Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bar?? Sözleri

En yeni bar?? sözleri sizler için haz?rland?. Umar?z dünyada küskünlük diye bir dert kalmaz i?te sözler ba?l?yor.

Her bar?? hareketinin arkas?nda sava? arzusundan daha yüksek bir tutku olmal?d?r. Bar?? için mücadele etmeye ve bar?? için ölmeye haz?r olmayan kimse pasifist olamaz. - Mary Heaton

Bar?? diye bir ?ey vard?r. Kalbinizde ve ruhunuzda. - Sharon Stone

Yurtta bar?? dünyada bar?? - (Mustafa Kemal Atatürk)

Bar?? bile, büyük bedellerle sat?n al?n?r. - Benjamin Franklin

Bar?? zaman?nda o?ullar babalar?n? topra?a verirler, sava? zaman?nda ise babalar o?ullar?n? topra?a verirler. - Croesus

Bar?? istiyorsan?z sava?a haz?r olun. - Sezar

Kötü bir bar??, sava?tan daha berbatt?r. - Gaius Cornelius Tacitus

Anlad?m ki, bar??mak sava?maktan daha zormu?. - Gerry Adams

Üç bar?? vard?r: Birinci bar??, en önemli bar??t?r. ?nsan ruhundad?r o. ?nsan, kainatla ve kainat?n bütün güçleri ile olan ili?kisini, beraberli?ini farketti?inde, kainat?n merkezinde Büyük Ruh'un durdu?unu ve bu merkezin her yerde, her birimizin içinde oldu?unu farketti?inde birinci bar?? sa?lanm??t?r. Bu gerçek bar??t?r, di?erleri sadece bunun akisleridir. ?kinci bar?? iki fert aras?nda olan bar??t?r. Üçüncü bar?? ise iki millet aras?nda yap?l?r. Fakat hepsinden önce, anlamal?s?n?z ki "˜gerçek bar??' dedi?im birinci bar??, insan?n ruhundaki bar?? yoksa ne fertler ne de milletler aras?nda bar?? olabilir.

Gel Eskisi Gibi Olal?m Affet Beni ne Olur Hadi Bar??al?m

ben Seni Asi kalbinle H?rç?n Duygular?nla Sevdim Bar??mak için Sana feryat Etmeyi Sevdim bebe?im hadi gel bar??al?m Eskisi gibi Olal?m.

Bar?? içinde Kals?n Ellerimiz Ayr?l?k Görmesin Gözlerimiz Ben Seni Seviyorum Bar??man? Bekliyorum.

Sana Sevgi ve Bar?? Dolu Duygular?mla geliyorum belki Çocukluk Yapt?m Af diliyorum A?k?m Bar??al?m hadi

Affetmek büyüklüktür A?k?m Affet beni Bar??al?m hadi Güldür A?layan Yüzümü

Bar??ta o?ullar babalar?n?, sava?ta babalar o?ullar?n? gömer. Krezus

Bar?? bile, büyük ücretlerle sat?n al?n?r. Benjamin Franklin

Bar??, her ?eyi hazmeden mutluluktur. Victor Hugo

Bar?? tac?, saltanat tac?yla k?yaslanamayacak kadar güzel ve de?erlidir. Epicure

E?er müminlerden iki grup birbiriyle dö?ü?ürlerse aralar?n? düzeltiniz. Hucurat /9

Kendinizden ba?ka hiç kimse size bar??? getiremez. Emerson

Kötü bir bar??, iyi bir sava?tan daha iyidir. Pu?kin

Sava? h?rs?zlar yarat?r, bar?? da o h?rs?zlar? asar. George Herbert

Kuvvetli ve bar?? tan?mayan kom?ular aras?nda bar??, tehlikeli bir hayaldir. Tacitus

Yurtta bar??, cihanda bar??. Atatürk

Bütün insanlar tek bir millettir

Kuran_? Kerim

Ku?lar gibi uçmas?n?, bal?klar gibi yüzmesini ö?rendik Ancak bu arada çok basit bir sanat? unuttuk; karde? olarak ya?amay?

Martin Luther King

Ne iyi bir sava? vard?r, ne de kötü bir bar??

Benjamin Franklin

Bar??, hükümlerin en güzelidir

Mecelle

Herkes bar??? sever, bütün sava?lar da, bu sevgiye kavu?mak içindir

CemilL Sena

Bar?? nihai amac?m?zd?r

StAugustine

Bar?? sorunlar? çözmek ve uzla?mak demektir

Edmund Burke

Do?a kanununun birinci ve temel ilkesi bar??? aramak ve sürdürmektir

Thomas Hobbes

kalbimi k?rsanda, Kalbimin içinde Bar?? Ç??l?klar? At?yor Senden Ba?kas? Bu kalbimdeki yarama Merhem Olam?yor Ne olur Bar??al?m A?k?m

Büyük Umutlar?m? k?rma Ne olur Hadi Bar??al?m Sevgimiz için büyük bir Ad?m Atal?m.

Bar??mak için ilk Ad?m? benden Bekleme Kalbinin Sesini dinle Ad?mlar?nla Sesini Dinlet Kalbime!

Seni Severken Yüzünü Görememek üzüyoru Beni Bar?? Dualar?yla Yalvar?yorum ALLAH ?ma Ne Olur Affet Beni Birtanem Hadi gel Bar??al?m..

Bar?? Dolu bir Y?l geçirmek istiyorum Seninle Kavgalar Hüzünler istemiyorum An?lar?mda Sadece ikimiz Olal?m Mutlu Olal?m Ac?mas?z hayatta!

Bar?? ve Mutlu Bir Hayat istiyorum Seninle Ayr?l?klar?n Olmad??? kalplerin K?r?lmad??? hayat? payla?mak istiyorum Sneinle Bebe?im..

Hayat?ma Bar?? getirdin Mutluluk getirdin hayat?ma renk getirdin Hayat?ma Yeniden beni getirdin Seviyorum Seni bebe?im bar?? Dolu mele?im..

hayatta 3 Dile?im var Sen, Mutluluk ve Bar?? Ba?ka Bir?ey istemiyorum Hayattan..

Bir ip Yuma?? yapal?m Dertleri üstünü Bar?? Duygular?m?zla Ba?lay?p Kimsenin göremeyece?i Kadar uzaklara götürelim ve orda imha edelim dertleri bar??lar kals?n hayat?m?zda.

Bir Yanda Ayr?l?klar Bir Yanda Bar??lar B?rak ?u Ayr?l?klar? Gel Bar??al?m hayat?m..

Sevmek Affetmektir Sevmek Anlamakt?r Sevmek gerekti?i Zaman Bar??mak için ye?il ???k yakmakt?r hadi Sevdi?ini Göster Beni

Seviyorum Seni Seni Seviyorum Seviyorum Bar??? bar??lar? Seninle Seviyorum.

1 Dua Ediyorum Ad? Bar?? bir insan? Seviyorum Ad? Duygusuz Bir dilek diliyorum Bar?? Dolu y?llar geçirmek istiyorum...

Türk Bar?? ?artlar?, Misak-? Millî'nin ilân edildi?i gün olan 28 Ocak 1920 tarihinden beri bütün cihanca malûmdur Bu ?artlar ?u suretle özetlenebilir: Türkiye'nin millî hudutlar? içinde siyasî ve iktisadî tam istiklâlinin tasdiki Fransa ile imzalanan 20 Aral?k itilâf? Türkiye'nin, istiklâline hürmet edildikçe bar??sever ve uyu?mac? oldu?unu ispat eder»

Memleketimizin zulmen u?rad??? tahribat? imar ve senelerden beri türlü türlü engeller alt?nda bask? uygulanan ekonomi hayat?m?z?n me?ru geli?imini temin ve fen ve irfan içinde çal??kan bir hayata kavu?turmak bar?? ?artlar?m?zd?r»

Büyük Millet Meclisi samimi olarak bar?? istiyor Cidden bar?? istedi?imizi herkes anlayabilir Çünkü memleketimizi imar edebilmek için bar??a muhtac?z»

Bar??? kanla de?il, mürekkeple imza etmek istiyorduk»

Evvelâ, bar??sever oldu?umuz için bar??? arzu ediyoruz ?kinci olarak, devaml? muharebeler dolay?s?yla memleket bar??a tanzim ve imara çok muhtaçt?r Fakat bar?? olmayacak olursa yine mücadeleye devam edecek ve mutlaka memleket için lüzumlu olan neticeyi elde edece?iz...»

Gerçekte bar?? bizim için ne kadar faydal? ise, muhataplar?m?z için de o kadar faydal? ve laz?md?r Çünkü bundan sonra memleketimizin imar ve ihyas? için çal??mak istiyoruz Onlar?n da bu lüzumu idrak etmemelerine imkân yoktur...»

Bu son yazd?klar?m?z?n baz?lar? Atatürkün bar??ma ile ilgili sözleri idi.

#124

 
© 2015
AŞK