Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ayr?l?k Sözleri

Ac?n?n umutlar? yok

etti?i anda, umutlar? ye?ertecek bir sevgiye ihtiyaç

duyarsan ben hep o bildi?in adresteyim

Ad?n? kalbime a?kla kaz?m??t?m bo? ver ald?rma belki bir

gün silerim. Güzel bir rüyay? gerçek sanm??t?m. Seni

sevdi?im için özür dilerim.

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür

umutlar?m her omuz kald?ramaz. Her ?eyi unuturda ?u

gönlüm bir seni unutamaz.

A?lay???m terk edip gidisine de?il. Ben; sensizken senden

diye sensizi ligi de sevmi?tim. Sen; seninle birlikte

sensizli?i de al?p gittin.

A?z?m?n Tad? Yoksa, Hasta Gibiysem, Bo?az?mda

Dü?ümleniyorsa Lokmalar, Buluttan Nem Kap?yorsam ?nan

Hep Güzel Gözlerinin Hasretindendir.

Ak?ls?z adam mutlulu?u uzaklarda, Ak?ll? ise O'nu

ayaklar?n? alt?nda arar... Seninle olmak varken;Sensiz

kalmak, Ya?amak dururken ölmek demektir...

Allah?m beni öyle bir son bahar ayaz?nda can?m? al ki,

sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamas?n...

Almak istedim , ellerini alamad?m Bakmak istedim,

gözlerine bakamad?m Sarmak istedim, kollar?ma saramad?m

Görmek istedim, son defa göremedim çünkü aram?za ölüm

girdi...

An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup

kalbine akarm??. Kahkaha bir maske derler

birimisin??nsan sevdi?inden ayr?l?nca bu maskeyi

takarm??.

Aram?za yollar, yabanc? kollar, zor y?llar

girdi, ümitlerimi, saf sevinçlerimi derken seni kaybettim

Bir iki sözle bir kaç ?ark?y?, adaletsiz yarg?y? Birde

bu talihsiz yazg?y? kalbime kaydettim.

Araya koskoca y?llar girse de kalbim seninle bu can

seninle koskoca da?lar girse de araya ben seni unutmam

unutamam ki ben sana kocaman bir can verdim sen bana

sevgi dürüstlük verdin ben seni nas?l unuturum ki sen

bana bir can bir sevgi verdin..

Art?k günlerim günlerden uzun gecelerim gecelerden

yaln?z seni sevdi?imden bu yana her ac?y? tatt?m her

çileyi gördüm hayat?n her cilvesine al??t?m yaln?z senin

yoklu?una al??amad?m ?imdi anl?yorum ac?dan hasretten

gözya??ndan ba?ka hiç bir ?ey vermemi?sin bana y?k?lan

hayallerime yok olan geçmi?ime kaybolan gelece?ime

A?lad?m A?lad?m çocuklar Gibi A?lad?m..

A?k?m ne zaman da?lar sahili, mehtap geceyi dünya

dönmeyi unutursa, bende seni o zaman unutaca??m...

A?k?m?z su üzerine yaz?lan bir masald?, göz kirpimi

k?sal???nda kelebe?in ömrü uzunlu?undayd?. Kalbimizde

bir ömür boyu çekece?imiz yaralar b?rakt?.

A?k?n bitmi? olsa da hiç sevmesen de Beni çok aldatt?n

ho? görmesem de Bir ?eyler bulmu?tum ben o sevginde

Bekliyorum bir gün dönersin diye.

Ay do?arken bir sö?üdün arkas?ndan, gül yüzünde sisli bir

esintiyle, ak?am?n göçüsüne hüzün serperek ve ya?murdan

geceye perdeler çekerek beni dü?ün unutma...

Ayr?l???n resmini çizdim sar? odalara, yüre?imi so?uttum

zemheri ayaz?nda. Sonra uzun uzun rüzgar?n gülü?ünü

seyrettim çaresizce. Ve gecenin en koyula?t??? yerde

ölümü kucaklad?m masmavi yüre?imle...

Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine

sensiz bir gün doluyor sen yoksun diye inan dertli?im

kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni

çok seviyorum.

Bana bir günün yirmi dört saat, bir saatin atm?? dakika

ve bir dakikan?n atm?? saniye oldu?u ö?retildi ama

sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldu?u

ö?retilmedi. Ya?am?m?z?n her an?nda birlikte olmam?z

dile?iyle sevgilim.

Bat?k bir gemiymi? a?k liman?nda. Kader bu deyip de

avutma beni ayr?l?k kap?m?z? çald? sonunda senden son

dile?im unutma beni.

Bekleyi? bir özleyi? gönüldeki güzeli bir süsleyi? bin

bir hisle sevmeli neden o çok sevene unut bekleme derler

oysa seven ümitsiz olsa da bekler

Ben ne A?klar ya?ad?m ne vedalar ettim, ne k?zg?n

çöllerinde yürüdüm a?k?n, Senin kor dudaklar?n v?z gelir

Güzelim...

Ben senin ya?ad???n gizli bir maceray?m, Anlat?lmaz bir

roman, kapanmaz bir yaray?m, S???nd???n limanlar

unutturamaz beni, Ben senin yüre?inde en büyük

FIRTINAYIM !

Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen

bensizli?e sevineceksin..Ama ?unu unutmak bir tanem;

bir gün sen de SEVECEKS?N !!!

Ben Sensizdim..! ak?am?n yakla?t??? saatlerde.

kahrolursun görme a?lad???m?. Ba?layan dü?ü ?afakla

birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?..

Beni sensiz b?rakt???n gün geliyor akl?ma , dü?ünüyorum

da çok ac? çekmi?tim, ama ?u anda daha da çok çekiyorum

ama biliyorum ki sen bu ac?ya hiçbir zaman de?medin beni

hiç bir zaman sevmedin sen sevsen de sevmesen de ben

seni sevdim hep de öyle kalacak..

Beni terk etti?in gün, saçlar?ndan bir tel kopar?p

asaca??m kendimi. Beni terk etti?in gün, kirpiklerinden

birini kopar?p saplayaca??m kalbime.

Bir ak?am yan?m?zda kimse olmaz ya da olanlar olmas?

gerekenler de?ildir. Y?ld?zlar?n bizim için parlad???n?

göremeyen gözlerimiz, gün gelir hayat?m?zdan kayan

y?ld?zlar?n gömüldü?ü maziye kilitlenir...

Bir birimize söz vermi?tik, Bütün ömür boyu

ayr?lmayacakt?k, Yeminler etmi?tik, Asla

ayr?lmayacakt?k, Ama ne oldu Bir k?? günü, y?ld?zlar?n

bak??lar?nda, Ayr?l???m?z? söyledik..

Bir çiçe?im vard?, ad?n? a?k koydum; KOPARDILAR, Bir

çiçe?im vard?, ad?n? sevgi koydum; SOLDURDULAR, ?imdi

yine bir çiçe?im var, ad?n? izdi rap koydum; NE KOPARAN

VAR, NE SOLDURAN...

Bir daha görü?memekti senin seçimin Seni severken

kaybetmek niçin Anlams?z bir öfkeyle doldu için seni

k?rd?m biliyorum bir hiç için Ayr?l?k nedenini

hissediyorum Art?k dönü?ü yok biliyorum Her gün seni

dü?ünüyorum Ama art?k sensiz ya??yorum Neyse can?m sen

son de?ildin Ama bil ki son olabilirdin Böyle olmas?n?

da sen istedin Beni zaten hiç sevmedin.

Bir eski dost gibi hat?rla beni. Bir selam ver

yeter. Unutmu? olsan da eski günleri. Ad?m? ara s?ra an

yeter.

Bir Gece Ay Bana Sordu neden Seni A?latan Bir K?zla

Berabersin? Aya Bakt?m Ve Dedim ki Sen Hiç Gökyüzünden

Vazgeçebilircisin...

Bir gece yar?s? titreyerek uyan?rsan bil ki resmini

öptü?üm gündür, bir gün sebepsiz ya?lar süzülürse o

güzel gözlerinden bil ki yoklu?undan öldü?üm gündür...

Bir gün bir kö?ede s?z?p kal?rsam, El tan?masa da sen

tan?r m?s?n? Sorsalar sana kim bu diye, Bak?p

yapt???ndan utan?r m?s?n?

Bir Gün Bu Kö?ede Sessiz Sedas?z H?çk?ra H?çk?ra

A?layaca??m , ?u Lanet kaderime Sitemler Edip , Tanr?ya

Son Kez Yalvaraca??m , Güzel Gözlerin Gelecek Akl?ma ,

Solup Gidece?im En Güzel ça??mda , Sensizlik Beni

ça??rd???nda , Bo? Sokaklara Hayk?rd???nda , Art?k

Burada Olmayaca??m.

Bir gün hayat?n tüm güzelliklerinden vazgeçip sessiz

sedas?z ölüme gitmek istersen yan?ma gel de sana sensiz

olman?n ölüm oldu?unu göstereyim.

Bir gün seni unutmak zorunda kal?rsam a?k?m?n

küçüklü?üne de?il, çaresizli?imin büyüklü?üne inan.

Bir gün ya?mura yakalan?rsan benden kaçt???n gibi

ya?murdan da kaç. çünkü bulutlar?n arkas?nda kaybolan

a?k? için a?layan benim.

Bir mültecinin vatan? yada bir kölenin hürriyeti kadar

uzak olsan da; sende hep gurbeti ya?asam da olsun: yeter

ki beni yüre?inden sürgün etme...

Bir ömür boyu seninleyim desende istemem art?k. çünkü sen

rüzgar?n co?turdu?u bir toz bulutusun. Bugün bana esersin

yar?n ellere...

Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunlu?un en

ac?mas?z oldu?u zamanlarday?m. Hiç bu kadar uzun

susmad?n sevdi?im. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmedi?im

yerlere, gözlerimi götürmeden yan?nda!

Bir sevgilim var uzakta Yüzünü göremedi?im, sesini

duyamad???m Bir sevgilim var uzakta Elini tutamad???m,

saç?na dokunamad???m Ama gün gelir sevgilim bana dünden

yak?n olur.

Bir soluk kadar yak?n y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi

için. uzan?r yeti?emezsin, yeti?ir dokunamazs?n, dokunur

vazgeçemezsin vazgeçer ama asla unutmazs?n.

Bir umuttu yaln?zl?k bir ?eyleri payla?amamakt?

belki, gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan

bir buluttu belki de, belki bel kilerle dolu bir hayatt?

bu..

B?rak bu sevgimiz tertemiz kals?n sen benim içimde

kanayan yaras?n. bir gün gelir belki beni anlars?n dönüp

te yüzüme nas?l bakars?n.

B?rak yan?n da olay?m, sana sevgimi anlatay?m. bakt?n

olmad?, ölümüm kan?tlayacaksa sana olan sevgimi, senin

için ölmeye ben çoktan raz?y?m.

Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine gözlerin

tak?l?r kal?rsa uzaklara hele kulaklar?n deli gibi

ç?nlarsa zamans?z, bil ki bir yerlerde özleniyorsun.

Bir gün bensiz bir yerde a?larsan her dü?en göz ya??nda

beni hat?rla hafifçe ya?an bir ya?murda saçlar?n?

ok?ayan her damlada beni hat?rla hiç a??k oldun mu diye

soran olursa olmad?m derken beni hat?rla seni sevdi?imi

daima hat?rla..

Bir gün sende seversin Bir gün sende a?lars?n O zaman

ben gelirim akl?na Belki geri dönmek bile istersin Ama

vakit çok geç olacak Elimde de?il seviyorum, özlüyorum

Hep de öyle olacak.

Bir gün sevgilim sordu A?k nedir diye biraz zaman

istedim dü?üneyim diye. Ertesi gün gördüm onu bir

ba?kas? ile. Kula??na f?s?ldad?m A?K izdi rapt?r diye.

Birlikte ya?ayabilece?in biriyle de?il, onsuz

ya?ayamayaca??n biriyle ol. Geldi?i zaman bo?luk

dolduran de?il gitti?inde yeri doldurulmayan biriyle ol.

Bitmesin isterdim umutlar?m?z. Bitmesin isterdim

duygular?m?z. Ne ç?kar sel olsa göz ya?lar?m?z. Her ?ey

bitti art?k bil bundan sonra..

Biz ayr?ld?k ama ?unu unutma ya?ad???n ?ehirde beni sana

hat?rlatacak çok ?ey var. Bakt???n her yer, gördü?ün her

nokta ve ayak bast???n her toprakta benden bir ?eyler

var. ??te unutamamam?n sebebi de bu. çünkü bu ?ehrin her

noktas?nda bizim an?lar?m?z ya??yor.

Bu duvarlar duysa h?çk?r???m? belki beni anlard?

kalbimde bir umut gönlümde bir alev beni unutana

söyleyin beni unutan? ben unutmad?m elbet dönecek ya

dönecek yada bu kalp onsuz ölüp gidecek.

Bu gece rüyama gir gizlice s?ms?k? sar öp kokla iyice

sonra isyanlar savur küfret güzelce ve sonra çek git

gitmen gereken yere yolun aç?k olsun.

Bu gül sana verece?im son hediyem maalesef ben sana bu

gülü verecek kadar alça??m; ama yine biliyorum ki sen bu

gülü alacak kadar alçak gönüllüsün..

Bu ya?amdaki her ?ey yalan ve sen benim için bulutlar

arkas?ndaki dokunulmam?? bembeyaz bir sevgi yuma??s?n, ve

?unu da biliyorum ki tüm sevgime ra?men bu ya?amda

sevgisine lay?k olmad???m tek insan sensin. Sen ki en

güzel sevgilere ve en muhte?em duygulara lay?ks?n.

Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im bir gün, bu

ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una düzece?im. Seni benden ayr???

için kaderimi mahkemeye verece?im. çok ?ey mi istedim

senden hiç fark?nda olmadan bir çiçe?in bile k?ymeti var

sarar?p ta solmadan b?kt?m art?k b?kt?m hep sana hep

bana hep bu umutsuz a?ka a?lamaktan tek korkum Allah tan

birde sensiz kalmaktan...

Da?lara duman duman, hasret çöker, da?lara göz ya?lar?m

ya?mur olur, yollara gönlümde bin yel eser, uzar gider

daha sonlara... A?lama, a?lama sen gözbebe?im, a?lama

yaln?z seni sevece?im, unutma ölsem bile dönece?im, inan

gülüm sen a?lama...

Denizin dibinden bir avuç sevgi ç?kar?rken vurgun yedi

dalg?ç ci?er bitse de yürek atmakta çünkü sevgi dipte

hala ???ldamakta..

Dilde söylenecek ?ark?m? kald? mecnundan keremden fark?m

kalmad? art?k ecelden de korkum kalmad? beni paramparça

k?rda öyle git..Mutluluk hakk?md?r diyemem art?k

nasibim a?lamak gülemem art?k Senden ba?kas?n? sevemem

art?k kalbime kilit vur da öyle git..

Dilerim tanr?dan yüzün hiç gülmesin Y?llarca benim gibi

sevip sende ac? çekesin sevgimi bilmedin suç bende mi!

seven çeker ac?y? sevmeyen ne bilsin..Bana a?ktan

bahsetme sevmek kim sen kimsin.

Do?an her günün sabah?nda içimde gözlerini görebilmek

a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak.

Dostluk kolay kurulur ama devam ettirmek zordur. Bugün

k?rd?m seni. Ama inan istemeden oldu. Bu nedenle senden

çok, çok özür dilerim.

Dün Gece Yine Akl?mdayd?n Saatlerce, önce ölümü Sonra

Sensizli?i Dü?ündüm. Hiç Fark? Yoktu Biberinden, çünkü

ölüm Sensizlikse, Sensizlik Zaten ölümdü...

Dün gökyüzüne bir avuç y?ld?z f?rlatt?m. Karanl???nda

ayd?nl???m olsun diye. ?imdi sensizli?i kalbime

f?rlat?yorum, b?rakt???m yerden dönesin diye.

Vazgeçilmezim s?ra sende gururu bir yere f?rlat ve

pi?manl???mla s?zlayan ?u kalbimi mükemmelli?inle donat.

Dünyada sevilmi? ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden

sevgililer dönmeyecekler... Bir çok gidenin her biri

memnun ki yerinden dönen yok seferinden...

Dü?lerim vard? görmekten korktu?um, hislerim vard?

söylemekten korktu?um, ?iirlerim vard? yazmaktan

korktu?um, ?imdi sen vars?n kaybetmekten korktu?um...

Duygular vard?r elletilmeyen, sevgiler vard?r kelimelere

s??mayan, bak??lar vard?r insan? a?latan, insanlar vard?r

ki asla unutulmayan, i?te sende onlardans?n !!!

E?er beni bu sokakta, bu mahallede, bu ?ehirde

bulamazsan, sevgilim bil ki ben, gözlerinin dald???

yerdeyim.

E?er bir gün beni unutursan öyle biriyle unut ki sana

savurdu?um KUR?UNLARIN önüne geçecek kadar cesur olsun..

E?er bir gün gökyüzünün kara mavi çizgisinde bir

k?rlang?ç sürüsü görürsen bil ki kanatlar?ndaki buruk

gülümsemelerle ?slak tebessümler benden sana

kalanlard?r.

E?er birini unutmak istiyorsan, onun ad?n? kumlara yaz,

Sabahleyin dalgalar?n ve f?rt?nan?n onu sildi?ini

göreceksin. E?er birini seviyorsan, onu kalbine yaz ki

hiçbir f?rt?na ya da dalga onu silemesin.

Elbet mutluluk elimi tutacak bir gün, elbet ?ans bana

bir k?yak geçecek ve ben gülece?im. ne yaz?k ki sen

sadece ard?mdan bakacaks?n kayb?na göz ya?? dökeceksin

ama merak sen üzülme gülüm ac? da sevgin kadar

geçicidir..

En de?erli ?ey sen oldun Ve birden en de?ersiz..?kisini

de sen istedin Geldin ve gittin Sadece izlemekle

yetindim.

En güzel yar?nlar senin olsun, ömrün mutlulukla dolsun

çünkü sen buna lay?ks?n. e?er gün gelirde beni unutursan

inan ki gülüm can?n sa? olsun.

En mutlu gününde yan?nda yoksa onunlayken bile onsuzlu?u

ya??yorsan bil ki terk edilmi?sindir yaln?zl???

ya??yorsun ama bilmeden.

En sevdi?im seni özlemekti, en sevdi?im kendimi

özletmekti, en sevdi?im ellerim aras?ndaki parmaklar?n?

s?ms?k? tutmak, bir yaprak dökümü gibi hafif ürkek

ü?üyerek seninle orada yürümek.

Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha bir sönük

olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat

daha bir kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan e?er!

Gecemidir insan? hüzünlendiren insan m?d?r hüzünlenmek

için geceyi bekleyen . gecemidir seni bana dü?ündüren

yoksa ben miyim seni dü?ünmek için geceyi bekleyen.

Geçenlerde bir meyhane ke?fettim mezarl???n

kar??s?nda. Bir gün beni ararsan ya meyhanedeyim yada tam

kar??s?nda.

Geceyi deniz tutmu?, kalbimi hasret, hangi sularda ayak

izlerin, hangi kaptan?n seyir defterinde kalm??

gözlerin.

Gelece?i benimle karanl?k görüyorsan, umutlar?n solmu?

yüre?inde. Hadi git beni hiç dü?ünme e?er mutlu

olacaksan çeker giderim, sen mutlu olacaksan ben çekerim.

Gidersen kim sular fesle?enleri, ku?lar nereye s???n?r

ak?am olunca. Gidersen kar ya?ar avuçlar?ma, gidersen

ku?larda ölür bende.

Gidi?inle beni bo? bir sedaya b?rakt?n, ?imdiden

say?yorum sensizlik günlerini ve gelece?in günü

bekliyorum sab?rs?zl?kla, o günün sevgisiyle avutuyorum

bir parçac?k kalbimi.

Gitmek mümkün olsa gitsem uzaklara, sevmesem seni yaksam

yüre?imi, savursam küllerimi da?lara denizlere

, ye?erirdi küllerim sana olan sevgimle..

Gittin... ?imdi bir mevsim de?il, bir hayat girdi

aram?za. Ne sen dönebilirsin art?k geriye, ne de ben

kap?y? açabilirim sana.

Gökte rahmet olsan umudum de?ilsin seninde ya?murunda

?slanm?yor bedenim k?zg?nl???m sana de?il kendime senin

mevsiminde açm?yor açam?yor çiçeklerim..

Gökyüzü y?ld?zlarla doluydu, ben hep seni dü?ünürken.

Hüzün y?ld?zlar? koydum adlar?n?, seni hat?rlat?yor

diye. Ayn? onlar gibi sende benden çok uzaklardayd?n.

Göz k?rpard?n uzaklardan sessizce. Bense hep seni

bekledim, k?r?k kalbim, ya?l? gözlerimle

Gözlerim seni rahats?z ediyorsa kapat?r?m bir daha

açmam, sözlerim seni rahats?z ediyorsa susar?m bir daha

konu?mam , varl???m seni rahats?z ediyorsa ölürüm bir

daha kar??na ç?kmam, sevgim seni rahats?z ediyorsa

üzgünüm çünkü ona engel olamam.

Gözlerim yollarda bekletme ne olur, bu a?ka bir hüzün

ekletme ne olur, bana sensizli?i öretme ne olur, yoklu?un

cehennem, cennetim sensin...

Gözlerin sözlerini örtecek kadar masum, dü?üncelerin

duygular?n? bast?racak kadar ac?mas?z, ellerinde ellerimi

tutamayacak kadar uzaksa benim suçum ne bir tanem.

Gözya??m utangaç boynunun inciden kolyesi olsun, her

damla vefas?z teninde bir veda busesi olsun, isterim sen

de ben gibi yan ömrüne hep a?la, , hep a?la, bu benden son

dua, bu benden ayr?l?k hediyesi olsun..

Gül filizlendi?i günden itibaren güne?e a??kt?r. Her ne

kadar güne? her gece ay?n görkemine kap?l?p gülü b?raksa

da, gül y?ld?zlara kan?p güne?i unutmaz.

Güller anlats?n sana olan sevgimi. Güller anlats?n

yaln?zl???m?, çaresizli?imi, yava? yava? eriyen yüre?imi

güller anlats?n. Ben anlatamad?m güller anlats?n.

Güne?in ba?ka iklimleri ayd?nlatmaya, ba?ka gönülleri

?s?tmaya gitti?i ?u saatlerde, kâ??d?, kalemi elime

al?p, seninle dertle?mek, yaln?zca sana yazmak ve

yaln?zca seni özlemek geçiyor içimden. Sana yazmak.

"Sana Seni Yazmak".

Güne?in her do?u?unda ben biraz daha bat?yorum. Bu hayat?

anlams?z, sensiz ya??yorum. Her gün sanki ölümü

bekliyorum. çünkü ben sensiz yapam?yorum..

Güzelsin, ?irinsin, ?ahanesin. çekti?im çileye tek

bahanesin. Melek mi ?eytan m? bilmem ki nesin. Tuzaktan

tuza?a atsan da olur. Ben seni seviyorum ya sen beni

sevmesen de olur.

#177

 
© 2015
AŞK