsan sevdi?inden ayr?l?nca bu maskeyi takarm??.

– Aram?za yollar, yabanc? kollar, zor y?llar girdi, ümitlerimi, saf sevinçlerimi derken seni kaybettim Bir iki sözle bir kaç ?ark?y?, adaletsiz yarg?y? Birde bu talihsiz yazg?y? kalbime kaydettim.

– Araya koskoca y?llar girse de kalbim seninle bu can seninle koskoca da?lar girse de araya ben seni unutmam unutamam ki ben sana kocaman bir can verdim sen bana sevgi dürüstlük verdin ben seni nas?l unuturum ki sen bana bir can bir sevgi verdin..

– Art?k günlerim günlerden uzun gecelerim gecelerden yaln?z seni sevdi?imden bu yana her ac?y? tatt?m her çileyi gördüm hayat?n her cilvesine al??t?m yaln?z senin yoklu?una al??amad?m ?imdi anl?yorum ac?dan hasretten gözya??ndan ba?ka hiç bir ?ey vermemi?sin bana y?k?lan hayallerime yok olan geçmi?ime kaybolan gelece?ime A?lad?m A?lad?m çocuklar Gibi A?lad?m..

– A?k?m ne zaman da?lar sahili, mehtap geceyi dünya dönmeyi unutursa, bende seni o zaman unutaca??m...

– A?k?m?z su üzerine yaz?lan bir masald?, göz kirpimi k?sal???nda kelebe?in ömrü uzunlu?undayd?. Kalbimizde bir ömür boyu çekece?imiz yaralar b?rakt?.

– A?k?n bitmi? olsa da hiç sevmesen de Beni çok aldatt?n ho? görmesem de Bir ?eyler bulmu?tum ben o sevginde Bekliyorum bir gün dönersin diye.

– Ay do?arken bir sö?üdün arkas?ndan, gül yüzünde sisli bir esintiyle, ak?am?n göçüsüne hüzün serperek ve ya?murdan geceye perdeler çekerek beni dü?ün unutma...

– Ayr?l???n resmini çizdim sar? odalara, yüre?imi so?uttum zemheri ayaz?nda. Sonra uzun uzun rüzgar?n gülü?ünü seyrettim çaresizce. Ve gecenin en koyula?t??? yerde ölümü kucaklad?m masmavi yüre?imle...

– Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor sen yoksun diye inan dertli?im kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni çok seviyorum.

– Bana bir günün yirmi dört saat, bir saatin atm?? dakika ve bir dakikan?n atm?? saniye oldu?u ö?retildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldu?u ö?retilmedi. Ya?am?m?z?n her an?nda birlikte olmam?z dile?iyle sevgilim.

– Bat?k bir gemiymi? a?k liman?nda. Kader bu deyip de avutma beni ayr?l?k kap?m?z? çald? sonunda senden son dile?im unutma beni.

– Bekleyi? bir özleyi? gönüldeki güzeli bir süsleyi? bin bir hisle sevmeli neden o çok sevene unut bekleme derler oysa seven ümitsiz olsa da bekler

– Ben ne A?klar ya?ad?m ne vedalar ettim, ne k?zg?n çöllerinde yürüdüm a?k?n, Senin kor dudaklar?n v?z gelir Güzelim...

– Ben senin ya?ad???n gizli bir maceray?m, Anlat?lmaz bir roman, kapanmaz bir yaray?m, S???nd???n limanlar unutturamaz beni, Ben senin yüre?inde en büyük FIRTINAYIM !

– Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin..Ama ?unu unutmak bir tanem; bir gün sen de SEVECEKS?N !!!

– Ben Sensizdim..! ak?am?n yakla?t??? saatlerde. kahrolursun görme a?lad???m?. Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?..

– Beni sensiz b?rakt???n gün geliyor akl?ma , dü?ünüyorum da çok ac? çekmi?tim, ama ?u anda daha da çok çekiyorum ama biliyorum ki sen bu ac?ya hiçbir zaman de?medin beni hiç bir zaman sevmedin sen sevsen de sevmesen de ben seni sevdim hep de öyle kalacak..

– Beni terk etti?in gün, saçlar?ndan bir tel kopar?p asaca??m kendimi. Beni terk etti?in gün, kirpiklerinden birini kopar?p saplayaca??m kalbime.

– Bir ak?am yan?m?zda kimse olmaz ya da olanlar olmas? gerekenler de?ildir. Y?ld?zlar?n bizim için parlad???n? göremeyen gözlerimiz, gün gelir hayat?m?zdan kayan y?ld?zlar?n gömüldü?ü maziye kilitlenir...

– Bir birimize söz vermi?tik, Bütün ömür boyu ayr?lmayacakt?k, Yeminler etmi?tik, Asla ayr?lmayacakt?k, Ama ne oldu Bir k?? günü, y?ld?zlar?n bak??lar?nda, Ayr?l???m?z? söyledik..

– Bir çiçe?im vard?, ad?n? a?k koydum; KOPARDILAR, Bir çiçe?im vard?, ad?n? sevgi koydum; SOLDURDULAR, ?imdi yine bir çiçe?im var, ad?n? izdi rap koydum; NE KOPARAN VAR, NE SOLDURAN...

– Bir daha görü?memekti senin seçimin Seni severken kaybetmek niçin Anlams?z bir öfkeyle doldu için seni k?rd?m biliyorum bir hiç için Ayr?l?k nedenini hissediyorum Art?k dönü?ü yok biliyorum Her gün seni dü?ünüyorum Ama art?k sensiz ya??yorum Neyse can?m sen son de?ildin Ama bil ki son olabilirdin Böyle olmas?n? da sen istedin Beni zaten hiç sevmedin.

– Bir eski dost gibi hat?rla beni. Bir selam ver yeter. Unutmu? olsan da eski günleri. Ad?m? ara s?ra an yeter.

– Bir Gece Ay Bana Sordu neden Seni A?latan Bir K?zla Berabersin? Aya Bakt?m Ve Dedim ki Sen Hiç Gökyüzünden Vazgeçebilircisin...

– Bir gece yar?s? titreyerek uyan?rsan bil ki resmini öptü?üm gündür, bir gün sebepsiz ya?lar süzülürse o güzel gözlerinden bil ki yoklu?undan öldü?üm gündür...

– Bir gün bir kö?ede s?z?p kal?rsam, El tan?masa da sen tan?r m?s?n? Sorsalar sana kim bu diye, Bak?p yapt???ndan utan?r m?s?n?

– Bir Gün Bu Kö?ede Sessiz Sedas?z H?çk?ra H?çk?ra A?layaca??m , ?u Lanet kaderime Sitemler Edip , Tanr?ya Son Kez Yalvaraca??m , Güzel Gözlerin Gelecek Akl?ma , Solup Gidece?im En Güzel ça??mda , Sensizlik Beni ça??rd???nda , Bo? Sokaklara Hayk?rd???nda , Art?k Burada Olmayaca??m.

– Bir gün hayat?n tüm güzelliklerinden vazgeçip sessiz sedas?z ölüme gitmek istersen yan?ma gel de sana sensiz olman?n ölüm oldu?unu göstereyim.

– Bir gün seni unutmak zorunda kal?rsam a?k?m?n küçüklü?üne de?il, çaresizli?imin büyüklü?üne inan.

– Bir gün ya?mura yakalan?rsan benden kaçt???n gibi ya?murdan da kaç. çünkü bulutlar?n arkas?nda kaybolan a?k? için a?layan benim.

– Bir mültecinin vatan? yada bir kölenin hürriyeti kadar uzak olsan da; sende hep gurbeti ya?asam da olsun: yeter ki beni yüre?inden sürgün etme...

– Bir ömür boyu seninleyim desende istemem art?k. çünkü sen rüzgar?n co?turdu?u bir toz bulutusun. Bugün bana esersin yar?n ellere...

– Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunlu?un en ac?mas?z oldu?u zamanlarday?m. Hiç bu kadar uzun susmad?n sevdi?im. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmedi?im yerlere, gözlerimi götürmeden yan?nda!

– Bir sevgilim var uzakta Yüzünü göremedi?im, sesini duyamad???m Bir sevgilim var uzakta Elini tutamad???m, saç?na dokunamad???m Ama gün gelir sevgilim bana dünden yak?n olur.

– Bir soluk kadar yak?n y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için. uzan?r yeti?emezsin, yeti?ir dokunamazs?n, dokunur vazgeçemezsin vazgeçer ama asla unutmazs?n.

– Bir umuttu yaln?zl?k bir ?eyleri payla?amamakt? belki, gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan bir buluttu belki de, belki bel kilerle dolu bir hayatt? bu..

– B?rak bu sevgimiz tertemiz kals?n sen benim içimde kanayan yaras?n. bir gün gelir belki beni anlars?n dönüp te yüzüme nas?l bakars?n.

– B?rak yan?n da olay?m, sana sevgimi anlatay?m. bakt?n olmad?, ölümüm kan?tlayacaksa sana olan sevgimi, senin için ölmeye ben çoktan raz?y?m.

– Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine gözlerin tak?l?r kal?rsa uzaklara hele kulaklar?n deli gibi ç?nlarsa zamans?z, bil ki bir yerlerde özleniyorsun.

– Bir gün bensiz bir yerde a?larsan her dü?en göz ya??nda beni hat?rla hafifçe ya?an bir ya?murda saçlar?n? ok?ayan her damlada beni hat?rla hiç a??k oldun mu diye soran olursa olmad?m derken beni hat?rla seni sevdi?imi daima hat?rla..

– Bir gün sende seversin Bir gün sende a?lars?n O zaman ben gelirim akl?na Belki geri dönmek bile istersin Ama vakit çok geç olacak Elimde de?il seviyorum, özlüyorum Hep de öyle olacak.

– Bir gün sevgilim sordu A?k nedir diye biraz zaman istedim dü?üneyim diye. Ertesi gün gördüm onu bir ba?kas? ile. Kula??na f?s?ldad?m A?K izdi rapt?r diye.

– Birlikte ya?ayabilece?in biriyle de?il, onsuz ya?ayamayaca??n biriyle ol. Geldi?i zaman bo?luk dolduran de?il gitti?inde yeri doldurulmayan biriyle ol.

– Bitmesin isterdim umutlar?m?z. Bitmesin isterdim duygular?m?z. Ne ç?kar sel olsa göz ya?lar?m?z. Her ?ey bitti art?k bil bundan sonra..

– Biz ayr?ld?k ama ?unu unutma ya?ad???n ?ehirde beni sana hat?rlatacak çok ?ey var. Bakt???n her yer, gördü?ün her nokta ve ayak bast???n her toprakta benden bir ?eyler var. ??te unutamamam?n sebebi de bu. çünkü bu ?ehrin her noktas?nda bizim an?lar?m?z ya??yor.

– Bu duvarlar duysa h?çk?r???m? belki beni anlard? kalbimde bir umut gönlümde bir alev beni unutana söyleyin beni unutan? ben unutmad?m elbet dönecek ya dönecek yada bu kalp onsuz ölüp gidecek.

– Bu gece rüyama gir gizlice s?ms?k? sar öp kokla iyice sonra isyanlar savur küfret güzelce ve sonra çek git gitmen gereken yere yolun aç?k olsun.

– Bu gül sana verece?im son hediyem maalesef ben sana bu gülü verecek kadar alça??m; ama yine biliyorum ki sen bu gülü alacak kadar alçak gönüllüsün..

– Bu ya?amdaki her ?ey yalan ve sen benim için bulutlar arkas?ndaki dokunulmam?? bembeyaz bir sevgi yuma??s?n, ve ?unu da biliyorum ki tüm sevgime ra?men bu ya?amda sevgisine lay?k olmad???m tek insan sensin. Sen ki en güzel sevgilere ve en muhte?em duygulara lay?ks?n.

– Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im bir gün, bu ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una düzece?im. Seni benden ayr??? için kaderimi mahkemeye verece?im. çok ?ey mi istedim senden hiç fark?nda olmadan bir çiçe?in bile k?ymeti var sarar?p ta solmadan b?kt?m art?k b?kt?m hep sana hep bana hep bu umutsuz a?ka a?lamaktan tek korkum Allah tan birde sensiz kalmaktan...

– Da?lara duman duman, hasret çöker, da?lara göz ya?lar?m ya?mur olur, yollara gönlümde bin yel eser, uzar gider daha sonlara... A?lama, a?lama sen gözbebe?im, a?lama yaln?z seni sevece?im, unutma ölsem bile dönece?im, inan gülüm sen a?lama...

– Denizin dibinden bir avuç sevgi ç?kar?rken vurgun yedi dalg?ç ci?er bitse de yürek atmakta çünkü sevgi dipte hala ???ldamakta..

– Dilde söylenecek ?ark?m? kald? mecnundan keremden fark?m kalmad? art?k ecelden de korkum kalmad? beni paramparça k?rda öyle git..Mutluluk hakk?md?r diyemem art?k nasibim a?lamak gülemem art?k Senden ba?kas?n? sevemem art?k kalbime kilit vur da öyle git..

– Dilerim tanr?dan yüzün hiç gülmesin Y?llarca benim gibi sevip sende ac? çekesin sevgimi bilmedin suç bende mi! seven çeker ac?y? sevmeyen ne bilsin..Bana a?ktan bahsetme sevmek kim sen kimsin.

– Do?an her günün sabah?nda içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak.

– Dostluk kolay kurulur ama devam ettirmek zordur. Bugün k?rd?m seni. Ama inan istemeden oldu. Bu nedenle senden çok, çok özür dilerim.

– Dün Gece Yine Akl?mdayd?n Saatlerce, önce ölümü Sonra Sensizli?i Dü?ündüm. Hiç Fark? Yoktu Biberinden, çünkü ölüm Sensizlikse, Sensizlik Zaten ölümdü...

– Dün gökyüzüne bir avuç y?ld?z f?rlatt?m. Karanl???nda ayd?nl???m olsun diye. ?imdi sensizli?i kalbime f?rlat?yorum, b?rakt???m yerden dönesin diye. Vazgeçilmezim s?ra sende gururu bir yere f?rlat ve pi?manl???mla s?zlayan ?u kalbimi mükemmelli?inle donat.

– Dünyada sevilmi? ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler... Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden dönen yok seferinden...

– Dü?lerim vard? görmekten korktu?um, hislerim vard? söylemekten korktu?um, ?iirlerim vard? yazmaktan korktu?um, ?imdi sen vars?n kaybetmekten korktu?um...

– Duygular vard?r elletilmeyen, sevgiler vard?r kelimelere s??mayan, bak??lar vard?r insan? a?latan, insanlar vard?r ki asla unutulmayan, i?te sende onlardans?n !!!

– E?er beni bu sokakta, bu mahallede, bu ?ehirde bulamazsan, sevgilim bil ki ben, gözlerinin dald??? yerdeyim.

– E?er bir gün beni unutursan öyle biriyle unut ki sana savurdu?um KUR?UNLARIN önüne geçecek kadar cesur olsun..

– E?er bir gün gökyüzünün kara mavi çizgisinde bir k?rlang?ç sürüsü görürsen bil ki kanatlar?ndaki buruk gülümsemelerle ?slak tebessümler benden sana kalanlard?r.

– E?er birini unutmak istiyorsan, onun ad?n? kumlara yaz, Sabahleyin dalgalar?n ve f?rt?nan?n onu sildi?ini göreceksin. E?er birini seviyorsan, onu kalbine yaz ki hiçbir f?rt?na ya da dalga onu silemesin.

– Elbet mutluluk elimi tutacak bir gün, elbet ?ans bana bir k?yak geçecek ve ben gülece?im. ne yaz?k ki sen sadece ard?mdan bakacaks?n kayb?na göz ya?? dökeceksin ama merak sen üzülme gülüm ac? da sevgin kadar geçicidir..

– En de?erli ?ey sen oldun Ve birden en de?ersiz..?kisini de sen istedin Geldin ve gittin Sadece izlemekle yetindim.

– En güzel yar?nlar senin olsun, ömrün mutlulukla dolsun çünkü sen buna lay?ks?n. e?er gün gelirde beni unutursan inan ki gülüm can?n sa? olsun.

– En mutlu gününde yan?nda yoksa onunlayken bile onsuzlu?u ya??yorsan bil ki terk edilmi?sindir yaln?zl??? ya??yorsun ama bilmeden.

– En sevdi?im seni özlemekti, en sevdi?im kendimi özletmekti, en sevdi?im ellerim aras?ndaki parmaklar?n? s?ms?k? tutmak, bir yaprak dökümü gibi hafif ürkek ü?üyerek seninle orada yürümek.

– Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha bir sönük olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan e?er!

– Gecemidir insan? hüzünlendiren insan m?d?r hüzünlenmek için geceyi bekleyen . gecemidir seni bana dü?ündüren yoksa ben miyim seni dü?ünmek için geceyi bekleyen.

– Geçenlerde bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni ararsan ya meyhanedeyim yada tam kar??s?nda.

– Geceyi deniz tutmu?, kalbimi hasret, hangi sularda ayak izlerin, hangi kaptan?n seyir defterinde kalm?? gözlerin.

– Gelece?i benimle karanl?k görüyorsan, umutlar?n solmu? yüre?inde. Hadi git beni hiç dü?ünme e?er mutlu olacaksan çeker giderim, sen mutlu olacaksan ben çekerim.

– Gidersen kim sular fesle?enleri, ku?lar nereye s???n?r ak?am olunca. Gidersen kar ya?ar avuçlar?ma, gidersen ku?larda ölür bende.

– Gidi?inle beni bo? bir sedaya b?rakt?n, ?imdiden say?yorum sensizlik günlerini ve gelece?in günü bekliyorum sab?rs?zl?kla, o günün sevgisiyle avutuyorum bir parçac?k kalbimi.

– Gitmek mümkün olsa gitsem uzaklara, sevmesem seni yaksam yüre?imi, savursam küllerimi da?lara denizlere , ye?erirdi küllerim sana olan sevgimle..

– Gittin... ?imdi bir mevsim de?il, bir hayat girdi aram?za. Ne sen dönebilirsin art?k geriye, ne de ben kap?y? açabilirim sana.

– Gökte rahmet olsan umudum de?ilsin seninde ya?murunda ?slanm?yor bedenim k?zg?nl???m sana de?il kendime senin mevsiminde açm?yor açam?yor çiçeklerim..

– Gökyüzü y?ld?zlarla doluydu, ben hep seni dü?ünürken. Hüzün y?ld?zlar? koydum adlar?n?, seni hat?rlat?yor diye. Ayn? onlar gibi sende benden çok uzaklardayd?n. Göz k?rpard?n uzaklardan sessizce. Bense hep seni bekledim, k?r?k kalbim, ya?l? gözlerimle

– Gözlerim seni rahats?z ediyorsa kapat?r?m bir daha açmam, sözlerim seni rahats?z ediyorsa susar?m bir daha konu?mam , varl???m seni rahats?z ediyorsa ölürüm bir daha kar??na ç?kmam, sevgim seni rahats?z ediyorsa üzgünüm çünkü ona engel olamam.

– Gözlerim yollarda bekletme ne olur, bu a?ka bir hüzün ekletme ne olur, bana sensizli?i öretme ne olur, yoklu?un cehennem, cennetim sensin...

– Gözlerin sözlerini örtecek kadar masum, dü?üncelerin duygular?n? bast?racak kadar ac?mas?z, ellerinde ellerimi tutamayacak kadar uzaksa benim suçum ne bir tanem.

– Gözya??m utangaç boynunun inciden kolyesi olsun, her damla vefas?z teninde bir veda busesi olsun, isterim sen de ben gibi yan ömrüne hep a?la, , hep a?la, bu benden son dua, bu benden ayr?l?k hediyesi olsun..

– Gül filizlendi?i günden itibaren güne?e a??kt?r. Her ne kadar güne? her gece ay?n görkemine kap?l?p gülü b?raksa da, gül y?ld?zlara kan?p güne?i unutmaz.

– Güller anlats?n sana olan sevgimi. Güller anlats?n yaln?zl???m?, çaresizli?imi, yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n. Ben anlatamad?m güller anlats?n.

– Güne?in ba?ka iklimleri ayd?nlatmaya, ba?ka gönülleri ?s?tmaya gitti?i ?u saatlerde, kâ??d?, kalemi elime al?p, seninle dertle?mek, yaln?zca sana yazmak ve yaln?zca seni özlemek geçiyor içimden. Sana yazmak. "Sana Seni Yazmak".

– Güne?in her do?u?unda ben biraz daha bat?yorum. Bu hayat? anlams?z, sensiz ya??yorum. Her gün sanki ölümü bekliyorum. çünkü ben sensiz yapam?yorum..

– Güzelsin, ?irinsin, ?ahanesin. çekti?im çileye tek bahanesin. Melek mi ?eytan m? bilmem ki nesin. Tuzaktan tuza?a atsan da olur. Ben seni seviyorum ya sen beni sevmesen de olur.

#259

 
© 2015
AŞK