Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bar?? ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde en güzel bar?? ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede buradakinden farkl? bar?? ?iirleri varsa sizde ?iir gönder sayfam?zdan gönderebilirsiniz. Buyrun bar?? ?iirleri:
ADI BARI? OLMALI
ARAMIZDA B?R BA? KURMALI
ADI BARI? OLMALI
GÖZYA?I DÖKÜLMEMEL?
ANALAR A?LAMAMALI
COCUKLARIMIZ ÖLMEMEL?
GENCLER?M?Z EYLEMLERDE YAKLANMAMALI
GENCEC?K ÖMRÜ HAP?SDE ÇÜRÜMEMEL?
ARAMIZDA B?R BA? KURMALI
ADI BARI? OLMALI
CUD? BARI? ?Ç?N HAYKIRMAMALI
D?CLE SES?ZCE AKMAMALI
ARAMIZDA B?R BA? OLMALI
AD BARI? OLMALI
BOMBALAR PATLAMAMALI
TOPYEKÜM SESLER? D?NMEL?
GENC BEDENLERE
KAHPE KUR?UNLARI SIKMAMALI
ARAMIZDA B?R BA? OLMALI
ADI BARI? BARI? BARI? OLMALI
————————————-
Bir Dünya ?sterim
Bir dünya isterim kavgas?z olsun
Bir kuvvet isterim silahs?z olsun
Bir dostluk isterim kal?c? olsun
Gerçek insanl??? görmek isterim
Bir dünya isterim karde?lik olsun
Bir toplum isterim s?n?fs?z olsun
Bir ömür isterim ya?an?r olsun
Hep mutlu yüzleri görmek isterim
Bir dünya isterim s?n?rs?z olsun
Bir ufuk isterim hep aç?k olsun
Bir gençlik isterim dinamik olsun
?nsanc?l bir hamle görmek isterim
————————————-
Dünya Çocuklar?
(Çocuk ?ark?s?)
*'Sürpriz' adl? Müzikli Çocuk Oyunundan)
1.k?ta
Biz bütün Dünya çocuklar?y?z.
Ya?am asmas?n?n çubuklar?y?z.
Ya?mur ya?sa, Güne? açsa;
Salk?m salk?m üzüm verecek koruklar?y?z.
ba?lant?
Bilgiden, bulut yap?n da; ?slan?p büyüyelim.
Sevgiden, sepet tak?n da; ac?k?nca yiyelim.
El verin, her türlü ?iddete birlikte HAYIR diyelim.
Yol verin, BARI? içinde YARIN'a yürüyelim.
2.k?ta
Biz bütün Dünya çocuklar?y?z.
Ya?am bahçesinin tohumlar?y?z.
Gün gelecek, ye?erecek;
Kucak kucak çiçek açacak tomurcuklar?y?z.
ba?lant?
Bilgiden, bulut yap?n da; ?slan?p büyüyelim.
Sevgiden, sepet tak?n da; ac?k?nca yiyelim.
El verin, her türlü ?iddete birlikte HAYIR diyelim.
Yol verin, BARI? içinde YARIN'a yürüyelim.
Biz bütün DÜNYA çocuklar?y?z.
————————————-
?ehit Güvercinimden Dile?im
Ya?arken gökyüzünü kucakl?yordun,
gökku?a??n?n renklerinde kâbus görenlerce öldürüldün;
yeryüzünü kucakl?yorsun!
Ey benim anam?n sütü gibi ak güvercinim!
Ey benim her tele?ine a??tlar yak?las? küçücü?üm;
" Tay Da??'ndan da yüceölü?ünle imrendim sana,
benim ölümüm de seninki gibi yüce olsun!
Dile bana!
Dile bana!
Dile bana!
————————————-
Abdulkadir Geylani
Muhammed neslinden, ?ah-? Veliden,
Gonca Hüseyin'den, gül Fadime'den,
Zarif ve inceden, nurdan bir beden,
Sultanlar sultan? pir Abdulkadir.
Abidler içinde bir Abdulkadir.
Hasan-el Basri'nin irfan yolundan,
Ba?datl? Cüneyd'in a?k?n kolundan,
?rem ba?lar?n?n e?siz bal?ndan,
Sultanlar sultan? pir Abdulkadir.
A??klar içinde ?ir Abdulkadir.
K?rklar, Yedilerin sultan? sensin,
Gavslar meclisinin imam? sensin,
?lim deryas?n?n ummân? sensin,
Sultanlar sultan? pir Abdulkadir.
Arifler içinde mir Abdulkadir.
Erenler bezminde dergâh kurulur,
Tüm veliler divan?nda bulunur,
Hama erlerinden yolun sorulur,
Sultanlar sultan? pir Abdulkadir.
Lütfunla rüyama gir Abdulkadir.
————————————-
Halklar?n Karde?li?i Ad?na
Yeni bir dünya için karde?ler
Yeni bir dünya içir bu kavga
Bu kan
Bu zulüm
Yeni bir dünya için karde?ler
Yeni bir dünya için bu sab?r
Bu kin
Bu sanc?
Bu da?larda vuruldu boyunduruk
K?nal? türkülerin boynuna
Halklar?n karde?li?i ad?na
Bu da?larda de?ildi gebe kad?nlar?n karn?
Bu da?larda bo?azland? istiklâl-i tam
Oysa namlular daha so?umam??t?
Ekme?imiz yoktu
Mermimiz yoktu
Bin can ile
Bir umut ekti?imiz
Topra??m?z yok
Da?lar gibi y?k?ld? ölüler
Ve ayaklar alt?nda namusumuz
Lanetlenmi?
Aç çoluk çocuk
Kad?nlar?m?z, davarlar?m?z
Haldan bilmez
Geçit vermez kanl? Zilan
Of off offf be
Tifüs ve kanser
Ve siyatik
Difteri
Kalp yetersizli?i, ülser vesaire
Bir de açl?k
Bir de zulüm
Bir de zindanlar
Iss?z bir u?ultudur do?an?n padi?ah?
Fideler c?l?z
Da?larda umudun hazin sanc?s?
Topra??n ba?r?nda tohum
Kan revan içindedir
Ve kan ravan içindedir türkülerimiz
" K?? günüdür güller açmaz
Dallarda bülbüller ötmez
Can arzular elim yetmez
Vahh l?m?n
?çerden
?çerden yar içerden
Kes ba?r?m yar içerden"
??te namus
?ntihar? dü?ünür kederinden
Ve bu bo? tencerenin
Onulmaz mahr?
Utan?r kendikendinden
Birebir vermeyen toprak
Karasaban
Ya?l? öküz
Sebisüyan
Aç-susuz
Ne giden
Ne beklenen var
Ve da?larda
Ç?r?lç?plak e?kiyalar
————————————
Filistin'li Çocuktan Mektup 1
Ey dünya duy art?k sesimi,
Silah seslerinden b?kt?m usand?m.
Sizin çocuklar?n?z uyurken geceleri,
Uykuya hasret benim gözlerim.
Bir parça yavan etme?i bulamad???m?z zaman oluyor;
Evimiz, her ?eyimiz talan oluyor!....
Geçen gece evimizi bast?lar;
Ne var ne yok , hepsisini Yakt?lar;
Makineli tüfekler ölüm saçt?lar ;
Anac???m? vurdular orada insafs?zca...
Babam? çiviyle bir a?aca çakt?lar.....
??kencelerin en alas?n? yapt?lar...
Dayanamad? bu büyük ac?ya yüre?im;
Feryat seslerine uyand?m....
?ehit etmi?lerdi Annemle - Babam?....
Hayk?rd?m ac?m? dünyaya duyan olmad?;
Duyun ne olur, feryad?m? duyun;
Yetim kalmas?n burada art?k çocuklar!....
Ufak bedenler mermilerle parçalanmas?n!....
Duyun ne olur, feryad?m? duyun!....
?nsanl?k A?k?na duyun;
Musa a?k?na duyun;
?sa a?k?na Duyun;
Muhammet A?k?na duyun!
ALLAH a?k?na duyun;
Bu gözü dönmü? canilere bir dur deyin!.....
Bu kadar insan kan? YETER!.....
Bu kadar insan kan? YETER!.
————————————-
Bitmedi Sava?lar
Kimler geldi, kimler geçti
Bugün yenilen, yar?n yendi
Bu düzen hep böyleydi
Hala bitmedi sava?lar
Ölenleri saysan say?lmaz
Bu kavgan?n bitece?i san?lmaz
Su gibi miki bu kan?lmaz?
Hala bitmedi sava?lar
Çocuklar? bile kullan?rlar
Güya zaferle paklan?rlar
Kendileri korkar saklan?rlar
Hala bitmedi sava?lar
Hep arkada kad?nlar yand?
Ne evin beyi, ne o?ul kald?
Eller aç?k, gözler yollarda kald?
Hala bitmedi sava?lar
Irk?m?z üstün deyip, sava? ç?kar?r
Dine laf at?l?r, ortal?k kar???r
?nsano?lu biraz zor bar???r
Hala bitmedi sava?lar
Arap saç? gibi kar??t?rd?k ortal???
Giydirdik bi güzel ceketi k?ravat?
Adam yerine koyduk yalakal???
Hala bitmedi sava?lar
?mparatorluk kurmayan varsa el kald?rs?n
Onlarda kursun heveslerini als?n
Düzen de?i?ti gerçi, olsun vars?n
Hala bitmedi sava?lar
Herkesin mutlaka bir gerekçesi var
Kimi para verir, kimi cennete yollar
Tarih boyunca de?i?medi kurallar
Hala bitmedi sava?lar
Bir ço?u bilmez bile neden ölür?
Cehaletlikler kullan?l?r, sömürülür
Cesetler üçer be?er gömülür
Hala bitmedi sava?lar
Bütün insanl???n ortak sorunu
Çocu?u dü?ünmeyiz, b?rak torunu
Hakl?s?n, sende öttürmelisin borunu
Hala bitmedi sava?lar
Daha çok üzüntü var anla??lan
Hala topraklar var payla??lan
Yer kalmad? rahatça kayna??lan
Hala bitmedi sava?lar
———————————-
Bir Eylül Dünya Bar?? Günü
Bir eylül bar?? günü, dünya mazlumlar?n?n
Umurunda de?ildir, elbette zalimlerin
Ma?durlar ve mazlumlar istiyorlar felah?
Zulümde ?srarc?n?n bitmez elbet günah?
Yok etmekte kararl? hükmetmekte ta?utlar
Göy yüzüne ula?t? dünyadaki a??tlar
Aslanl?k yar???nda orman?n çakallar?
Arada ezilmekte sava??n ma?durlar?
Hakim olmak isterler, dünyada her nesneye
Yak?p y?kmaktad?rlar ac?mazlar kimseye
Yeryüzü payla??ld? gök yüzündedir s?ra
Atomu patlat?rlar bas?l?nca nas?ra
Dün Irak, bu gün gürcü yar?n ?ran da s?ra
Damga vurmak isterler yirmi birinci asra
Cemiyeti akvamda aslan pay? onlarda
Ekmekler do?ranm??t?r mazlumlar?n kan?nda
Onlar hep efendidir di?erleriyse köle
Sustururlar herkesi yasak koyarlar dile
Nas?l hangi bar??a kimler ad?m atacak
?hanete u?ram?? halklar kime çatacak
Asl?nda sava? yoktur yaln?zca sald?ran var
Ba? kald?ran millete dünyay? ettiler dar
Bu gün elbet mazlumun ç?kmasa da nefesi
Yar?n elbet k?racak kilitlenen kafesi
Halklar?yla beraber yönetimler olu?sun
Halk?yla bütünle?en ülkeler birlik olsun
Mutlak sulh ve selamet her insan?n hakk?d?r
Sald?rganlar?n ad? elbette e?k?yad?r
Ne ezsin ne ezdirsin hiçbir ülke insan?
Bir koltu?un u?runa ezdirmesin vatan?
Yar?n demeyin bu gün herkesin hakk? bar??
Vatan? sömürtmeyin vermeyin hiçbir kar??

#3025

 
© 2015
AŞK