Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ba?ar?s?zl?k Sözleri

Ba?ar?s?zl?ktan yeni ?eyleri denemeye korkacak kadar korkmay?n. En üzücü hayatlar?n özeti üç kavram ile tan?mlanabilir: yapabilirdim, yapard?m, yapmal?yd?m. Louis E. Boone

Ba?ar?n?n anahtar?n? bilmiyorum ama ba?ar?s?zl???n anahtar? herkesi mutlu etmeye çal??makt?r. Bill Cosby

H?zl? deneyin, h?zl? ba?ar?s?zl??a u?ray?n ve h?zl? bir ?ekilde kendinizi yenileyin. Tom Peters

Bir okçu hedefini ?a??rd???nda dönüp kendine bakar. Hedefin vurulamamas?, hedefin suçu de?ildir. ?sabetinizi artt?rmak için kendinizi geli?tirmelisiniz. " Gilbert Arland

Ba?ar?s?zl?klar?n?z? ve hatalar?n?z? gizlemeyin. Onlar? herkesin farkedebilece?i bir yere koyun. Kimde yapt???ndan pi?man olmu? bir günahkar? azarlayacak kalp var ki? Milton J. Roedel

Ba?ar?s?zl???n?z ile soylu bir ?ekilde yüzle?in, ba?ar?dan fark? kalmayacakt?r. Emerson

Biri i?ini yapt??? sürece içtikleri say?lmaz. Ama ba?ar?s?zl??a u?rad???nda bir bardak bira bile farkedilir. Lorna May Harris

H?z her tür i?te ba?ar?s?zl??? getirir. Herodotus (MÖ 484-425)

Ona anlat?lanlara inanmaya her zaman haz?r olan biri hiçbir zaman iyi bir i? ba?aramaz. Petronius

Ba?ar?s?zl?k! E?er onu oraya siz koymazsan?z, hiç bir dilin bu kelimeye ihtiyac? olmaz. Onu kabul edip inanmad???n?z sürece ba?ar?s?zl?k diye bir?ey yoktur. Orison Swett Marden

Karars?zl?k; bilgisizlik ve yeteneksizlikten daha fazla ba?ar?s?zl??a neden olur. Flower A. Newhouse

Birçok insan hiç ba?ar?s?zl??a u?ramaz çünkü hiç denemez. Norman MacEwan

Hiçbir?ey yapmaman?n tek yolu hiçbir?ey yapmamakt?r! Edgar W. Howe

?nsanlar ba?ar?s?zl?klar?ndan bir?eyler ö?renir. Ba?ar?lar?ndan ise ço?unlukla pek bir?ey ö?renmezler. Harold S. Geneen

Yolunuza devam edin ve hata yap?n. Yapabildi?iniz kadar yap?n çünkü ba?ar?y? bu yol üzerinde bulacaks?n?z. Thomas J. Watson

Fakir olman?n di?er bir avantaj?: doktor sizi daha çabuk tedavi eder. F. McKinney Hubbard

Bir?eyler kaybetmeden hiçbir?ey kazanamayaca??n?z gibi, bir?eyler kazanmadan da hiçbir?ey kaybetmezsiniz. E?er gönencinizi kaybettiyseniz onunla birlikte ba??n?zdaki birçok sorun da kaybolur. E?er onurunuzu kaybettiyseniz, art?k onun bask?s?ndan kurtulmu?sunuzdur. B?rak?n da hata yap?n gerçekten büyük bir kay?pla kar??la?mad???n?z? göreceksiniz. Haz?rl?kl? olanlar?n kayb? da herzaman azd?r. Quarles

Ba?ar?s?zl??a u?raman?n iki avantaj? oldu?unu unutmay?n. ?lki; e?er yan?lm??san?z nelerin i?e yaramad???n? ö?renirsiniz. ?kincisi ise; ba?ar?zl?k size yeni bir ba?lang?ç için f?rsat verir. Roger von Oech

Bilgeler hata yapmaman?n bir lütuf oldu?unu dü?ünmezler. Onlar, insano?lunun en büyük erdeminin kendi hatalar?n? düzeltebilme ve ki?ili?ini yenileyebilme yetene?i oldu?una inan?rlar. Wang Yang-ming

Hata yapmamak insan?n elinde olan güçlerden biri de?ildir. Hata ve yanl??lar?ndan gelece?i ayd?nlatan zekice ve iyi sonuçlar ç?karmak ise öyledir. Plutarch

Ba?ar?ya giden yolda önce ba?ar?s?zl??? sollamal?s?n?z. Mickey Rooney

Ba?ar?s?zl?k yol göstericidir. ?yi dü?ünen bir insan ba?ar?s?zl?klar?ndan çok fazla ?ey ö?renebilir. John Dewey

Baz? hatalar? erken yapman?n hayat?n?za çok büyük yararlar? olacakt?r. Thomas Huxley

Hatalar?n?zdan ders ç?karmak ak?ll?ca bir?eydir. Ba?kalar?n?n hatalar?ndan ders ç?karmak daha ak?ll?ca bir?eydir. Hillel Segal

?? dünyas?ndaki birçok hata ya yeteneksizlik ya da dar görü?lülükten kaynaklan?r. Bazen de detaylar?n arkas?ndaki önemli olaylar? göremeyenlerin ba?ar?lar? bir anda ba?ar?s?zl??a dönü?ür. Philip S. Delaney

Hata yapmayan bir insan genellikle hiçbir?ey yapm?yordur. William Conor Magee

Ba?ar?s?z olmam?zda pay? olan k?rk milyon neden olabilir, ama bir tane bile bahane yoktur. Kipling

Bir insan birçok kez ba?ar?s?zl??a u?rayabilir ama ba?kalar?n? suçlamaya ba?lamad??? sürece ba?ar?s?z bir insan de?ildir. Anonim

Üç kere ba?ar?s?z oldum" ve "Ben ba?ar?s?z?m" demek aras?ndaki farka dikkat etmelisiniz. S. I. Hayakawa

Tanr?, insana iki taraf eklemi?tir. Birinin üzerine otururuz, biri ile dü?ünürüz. ??te insano?lunun ba?ar?s? bunlardan hangisini daha fazla kulland???na ba?l?d?r. George R. Kirkpatrick

Amac?n?z için yeterince h?rsa sahip olmad???n?z sürece ba?ar?s?zl?klar?n?z ba?ar?n?z? erteler. Azimli olma al??kanl???, ba?ar?l? olmay? al??kanl???n? getirir. Herbert Kaufman

?unu sak?n akl?n?zdan ç?karmay?n: Hiçbir ba?ar? ve hiçbir ba?ar?s?zl?k yap?lanlar?n sonuncusu olmayacakt?r. Roger Babson

Ba?ar?s?z kurumlar genellikle idaresi bozuk ve iyi bir lidere sahip olmayan kurumlard?r. Warren G. Bennis

Kaybetti?iniz taktirde ne yapaca??n?z? dü?ünmeye ba?lad???n?z dakika zaten kaybetmi?sinizdir. George P. Shultz

Hayattaki ba?ar?s?zl?klar?n yar?s?, ba?kalar?n?n ba?ar?lar?ndan pay almaya çal???rken gerçekle?ir. Julius Augustus Hare

Her?eye ba?tan ba?lamak sizin için kötü de?ildir; tam tersine bu bir olanakt?r. George M. Adams

Ba?ar?s?zl?k için k?rk milyon neden vard?r da, bir tek özür yoktur. Rudyard Kipling

Denemeyi b?rakmak d???nda ba?ar?s?zl?k yoktur. Elbert Hubbard

Marge, denemek ba?ar?s?zl??a at?lan ilk ad?md?r. Homer Sipmson

Yapabilece?inin en iyisini yapmaya çabalad?n ancak ba?ar?s?z oldun. Buradan ç?kart?lacak ders 'asla çabalama' Homer Simpson

?nsanl?k bazen birçok ba?ar?s?z kalm?? netice için üzülür. Ama ba?ar?ya ula?m?? nice geli?meler vard?r ki, bu geli?melerin ba?ar?ya ula?mas?nda, ba?ar?s?z kalm?? nice geli?melerin etkin bir rolü vard?r. Bu rol asla yabana at?lmayacak tecrübedir. Adolf Hitler

Ba?ar?n?n anahtar?n? bilmiyorum ama ba?ar?s?zl???n anahtar? herkesi mutlu etmeye çal??makt?r. Bill Cosby

H?zl? deneyin, h?zl? ba?ar?s?zl??a u?ray?n ve h?zl? bir ?ekilde kendinizi yenileyin. Tom Peters

Bir okçu hedefini ?a??rd???nda dönüp kendine bakar. Hedefin vurulamamas?, hedefin suçu de?ildir. ?sabetinizi artt?rmak için kendinizi geli?tirmelisiniz. " Gilbert Arland

Ba?ar?s?zl?klar?n?z? ve hatalar?n?z? gizlemeyin. Onlar? herkesin farkedebilece?i bir yere koyun. Kimde yapt???ndan pi?man olmu? bir günahkar? azarlayacak kalp var ki? Milton J. Roedel

Ba?ar?s?zl???n?z ile soylu bir ?ekilde yüzle?in, ba?ar?dan fark? kalmayacakt?r. Emerson

Biri i?ini yapt??? sürece içtikleri say?lmaz. Ama ba?ar?s?zl??a u?rad???nda bir bardak bira bile farkedilir. Lorna May Harris Lorna May Harris

H?z her tür i?te ba?ar?s?zl??? getirir. Herodotus (MÖ 484-425)

Ona anlat?lanlara inanmaya her zaman haz?r olan biri hiçbir zaman iyi bir i? ba?aramaz. Petronius

Ba?ar?s?zl?k! E?er onu oraya siz koymazsan?z, hiç bir dilin bu kelimeye ihtiyac? olmaz. Onu kabul edip inanmad???n?z sürece ba?ar?s?zl?k diye bir?ey yoktur. Orison Swett Marden

Karars?zl?k; bilgisizlik ve yeteneksizlikten daha fazla ba?ar?s?zl??a neden olur. Flower A. Newhouse

Birçok insan hiç ba?ar?s?zl??a u?ramaz çünkü hiç denemez. Norman MacEwan

Hiçbir?ey yapmaman?n tek yolu hiçbir?ey yapmamakt?r! Edgar W. Howe

?nsanlar ba?ar?s?zl?klar?ndan bir?eyler ö?renir. Ba?ar?lar?ndan ise ço?unlukla pek bir?ey ö?renmezler. Harold S. Geneen

Yolunuza devam edin ve hata yap?n. Yapabildi?iniz kadar yap?n çünkü ba?ar?y? bu yol üzerinde bulacaks?n?z. Thomas J. Watson

Fakir olman?n di?er bir avantaj?: doktor sizi daha çabuk tedavi eder. F. McKinney Hubbard

Bir?eyler kaybetmeden hiçbir?ey kazanamayaca??n?z gibi, bir?eyler kazanmadan da hiçbir?ey kaybetmezsiniz. E?er gönencinizi kaybettiyseniz onunla birlikte ba??n?zdaki birçok sorun da kaybolur. E?er onurunuzu kaybettiyseniz, art?k onun bask?s?ndan kurtulmu?sunuzdur. B?rak?n da hata yap?n gerçekten büyük bir kay?pla kar??la?mad???n?z? göreceksiniz. Haz?rl?kl? olanlar?n kayb? da herzaman azd?r. Quarles

Ba?ar?s?zl??a u?raman?n iki avantaj? oldu?unu unutmay?n. ?lki; e?er yan?lm??san?z nelerin i?e yaramad???n? ö?renirsiniz. ?kincisi ise; ba?ar?zl?k size yeni bir ba?lang?ç için f?rsat verir. Roger von Oech

Bilgeler hata yapmaman?n bir lütuf oldu?unu dü?ünmezler. Onlar, insano?lunun en büyük erdeminin kendi hatalar?n? düzeltebilme ve ki?ili?ini yenileyebilme yetene?i oldu?una inan?rlar. Wang Yang-ming

Hata yapmamak insan?n elinde olan güçlerden biri de?ildir. Hata ve yanl??lar?ndan gelece?i ayd?nlatan zekice ve iyi sonuçlar ç?karmak ise öyledir. Plutarch

Ba?ar?ya giden yolda önce ba?ar?s?zl??? sollamal?s?n?z. Mickey Rooney

Ba?ar?s?zl?k yol göstericidir. ?yi dü?ünen bir insan ba?ar?s?zl?klar?ndan çok fazla ?ey ö?renebilir. John Dewey

Baz? hatalar? erken yapman?n hayat?n?za çok büyük yararlar? olacakt?r. Thomas Huxley

Hatalar?n?zdan ders ç?karmak ak?ll?ca bir?eydir. Ba?kalar?n?n hatalar?ndan ders ç?karmak daha ak?ll?ca bir?eydir. Hillel Segal

?nsanlar ba?ar?lardan az, ba?ar?s?zl?klardan çok ?ey ö?renirler. Arap atasözü

?? dünyas?ndaki birçok hata ya yeteneksizlik ya da dar görü?lülükten kaynaklan?r. Bazen de detaylar?n arkas?ndaki önemli olaylar? göremeyenlerin ba?ar?lar? bir anda ba?ar?s?zl??a dönü?ür. Philip S. Delaney

#1588

 
© 2015
AŞK