Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bayram Mesajlar?, Bayram Sözleri, Ramazan Bayram?

» Bugün Kurban Bayram?, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler da??t?lacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle ya?murlar bo?altacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüre?i ?enlenip bayram sevinciyle co?acak. Hepimizin Kurban Bayram? kutlu olsun.

» Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yar?nlar niyettir. Kesti?iniz kurban ve dualar?n?z kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun..Bayram?n?z mübarek olsun...

» Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Kurban Bayram?n?z mübarek olsun.

» Bugün sevinç günü, kederleri bir yana b?rak?p mutlu olal?m. Ramazan Bayram?n? doya doya ya?ayal?m. Hay?rl? bayramlar! Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Ramazan Bayramlar? dile?iyle.

» Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle, Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayram? tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

» Allah?n rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allahtand?r, bütün kötülükler nefsindendir. Mekan?n cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu bayram?n mübarek olsun.

» Dostlu?u, sevgiyi ve gelece?i... A??m?z?, ekme?imizi, sofram?z?... Hüznümüzü, ac?m?z?, yaln?zl???m?z? payla?t???m?z; birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.

» Bayramlar, darg?nl?klar?n unutuldu?u, insanlar?n bar??t???, karde?çe kucakla?t??? günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duygular?n, inançlar?n, örf ve adetlerin uyguland??? bir toplumda millet olma ?uurunun ?ekillendi?i, kuvvetlendi?i günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle...

» Bizim hayat?m?zda nehirler vard?r, köpüklerinde umutlar?m?z? yüzdürdü?ümüz ve bizim ömrümüzde güzel insanlar vard?r, görünmeyince ölesiye özledi?imiz Bayram?n Kutlu Olsun

» Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul ve Ramazan Bayram?n mübarek olsun!

» Kalpler vard?r sevgiyi ya?atmak için, insanlar vard?r dostlu?u payla?mak için ve bayramlar vard?r sevgi ile kucakla?mak için. Bayram?n?z kutlu olsun.

» Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r mesafeleri birle?tirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Bayram?n?z mübarek olsun.

» Mübarek Kurban Bayram? tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

» Mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Buhay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin...

» Mübarek Ramazan Bayram? tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

» Mübarek Ramazan Bayram?. n? sevdiklerinizle beraber sa?l?kl? ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanl??a hay?rl? olsun!

» Mübarek Ramazan Bayram?n? sevdiklerinizle beraber sa?l?kl? ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanl??a hay?rl? olsun! Küskünlerin bar??t???, sevenlerin biraraya geldi?i, rahmetle ve ?efkatle dolu günlerin en de?erlilerinden olan Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun.

» Mübarek Ramazan Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Buhay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin...

» Ramazan Bayram?. n?n ulusumuzun dirili?ine, mazlumlar?n kurtulu?una, insanl???n huzur, bar?? ve hidayetine vesile olmas?n? dileriz.

» Ramazan Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl?, yuvan?z bereketli olsun... Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tadland?ran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram geçmesi dile?iyle bayram?n?z mubarek olsun.

» Ramazan Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar!

» Sema kap?lar?n?n aç?k oldu?u bugünde heybenizde tohum tohum dua menek?eleri saçman?z temennisiyle hay?rl? bayramlar.

» Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ula??rsa nur olur, ayn? yolda birle?en dualar?m?z?n nur'a dönü?üp Rabbimize ula?mas? dile?i ile Bayram?n Kutlu Olsun

» Tüm arkada?lar?n Kurban Bayram?. n? en içten dileklerimle kutlar, sa?l?k, ba?ar? ve mutluluklar dilerim. Her ?ey gönlünüzce olsun!

» Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun, ac?lar unutulsun, dualar?n?z kabul ve bayram?n?z mübarek olsun.

» Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Ramazan Bayram?n?z mübarek olsun.

» Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n. Bayram?n kutlu olsun...

» Zamana ve mekana s??mayan bir bereketle bereketlenmek ve ba???lanmis olman?n o ?erefli makam?na eri?mi? olmak temennisiyle Bayram?n?z mübarek olsun.

#253

 
© 2015
AŞK