Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Aziz Nesin Sözleri

Aziz Nesin Sözleri
Siyasi askeri a?k ile ilgili de dahil hatta me?hur aptal sözü de dahil bir çok toplumda yer edinmi? sözlerini sizlerle payla?aca??z.
Bilirsin günahlar? yazan melek soldad?r. Hatta bundand?r kalbin solda olmas?. Çünkü belkide a?k, ya?an?lan en büyük günaht?r.
Bir gün bu ülkenin ba?ucuna bir not yana??na da bir öpücük kondurup gidece?im. Çok tatl? uyuyordun uyand?rmaya k?yamad?m diyece?im.
Bir tohum verdin çiçe?ini al. Bir çekirdek verdin a?ac?n? al. Bir dal verdin orman?n? al. Dünyam? verdim sana bende kal.
Bir yanl??l?k var; sen bu denli güzel, ben bu denli sevdal? olmayacakt?k.
Dar yerden ç?kanlar geni? yerlere s??mazlar.
Diyorlar ki "eskiden böyle de?ildin, art?k içine kapand?n", dedim ki "içindekiyle yetinen bu kalp art?k sizi ne yaps?n".
En güzel ?iir matematiktir. Yeryüzünde ?imdiye dek iki kere iki dört eder'den daha güzel bir dize yaz?lmam??t?r san?r?m...
En uyduruk kira davas?n?n bile 2 y?l sürdü?ü ülkede, 17 ya??ndaki gencin idam davas? bir kaç haftada görüldü ve sonuçland?.
Eskisi olmayan?n yenisi de olmaz.
Haritalara bakt?m, hiçbirinde evin yok. Ansiklopedilere bakt?m, hiçbirinde resmin yok. Sözlüklere bakt?m, hiçbirinde ismin yok. Aynada kendime bakt?m, seni gördüm. Benden ba?ka yerin yok.
"A????m sana" cümlesinin sonundaki "a" harfi terk etti seni. O da üzülmüyor gitti?ine, sen hala "A????m san" beni...
Al yaln?zl???n? gel! Korkma, s?k?lmay?z. Senin yaln?zl???n benim yaln?zl???mla konu?ur, biz ikimiz susar?z!
Ayn? ka??d?n arka ve ön yüzleri gibiyiz. Sonsuza dek beraber; ama hiçbir zaman birbirlerini görmeyen.
Bahse girerim yar?n bir yobaz ç?k?p, "tuvalete gitmek günah" diye fetva verse, tuvalete gitmeyecek ve alt?na yapacak o kadar öküz var ki bu ülkede.
Bana dokunmayan y?lan bin y?l ya?as?n, diyerek ya?att???n?z y?lanlar?n bir sonraki hedefi siz olursunuz.
Bana göre Atatürkçülük ?udur: Atatürk'ün ya?ad??? dönemde, içinde bulunan ko?ullara en ak?lc? yoldan çözümler getiren uygulamalar toplam?d?r.
Bazen insan öyle özlenir ki... Özlenen bilse, yoklu?undan utan?r.
Belki s?k?ca sar?labilece?imiz bir sevgilimiz olmad?, belki yaln?z?z; ama bilinsin ki adam gibi sevdi?imizdendir yaln?zl???m?z!
Bende susuyorum sevgimi saklay?p içimde. Duyuyorsun de?il mi suskunlu?umu nas?l hayk?r?yor. Susarak sevgisini ilan eden çok var sevgilim. Ama bir ba?ka seven yok benim sustu?um biçimde.
"ŽB?rak olmas?n mezar ta??m?z, bir okul bahçesine gömsünler bizi çocuklar ko?sun üzerimizde
Hayalim; küçük bi çocu?a "ne kadar seviyorsun" dedi?inde, aç?p elini iki yana "i?te bu kadar" derken ki o masum sevgiyi bulmakt?.
Hayat bir s?navsa e?er hiç u?ra?ma, ad?n? yaz ve ç?k. Belki s?n?fta kal?rs?n; ama ad?n?n alt?nda bembeyaz bi sayfa b?rak?rs?n.Aziz Nesin sözleri
Hayat?m süresince boyum kadar kitap yazd?m ama beni sevmeyenler buna da mazeret bulup, "onun zaten boyu k?sayd?" diyebilirler.
Hiç kimseye güvenmiyorum diye bir ?ey yoktur. "Zaman?nda O'na güvendi?im için, art?k kimseye güvenmiyorum" diye bir ?ey vard?r.
?çimde bir merak öyle bir merak ki ölümümden bir ay sonra bir güncük ya?amak ve dostu dü?man? suç üstü yakalamak.
?nsan yaln?zca söylediklerinden de?il, sustuklar?ndan da sorumludur.güzel sözler
?nsan, insan gibi, insan olarak hür olmas?n? bilmezse, hür olamazsa, o zaman kurtlar, ku?lar gibi hür san?r kendini.
??in zoruna gideceksin. Her zaman zoru dene... Zoru yapamasan bile, zoru yapmaya çal??arak hiç olmazsa kolay?n? yapars?n.
?yi insan laf?n üstüne gelir demi?se eskiler, ve ben sürekli seni konu?tu?um halde gelmiyorsan; demekki iyi bir insan de?ilsin.
Kad?n?n a?ka bak???; "bir sen, bir ben, bir de bebek"ken, Erkeklerde bu durum; bir sen, bir ben, bir de yedektir.
Kolayca akmaz bilirsin bir erke?in gözya?lar?; ama e?er erkek a?l?yorsa, asla sahte olmaz gözya?lar?.
Korkmuyorum diyenler, ya ba?kalar?na yalan söylüyorlar, ya kendilerine. Yalan söyleyip kendilerini kand?r?yorlar ya da bilmeyerek insan olmad?klar?n? söylüyorlar.Aziz Nesin sözleri
Korku, en be?eri duygudur. Benim iktidarlara ba? kald?r???m? görenlerden kimi beni korkusuz insan sand?lar. Oysa ben korkar?m. Ne var ki, bende ba?kalar?na yararl? olacaksa, do?ru bildi?imi, inand???m? söylemek, aç?klamak duygusu, korku duygusuna her zaman üstün gelmi?tir. Korkar?m, yine söylerim.
Nas?l bittiyse bundan öncekiler, bu da biter. Bite bite sonunda ben de biterim... Olur biter !
Nas?l görmezse göz kendini, kendimi ar?yor bulam?yorum.
Ne kadar kalmak istesek de bazen gitmek zorunda kal?r?z. Ve ne kadar gitmek zorunda olsak da, kalmaktan yanad?r sol yan?m?z.güzel sözler
Ne ölünün arkas?ndan konu?ulur, ne de gidenin. Çünkü ha ölmü?tür, ha gitmi?tir kalan için.
Neden evlilik yüzü?ü, yüzük parma??na tak?l?r ki? Çünkü ba?ka hiç bir parma??m?zdan, direk kalbe giden bir damar yoktur.
Seni, annen kadar sevecek ve baban kadar merak edecek hiç kimse yoktur; O yüzden kimse bana a?k'tan bahsetmesin.
Tembellerin çal??ma günü yar?nd?r.
Terkeden ki?inin gitti?i yerde arad???n? bulamay?nca dönüp "özledim" demesi; özledi?inden de?il, e?ek gibi pi?man oldu?undand?r.
Türk erke?inin dünyan?n en k?skanç erkeklerinden biri olmas?n?n sebebi; Sevgililerine de?il, kendilerine güvenmediklerindendir.Aziz Nesin sözleri
Türkiye'de, her 3 Türk gencinin 4'ü ?airdir!
Uslanma hiç hep deli kal. Büyüme sak?n çocuk kal. Es deli deli böyle kal. Son harman?nda sevdan?n, tüken toz toz savrula kal. Suçüstü bulmal? ölüm, ölürken de sevdal? kal...
Ü?ümek varsa bu s?ca??n yoklu?udur, karanl?k varsa ?????n yoklu?u. E?er her yer karanl?k ve sen ü?üyorsan i?te bu O'nun yoklu?u.
Yata??na yat?nca; Yüre?inin sesinden uyuyam?yorsan, anla ki yaln?zs?n...güzel sözler
Y?k?lmas?n diye da?lar, Ah! çekmiyorum. Kendimi y?k?yorum, dünyay? y?km?yorum...
Yoksulun tek silah? çal??makt?r.

#2774

 
© 2015
AŞK