Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Balzac Sözleri

En Güzel Balzac Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Balzac Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Balzac Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Honore de Balzac Sözleri;
Hayat herkes için ac?, çünkü benim bo? yere dilediklerime sahip olmu? nice insanlar gördüm, onlar da mes'ut de?il.
Felaketin bir iyiligi varsa hakiki dostlarimizi tanitmasidir.
Ancak s?r saklamay? bilenler olgun insanlard?r.
Allah musibeti herkesin gücüne göre verir.
Kendisinden hiçbir ?ey saklanmad???na inand?r?lm?? bir kad?n? aldatmaktan daha kolay bir i? yoktur.
Kad?n ilk öpücükte neler kazanaca??n? bilemez, ama son öpücükte neler kaybetti?ini bilir.
Bir erkek ne kar?s?ndan evvel uyumal?, ne de kar?s?ndan sonra uyanmal?d?r.
Evlenmeden önce gözlerinizi aç?k tutunuz. Evlenince ise birini kapat?n?z.
Dü?ünmek görmektir.
Yeni bir a?k, yeni bir dert demektir.
A?k, insan? sürükleyip götüren e?i bulunmaz bir ta??t arac?d?r.
?nsan ya ac?lar?n? unutmas?n?, ya da kendi mezar?n? kazmas?n? bilmeli.
?iir, zeka ülkelerinde uzun ve üzücü yolculuklardan sonra do?an ?eydir.
Sonradan görme insanlar maymuna benzerler. Yükseldiklerini görürsünüz, yükseklere ç?kmaktaki becerilerini takdir edersiniz ama, doru?a ula?t?klar? zaman ancak utanç verecek yönleri görülür.
Vicdan, herkesin kom?usunu dövmek için ald??? fakat asla kendine kar?? kullanmad??? bastonlara benzer.
Nefret de, gerçek a?k gibi günden güne artar.
Mutsuzluk aniden gelmez onu haz?rlayan nedenler vard?r.
Nefretler, fikirlerin de?il, mizaçlar?n çarp??mas?ndan meydana gelir.
Dünyada hiçbir ?ey mutsuzluk kadar mükemmel de?ildir.
?nsanlara kendilerini nankörlü?e mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmay?z.
Bütün mutsuzluklar karde?tir; ayn? dili konu?urlar.
Umut cesaretin yar?s?d?r...
Bir kelimenin insan?n hayat?n? de?i?tirdi?i çok görülmü?tür...
Sevmek, bir ba?kas?n?n hayat?n? ya?amakt?r.
Güzellik, ço?u zaman kusurlar? gizleyen bir örtüdür.
?yi dostluklar hesaps?z kurulur.
?yili?i gizli yapanlar, Allah (c.c)ya inananlard?r.
H?rs ve tamah?n ba?lad??? noktada saf duygular sona erer.
Vicdan?m?z, yan?lmaz bir yarg?çt?r, biz onu öldürmedikçe...
Ayakkab?lar?m olmad??? için üzülürdüm, ta ki sokakta ayaklar? olmayan adam? görene kadar
?nsan?n en zor katland??? duygu ac?mad?r, hele hak edince.
Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.
Yoksullu?un hüküm sürdü?ü yerde ne utanma kal?r, ne suç, ne namus, ne de ruh.
Evlenme dâvaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vard?r.
Hiç kimse bir al??kanl??a veda etmek cesaretini gösteremez.
Bir anne yüre?i, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.
- Güzellik, ço?u zaman kusurlar? gizleyen bir örtüdür.
- ?lk a?k a?? gibidir. ?nsan?n ikincide hastalanmas?n? önler.
- Dü?ünmek görmektir.
- Yeni bir a?k, yeni bir dert demektir.
- A?k, insan? sürükleyip götüren e?i bulunmaz bir ta??t arac?d?r.
- ?nsan ya ac?lar?n? unutmas?n?, ya da kendi mezar?n? kazmas?n? bilmeli.
- ?iir, zeka ülkelerinde uzun ve üzücü yolculuklardan sonra do?an ?eydir.
- Sonradan görme insanlar maymuna benzerler. Yükseldiklerini görürsünüz, yükseklere ç?kmaktaki becerilerini takdir edersiniz ama, doru?a ula?t?klar? zaman ancak utanç verecek yönleri görülür.
- Vicdan, herkesin kom?usunu dövmek için ald??? fakat asla kendine kar?? kullanmad??? bastonlara benzer.
- Nefret de, gerçek a?k gibi günden güne artar.
- Mutsuzluk aniden gelmez onu haz?rlayan nedenler vard?r.
- Nefretler, fikirlerin de?il, mizaçlar?n çarp??mas?ndan meydana gelir.
- Dünyada hiçbir ?ey mutsuzluk kadar mükemmel de?ildir.
- ?nsanlara kendilerini nankörlü?e mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmay?z.
- Bütün mutsuzluklar karde?tir; ayn? dili konu?urlar.
- Umut cesaretin yar?s?d?r.
- Bir kelimenin insan?n hayat?n? de?i?tirdi?i çok görülmü?tür.
- Sevmek, bir ba?kas?n?n hayat?n? ya?amakt?r.
- ?yi dostluklar hesaps?z kurulur.
- ?yili?i gizli yapanlar, tanr?ya inananlard?r.
- H?rs ve tamah?n ba?lad??? noktada saf duygular sona erer.
- Vicdan?m?z, yan?lmaz bir yarg?çt?r, biz onu öldürmedikçe.
- Ayakkab?lar?m olmad??? için üzülürdüm, ta ki sokakta ayaklar? olmayan adam? görene kadar.
- ?nsan?n en zor katland??? duygu ac?mad?r, hele hak edince.
- Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.
- Yoksullu?un hüküm sürdü?ü yerde ne utanma kal?r, ne suç, ne namus, ne de ruh.
- Evlenme dâvaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vard?r.
- Hiç kimse bir al??kanl??a veda etmek cesaretini gösteremez.
- Bir anne yüre?i, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.
- Hayat herkes için ac?, çünkü benim bo? yere dilediklerime sahip olmu? nice insanlar gördüm, onlar da mesut de?il.
- Felaketin bir iyili?i varsa hakiki dostlar?m?z? tan?tmas?d?r.

#2858

 
© 2015
AŞK