Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bilim Ve Teknoloji Haftas? ?le ?lgili Güzel Sözler

Dünya bir okuldur. Do?umdan ölüme durmadan ö?renelim.

Hayatta en hakiki mür?it ilimdir.

Kalem k?l?çtan keskindir.

Bilenle bilmeyen bir olmaz.

Ha okulsuz köy, ha susuz çe?me.

Atatürk'ün Bilim ?le ?lgili Sözleri

Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek birinci i?imiz olmal?d?r. Bir kere millet benli?ine hakim olsun ve dü?ünebilsin, yeter! Ba?lang?çta hatal? dü?ünse de, az zaman sonra bu hatay? düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete ba?lad? m?, her ?ey yava? yava? düzene girer ve düzelir.

Ben askerî deha filân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kald???m zaman benim yapt???m i? ?udur: Vaziyeti iyice tesbit etmek, sonra bu vaziyet kar??s?nda al?nacak tedbirin ne oldu?una karar vermek.

Fikirler anlams?z, mant?ks?z, bo? sözlerle dolu olursa, o fikirler hastal?kl?d?r Ayn? ?ekilde sosyal hayat ak?l ve mant?ktan uzak, faydas?z, zararl? ve birtak?m inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce u?rar. (1922)

Hayatta en hakiki mür?it ilimdir.

?lim ve özellikle sosyal bilimler dal?ndaki i?lerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamlar? ayd?nlats?nlar. Onun için siz kendi ilminize, irfan?n?za güveniyorsan?z, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yap?c?) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.

Ülkemizin en bay?nd?r, en latif , en güzel yerlerini üç buçuk y?l kirli ayaklar?yla çi?neyen dü?man? yenen zaferin s?rr? nerededir bilir misiniz ? Ordular?n yönetiminde , bilim ve fen ilkelerini k?lavuz edinmektir. Ulusumuzu yeti?tirmek için temel olan okullar?m?z?n, yüksek okullar?m?z?n kurulmas?nda ayn? yolu izleyece?iz.

#1147

 
© 2015
AŞK