Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ben Onu Ömrüm Boyunca Sevdim

Dondurucu so?ukta bir an önce evime varabilmek için h?zla yürürken, aya??m?n ucunda bir cüzdan gördüm..Hemen ald?m. Sahibini gösteren bir kimlik vard?r diye acele acele açt?m..?çinde üç dolar ve sarar?p kat yerleri y?pranm?? eski bir zarftan ba?ka bir?ey yoktu...

Sol üst kö?ede yaln?zca gönderenin adresi, al?c? adresi yerinde bir posta kutusu numaras? vard?. Bir ipucu bulabilmek belki biraz damerak?m? giderebilmek için zarf? açt?m ve içindeki mektubu okumaya ba?lad?m. Mektup, sol yan? çiçek resmiyle süslenmi? bir ka??da, özenli bir el yaz?s?yla yaz?lm??t? ve "Sevgili Michael" diye ba?l?yordu..Ve "Annesi yasaklad??? için onu bir daha göremeyece?ini" anlatarak devam ediyor.."Ama sak?n unutma, seni daima sevece?im" diye bitiyor..?mza..Hannah!..

Elimde yaln?zca, mektubu yazan ki?iyle, mektubun yaz?ld??? ki?inin birinci adlar? vard?. Eve gider gitmez hemen telefon idaresini arad?m. Görevli ki?i, kendisine bildirdi?im adreste ya?ayanlar?n telefon numaras?n? vermesinin yasalara ayk?r? oldu?unu söyledi. Fakat ?srar?m kar??s?nda: "Belki, size yard?mc? olabilirim" dedi. "Bu adreste bulunan numaraya telefon ederim ve onlar Kabul ederlerse, sizi görü?türebilirim lütfen bekleyin.." dedi. ?ki üç dakika sonra görevlinin sesi geldi.."Ba?l?yorum efendim. " Telefonda, kar??daki han?ma "Hannah diye birini tan?y?p, tan?mad???n?" sordum.

"Bu evi, 30 y?l evvel, Hannah diye k?zlar? olan bir aileden ald?k" dedi. "Peki yeni adreslerini biliyor musunuz?.." "Hannah annesini bir huzurevine yat?racakt?. Oradan takip ederseniz, belki adres bulursunuz.." deyip bana huzurevinin ad?n? verdi..Hemen arad?m..Ya?l? anne y?llar önce ölmü?..

Ama k?z?na ait eski bir telefon numaras? var. Belki ordan bilirlermi?.."Bunlar?n hepsi aptalca asl?nda" dedim kendi kendime..?çinde sadece 3 dolar ve 60 y?l önce yaz?lm?? bir mektup bulunan cüzdan?n sahibini aramak için bunca zahmete ne gerek var ki..Arad?m numaray?..

Bir kad?n "?imdi Hannah'n?n kendisi bir huzurevinde" dedi ve numaray? verdi. Hemen oray? çevirdim..Ses;

"Evet, Hannah burda ya??yor" dedi..Saat ona geliyordu ama hemen yola ç?kt?m, Hannah'y? görmek için..Devasa bir binan?n üçüncü kat?nda ?irin bir oda..Gümü? saçl?, s?cak tebessümlü bir ya?l? kad?n..Gözlerinin içi ???l ???l ama..Anlatt?m olanlar?..Cüzdan? ve mektubu gösterip..

Derin bir iç çekti mektuba bakarken ve "Genç adam" dedi, "Bu mektup, Michael ile son konta??md?..Onu öyle seviyorum ki..Sean Connery gibi yak???kl?yd?..Hani ?u me?hur aktör..Ama ben 16 ya??ndayd?m..Çok küçü?üm diye annem kesinlikle izin vermedi.." Derin bir nefes daha..

"Michael Goldstein harika bir insand?. E?er bulabilirseniz ona söyleyin lütfen..Onu hep dü?ündüm..Hep.." Bir ufak sessizlik..Bir derin nefes daha.."Ve onu hep sevdim.."

?ki damla ya? damlad? elindeki mektuba, ?slanan gözlerden.."Ve hiç evlenmedim..Michael gibi birisini bulamad?m ki.." Hannah'ya te?ekkür edip odadan ç?kt?m.

Binadan ç?karken dan??mada beni kar??layan k?z "Hannah Han?m yard?mc? olabildi mi size" dedi.." Hiç de?ilse bunun sahibinin soyad?n? ö?rendim" dedim..Cüzdan? elimde sallayarak..O s?rada yan?mda dikilip duran hademe ba??rd?.."Hey baksana..Bu Bay Michael'?n cüzdan?..Üzerindeki bu k?rm?z? ?eritten onu nerde görsem tan?r?m..Cüzdan?n? hep kaybederdi zaten..Üç kere ben buldum, koridorlarda.

"Michael sekizinci katta ya??yordu..Ok gibi f?rlad?m tekrar asansöre. Michael yatmam??t?. Okuma odas?nda kitap okuyordu. Hem?ire beni ve elimdeki cüzdan? gösterdi. Michael elini arka cebine att?, h?zla..Sonra sevinçle "Evet bu benim cüzdan?m" dedi. "Ö?leden sonraki yürüyü? s?ras?nda kaybetmi? olmal?y?m. Size te?ekkür borçluyum. " "Hiçbir?ey borçlu de?ilsiniz" dedim. "Ama özür dilerim. ?pucu bulmak için açt?m ve içindeki mektubu okudum. " "Mektubu mu okudun?" "Sadece okumakla kalmad?m.

Hannah'y? da buldum.." "Buldun mu? Nerde? ?yi mi? Hala eskisi gibi güzel mi. Söyle, lütfen söyle.."

"Çok iyi..Hem de harika" dedim, yava?ça.."Bana onun telefon numaras?n? ver. Yar?n onu hemen arayaca??m. "

Elime s?ms?k? sar?ld?.."O benim tek a?k?md?..Onu öyle sevdim ki, asla evlenmedim..Çünkü bu mektup geldi?inde hayat?m, anlamsal olarak bitmi?ti. " "Bay Goldstein" dedim.."Gelin benimle.." Asansörle üçüncü kata indik..Odan?n kap?s? aç?kt?. Hannah s?rt? kap?ya dönük televizyon izliyordu..

Hem?ire ona yakla?t?, omzuna dokundu.."Hannah"dedi.."Bu bay'? tan?yor musun?" Gözlüklerini ayarlad? bir an bakt?, tek kelime etmeden.."Michael" dedi, Michael, kap?da, k?s?k sesle..

"Hannah..Ben Michael..Beni tan?d?n m??.." "Michael" diye yutkundu Hannah. "?nanm?yorum..

Bu sensin. Benim Michael'?m. " Michael Hannah'ya do?ru yürüdü yava?ça. Sar?ld?lar.

Hem?ire yan?ma geldi?inde onun da gözleri ya?l?yd?.."Gördün mü, bak?" dedim "Ya?amda, ya?anmas? gereken her?ey, er ya da geç, birgün kesinlikle ya?anacakt?r. "

"Üç hafta sonra beni huzurevinden arad?lar. Pazar günü bir nikah vard?..Gelebilir miydim?

Harika bir nikah töreni idi. Hannah ve Michael beni nikah ?ahidi yapt?lar üstelik. Hannah aç?k bej elbisesi içinde çok güzeldi..Michael de lacivert tak?m? içinde hala çok yak???kl?..

Bir nikah tan??? olarak söylüyorum bu gözlemlerimi...

A?klar?n? onsekiz ya??n heyecan? ve duygusuyla ya?ayan 76 ya??ndaki gelin ile 79 ya??ndaki damad?n nikah?nda ke?ke siz de bulunsayd?n?z... Altm?? y?l önce bitti?i san?lan bir a?k öyküsünün, altm?? y?l sonra, kald??? yerden nas?l filizlendi?ine siz de tan?k olacakt?n?z.

#5

 
© 2015
AŞK