Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bayram ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde bayram ?iirleri yay?nlanmaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? bayram ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz. Buyrun bayram ?iirleri:
KURBAN BAYRAMI
Bayram ruhun helal dairesindeki sevinmesidir
Birbirine hasret kalan gönüllerin sevinmesidir
Dostluklar?n bayram vesilesiyle peki?mesidir
Bayram insan?n maddi ve manevi sevinmesidir
Bayram öyle bir mübarektir ki ak?l tariften acizdir
?airin dili ifadeden, kalemi de yazmaktan acizdir
O, Hz. ?brahim'den beri yap?lan en güzel ibadettir
O, Allah'?n elcisiyle bize gönderdi?i bir rahmettir
Bizler, her y?l bu hediyeyi bayram olarak kutlar?z
Bayramlarda zikir ve ?ükrümüzü, ziyadele?tiririz
Maddi durumu iyi olanlar bunu hac olarak kutlar
Göremesek de melekler onu semalarda kutlarlar
"Allah-ü ekber" sedas? yer ve gökte yank?lan?r
Ulvi süfli her ruh bayramdan az çok nasiplenir
Bayram her y?l de?i?ik mevsim ve günde gelir
Onun ulvili?inden, melaike bile, cezbeye gelir
Kurbanl?k hayvan, Burak mertebesini yükselir
Ba?ka bir cihetten, insan mertebesine yükselir
Kurbanl?k hayvanlar her cihetten be?ere nimettir
O, Allah taraf?ndan rahmet olarak gönderilmi?tir
Bayram nimetinden en çok insano?lu istifade eder
?nsan, hem ruhen, hem de maddeden, istifade eder
?nsanlar onun vesilesiyle, e?i dostu ziyaret eder
Ziyaret edilen, bayram nimeti olan et ikram eder
Bayram nedeniyle ölenler bile manen istifade eder
?nsanlar bayram vesilesiyle, ölülerini ziyaret eder
Ziyaret edemeyen yasin okuyup ruhuna hediye eder
E?er ki zenginse, ölenin ad?na, adak kurban? keser
?air der, bayramlar?n kadir ve k?ymetini bilelim
Onu günahlar?m?zdan temizlenme vesile bilelim
Tövbe ve isti?farla günahlar?m?z?n aff?n? dileyelim
Affedildi?imizi bilirsek esas o günü bayram edelim
————————————
Bayram
Bugün bayram yine ho? niyaz?m?z,
Bezenmi? semavat cennet nak??l?.
Bulu?tu sineler bar?? saz?m?z,
Topland?k mescitte ?rem koku?lu.
Ya? kemale erdi k?rk bir ya??md?r,
Laz?, Kürdü, Türkü öz garda??md?r,
Bulu?tuk mabette vallah ho?umdur,
Selamlar uçu?tu Yunus bak??l?.
Hasb?hal ba?lad? bak beste beste,
?lmek ilmek ülkem ayn? heveste,
?ahlanm?? ho?görü tatl?lar tasta,
?ak?yor bülbüller reyhan ötü?lü.
Ömer'im ?imdiden hasrete dü?tüm,
Yakard?m Mevla'ya ?ükür ula?t?m,
Kupkuruydum susuz okyanus a?t?m,
Yine yolcu bayram gidi? seki?li.
————————————-
Yetimlerin Bayram?
Babac???m Babac???m Feryatlar?yla
a?l?yor Bir Çocuk, Mezar Ba??nda...
ramazan Bayram?n?n Ilk Sabah?nda
feryatlar Yükseliyor; Mezarlar?n Ba??nda...
yetimler Gitmi?ler Bayramla?maya
ellerini Açm??lar Yaradanlarina
gözya?lar? Kar???yor; Fat?halarina...
allah'im Sab?r Ver Bu Kullar?na..
—————————————
Bayram Günü
Denizli'den Ö?retme A?k? Ile Ç?kt?m Bu Yola,
bacanak, Abaz Derken Geldim Misafirperver Korgan'a.
?lkö?retimin Kap?s?ndan Girdim, Unutulmaz Dostlu?u Gördüm,
yeni Filizler Yeti?tirmek Için, Meslekta?lar?mla Kol Kola Girdim.
sevgiliydi, Daha Da Ötesi Sayg?l?yd? Ö?rencilerim,
birazc?k Ilgisiz De Olsa, Cana Yak?nd? K?ymetli Velilerim.
?ki Çocu?um Vard?, Oldu Bin Iki Yüz Tane Çocu?um,
zaman Zaman Engeller Ç?ksa Da Iyi Gidiyor Yolculu?um.
bugün Bayram Günüdür, Yolum Atatürk Yolu'dur,
dü?meyelim Ümitsizli?e, Buralar Cevher Doludur.
karakoyunlum, Belalanl?m, Saraliçlim, Yaz?c?l?m,
gelin, Elele Vererek Çocuklar?m?z? Kucaklayal?m;
kalemin K?l?çtan Keskin Oldu?unu Hainlere Ispatlayal?m.
—————————————
Bayram
Önce Ramazan geldi !
Sefa geldi , ho? geldi...
Zengine dopdolu,
Yoksula bombo? geldi...
Zengin buldu yolunu,
Hastay?m yasak dedi...
Yoksul ekme?i zor buldu,
Ke?ke hiç olmasak dedi !
Etraf? sard? birden,
Ad? Ramazan bereketi...
Fiyatlar uçtu gitti ,
Unuttular fiyat? , etiketi...
Yoksul açl?k içinde sersefil ,
Yine de tuttu orucunu...
Zengin ise buldu bir kefil ,
Çoktan b?rakm?? ipin ucunu...
Yoksul zor buldu somunu,
Belediyeye kuyru?a girdi.
Zengin döktürdü pidesini,
Hiç aç b?rak?r m? midesini...
Sonra da bayram geldi !
Yoksul sevindi bo?ubo?una...
Zengine üç be? gün tatil geldi,
Dinlendi denizlerde gitti ho?una...
Zekat mal?n k?rkta biri,
Hani kim vermi? , kim alm??...
Öyle olsa idi , as?rlardan beri
Bu kadar yoksul nereden kalm?? !
Zenginlik gittikçe art?yor !
Bire on geliyor üstü üstüne...
Yoksulluk da gittikçe ço?ald?,
Dünya her zaman zengine kald? !
Bayram yoksula gönülde bayram,
Yiyecek yok , üst ba? peri?an...
?çece?i bir iki bardak ayran,
Allah'tan ba?ka yoktur kay?ran !
Onun da zaman? mah?ere kald?.
—————————————
Benim Bayram?m
Na?mei ezkârla ölürsem e?er,
Ahir demim o gün benim bayram?m.
Nasuh tövbesidir yegâne de?er,
Hakt?r dinim o gün benim bayram?m.
Dua ile yazsam ar?a ismimi,
Tövbe ile yaksam eski resmimi,
K?rsam art?k fani olan testimi,
Rabbe cemim o gün benim bayram?m.
Takdiri Hudâd?r Cibril sanmay?n,
Can dostlar?m gelmeyince gömmeyin,
Son günümde fatihas?z dönmeyin,
Son sitemim o gün benim bayram?m.
Vasiyettir can dostlara sözlerim,
Beyaz kefen helal olsa bezlerim,
Mecnun oldum görsem gülü özlerim,
Müslüman'?m o gün benim bayram?m.
Ömer ölüm gerçek Hak't?r hakikat,
Sahibi Kemalât eylesin himmet,
Umudum ?efaat hakt?r ?efaat,
Yâr iman?m o gün benim bayram?m.
—————————————
Bugün Bayram Günü
Atamdan emanettir Cumhuriyet bana,
Gönlüm hep özgürlük ve demokrasiden yana,
Mustafa Kemal rehberdir, önderdir sana,
Selam, selam sana ülkemin kalbi Ankara.
29 Ekim'de bayraklarla süslenir cennet vatan?m,
Kefildir gelece?ime, Çanakkale'de kefensiz yatan?m,
?nk?lâplar?n? ve ilkelerini ö?retir eli kalem tutan?m,
Bugün bayram günü, ellerinden öpüyorum Atam?n.
—————————————
Kanat?yor Yaram? Bayramlar,
Kanat?yor yaram? bayramlar,
Gördükçe kavu?an? gözlerim.
Giymek istemem o ak giysiyi,
Benden uzaktayken sevdiklerim.
Ne güne?in mubarek do?u?u,
Söküyor içimden yaln?zl???.
Ne de ç??l?klar? çocuklar?n.,
Al?p götürüyor ayr?l???.
Ah?m..la.. aç?l?rken perdeler,
Özlemlerim geçiyor akl?mdan,
K?zar?m, kahrederim bir daha,
Niye uza??m diye s?lamdan.
—————————————
Bayram Günleri
Yetim çocu?un
Yüzünde ne?e ...
Bana ?öyle der gibiydi
Bayram sabah? gördü?üm yetim:
Tatl? tatl? diller
Güne? ba?ka tatl?
Hava su tatl?...
Gönlüm mutlu
Bayram günleri
Öpülür eller
Birikir ?ekerler
?ekerler getirir
Bayram günleri
Aman bitmesin
Bayram günleri

#3026

 
© 2015
AŞK