Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Berat Kandili Güzel Sözleri

Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, her?eyin gönlünüzden geçti?i gibi olmas?n? temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

?lahi Esintilerin kalpleri ok?ad???, bir an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle, Kandilinizi Kutlar?m.

Beraat kandili ALLAH'?n rahmet ve ba???lamas?n?n bol oldu?u gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdi?imiz; fakat gelecek ad?na umutla dolu oldu?umuz ?u dönemlerde yeniden bir uyan??a vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..

Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?m?z?n Rabbimizin yüce kat?na iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda bulu?mak ümidiyle Kandilinizi kutlar?m.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, s?cakl??? yuvan?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Beraat kandili, kandilin mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Duan?z kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainat?n en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldi?i bu mübarek geceni kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? dilerim. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Gel ey Muhammed bahard?r, dualar ard?nda sakl?, aminlerimiz vard?r. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz y?llard?r. Kandiliniz mübarek olsun..

Gün vard?r, bin y?ldan uzun gelir bize, bir y?l vard?r bir günden k?sa gelir bize. Bire bin yaz?lan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Güne?in güzel yüzü, yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba? ucunda dursun. Güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Günler bize dostlar?n güzelli?i ile, geceler onlar?n dualar? ile mübarek oluyor. Umudumuz dostlar?n hediyesi, duam?z sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..

Hay?r i?ler, insan? kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah'?n gazab?n? giderir. S?la-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzat?r. Bütün hay?rl? i?ler bir çe?it sadakad?r. Dünyada hay?r ehli olan kimseler, ahirette de hay?r ehlidirler. Dünyada münker kötü i? ehli olan kimseler, ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan maruf ehli kimselerdir.

Her müminin, riayet etmesi ve vefal? olmas? gerekli olan hususlar ?unlard?r:Din sayg?s?, edebe sayg?s? ve sofra sayg?s?. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i, dostluklar?n bitmedi?i yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin ya?mur gibi ya?d??? nice kandillere. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Kim can? gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile do?ru ve tatl? konu?ur, endi?eye dü?meden haline raz? olur, do?ru ve güzel huylu olursa gerçekten mutlulu?a erer. ?yi Kandiller...

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara kar??s?n aminler, mübarek ak?amd?r, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Oruçlu için iki sevinç vard?r: Biri, orucu açt??? zamanki sevincidir; di?eri de Rabbi'ne kavu?tu?u zamanki sevincidir. Oruçlunun a?z?ndan ç?kan koku, Allah indinde misk kokusundan daha ho?tur. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Bir avuç alk??, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r tüm mesafeleri, kalbiniz nurlu ve mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Güne?in pembeli?iyle do?an, safl???yla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. kandiliniz kutlu olsun!

Ne zaman ki iyiki"lerimiz ke?ke"lerimizden önde gider; O zaman hayat? ya?ar?z. Oysa ço?umuzu hayat ya??yor. ?yiki"lerle dolu bir ya?am dile?iyle iyi kandiller.

Rüzgar?n keman?n? çald??? ve ya?mur damlalar?n?n percerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p, ke?ke dedi?in tüm güzelliklerin sizin olsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sa?l?k, çevrende dostluk, ömründen huzur ve ne?e eksik olmas?n kandillerin hep kutlu olsun.

Gül dal?nda güzel dikense gülle güzel, toprak ye?illle gök maviyle güzel, gözler manayla eller duayla güzel. Berat kandiliniz mübarek olsun!

Oruçlu olan kimse, bir kimsenin aleyhinde bulunmad?kça veyahut eza ve cefa yapmad?kça, ta orucunu bozuncaya kadar ibadetdedir. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Beraat kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hay?rl? ?yi Kandiller...

Beraat kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlam?na gelir. Bu gece Allah'?n lütuflar?n?n bol bol verildi?i bir gecedir ve üç aylar?n ikinci kandil gecesidir. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun..

Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, menek?enin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle??n saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle kandiliniz mübarek olsun.

Yükü sevgi, özü sayg?, gücü bar??, süsü ho?görü olan mübarek Beraat kandilinizi kutlar?m Allah'a emanet olun. Daha Nice Güzel kandillere..

Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginli?inden mahrum olan kimse, ne kadar geni? servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tama? ve h?rs? sebebiyle de halk nazar?nda hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazar?nda muhteremdir. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

En ???lt?l? bak??lar?n gözlerinde, en tatl? sözlerin kulaklar?nda, tüm mutlulukar?n avuçlar?nda ve en sonsuz sevgilerin gönlünce ya?ayaca?? nice mutlu kandillere....

?lahi esintilerin kalpleri ok?ad???, bir an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, ?eytan senden uzakta, melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki dualar?n kabul Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Geçmi?in bugünle, ?????n gölgeyle umudun gerçekle, ?????n gölgeyle, üzüntünün ne?eyle, öfkenin sevgiyle bar??t??? nice kandillere. Berat Kandilin Mübarek Olsun.

Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Mübarek Berat Kandiliniz hay?rl? olsun!

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çal???p, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz k?lan, her gün oruç tutan, meydan-? gazada cihad eden gibi Allah yan?nda rütbesi vard?r. Allah bizleride bu rütbeye nail etsin. Mübarek Berat Kandiliniz hay?rl? olsun!

Gül sevginin tac?d?r, her bahar bir gül taçlan?r. O gül ki Muhammet'i hat?rlat?r. Onu hat?rlayana gül koklat?r. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere...

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kap?nda dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualar?n?z Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun....

Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.

Bazen yenik dü?tük zamana, esiri oIduk anIams?z ko?turmaIar?n ve fakat ad?n? yüre?imize yazd???m?z dostIar?m?z? hiç unutmad?k. KandiIiniz mübarek oIsun.

Allah"?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiri de an bu gece. Hay?rl? kandiller.

GüI bahçesine girenler güI oImasaIar da güI kokarIar. Kainat?n en güzeI güIünün kokusunun üzerinizde oImas? temennisiyIe... ?yi KandiIIer..

Allah"?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

GünIer bize dostIar?n güzeIIi?i iIe, geceIer onIar?n duaIar? iIe mübarek oIuyor. Umudumuz dostIar?n hediyesi, duam?z sizIerin sevgisi. KandiIiniz mübarek oIsun..

Sofran?z afiyetli, paran?z bereketli, kararlar?n?z isabetli, yuvan?z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz s?hhatli, dualar?n?z kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

Sâde duyguIar yükseIsin gökIere, yüksekIerde hafakan, gözIerde ya?Iar, ona susam?? dudakIar kadar, aç?Ian eIIer var. KandiIiniz mübarek oIsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bak???n?z kadar güzel, umudunuz yar?n kadar yak?n, yar?n?n?z a?k?n?z kadar mutlu, a?k?n?z beraat kadar mukaddes, dualar?n?z istedi?iniz gibi makbul olsun.

Bu gece hay?rI? bir gece, yürekIerimiz ibadetIe çarps?n, gönüIIerimiz bir oIsun..KandiIiniz mübarek oIsun!

Kalpler vard?r sevgiyi ya?atmak için, ?nsanlar vard?r, dostlu?u payla?mak için, Mübarek günler vard?r, Beraberce kutlamak için..Beraat Kandiliniz Kutlu Olsun!

Bir damla umut serpilsin yüregine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarin kabul, kandilin mubarek olsun.

Ne zaman ki iyiIikIerimiz ke?keIerimizden önde gider; O zaman hayat? ya?ar?z. Oysa ço?umuzu hayat ya??yor. ?yiIikIerIe doIu bir ya?am diIe?iyIe iyi kandiIIer.

Ellerin duaya uzand???, sinelerin dostlara aç?ld???, gözlerin masumiyet arad??? bu mübarek günde tüm dualar?n?z?n kabul olmas? dile?iyle hay?rl? kandiller.

Bu mübarek gecede duaIar?n?z?n kabuI ve makbuI oImas? diIekIerimIe. Beraat kandiIinizi kutIar, size ve sevdikIerinize hay?rIara vesiIe oImas?n? diIerim.

Bu gece beraat kandiIi..Günahtan kurtuIu? gecesi..Haydi dua edeIim..TemizIensin günah defterIeri..?yi kandiIIer...

?sIam"?n nurIu yüzü kaIbine doIsun Makam?n?z cennet Hz. Muhammed kom?unuz oIsun GünIerinize mutIuIuk, gönIünüze saadet doIsun KandiIiniz mübarek oIsun!

Bugün etti?iniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sa?anak gibi ya?s?n in?allah. Beraat kandiliniz mübarek olsun.

Binlerce çiçek var, ama gül ba?ka. Milyonlarca insan var, ama dost ba?ka. Milyarlarca gün var, ama bugün ba?ka, Beraat Kandiliniz mübarek olsun.

Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vard?r. Ölümü bile ay?r?r saymayan gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar, dualarda birle?en gönüller vard?r. Hay?rl? kandiller..

Mevla çekirde?e orman gizlemi?, y?lan?n zehrine derman gizlemi?, tah?l tanesine harman gizlemi?, mübarek gecelere cennet gizlemi?, hay?rl? kandiller.

Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmi?inize bereketi evinize nuru ahiretinize s?cakl??? yuvan?za dolsun kandiliniz mübarek olsun.

#1087

 
© 2015
AŞK