Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Balzac Özlü Sözler

En Güzel Balzac özlü Sözler Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Balzac özlü Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Balzac özlü Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Honore de Balzac Özlü Sözleri;
Alt?ndan zincirler en a??r olan zincirlerdir.
Ayakkab?lar?m olmad??? için üzülürdüm. Ta ki sokakta ayaklar? olmayan adam? görene kadar.
Bilginin efendisi olmak için çal??man?n kölesi olmak gerekir.10 Mart 2011
Bir kad?n sevdi?i adam?n yüzünü , bir denizcinin aç?k denizi bildi?i kadar iyi bilir.
Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.
Dünyada bir kad?n için, herhangi bir erke?i etkisi alt?na ald???n? bilmesi kadar zevkli bir ?ey yoktur.
Evlili?in, her ?eyi kemiren bir canavarla b?k?p usanmadan bo?u?mas? gerekir: Al??kanl?k.
Felaketin iyili?i varsa, hakiki dostlar?m?z? tan?tmas?d?r.
Gençlik adaletsizli?e do?ru yöneldi?i zaman, bilincin aynas?na bakmay? göze alamaz. Oysa olgunluk ça?? kendini bu aynada görür. Ya?am?n bu iki evresindeki tüm ayr?m buradad?r.
Gözle görülür bir nedeni bulunmayan servetlerin gizi, temiz yap?ld??? için unutulmu? birer cinayettir.
Ist?raplar?n en gizlileri dayan?lmas? en güç olanlard?r.20 May?s 2007
?nsan?n en zor katland??? duygu ac?mad?r, hele hak edince.
?nsanlara kendilerini nankörlü?e mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmay?n?z.
?yi dostluklar temiz hesaplarla kurulur.
?yili?inize inan?lmas?n? istiyorsan?z, ondan hiç bahsetmeyiniz.
Kad?nlara hangi erkekleri arad?klar?n? sorun, "H?rsl?lar?" derler. Öteki erkeklere göre, h?rsl?lar?n belleri daha güçlü, yürekleri daha s?cakt?r, kanlar?nda daha çok demir vard?r. Kad?n da güçlü oldu?u s?ralarda kendini öyle mutlu, öyle güzel bulur ki, parçalanmak tehlikesi alt?nda da olsa, üstün bir gücü olan?, bütün erkeklere ye? tutar.
Mektup bir ruhtur. Konu?an sesin çok sad?k bir yank?s?d?r. Bu nedenle ince dü?ünceli ki?iler onu a?k?n en zengin gömüleri aras?nda sayarlar.
Sanat?n vazifesi, tabiat? kopya etmek de?il, tabiat? ifade etmektir.
Sevilen kad?n bütün kad?nlar?n en güzeli de?il midir?
S?k?nt?n?z?n s?rr? sizin elinizde de?il, ba?kalar?n?n elindedir.
?öhret, uzaktan güne? gibi parlak ve ?s?t?c?; yakla?t?n?z zaman, bir da? tepesi gibi so?uktur
?öhret, ancak küçücük dozlarla al?nd???nda faydal? bir zehirdir.
Topra?a ekilen tohumlar içinde en çabuk mahsul veren fedailerin döktükleri kand?r.
Zeka dünyay? yerinden oynatmaya yarayan manivelad?r.
Uykunun yenemedi?i hiçbir ac? yoktur.
Her servetin arkas?nda bir suç vard?r.
Umutsuz sevmek de bir mutluluktur...
Kendisi art?k mutlu olamayacaklar için sevdi?inin mutlulu?u sevinç olur...
Ancak en son katedralin en son tu?las? en son papaz?n kafas?na dü?üp ezdi?i zaman insanl?k gerçekten özgür olabilecektir.

#2857

 
© 2015
AŞK