Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bilinmeyen Sözler

Yüzünü çzdim Akl?ma Elimde Foto?rag?n Olmasa biLe hayaLinLe Ya??yorum Sen bunu biLmesende..

Yaln?zl?klar içinde Sevgiye Aç kald?m Sensiz Ya?amak Anlams?z Art?k hayat?m, Sensiz ve Sevgisiz Ya?amak Anlams?z Güzelim..

Kalbimi Bir Sana Açt?m Sevgimi Sadece Sana verdim Birtanem Her?eyimin iLkisin Ve Sonu Olucaks?n..

Tan??t???m?z günü An?ms?yorumda Kalbim yerinde Durmuyordu ?imdi ismini And?kça Göz ya?lar?m Durmuyor Sevdi?im..

Gel Yan?ma usuLca yakla? Bana Sevgini Anlat Bana Gözlerime Bakarak Seni Seviyorum…

Ya?anmayan Mutluluklar? ya??yorum Seninle bilinmeyen Maceralar? Görüyorum Seninle Duyulmam?? Sözleri Duyuyorum Ve Seni Seviyorum..

Ayr?lmaz Ellerimiz Küsmez Kalbimiz Bitmez Sevgimiz Biz SeninLe Sevgiliyiz.

Uykusuz Gecelerimin Sabah?s?n, bütün Güzelliklerin Ad?s?n, Sen benim karaSevdams?n..

Yaz?lar?mda Ad?n Bedenimde tad?n Var, Gecelerimde HayaLin , bedenimde S?cakl???n var Bir Tanem..

Sana ?iirler Yazmay? Sevdim Seni Kaâ?tlara Dökerken Sigaram?n Duman?nda Seni HayaL etmeyi Sevdim A?k?m..

Her güzelli?in Mutlak Sonu Vard?r Ac? Veya tatL? Sonlar, Benimle Bir ömür TatL? Bir Son istermisin?

tek Bildi?im ?ey Seni Sevmek Tek Yapt???m iSe Sana A??k Olmak Bun Dünyada teksin Sen BenimSin…

Benim Umutlar?mda Yüzdürdü?üm Tek insans?n Hayat?m? payla?aca??m Yar?nlar?ms?n..

Seni Ac?lar içinde Sevmeyi ö?rendim Ac?lar?n içinde Sana Mutluluklar getirdim bebeim..

uzun ayr?l?klar? kald?rd?m art?k kitab?mdan, beni Sevenin yan?nda Olaca??m herzaman..

Can?m Sevgilim Hayattaki tek Gerçe?im Sensin benim tek Dilberim Al Bu Kalp Bu beden Senin..

Bu Dünyada Kal?c? olacak A?k?m?z örnek OLucak Sevgimiz Etraf?m?za yeterki tut ellerimi B?rakma..

Kurallara Göre oynuyacaksak Sevgimizi Ayr?l?klar? Koyal?m üzerine…

Yeniden Ba?lamak Seninle ya?lanmak istiyorum bebe?im..

Rol yapmak istemiyorum Sana Bitsin iStiyorum bu Sayfa Ac? Çekiyoruz ikimizde Sonunda :(

kör oldum a?k?nla hayat? göremiyorum birtanem seninle ya?amaya al??t?m sak?n gitme yan?mdan..

Sana olan sevgim seninle birlikte devam edicek, sen gidersen sevgimde gidicek..

Beni Seveni Severim Bana Dert getireni Silerim..

Mutlu oLmak için mutLu Edecek birini buLmak Laz?m..

Yalan Mutluluklar içinde gerçek Sevgiyi buLursun Umar?m!

Seni Mavi Okyanusun Derinliklerinde buLdum, ?imdi buLdu?um okyanusta Kayboluyorum..

??te kimi zaman dü?ündüren, kimi zaman da güldüren a?k kanunlar?:

– Harris Aksiyonu: Bütün iyiler kap?lm??t?r.

– Paralel Teori: Harika yarat?k e?er kap?lmam??sa, mutlaka bir nedeni vard?r.

– Evrensel Gerçek: A?k?n gözü kördür.

– Di?er Evrensel Gerçek: Evlilik insan?n gözünü açar.

– Conways Kanunu: Yan?n?za yakla?an genç ve güzel k?z, sizinle
ilgilendi?inden de?il, birini k?skand?rmak için etraf?n?zda dönüyordur.

– Beyaz Atl? Prens Kanunu: Prensi bulaca??m diye çok kurba?a öpülür.
– Donckels Per?embe Gecesi Kanunu: Gece saat üçte sadece ?i?kolar kal?r.

– Donckels Cuma Sabah? Kanunu: Pencere benim pencerem de?il, oda benim odam de?il, yan?mdaki kim?

– Kazablanka Kanunu: Sizinle beraber olsun diye sürekli para harcad???n?z top model, gecenin sonunda resminizi çeken paparazzi ile bulu?acakt?r.

– Onasis Kanunu: Para a?k? sat?n alamaz, ama çok ?ey halleder.

– Gold Card Kanunu: Siz onun saç?n?n rengine vurulduysan?z, o da sizin kredi kart?n?z?n rengiyle ilgileniyor olabilir.

– Meyer Kanunu: Kuru fasulye yedikten sonra arabaya otostopçu k?z al?nmaz.

– Olas?l?k Kanunu: Çok güzel, kibar, ak?ll?, ho?, zeki, cici bir k?zla kar??la?ma ?ans?n?z?n artt??? yer, sizden daha yak???kl?, ak?ll?, zengin bir arkada??n?z?n yan?d?r.

– Evrensel Kanun: Kad?n erke?i anlad??? anda, onun ne söyledi?ini dinlemekten vazgeçer.

– Markus Kanunu: Her zaman daha iyisi vard?r.

– ?kinci Markus Kanunu: Kaçman?z gerekti?i anda görece?iniz kabus, bacaklar?n?z?n tutmad???d?r.

– Rudner Kanunu: Beraber oldu?unuz erkek; olgunla?t???nda, yeni bir i? buldu?unda, tedavi gördü?ünde düzelecek zannediyorsan?z, bugün terk edin.

– Temel Kanun: A?k hayal gücünün akl? yenmesidir.

– ?stisna Kanunu: Kad?nlar ya her ?eyi unutur, ya her ?eyi hat?rlar.

– Groening Kanunu: Evlilik deyince kad?nlar merasimi anlat?r, erkekler delikanl?l?k y?llar?n?.

– Evlilik Kanunu: Tek ba??nayken, asla ya?amad???n sorunlara iki ki?inin beraberce çözüm bulmas? sanat?.

– Thom Kanunu: Evlili?in süresi, evlilik törenine harcanan parayla ters orant?l?d?r.

– Grant Kanunu: ’Tam evlenilecek kad?n’ dedi?iniz kad?n, sizi nikah?na davet edecektir.

– Murphy Kanunu: Çöpü kim indirecek kavgas?, her seferinde çöp kamyonu sokaktan geçtikten sonra biter.

– Hartley Kanunu: Kendinizden daha ç?lg?n biriyle asla beraber olmay?n

14 ?ubat sevgililer günü bayan eleman al?mlar? ba?lam??t?r!.

Her sokakta kavgam?z,her duvarda yaz?m?z her karakolda nam?m?z ve her genç k?z?n çantas?nda bir foto?raf?m?z vard?r…

Dün yap?lan bir operasyonla Ajda Pekkan”?n aln? sonunda ensesine ula?t?.

Bak Barbie”ci?im,sen daha TOY sun.

Türkiye”de en demokratik olay, trafik kazalar?; herkes eziliyor…

Tüh!.. Amortiyi tek rakamla kaç?rd?m yine…

O?lum,senin zay?flaman için daha 40 f?r?n ekmek yemen laz?m..

Suçlu aya?a kalk!..Çocuklu bayana yer ver!..

Daha son kullanma tarihine çok var, Yava? iç ?u meyve suyunu…

Ödümü patlatt?n.. 80 y?la kadar ölürsem sebebi sensin.

Her hakk? sakl?ym??. Bende de bunca Hakk? nerede diyordum.

Maa? 250 milyon mu? Aaa ba?lar?m böyle i?e haa..

At? alan Üsküdar”? geçti. Biz takibe devam ediyorum merkez. Tamam!..

?u çocu?u do?uramad?m yaaa!..?çimde kald?.

Kedi ula?amad??? ci?ere mundar der. Ondan sonra “Konu?an kedi” olarak çok me?hur olur.

K?z?m? ne doktorlar, ne mühendisler istedi. Bizde bakt?k evde kalacak,size verelim dedik, berber bey o?lum!..

Çorbamdan k?l ç?kt?.. Beni kimle aldat?yosunuz garson bey?..

Beni deniz tutar, Ali tutar, Cem tutae.. Severler beni..

Bayram de?il, seyran de?il.. Allah Alah!… Bir türlü ç?kartamad?m sizi..

Hava korsan? uça?? kaç?racakt?,yapamad?.. Çünkü; uça?? kaç?rd?…

Çingeneler Amerikay? nas?l okur? ABE DE..

Rüyalar da hormonlu art?k, ak?am aksakall? nine gördüm…

Avrupadan gelen so?uk hava dalgas?, ülkemizi etkisi alt?na ald?.. Yok abi, Avrupa bizi sevmiyor i?te, kabul edelim art?k!..

Uzun laf?n k?sas? : U.L.

Oyunu ayakta alk??lad?m.. Ay yok ?ekerim, oturacak yer yoktu…

Cinayet masas?, idam sehpas?, elektrikli sandalye, ölüm dö?e?i… Bu ev pek tekin de?il han?m.. Yürü gidelim…

Zencinin biri denize dü?erse ne olur? Tabii ki ?slan?r..

Dün kaz? kazandan kaz kazand?m )

Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m, akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n Hiç Sensiz Kalmazd?m !

Günü gece olsun diye ya??yorum, Çünkü gece hayallerime geliyorsun, Seni beklemiyorum çünkü sen hep benimlesin, Hayallerimde ve kalbimdesin,terkedip gitmi? olsanda, unutsanda, UNUTMUYACA?IM…

Varm? daha a??r yük, hasreti çekmek kadar. ya?ama sebebimsin, ekmek kadar su kadar. Ayr?l???n, hasretin her ?eyin bir hazz? var. seni anmak da güzel seni özlemek kadar.

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi..

Kalbimdeki a?ka, dudaklar?mdaki gülü?e, akan gözya?lar?ma, yaln?zca sen layiksin.. Çünkü benim için çok özelsin a?k?m..

Hasret kap?mda nöbetler tutuyor.. Sevgilim uzak bir $ehirde gözlerim onu ar?yor.. Bir ku$ olup gitsem a$sam $u enginleri varsam senin yan?na öpsem doyas?ya koklasam..

Geceleri uzaklara ç??l?k olur sesim, denizden ç?kan yosun kokusundan keskin sana özlemim, bu sabah s?rf senin için araland? gözlerim, günayd?n benim Her$eyim..

Bin Ömrüm Daha Olsa! Kollar?nda Son Bulsa! Sana Kavu?mak Varsa!! Ölmek Bile Dü?ün Gelir Bana!!! Sensizlikten Çok Korkuyorum! ?nan Kendimi Bilmiyorum! Önce ALLAH Sonra Sen Benim ?çin! O Bilir Seni Nas?l Sevdim!!!!

DudakLar?n’Da A$k?N Yank?S? var SevDan’a Kap?LaN BiR KaLBiM var.. Beni Sana Ba?LayaN BüyüK üMiTLeRim var.. Y?kMa DunyaM? SaNa VeRecek SON Bir CaN?M Var!!!

?ki ki?i birbirini severse; sevgi olur. Biri kaçar, di?eri kovalarsa: a?k olur. ?kisi de sever lakin kavu?amazsa: efsane olur.

Korkma!Sak?n sevmekten korkma.Kur?un sesi kadar h?zl? geçer ya?amak ama öylesine zor ki kur?unu havada sevday? s?cac?k yürekte tutmak..

Sil ba?tan ya?ama ?ans?m olsayd? e?er; kusursuz olmaya çal??maz rahat b?rak?rd?m yüre?imi korkmazd?m çok riske girip sana a??k olmaktan..

Ne zaman sa??r bir ressam, kristal bir zemin üzerine dü?en gülün sesinin resmini çizerse,i?te o zaman seni unutur bir ba?kas?n? severim…

Yaln?zl?k gecelerin, umut bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, tebessüm dudaklar?n?n, sen ise yaln?z Benimsin!

?afak vakti ya?an bir çi? tanesi kadar Masum,gün bat?m?nda denizlerden esen rüzgar kadar Ç?lg?n ve okyanusun derinlerindeki bir inci tanesi kadar Özelsin.

Hepsi Gidici Sen Kal?c? , Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi Öylesine Sen Ölesiye..

Küçüktüm, adam olmad? dediler, adam oldum, sevmedi dediler, sevdim, u?runa ölmedi dediler, Öldüm, i? i?ten geçti, dediler…

Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!

Bilinmeyen diyarlarda yürüyorum. Unutulmak korkusuyla her an a?l?yorum. Rüyalar?mda gördü?üm tarifi zor k?z, beni vursunlar ama sana dokunmas?nlar.Umut iklimine seni yazs?nlar!

Y?llar Sonra Dü? K?r?kl?klar? ?le Geldin Ve Dü?lerle Gidiyorsun.. Asl?nda Ben Sana Türkçeyi Konu?maya Mecbur Oldu?um Kadar?ndan Fazla Mecbur Oldum

Deniz kumlardaki izleri siler ama hiç bir?ey kalbimdeki sevgini silemez. Seni ölene dek sevece?im.

kalbimi k?rmak denize yaz? yazmaya benzer, k?r?lan kalbimi düzeltmek ise gece güne?e dokunmak kadar zordur.sen denize yaz? yazd?n simdi gece günesin dogmas?n? bekleeeeeeeee

Gül nedir ki? Solup gider. Gün nedir ki? Gelip gider. Ate? nedir ki? Söner biter. Ama sana olan sevgim sonsuzdur, ancak mezarda biter.

Yaln?z?m, yaln?zl???m beni dinlemekte, yalanda olsa ne varki bu ?ark?y? söylemekte, yalanda olsa içimden bir bulut ak?p geçiyor, yalanda olsa MUTLUYUM bu bana YeTeR

A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, ula??lmayacak kadar derin, unutulmayacak kadar yak?n seninle ya?anacak kadar özeldir.

BAZI A?KLAR OKYANUS G?B?D?R. GÖRMESENDE SONUNUN B?R YERDE B?TT???N? B?L?RS?N, ??MD? OKYANUSLAR B?LE KISKANIR SANA OLAN SEVG?M?, GÖRMESEMDE B?L?YORUM SONUNU SONSUZA DEK B?TMEYECEK.

Bazen anlatmak zor geldi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar ald?m söylüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.

Sana Ne Demeliyim Bilmiyorum Güne?Im Desem Güne? Bat?yor, Hayat?m Desem Hayat K?sa, Gülüm Desem Oda Soluyor, Sana Can?m Demeliyim Çünkü Bu Can Seninle Ya??yor..

Bir rüzgar eserse oralara, sana olan sevgimi f?s?ldarsa kula??na, cevab?n? sevgimden ?sland???n ya?murlarla yolla.

A?k?na döksem gözya?lar?m?, elinle bir defa silecek misin? ?u kalbimi sana versem, bir gün gelecek sevecek misin?

Ben kimseyi böyle delice k?skanmad?m, hiçkimseye böyle yürekten ba?lanmad?m, ben kimse için bir gün oturup a?lamad?m. Yanl?zca senin için A?k?m.

Seni Çok Özledim. Seni Her Özledi?imde Kalbime Bir Y?ld?z Çizdim. Seni Ne Kadar Özledi?imi Bilmek ?stermisin? Sayende Bir GöKyüzüne Sahibim Canim!!

Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!

Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte, Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta, Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M. ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!

Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var, Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var..

Seni Cok Özledim. Seni Her Özledigimde Kalbime Bir Yildiz Cizdim. Seni Ne Kadar Özledigimi Bilmek Istermisin? Sayende Bir GöKyüzüne Sahibim Canim!!

Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte, Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta, Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M. ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!

Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var, Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var..

Ne zaman sa??r bir ressam, kristal bir zemin üzerine dü?en gülün sesinin resmini çizerse,i?te o zaman seni unutur bir ba?kas?n? severim…

#220

 
© 2015
AŞK