Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bedava Sözler

En Güzel Bedava Sözler Sayfas? -
A?k dedi?in güvercin kanad?na ni?anlanan sapandaki ta??n menziline girmekse vurulava??n? bile bile, Ter edip gitmeninde ad?n? sen koy....... bedava güzel sözler
insanlar k?rm?z? güle ko?arken çi?nedikleri k?r çiçeklerini unutmamal?. bedava a?k sözleri
?u dünyada iki kör tan?d?mbiri senin a?k?ndan ba?kas?n? görmeyen BEN diyeri ise benim bu içden ve masum sevgimi görmeyecek kadar kör olan sen. bedava anlaml? sözler
sev seni seveni da?da çoban olsada, sevme seni sevmeyeni m?s?rda sultan olsada.... (dj.sezgin) k?sa bedava mesajlar
sevmek nas?l birduygudur diye sorarsan can?m sevmek seni gördü?ümde yüre?imin gülmesidir derim
bir gün yaln?z kal?rsan o günlere dalarsan bir mutluluk ararsan BEN? DÜ?ÜN MUTLU OL.
seni sevme çabam ad?n? sahildeki kumlara yazma u?ra??md?, dalgalar?n her seferinde sildi?i benimse YILMADAN denedi?im.
bir silah?n ?arjöründeki iki so?uk mermi gibi ayn? bedene s?k?lacak iki el kur?un gibi katille kurban aras?ndaki o birkaç saniyelik tela?ta sevdim benseni
denizde kalem kumdan ka??tlar yapd?m: her yere seni seviyorum yazd?m: ama sen aptald?n inand?n: ben seni sevmedim, sana tapt?m
Ba? olanlar övünmesin ne gelirse ba?a gelir. Dizler yere de?er ama, ba? gelirse ta?a gelir.
do?du?un gece yeryüzüne ?l?k bir ya?mur ya?maya ba?lam?? ya?mur ya?aca??ndan de?il ya senin gibi bir mele?i kaybettikleri için a?lam??......
bir elinde ba?lama kömür gözlüm a?lama ben bural? deyilim bana gönül ba?lama
dünya derler ad?na dar? kederdir .bu geli? bu gidi? hükmü kaderdir.
a?k bir nehir gibi yüre?inin derinliklerrine akarken ona sevdi?ini söyleyebilmektir.
hayatta öyle mutlu olki göz p?narlar?ndan akan bir damla ya? mutlulu?u aray?pta bulamayanlara hediyen olsun..
Bir destan yazar gibi durmadan gündüz gece ben hep seni yazm???m yüre?ime gizlice
Hayat bir tiyatro dediler bana bir rol verdiler en ac?s? benimki idi önce sev sonra terket dediler
Kafam? duvara vurmadan tan?yabilmek seni beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anl?k tebessümü tüm saatleri durdurabilmek için ç?ld?ras?ya paralad?m kendimi lanet olsun art?k sigaray? üç pakete ç?kard?m olsun gözüm olsun ne olacaksa olsun.
Dü?lerini dü?leyerek ya?amak, senden nefret ediyorum derken seni sevmek, var olmayan ömrümün tamam?n? sana adamak, sonra gö?süne yaslan?p seni dü?lemek ve sevmek kalbinin sonunu bilmeden içine bakarak...
Payla?man?n asaletini hiç bir zaman bencilli?in çirkinli?ine tercih etme, ve öyle bi arkada? seçki sen onun için ölümü dü?ündü?ünde o senin için çoktan ölmü? olsun.....
Ne varsa arad???m bilki sende bulmu?um..Senden öncesi yoktu, seninle var olmu?um..Sende bütün umutlar, sende bütün duygular..Beni sende arama, ben art?k senin olmu?um.
Alaca karanl??? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? yada namluda kalmal?. Yar dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?.
Bugün bir çiçekcinin önünden geçerken bir çiçek ben çok güzelim beni al diyordu. Onu ald?m ama güzel oldu?u için de?il seni gördü?ünde utans?n diye.
Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçlüyüm..nede görmeye dayanacak kalbim var
Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n.Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n.Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.
Ak?am? son bulan ufuklarda..güne? damla damla erirken..hayatta kalan duygular?mla..sana iki kelime söylüyorum..."SEN? SEV?YORUM"
Ne seni unutacak kadar zaman geçecek..ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek..b?rak?p gittim diye unuttum sanma...zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA
Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?
Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum
Biz her ne kadar sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte, so?uk dolunayda ?eytanla azraille dans etmesini iyi biliriz.
Sesini duyabilme umuduyla ya?ad???m hayat yüzünü göremedi?im için çekilmez olsada sesini duyabildi?im için ya?amaya de?er...
Depremle girdin gönlüme, fay hatt? çizdin yüre?ime, artç?lar hala devam etmekte, özlenmektesin bitanem dokuz nokta dokuz ?iddetinde.
Sen geçmi?in herhangi bir yolsuz sevdas? diye an?yorsun beni oysa ne yollar arad?m o sevdaya ama bilmiyorsun çocuk bilmiyorsun...
Sevgi sevilen ki?iye sunulan bir arma?and?r kabul edilmesi ya da geri çevrilmesi önemli de?il önemli olan sevginin sunulmu? olmas?d?r.
Gölgeler dü?sede yüre?inin üstüne güne?ini sak?n söndürme, umut yoksa yar?nlar uzak kal?r insana, unutma Bir Sen Daha Yok Bu Dünyada...
Tatl? biri var sevilmeye de?er, güzel biri var görülmeye de?er, iyi dostlar var özlenmeye de?er, ama biri varki can vermeye de?er!
Bir sevgi var içim lekesiz tertemiz, Bir özlem var içimde uçsuz bucaks?z, Bir duygu var içimde dals?z budaks?z, Birde sen vars?n içimde unutulmas? imkans?z...
Tutki ben bir ya?mur damlas?y?m topra?a dü?tümmü da??l?r?m, Dü?ünki ben bir kar tanesiyim suya de?di?im anda eririm, Anlaki sen benim can?ms?n seni kaybettimmi Ölürüm...
Hissedince sana vuruldu?umu baharda ku? olup uças?m gelir, Bak?nca o güzel gözlerine hasreti bir anda silesim gelir. Ama ne çare birtanem ne ku? olup uçabilirim ne de hasreti silebilirim ama inan bana birtanem seni bir ömür boyu sevebilirim...
Rüyalara rest çektim uyumuyorum. herkez derin uykudayken ben sana dal?yorum. Uykular çok tatl? derler ben seni tad?yorum. Onlar uykuya ben sana doyam?yorum...
Yüre?imde senden bana hiç bir ???k yok! Ben karanl?ktan çok korkar?m.Beni gel al burdan...
Solmadan gel art?k a?k?m?n gülü, olsada konu?sa kalbimin dili küçücük dünyamda birbilsen seni görünmez yaz?yla yazd?m kalbime.
Behdanem benim..dü?ünsene bir kez dahi olsa.Dikenin güle, ipek böce?inin kozas?na olan o büyük sevgisini.Uçurum çiçeklerinin ya?ama inat koklanm?caklar?n? bilerek her defas?nda açt?klar?n?.Ben de behdanem seni yüre?ime can yazd?m bir kere.O muhte?em sevgi ile ya?ama ve sana inat..
Papatyalar var kar??mda sar? sar? T?pk? sana benziyorlar Sar? saçlar?n? hat?rlat?r bana.. Ye?il yapraklar? da gözlerini Gülü?ün geliyor akl?ma Tatl? tatl? bak???n, ve sen; Sen yokettin beni Sensizli?in içinde b?rak?p gittin..
Ellerim anlad? tutmuyorsun..Gözlerim anlad? bakm?yorsun.. Dudaklar?m anlad? öpmüyorsun.. Gidi?ini kalbime nas?l anlatay?m, nas?l söyliyeyim ey insafs?z sevgili ya durursa kalbim
Sevmiyorum seni deseydin ke?ke Ta ba??ndan ba?r?ma ta? basar seni unutmaya çal???rd?m hala oynuyorsun benle duygular?mla A?k?mla yetmedimi çektiklerim Dahadam? çekece?im kaderimdir diyece?im seni hep Sevece?im ve bir gün senin yolunda ölece?im..
Günah?n özüyse seni sevmek cezam cehennem olsun.
A?k?m a?k?m diye a?layacaks?n ba??n? ta?lara hergün vuracaks?n sesini duyan yokki a?layacaks?n sen gittin ?imdi s?ra bende ben bittim ?imdi s?ra sende...
Korku bilmeyen GÖNÜL korkmay? ö?rendi.(SEN? KAYBETMEK KORKUSU)Sevmeyi bilmeyen GÖNÜL sevmeyi ö?rendi.(SEN? ?LK GÖRÜ?TE)Ama bu GÖNÜL tek bir ?ey ö?renemedi.(SEN? UNUTMAYI)
Deniz sesimi duyarm?? da?lar dinlermi anlatsam seni? hüzünlüyüm desem çare olurmu gökyüzü? salarm? bulutlar? pe?ine ilgilenirmi rüzgar yard?m edermi seni bulmama ???
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini; her sevenin sevilmedi?ini bile bile ! ama yinede bir umut ta??yorum belki SEVEN SEV?L?R diye !!!
Bugün sigaram?n üzerine ad?n? yazd?m sigaram bitti?inde seni unutacam sanm??t?m ne bilirdimki seni nefes içime çekti?imi...
Güzellik; sadece güzel olan ?eylerde de?il, Güzel görmek istedi?in her?eydedir...
Gül dedi?in nedirki, Solar gider, Ate? dedi?in nedirki, Kül olur gider, Gün dedi?in nedirki, Geçer gider, Ama sana olan sevgim sonsuzdur, Ancak mezarda biter!!
Güne?i sevdi?ini söylüyorsun güne? ç?kt???nda perdeleri örtüyorsun.Rüzgar? sevdi?ini söylüyorsun rüzgar ç?kt???nda kap?lar? kapat?yorsun.Ya?muru sevdi?ini söylüyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun.Korkuyorum çünkü beni sevdi?ini söylüyorsun.
Hayat bir ?ekilde elbet devam edecek birde içinde sen olsan i?te o zaman her yer ye?erecek.
O vefas?z kalbin hissetmesede.. Sana bu ?ark?y? dinletece?im.. Bu a?k?n u?runa ömrüm bitsede.. Sana sevmeyi ö?retece?im...
Gecelerden ayaz? sevmem.. ya gündüz olmal? ya gece.. namludan ç?kan kur?un.. ya kalbimin derinlerinden vurmal?.. ya namludan hiç ç?kmamal?.. insan sevdi?ini ya ölümüne sevmeli.. ya hiç sevmemeli...
Varl???n?n tiryakisi.. Yoklu?unun delisiyim.. Seni benden mahrum etme.. Gözlerinin hastas?y?m...
Seni seviyorum diyenin sevgisinden ?üphe et ünkü a?k sessiz sevgi dilsizdir..
Seni Bir Serçenin Gözya?? Dökebilme Ihtimali Kadar Seviyorum Bu Kadar m? Diyeceksin Ama Serçeler Gözya?? Döktü?ünde ÖLÜRLER...
Bütün dünyay? istedi?im renge boyay?p, bu rengi insanlara bütün sevginle da??t, kendini sevginin bir rengi diye tan?t.çünkü senin varl???n sevgiye en güzel kan?t.
küL oLmu? ate? yanarm?? Buz tutmu? su akarm?? Bu gözLer seni sevdi ba?kas?na bakarm??
Nekadar çok seversen sev belli etmiyeceksin, sevdi?ini belli ediyorsan inan çok üzüleceksin
Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli, senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken dü?ündü?ünü dü?ünmek olsa gerek diye dü?ünüyorum
Belki da?lar?mda çi?demler açar, uyur kar alt?nda yediverenim. Bir gözya??d?r ya?murlar?m, gülerken a?lat?r su verdiklerim...
Seni özleyenlerin özleminden habersiz, özleminle özletensin. Sen o özlenenler aras?nda ençok özlenensin. Seni görmesemde içimde hiç bitmeyecek tek özlemsin...
Kalbinde yer yoksa Güzelim ! farketmez ben ayaktada giderim.
Dünyan?n en güzel ?eyini sana vermek isterdim, Fakat seni sana nas?l verebilirim ki?
A?lamak çocuklara, affetmek ise Allah a mahsus. Beni birgün aldat?rsan çocuk de?ilim a?lamam, Allah de?ilim affetmem...
Hoççakal Allah a emanet ol tabii ki Allah?n varsa?Ho?çakal a?k sende kals?n sanmam ama i?ine yararsa?
Dertlerin kum tanesi kadar küçük, sevinçlerin nisan ya?murlar? kadar bol olsun ve öylesine mutlu ol ki gözünden akan ya?lar de?erini bilmeyenlere sadakan olsun..
Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz.. Unutma gülüm sevmek daima beraber olmak de?ildir, sen yokken bile seninle olabilmektir..
?çinde öyle bir umut ta??ki onu senden kimse alamas?n.gözlerin hep gülsün.onuda kalbinde öyle bir saklaki gerçekten isteyen bulsun.
Sözlerin büyük, yüre?in küçük! Hatalar?n yanl??lar?n çok, do?rular?n yok! Bir ?eyleri göklere ç?kart?p mutluyum san?yorsun..Kendine göre ?ansl?, bana göreyse zavall?s?n!
Ya Sözlerin Akl?mda, Ya Da Akl?m Ad?nda, Ya Hayalin Kar??mda, Ya Da Sesin Kula??mda, Ya Ben Ç?ld?r?yorum, Ya da Çok Özlüyorum, Ya Özlemek Çok Güzel, Yada Özlenen Çok ÖZEL...
Ne zaman gelirsen gel, ba??ma taç olursun. Sen benim eski de?il , eskimeyen DOSTUMSUN...
Sanal dünya diyorlar buraya, u?rad?m geçtim. Bekledi?im ufak bir telefon görü?mesiydi, art?k ondanda vazgeçtim.Gideceksen git yolun aç?k olsun, gözlerinde yüre?inde huzur bulmu?tum al istemem o da senin olsun.
Seviyorum seni ölümsüz bir a?k ile, bütün kalbim hayat?m seninle, ölecek dahi olsam bu kalp ile son nefesimde hayk?raca??m seni seviyorum diye..
Hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman Sizi hayata ba?l?yan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r...
Ben senin ne yarin nede can?n ben senin ne sevdi?in ne bahar?n ben senin belki umrunda de?ilim ama sen benim sen benim nefesimsin
Seni dar a?ac?ndaki bir mahkumun , hayat? sevdi?i kadar seviyorum...
Herzaman do?ru söyle, ne dedi?ini hat?rlamak zorunda kalmazs?n.
?nsan t?rman?rken da??n kafa tutmas?na raz? olmal?d?r.
Kristalin bedelini göze almayan, onunla oynamas?n.
Hissizler, Hareketsizler yol alamazlar, Uyuyanlar hedefe ula?amazlar, hele azmini iradesini yitirenler asla uzun zaman ayakta kalamazlar.
A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, unutulmayacak kadar derin, umulmayacak kadar yak?n, tek ba??na ya?anmayacak kadar tak?md?r...
A?k?n zehir olsa içmezsem, yolun ölüm olsa dönersem, senin için bu candan vazgeçmezsem namerdim.
Yüre?imin ta içinde bir ate? yanar.. Yanmayan yer kalmam?? söndürsen ne yazar.. Ta?a topra?a seni yazd? bu eller.. Ah sevmenin de?eri bir bilseler
Sen benim ruhsatl? sevdam ben senin sevda ke?in seni sevmek ya?amaksa ben hiç ölmedim
?stemem sevilmeyi sevilmek sensizlikse
Kim demi? haram nedir bilmez Hayyam Ben haram? helale kar??t?rmam Seninle içilen ?arap helaldir Sensiz içilen su bile haram
Sevmek çay sevilmek ?eker, bizim gibi sevenler çay? ?ekersiz içer
Hani kardelen gökyüzüne a??k olurda ç?kart?r ya kar?n alt?ndan gövdesini, Zenher yüre?inde kardelen kadar cesaretin yoksa sak?n a??k olma...!
Sen benim için bir a?k?n bitti?i yersin resimlerin renksiz halisin sevmekten bahsetme sak?n çünkü sen sevmeyi hiç mi hiç sevmedim senbenim için bir a?k?n bitti?i yersin senbenim nefretim nefes al?? sebebimsin
sen benim hayalimin prensesisin seninle bir ömür boyu beraber olmak için her?eyi ama her?eyi vermeye haz?r?m mele?im seni çok ama çok seviyorum...
Bu Dünyada Sevipte Sahip Olamad???m Bütün Güzelliklerin Yerine Senin Sevgini Koydu?umda Bu Dünyada Her?eye Sahip Oldu?umu Anlad?m
Ölüm gelir ba??m üstüne, çekerim dert bir dert üstüne, dayan?r?m inan her?eye ama SENS?Z OLAMAM!
Eskiden karanl?klardan ve ya?murlardan korkard?m ?imdi ise ya?murlar gözya??m oldu karanl?klar ise s?rda??m oldu.
Seni sevmek yanl?? ise, Do?ruyu istemiyorum.
Gittin ?ehir seni a?layarak u?urlad?, ?imdi ya?mur durdu ya içimdeki özlem ?
Do?dum ya?amak için ya?ar?m sevmek için severim ölmek için ölürüm senin için B?TANEM!!!
Bir zamanlar sen hayal kurard?n ben gerçekçiydim, y?llar gelip geçti ben hayalciyim sen gerçeklerin içinde beni unuttun!
Bugün sigaram?n üzerine ad?n? yazd?m sigaram bitti?inde seni unutacam sanm??t?m ne bilirdimki seni nefes içime çekti?imi...
Okyanusta giderken bir deniz k?z? ç?kt? kar??ma bana bir midye verdi sana iletmemi istedi ve sende içini açt???nda içinde bir çift yüzük ve benden sana bir söz benimle evlenirmisin
Bir gün beni arayacaks?n arkada?lar?na soracaks?n sana tuhaf bakacaklar o anda ezan sesi duyacaks?n o ezan de?il sela diyecekler bir gül arayacaks?n ama bulamayacaks?n çünkü mevsim SONBAHAR...
Sesini duysamda heran yüzünü görmek gibi de?il ; özledi?imi bil heran çünkü hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il!
Bir insana verilebilecek en güzel arma?an yürektir ve bir insan? sevebilmek dostum inan yürek i?idir.
Gözlerim gözlerini görmesede ellerim ellerini tutmasada yoklu?un hergece kalbimden vursada sana a????m ya oda yeter bana...
Sar? giyer güne? olursun.Mavi giyer deniz olursun. Siyah giyer matem olursun.Kim bilir belki birgün beyaz giyer benim olursun.
Sev seni seveni hak ile yeksan ise sevme seni sevmeyeni m?s?ra sultan ise..
Sevgisiz Bir Hayat Oksijensiz Bir Nefes Almaya Benzer.Sevgisiz Bir Ya?am Kuru Bir Çölde Cay?r Cay?r Yanmaya Benzer.A?ks?z Bir Direni?te Umutsuzca Direnmeye Benzer..
Kimi rüyalar görülmeye de?er kimi ise ya?anmaya
sen benim gördü?üm ve bitmesin diye ya?att???m
en tatl? gerçek rüyams?n...
Rüzgar?n keman çald???, ya?murun cam?na vurdu?u ve sen yata??na uzan?p ke?ke dedi?in her?ey seninle olsun B?RTANEM sen benim B?RTANEM gönlümde efsanemsin...
Nas?lki Gökyüzü Y?ld?zs?z Deniz Dalgas?z Toprak Susuz Olam?yorsa Bende Sensiz Olam?yorum B?TANEM !!
Topraklardan kalem; a?açlardan ka??t yapt?m üzerlerine milyonlarca kez SEN? SEV?YORUM yazd?m.Ama yan?lm???m.Ben seni sevmedim, sana tapt?m biricik A?KIM.
Seni dü?ündüm, a?lad?m.Darmada??n aynaya bakt?m.Kar??mda duran bir yabanc?yd?.Gözlerini koyulu?unda sen vard?n. Nefretle aynay? k?rd?m! Yere dü?en cam parçac?klar?nda sen vard?n.Bir kaç damla kan akt? elimden.Anlad?m art?k sen vard?n, damarlar?mda da sen vard?n.
Sen uykusuzluk nedir bilir misin?Gece ?slak yast???na ba??n? koymak, "yar?n ne olacak diye"korkuyla uyumaya çal??mak.Sen geceleri yaln?zl?ktan a?lamak nedir bilir misin?
Dertlerimizi avutan ak?l ve hikmettir. O engin denizlerin ötesindeki yerler de?il.
?nan senin yan?nda sanki birbirimizden çok uzaktaym???z gibi geliyor bana.Yaln?zl???m? seviyorum çünkü ancak o zaman seni yan?mda hissediyorum
Uykudan uyand???na pi?man eden dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan tatl? bir rüyas?n sen...
bir damla gözya??n olmak isterdim yanaklar?ndan süzülüp dudaklar?ndan ÖPMEK ?Ç?N...
Gönülden gönüle att?n kendini bir heves u?runa satt?n sevgini her geçen yolcuya açt?n kalbini art?k bir hanc?dan fark?n kalmad?
Yoklu?unu bu kadar derinden hissetmeseydim varl???n?n e?siz güzelli?ini anlayamazd?m PA?AM!
Bir tebessüm kadar güzel. Bir nefes kadar önemlisin..
Ne hasta bekler sabah? ne taze ölüyü mezar nede ?eytan bir günah? seni bekledi?im kadar...
E?er birgün kader seni benim kollar?mdan al?p birba?kas?n?n kollar?na atarsa seni dans ettirecek müzik benim ölüm mar??m olacakt?r...
yüzümde tebessüm gözlerimde ???k kalbimde güne?tin ?imdi gittin bo?az?mda dü?üm oldun
Her aynaya bakt???nda beni hat?rla gözlerin y?ld?zlara tak?l?rsa gözlerimdir sak?n unutma.. unutma e?er bir gün avucuna bir yaprak dü?erse ellerimdir sak?n b?rakma..
Bulutlar?n Gözya?lar? Pencerene vurdugu bir ak?amda gecede hangi hayeller sana uyumay? unutturuyorsa gelecekte onlar? ya?ats?n.
Kalbe yaz?lan yaz? silinmiyor, sildim desende bir iz kal?yor, senden kalan an?lar akl?ma geldi?inde, kalbimde uyuyan dev uykudan kalk?yor.
Hasret ya??yor bu gün sokaklara, resmin var sanki göz kapaklar?mda, ne zaman gözlerimi kapasam seni görüyorum kar??msa.
Hiç zorlanmam??t?m kalbimden gelen sesi kelimelere çevirmekte, içimdeki duygulara hakim olam?yorum nedense, sana söylemek istedi?im bir söz var ama, korkum engel oluyor sözlerime.
Gecemi ayd?nlatan ay gibisin ve ben mehtab?nda elimde kadeh, kalbimde yanan ate?i söndürmeye çal???yorum, bu ate? beni öyle sarm?? ki, ne yapsam söndüremiyorum.
Geceyi sana yazd?m güne?i sana, alev alev yan?yor içimdeki sevda, yetmiyor söndürmeye denizler, ebedi a?k için haz?r bu can adanmaya.
Hayat?ma bir yaln?zl?k çöküyor sen uyuyunca, gecenin karanl???nda kayboluyorsun usulca, her sabah gözlerimi açt???mda, ya?amaktan önce sen geliyorsun akl?ma.
Sen güllere özenme, güller sana özensin, üzme tatl? can?n? sen güllerden güzelsin, sevgi kadar özgürsün
Hasret ve özlem sevdi?inle güzel, kar??mdaki senin gibi olunca özel, tut onun elinden yada gönlünden, bak o zaman ay?rabiliyormu ecel
Çölün suya duydu?u özlem bile, Benim sana duydu?um a?k?n yan?nda hiç kal?r! Ben sana kavu?tu?um gün, Çöller gözya?lar?mla ?slan?r...
?u uzun gibi görünen ama gayet k?sa hayat yolunda çare olmasa da a?lamak! Mümkünmü ki a?lamamak...
Ben mavi, Sen gökyüzü.Ben deniz, Sen dalgas?.Ben beden, Sen can.Söyle ?imdi, Dalgas?z deniz, Cans?z beden, Sesiz bir Ben olur mu hiç?...
Sen bir güne?sin etraf?nda bir çok gezegen var. ama unutmaki ben de bir dünyay?m ve bir tek bende hayat var !
Kahretsin unutam?yorum ama normaldir, çünkü o benim kalbimle beynim aras?nda çelik halattan asma köprü kurdu, nice t?r konvoylar? geçti köprü sallanmad? bile!!!
Bilirmisin Bir Fidan Susuz Kal?rsa Ne Olur...Tabiki Kurur Ve Ölür..??te Ben Bir Fidan Sen susun E?er Sen Olmazsan Kurur Ve ÖLÜRÜM A?K?MM.
Biz denizci de?iliz her limanda sevgilimiz olsun, biz liseliyiz sevdikmi birkere severiz.
A?lamak istiyorsan e?er ba??n? dik tutki göz ya?lar?n seni a?latan kadar alçalmas?n
Seni sevmek kusursa sana özür borçluyum, seni çok ama çok sevdim ikikere suçluyum.
Karanl?klar içinde dertler ve benim Akl?mda tek dü?ünce mutluluk ve sen
GECE
■ Gecenin kara pelerini herkesi ayn? ?ekilde örter. DU BARTAS
■ Sabah yakla?t?kça, gece karar?r. LONGFELLOW
■ Gece, kad?nlarla y?ld?zlar? güzel gösterir. LORD BYRON
■ Gecenin binlerce gözü vard?r. W.BOURD?LLON
GEÇM??
■ Gelece?in en iyi peygamberi geçmi?tir. JOHN SHERMAN
■ Geçmi?i hat?rlamayanlar, onu bir kere daha ya?amak zorunda kal?rlar. GEORGE SANTAYANA
■ Geçmi?, bir kova külden ba?ka bir ?ey de?ildir. CARL SANDBURG
GELECEK
■ Dünyada her ?ey y?k?lsa bile, gelecek yerinde durur. BOVEE
■ Gelece?i hiç dü?ünmem; ans?z?n geliverir. ALBERT E?NSTE?N
■ Bu günü görmek.gelece?i görmekten daha kolayd?r. FRANKL?N
■ Gelece?i sat?n alabilecek tek ?ey, bugündür. SAMUEL JOHNSON
GENÇL?K
■ Geçlik, insan?n ba??na hayatta bir kere gelir. LONGFELLOW
■ Gençli?imizin rüyalar?ndan ayr?lmal?y?z. SCH?LLER
■ Ne kadar uzun ya?arsan?z ya?ay?n; ilk yirmi y?l ömrünüzün en uzun yar?s?d?r. SOUTHEY
■ Gençlikte, güzellikte ak?l arama! HOMEROS
GÖZLER
■ Gözler kendilerine, kulaklar ba?kalar?na inan?rlar. ALMAN ATASÖZÜ
■ ?nsan, gözleri kapal? oldu?u zaman da görebilir. COLER?DGE
■ Bütün mesele, ruhlar? görebilecek gözler edinmektir. LORD BYRON
■ Gözler insan ruhunun penceresidir. DU BARTAS
GÖZYA?LARI
■ Gözya?lar?, ac?n?n sessiz sözleridir. VOLTA?RE
■ Gözya?lar?, insan ruhuna ya?an yaz ya?murlar?d?r. ALFRED AUST?N
■ En çabuk kuruyan ?ey, gözya??d?r. C?CERO
GURUR
■ Gururla zay?fl?k, ikiz karde?tirler. LOWELL
■ Küçük insanlar?n büyük gururlar? vard?r. VOLTA?RE
■ Bütün büyük yanl??l?klar?n alt?nda gurur yatar. RUSKIN
Ö?RENMEK
■ Herkes ö?renmek ister; kimsede kar??l???n? vermeye kalk??maz.JUVENAL
■ Ö?renmenin üç kayna?? vard?r; çok görmek, çok ac? çekmek, çok çal??makt?r. CATHERALL
■ ?nsan, kendi yanl??lar?ndan çok ?ey ö?renebilir. FREUDE
Ö?ÜT
■ Verilen ö?ütlerden yaln?z ak?ll?lar yararlan?r. SYRUS
■ Hiçbir zaman kimseye sava?a gitmeyi ya da evlenmeyi ö?ütleme. ?SPANYOL ATASÖZÜ
■ Konu?acak zaman? bil; krallara ö?üt vermek tehlikelerin en büyü?üdür. HERR?CK
■ Sak?n bir toplulukta ö?üt vermeye kalkma. ARAP ATASÖZÜ
■ Sersemler bile ara s?ra iyi ö?ütler verir. BO?LEAU
■ Ne ö?üt verirsen ver, yaln?z k?sa olsun. HOR?TUS
■ Ö?üt, geçer akçelerin en küçü?üdür. B?ERCE
■ Akl? az olan?n verdi?i ö?üt çok olur. BO?LEAU
■ En iyi ö?üdü ancak kendine verebilirsin. C?CERO
■ En iyi ö?üt verenler kad?nlard?r. CELDERON
■ Sal?m limanda olanlar, rahat ö?üt verirler. SCH?LLER
ÖVGÜ
■ Ak?ll? erke?i arkas?ndan, kad?n? da yüzüne kar?? öv. GAL ATASÖZÜ
■ Bütün seslerin en tatl?s? övgüdür. KSENOPHON
■ Beni daha az övseydin, seni daha çok överdim. LOU?S XIV
ÖZÜR
■ Özür, yalandan daha korkunç, daha kötüdür; üstü örtülmü? bir yaland?r çünkü. ALEXANDER POPE
■ Ak?ll? bir kimse, hiçbir zaman özür dilemek zorunda kalmaz. EMERSON
PARA
■ Para iyi bir u?ak, kötü bir efendidir. BACON
■ Paran?n de?erini ö?renmek isterseniz, borç almaya çal???n. FRANKLIN
■ Varl???nda bu kadar gururland???n paran, senin dc?umunu de?i?tiremez ki. HORAT?USUS
■ Para konu?unca, do?ruluk susar.
RUS ATASÖZÜ
■ Para artt?kça, para sevgisi de artar.JUVENAL
■ Para önden gidip insana bütün yollar? açar. SHAKESPEARE
■ Ço?u kötülü?ün ba??, para sevgisidir. ANON?M
PART?LER
■ Ülkenin yararl? olan, partisine de yararl? olur. R.B.HAYES
■ Siyasi partiler birbirini kontrol etmek için kurulurlar. HENRY CLAY
■ Partiler, düzenli dü?üncelerdir. D?SRAEL?
PAZARLIK
■ Pazarl?k etmek için, en az iki ki?i olmas? gereklidir. ?NG?L?Z ATASÖZÜ
■ Kimsenin kazançl? olmad??? pazarl?k, kötü bir pazarl?kt?r. ?NG?L?Z ATASÖZÜ
■ Az samimiyet tehlikeli, çok samimiyet de, çok tehlikelidir. OSCAR W?LDE
■ Samimiyetin dili yoktur. O, gözlerden anla??l?r. ATATÜRK
■ Samimiyeti yitirmek, gücünü yitirmektir. BOVEE
SANAT
■ Sanats?z kalan bir milletin hayat damarlar?ndan biri kopmu? demektir. ATATÜRK
■ Sanat ne kadar uzun tanr?m, hayat ne kadar k?sa.! GOETHE
■ Sanat? duyan insanlarla, sanat? anlayan insanlar çoktur; ama sanat? hem duyan, hem de anlayan insan pek azd?r . G.S. H?LARD
■ Sanatç?ya iki göz yetmez. LAMARTINE
■ Sanatlar, hürriyet taraf?ndan emzirilince büyürler. SCH?LLER
■ Sanat?n dü?man? bilgisizliktir. BEN JOHNSON
SAVA?
■ Harp zorunlu ve kaç?n?lmaz olmal?d?r. Milletin hayat? tehlikeyle kar?? kar??ya kalmad?kça harp bir cinayettir. ATATÜRK
■ Sava?ta bütün gecikmeler tehlikelidir. DRYDEN
■ Sava?? bilmeyen, bar??? da bilmez. JAPON ATASÖZÜ
■ Sava?, buldu?u ülkeyi bir daha b?rakmaz. BURKE
■ Sava?ta yasalar susar. C?CERO
■ Kötü bir bar??, sava?tan daha berbatt?r. TAC?TUS
■ Ak?ll?lar dövü?meden önce kazan?rlar, cahiller kazanmak için dövü?ürler. ZHUGE L?ANG
SIR
■ Ba?kalar? senin s?rr?n? aç?klamas?n? istemiyorsan, sen kendi s?rr?n? aç?klama. SENACA
■ Bir insan sarho? olunca ya da a??k olunca s?r tutamaz. ANT?PHANES
S?YASET
■ Her siyasi parti, kendi yalan?n? yutarken ölür. JOHN ARBUTHNOT
■ Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adam? gelecek ku?a?? dü?ünür. JAMES F.CLARKE
■ Devlet adam? koyunu k?rpar; siyasetçi koyunun derisini yüzer. AUST?N O'MALLEY
■ Ça?da? siyasi toplum, "insanlar? umutsuzlu?a dü?ürme makinesi" dir. ALBERT CAMUS
■ Muhalefetin görevi, muhalefet etmektir. RANDOLPH CHURCH?LL
■ Siyasetle ahlak? ay?ranlar, ikisine de bir ?ey anlamam??lar demektir. JOHN MORLEY
SONUÇ
■ Küçük bir k?v?lc?m, yang?na sebep olur. DANTE
■ Koca selleri meydana getirenler, küçük dereciklerdir. SHAKESPEARE
SÜSLENMEK
■ Çok süslenenlere bak?n; hepside gizlenmek istiyordur. AR?STO
■ Hiç giyinmeyen bir güzel, en iyi biçimde giyinmi? demektir. PH?NEAS FLETCHER
■ Aynaya bakaca??na, üstündeki elbiselere bak. BARACC?O
?EREF
■ Her a??k, ?airdir. EFLATUN
■ ?airlerin yalan söylemek için ehliyetleri vard?r. PL?N?US
■ ?iir ?eytan?n ?arab?d?r. ST AUGUSTINE
■ ?iir, güzelli?in ülkesinde ya?ayan gerçektir. G?LF?LLAN
KADIN
■ Bir kad?n sevgisine ula?mak için geçilen yollar?n en k?sas?"ac?nd?rmak"t?r. B.I.FLETCHER
■ Kad?n? güzel yapan Tanr?; sevimli yapanda ?eytand?r. V?CTOR HUGO
■ Kad?nlar?n a?klar? suya yaz?lm?? inançlar?da kuma çizilmi?tir. AYTOUN
■ Kad?nlar?n üzüntüsü yaz f?rt?nas? gibidir; ?iddetli ama k?sa olur. JOANNA BA?LL?E
■ Kad?n insan?n gölgesi gibidir; kovalarsan?z kaçar, kaçarsan?z kovalar. CHAMFORT
■ Erkekler, kad?nlara istediklerini söylerler; kad?nlar, erkeklere istediklerini yaparlar. DE SEGUR
■ Kad?nlar?n ço?u, resimleri kadar genç de?ildir.S?R MAX BEERBOHM
■ Kad?nlar, gururlar?n? kurtaran yalanlardan ho?lan?rlar. G.F.ATHERTON
■ Kad?nlar?n ellerine dü?ece?ine kucaklar?na dü?. B?ERCE
■ Kad?nlar?n en büyük suçlar? erkeklere benzemek istemeleridir. DE MA?STRE
■ Kad?n?n namusunu erkeklere kar?? korumas?, ününü kad?nlara kar?? korumas?ndan çok daha kolayd?r. ROCHEBRUNE
■ Kad?n?n kötüsü kadar kötü, iyisi kadar da iyi bir yarat?k yoktur. EUR?P?DES
■ Bir kedinin dokuz can?, bir kad?n?n da dokuz kedi kadar can? vard?r. FULLER
KALEM
■ Kalem, k?l?çtan daha güçlüdür. BULWER-LYTTON
■ Kalem, acemi avc?lar?n elinde hedefini ?a??ran bir ok da olabilir. BARACC?O
■ Dünyay? yönetenler kalem, mürekkep ve ka??tt?r. JAMES HOWELL
KAN
■ Kan dökenin kan? temiz kalmaz. BARACC?O
KANDIRMA
■ ?nsan? kendisi kadar kimse kand?ramaz.GREV?LLE
EVL?L?K
■ Bütün bildiklerini kar?s?na söyleyen koca, az ?ey biliyor demektir. THOMAS FULLER
■ Kar?lar; gençlerin sevgilisi, orta ya?l?lar?n arkada?lar?, ya?l?lar?nda dad?s?d?r. BACON
■ Kötü k?zdan iyi kar? olmaz. FRANKLIN
■ Bütün kocalar ayn?d?r, yüzleri de?i?ik olmazsa birbirinden ay?rt edemezsiniz. ANON?M
■ ?yi bir koca sa??r, iyi bir kar?da kör olmal?d?r. ANON?M
■ ?yi bir koca geceleyin ilk uyuyan, sabahleyin de son kalkan ki?i olmamal?d?r. BALZAC
KOM?U
■ Arkada?s?z ederiz, ama kom?usuz edemeyiz. THOMAS FULLER
■ Kom?unun tarlas? daha verimli, kom?unun sütü daha çok görünür. OV?D?US
KONUK
■ Misafir misafiri istemez; ev sahibi hiçbirini istemez. TÜRK ATASÖZÜ
■ Hiçbir konuk üç günden fazla çekilmez. PLAUTUS
■ F?rt?nan?n kap?n?za att??? konuklara iyi davran?n. HORAT?US
KONU?MAK
■ Konu?mak, ö?renmeye yol açar; ama dehan?n okulu yaln?zl?kt?r. G?BBON
■ Sessizlik de bir çe?it konu?ma sanat?d?r. HAZZL?TT
■ ?nsan ne kadar az dü?ünürse, o kadar çok konu?ur. MONTESQUIE
■ Her insan?n dü?ündü?ünü söylemeye, her dinleyenin de ona kar?? ç?kmaya hakk? vard?r. SAMUEL JOHSON
■ Söylediklerini kabul etmeyebilirim; ama söyleme hakk?n? ölünceye kadar desteklerim. VOLTA?RE
■ Konu?ma, insan?n akl?n? kullanma sanat?d?r. EFLATUN
■ Çok konu?tukça, dü?ünce ölür. HAL?L C?BRAN
KÖTÜLÜK
■ Biri sana kötülük ederse unut, ama sen birine kötülük edersen hiç unutma. HAL?L C?BRAN
■ Kötü olaylar, kötü sebeplerden do?ar. AR?STOPHANES
■ Çamur atma; hedefini ?a??r?r, kirli ellerinle kal?verirsin. JOSEPH PARKER
■ Kötü kazanabilir.ama üstün gelemez. JOSEPH ROUX
■ Kötülü?ün içine kolayca girilir, ama güçlükle ç?k?l?r. MME.DE.MA?NTENON.
■ En çok, kendine yapaca??n kötülüklerden kork. PESTALLOZ?
■ Kimse bir birinden kötü olamaz. JUVENAL
■ Kötülükle ancak kötülük uyu?abilir. L?VY
MODA
■ Modadan ayr?lmayan bir kad?n, kendine a??k olmu? bir kad?nd?r. LA ROCHEFOUCAULD
■ Moda öyle dayan?lmaz, öyle çirkin bir ?ey ki, alt? ayda bir de?i?tirmek zorunda kal?r?z. O.WILDE
MUTLULUK
■ Bana bir mutluluk söyleyin ki, ac? kar??l???nda elde edilmi? olmas?n. MARGERET OL?PHANT
■ Herkes mutluluktan bahseder, ama pek az kimse bilir onu. MME.JEANNE P.ROLAND.
■ Herkes kendi mutlulu?unun demircisidir. ALMAN ATASÖZÜ
■ Talihli olanlar?n horozlar? bile yumurtlamaya ba?lar. RUS ATASÖZÜ
■ Mutluluk, sa?laml??? yarat?r. C.W.CURT?S
■ Mutluluk, payla??lmak için yarat?lm??t?r. CORNE?LLE
■ Mutluluk, bizi zorlayan kadere kar?? kazan?lan zaferlerin en büyü?üdür. ALBERT CAMUS
■ ?nsanlar için en ideal düzen, onlar?n mutlu oldu?u düzendir. ALBERT CAMUS
■ Ba?kalar?n?n mutlulu?undan kendine pay ç?karan insan, en mutlu insand?r. GEOTHE
NAMUS
■ Namuslu davranmak en iyi siyasettir. CERVANTES
■ Namuslu bir adam, Tanr?'n?n en soylu eseridir. ALEXANDER POPE
NÜKTE
■ Keskin nükteler de , keskin b?çaklar gibi s?k s?k sahiplerinin parmaklar?n? keser. ARROWSM?TH
■ Nükte, konu?man?n yeme?i de?il, tuzudur. HAZZAL?T
■ Bir gram nükte, bir kilo ac?ya bedeldir. R?CHARD BAXTER

#2534

 
© 2015
AŞK