Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Babalar Günü Mesajlar?

Büyüttün bu ya?lara getirdin türlü emeklerle. Senin hakk?n? nas?l öderiz baba. De?il bir gün her gün kutlasak yetmez ama babalar gününü kutlar?m can?m baba.

Babac???m bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlar?m. Seni çok ama çok seviyorum. Evlad?n.

Can?m babam ellerinden öper babalar gününü kutlar?m. Seni çok seviyorum can?m babam. Hakk?n? helal et, kendine de herzaman iyi bak.

Sen benim babams?n hayat kayna??m hayat?mda inan tek dayana??m yoklu?un içimi, inan yakmakta b?raksalar beni a?layaca??m. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

Geceler çok uzun sabah olmuyor ba? yast?kta ama uyku tutmuyor bir t?k?rt? duysa hemen kalk?yor. Can?m babam seni çok seviyorum. Babalar gününü kutluyorum.

Minicik bir yavruydum, ben hep yan?nda, de?i?miyordu dü?üncen olsam da ....... ya??nda, hayatla sava?? sen ö?rettin bana, yan? ba??nda, tüm zorluklara kar?? korudun, beni sen baba. Babalar günün kutlu olsun can?m babam.

Bilir misiniz babalar k?zlar?na ellerini uzat?rsa, k?zlar onu cehenneme kadar takip eder. Babalar günün kutlu olsun can?m babam.

Kan?ndan kan verdin, var ettin beni, ald?n kollar?na kuca??na, sar?ld?n baba r?z?k temin ettin zorlukla y?llarca bana, al?n teri döktün gurbetlerde yoruldun baba. Babalar günün kutlu olsun can?m babam.

S?n?rs?z bir sevgi, anlat?lmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana lay?k olmak için ya??yorum. Babalar günün kutlu olsun.

Gelinciklerin en sadesine papatyalar?n en güzel kokan?na güllerin en güler yüzlüsüne babalar?n en sevgilisine babalar günün kutlu olsun biricik babac???m.

Babam oldu?un için çok mutluyum, sahip oldu?um en iyi baba ve arkada?s?n. Babalar günün kutlu olsun babac?m.

Babac???m seninle, yar?na umutluyuz. Annemle karde?lerim, seninle çok mutluyuz. Babalar günün kutlu olsun babac?m.

Sevgili babac???m gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yak?n ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

Benzemez hiçbir ?eye bu sevgi. Ne ?iir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu s??d?rmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.

Babac???m seninle, evimize can gelir. Yürek dolusu sevgi, bize heyecan gelir. Babalar günün kutlu olsun.

Can?m babam! Varl???n hep yüre?imi ?s?tt?, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki vars?n, babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, ne?emi, hüznümü, mutlulu?umu payla?t???m en iyi arkada??m. Babalar günün kutlu olsun!

Sen güçlü bir ç?nar gibisin... Arkam? ne zaman sana yaslasam san?r?m ki dünyay? bile fethedebilirim... Çünkü bana hep güç veriyorsun... Babalar günün kutlu olsun...

Babac???m seninle, güven dolar evimiz. Mutlulukla y?kan?r, sevgiyle yüre?imiz. Can?m babam babalar günün kutlu olsun.

Dün, bugün ve yar?n. Daima seni sevdim, hep sevece?im. Bizimki bitimsiz, sonsuz bir sevgi. Babac???m babalar günün kutlu olsun.

Bana yapt???n dünyadaki en büyük iyilik bana dünyan?n en iyi örne?i olmand?r. Babalar?n en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.

?lk ad?mlar?m? atarken ellerimden tutuyordun. ?imdi fark ediyorum ki babac???m, ellerimi hiç b?rakmam??s?n. Babalar günün kutlu olsun.

Kelimelerle anlat?lamayan fedakârl?k ve kar??l?ks?z sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "baba" derdim. Babalar günün kutlu olsun babam.

Üzerine sab?r tohumu ekip sevgiyle sulad???n gülünün bilmeni istedi?i bir ?ey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin güne?i bir tanesi olan can?m babama kucak dolusu sevgi ve sayg?lar?mla... Babac???m bir günümde de?il her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârl?k, sevgi, sab?r ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim can?m babam seni bir gün de?il her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin yak???kl?s?. Babam?z can?m?z bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varl???nla gurur duyuyoruz. Sen bizim her ?eyimizsin. Can?m babam, babalar günün kutlu olsun.

Me?er dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin ad?nm??. Sana her sesleni?imde ya ac?m diniyor ya da sevgim co?uyor. Babalar günü kutlu olsun.

Ate?in yakt???ndan, güne?in hareket etti?inden, gerçe?in bir yalan oldu?undan ?üphelen ama benim seni sevdi?imden asla ?üphelenme babac???m, babalar günün kutlu olsun.

Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissetti?im dün de bugün de yar?n da hep yüre?im kadar yak?n?mda olan babac???m seni çok seviyorum.

Bana uçabilece?im kanatlar verdi?in için te?ekkürler, sevgin ve anlay???nla hep yan?mdayd?n, daima s???na??md?n. Benim için ne kadar paha biçilmez bir de?erde oldu?unu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yan?mdayd?n, hayat boyu bütün bunlar için sana te?ekkür edebilmem imkâns?z. Fakat yine de deneyece?im. Te?ekkür ederim baba. Seni çok seviyorum.

Elimi uzatt???m ve beni s?ms?k? tuttu?unda kendimi emniyette hissetmemi sa?l?yordun. Dü?üp bir yerim ac?d???nda ve ac?yan yerime dokundu?unda yaram?n iyile?ti?ini san?yordum. Sen hep var ol ba??m?zda baba. Babalar günün kutlu olsun.

Sab?rl?s?n, s?caks?n, ?efkatlisin, koruyucumsun, ba???layans?n. Biricik babams?n. Seni çok seviyorum. Hayat?n anlam? ve tüm güzelliklerini ö?reten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip oldu?um için ne kadar ?ansl? oldu?umu her zaman bilece?im. Seni seviyorum can?m babac???m. Bugün ba?ard???m ve elde edebildi?im her ?eyde senin pay?n var. Babalar günün kutlu olsun.

Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissetti?im dün de bugün de yar?n da hep yüre?im kadar yak?n?mda olan babac???m seni çok seviyorum. Benzemez hiçbir ?eye bu sevgi. Ne ?iir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu s??d?rmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kuca?? s?cak, anlay??l?, ?efkatli. Bu vas?flar?n tümünü ta??yan tek erkek... Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun can?m babac?m...

Her zaman söylemesem de biliyorum asl?nda babam?n onu ne kadar çok sevdi?imi bildi?ini. Ve ben ne kadar kar???k cümleler yazsam da hepsini de?ifre edebilece?ini. Çünkü o benim babam. Kollar?ndan daha huzurlu, daha güvenli, yüre?inden daha s?cak ülke yokmu? babac?m. Babalar günün kutlu olsun.

Bizim bugünlere gelmemizi sa?layan ve hakk?n? hiçbir zaman ödeyemeyece?imiz babam?z?n babalar günü kutlu olsun. Sen güçlü bir ç?nar gibisin. Arkam? ne zaman sana yaslasam san?r?m ki dünyay? bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun... Babalar günün kutlu olsun.

Koklanacak gül, aç?lacak gonca, ya?anacak hayat ve al?nacak nefes olan sevgili babam. ?kliminden tasas?zl?k, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret ald???m günleri hep ya?amak isterim. Babalar gününü en içten dileklerimle kutlar?m.

Dün sana k?zd?klar?m? bugün ben yap?yorum baba. Çünkü asl?nda senin küçük bir kopyan?m. Umar?m senin kadar sevgi dolu olurum babac???m. Sevgili babac???m gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yak?n ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun.

#1314

 
© 2015
AŞK