Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bediüzzaman Said Nursi Sözleri

Bediüzzaman Said-i Nursinin En Güzel Sözleri - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni said nursi sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa said nursi sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Said Nursi sözleri;
Zalimler için, YA?ASIN CEHENNEM.
?u gecenin sabah?, ?u k???n bahar?, ne kadar muhakkak ve kat'i ise Ha?r'?n sabah?,
berzah'?n bahar? da o kadar muhakkak ve kat'idir.
Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.
Medeniyet atmaksa iffet ve ar? (utanmay?), Medenidir Afrika amyamlar?.
Cennet ucuz de?il, Cehennem dahi luzumsuz de?il.
Allah'i taniyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardir... O'nu unutan, sarayda da olsa, zindandadir, bedbahttir. (Said Nursi)
Ümitvar olunuz, su istikbal inkilabâti (gelecekteki devrimler) içersinde, en yüksek sada (ses), Islam'in sadasi olacaktir.
Su gecenin sabahi, su kisin bahari, ne kadar muhakkak ve kat'i ise Hasr'in sabahi, berzah'in bahari da o kadar muhakkak ve kat'idir.
Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardir.
Güzel gören, güzel düsünür. Güzel düsünen, hayatindan lezzet alir.
Insanlari canlandiran emeldir; öldüren ye'stir.
Insan arzuyu fikir zanneder.
Söhret, insanin mali olmayani dahi insana maleder.
Deli adama "iyisin, iyisin" denilse iyilesmesi, iyi adama"fenasin, fenasin" denilse fenalasmasi nâdir degildir.
Isledigimiz her bir günah, kafamiza giren her bir süphe, kalb ve ruhumuzda yaralar açar.
Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.
Medeniyet atmaksa iffet ve ari, medenidir Afrika yamyamlari.
Cennet ucuz degil, Cehennem dahi luzumsuz degil.
Bu müthis düsmanlariniza karsi zirhiniz, Kur'an tezgahinda yapilan takvadir. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem'in sünnet-i seniyyesidir. Ve silahiniz, istiaze ve istigfar ve hifzi ilahiyyeye ilticadir.
Hayat sebebiyle karinca küreden büyük olur.
Her söyledigin dogru olmali, fakat her dogruyu her yerde söylemek dogru degildir.
Zulmüyle âbâd olanin ahiri berbâd olur!
Güzel gören güzel düsünür, güzel düsünen hayatindan lezzet alir.
Gururu birak, seni yaratani düsün, kabre girecegini bil, öyle hazirlan.
Her söyledigin HAK olsun Fakat her HAKKI söylemek senin HAKKIN degildir:
"Ömrün kisa ise;ebedi bir ömrün var, merak etme
Bana, 'Sen ?una buna niçin sata?t?n? ' diyorlar. Fark?nda de?ilim. Kar??mda müdhi? bir yang?n var. Alevleri göklere yükseliyor. ?çinde evlâd?m yan?yor, îman?m tutu?mu? yan?yor. O yang?n? söndürme?e, îman?m? kurtarma?a ko?uyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemi? de aya??m ona çarpm??. Ne ehemmiyeti var? O müdhi? yang?n kar??s?nda bu küçük hâdise bir k?ymet ifade eder mi? Dar dü?ünceler! Dar görü?ler!
Beni, nefsini kurtarmay? dü?ünen hodgâm bir adam m? zannediyorlar? Ben, cemiyetin îman?n? kurtarmak yolunda dünyam? da feda ettim, âhiretimi de. Seksen küsûr senelik bütün hayat?mda dünya zevki nam?na bir ?ey bilmiyorum. Bütün ömrüm harb meydanlar?nda, esaret zindanlar?nda, yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmedi?im cefa, görmedi?im eza kalmad?. Divan-? harblerde, bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yolland?m. Memleket zindanlar?nda aylarca ihtilâttan menedildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kald?m. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. E?er dinim intihardan beni menetmeseydi, belki bugün Said topraklar alt?nda çürümü? gitmi?ti.
Sonra, ben cemiyetin îman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdas? var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmibe? milyon Türk cemiyetinin iman? nam?na bir Said de?il, bin Said feda olsun. Kur'ân?m?z yeryüzünde cemaatsiz kal?rsa Cenneti de istemem; oras? da bana zindan olur. Milletimizin îman?n? selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanma?a raz?y?m: Çünki; vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.
Ümitvar olunuz; ?u istikbal ink?lâb? içinde en yüksek gür sadâ, ?slâm?n sadâs? olacakt?r.
Güzel gören güzel dü?ünür. Güzel dü?ünen, hayat?ndan lezzet al?r.
E?er bilsen gayret ne kadar hay?rl? bir i?tir. Ömrünü bir dakika bo?a geçirmezdin.
Kendini ba??bo? zannetme. Zira ?u misafirhane-i dünyada nazar-? hikmetle baksan; hiçbir ?eyi gayesiz, nizams?z göremezsin. Nas?l sen nizams?z, gayesiz olabilirsin.
?nsan ebed için yarat?lm??t?r. Onun hakiki lezzetleri, ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur-u edebiyedir.
Dünya bütün ?â?âs?yla ahirete nisbeten bir zindan hükmündedir.
Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmad??? takdirde fani dünya da b?rakt???n eserlere de k?ymet verme.
Namaz?n manas? Cenab-? Hakk? tesbih, tazim ve ?ükürdür.
?man hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki iman? elde eden adam kainata meydan okuyabilir.
Her?ey hakikaten güzeldir. Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir.
?hsan-? ?lahiden fazla ihsan ihsan de?ildir. Her?eyi oldu?u gibi tavsif etmek gerekir.
Her?eyi maddiyatta arayanlar?n ak?llar? gözlerindedir. Göz ise maneviyata kördür.
Nas?l ki ;Fatiha Ku'ran'a, insan kainata fihristedir;namaz da hasenata fihristedir.
Sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki alt?nda bir nur bir edep bulunmas?n.
Vicdan kalp penceresinden bakar. Ak?l gözünü kapasa da vicdan?n gözü daima aç?kt?r.
Cenab-? Hakk? bulan neyi kaybeder? Ve O'nu kaybeden neyi kazan?r? Yani;O'nu bulan her?eyi bulur, O'nu bulmayan hiçbir ?eyi bulamaz, bulsa da ba??na bela olur.
?mana gel ki elemden emin olas?n;kadere teslim ol ki selamette kalas?n.
Fâniyim, fâni olan? istemem.
Âcizim, âciz olan? istemem.
Ruhumu Rahmân'a teslim eyledim; gayr istemem.
?sterim, fakat bir yâr-? bâki isterim.
Zerreyim, fakat bir ?ems-i sermed isterim.
Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudat? umumen isterim.
Azametli bahts?z bir k?t'an?n, ?anl? tali'siz bir devletin, de?erli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-? ?slâmd?r.
Tabiat, misalî bir matbaad?r, tâbi' de?il; nak??t?r, nakka? de?il; kabildir, fâil de?il; mistard?r, masdar de?il; nizamd?r, nâz?m de?il; kanundur, kudret de?il; ?eriat-? iradiyedir, hakikat-? hariciye de?il.
1- Bismillah her hayr?n ba??d?r. Sözler - 5
2- Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Sözler -5
3- Her?ey, Cenab-? Hakk'?n takdiriyledir. Sözler - 468
4- Sizin her?ey'iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yaz?lm??t?r. Mektubat - 227
5- ?u âlemde mü'minin mü'mine kar?? en büyük yard?m? dua iledir.Barla -247
6- Kabir var, hiç kimse inkâr edemez. Sözler -1 42
7- Ey arkada?! insan da ba??bo?, serseri, sahibsiz bir hayvan de?ildir.Mes- 44
8- Cesed-i insan; havaya, suya, g?daya muhtaç oldu?u gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçt?r. Sözler - 778
9- Zulme r?za zulümdür; tarafdar olsa, zâlim olur. Kastamonu L. - 207
10- Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar. Sözler - 355
11- Cenab-? Hakk'?n r?zas? ihlas ile kazan?l?r. Lem'alar - 152
12- Allah'a tevekkül edene Allah kâfidir. Mesnevi - 130
13- Nasihat istersen, ölüm yeter. Mektubat - 282
14- Hastal?k, sabun gibi, günahlar?n kirlerini y?kar, temizler. Lem'alar - 209
15- Nefsini ?slah etmeyen, ba?kas?n? ?slah edemez. Sözler - 269
16- Sen ba??bo? olmad???n gibi, bu hâdiseler de ba??bo? olamazlar. ?ualar -109
17- Acaba s?rf dünya için mi yarat?lm??s?n ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! S - 271
18- Dünya seyyar bir ticaretgâht?r. öyle ise al??-veri?ini yap, gel...Sözler - 204
19- Evet bir incir çekirde?inden koca bir incir a?ac?n? ve ince bir sap ile koca bir kavunu ba?lay?p ç?karan kudrete hiç bir ?ey a??r gelmez. Mesnevi - 94
20- Zaman?n geçti kabirden ba?ka mekân?n var m?? Mesnevi - 96
21- ömür ku?u da ?im?ek gibi geçmekte olup, seni kabir yuvas?nda hemen hemen nerede ise yumurtlamak üzeredir. B.Mesnevi - 222
22- ?imdiden görüyorum ki: Yak?n bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlar?mla veda eyledim. Lem'alar -129
23- ömür sermayesi pek azd?r. Lüzumlu i?ler pek çoktur. Lem. - 202
24- Misafir olan kimse, beraberce getiremedi?i bir ?eye kalbini ba?lamaz. Mesnevi-119
25- Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, her?ey dosttur. Mektubat -282
Dünya ise bütün ?a'?as?yla âhirete nisbeten bir zindan hükmündedir.
Bediüzzaman Said Nursi
Kabir var, kiç kimse inkâr edemez. ?ster istemez herkes oraya girecek.
Bediüzzaman Said Nursi
Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yaln?z imandad?r ve iman hakikatleri dairesinde bulunur.
Bediüzzaman Said Nursi
Gençlik hiç ?üphe yok ki gidecek. Yaz güze ve k??a yer vermesi ve gündüz ak?ama ve geceye de?i?mesi kat'iyetinde gençlik dahi ihtiyarl??a ve ölüme de?i?ecek.
Bediüzzaman Said Nursi
Hem rezzak sensin! Çünkü biz r?zka muhtac?z, elimiz yeti?miyor. Demek bizi yapan ve r?zk?m?z? veren sensin.
Bediüzzaman Said Nursi
Allah için i?leyiniz. Allah için görü?ünüz. Allah için çal???n?z.
Bediüzzaman Said Nursi
Sultan? kâinat birdir, her?eyin anahtar? O'nun yan?nda, her?eyin dizgini onun elindedir. Her?ey O'nun emriyle halledilir.
Bediüzzaman Said Nursi
Her yeni gün, sana hem herkese, bir yeni alemin kap?s?d?r. E?er namaz k?lmazsan, senin o günkü alemin zulümatl? ve peri?an halde gider.
Bediüzzaman Said Nursi
Nimetin devam? zat?ndan daha k?ymetlidir. Lezzetin devam? lezzetten daha lezizdir. Cennette devam, cennetin fevkindedir.
Bediüzzaman Said Nursi
Her bir ?efkat sahibi, ba?kas?n? mesrur etmekten memnun olur.
Bediüzzaman Said Nursi
Cenab-? Hakk? bulan neyi kaybeder? Ve O'nu kaybeden neyi kazan?r? Yani; O'nu bulan her ?eyi bulur, O'nu bulmayan hiçbir ?eyi bulamaz, bulsa da ba??na bela olur.
Bediüzzaman Said Nursi
Ar? su içer, bal ak?t?r; Y?lan su içer, zehir ak?t?r.
Bediüzzaman Said Nursi
Iman hem nurdur hem kuvvettir, hakiki imani elde den adam kainata meydan okuyabilir.
Bediüzzaman Said Nursi
Acaba ?u vazife-i ubudiyet (kulluk vazifesi) neticesiz midir?
Ücreti az m?d?r ki sana usanç veriyor?
Bediüzzaman Said Nursi
Her kim kendisini Allah'a malederse, bütün e?ya onun lehinde olur. Ve kim Allah'a mal olmasa, bütün e?ya onun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak ise, bütün e?yay? terk ve her ?eyin Ondan oldu?unu ve Ona rücu edece?ini bilmekle olur.
Bediüzzaman Said Nursi

#2873

 
© 2015
AŞK