Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Biliyor Musun ?

Kimseler anlayamaz, yoklu?unun ne büyük ac?lara gebe oldu?unu. Sensiz olan birinin, fiziksel olmasa bile ruhsal aç?dan, Afrika'n?n geri kalm?? kö?elerinde hastal?ktan ve açl?ktan sefalet içinde ya?ayan insanlardan daha çok ac?nacak bir halde oldu?u kimse bilemez. Seni ancak, seninle ya?ayan bilir...

Sende biliyorsun... Dayan?lmaz bir çekicilikte oldu?unu, Bir kere tan?yan?n senden vazgeçemeyece?ini. Sende biliyorsun, tutkular?n en büyü?üne kap?laca??n?. Ve biliyorsun ki, dünyada bugüne kadar ke?fedilmi? ve ke?fedilecek en amans?z hastal?klardan daha ac?mas?z oldu?unu. Sen vebadan, sen tifodan ve sen veremden daha tehlikelisin... Ama...!!! Ama senin bu denli tehlikeli oldu?unu kimse anlamak istemiyor. Ben bile...!!!

Bir defa seninle tan??maya görsünler, hemen havana kap?l?yorlar. Senin için ?iirler yaz?p ?ark?lar besteliyorlar. Sen ise onlar? yava? yava? öldürüyorsun...

Sen kötüsün, sen çok ac?mas?zs?n. Seninle tan??an insanlar?n karanl?klara gömülmesine, merdivensiz karanl?k kuyulara dü?mesine neden oluyorsun. ?nsanlara güne?in ?????nda bile geceyi ya?at?yor, onlar?n gündüzü ile gecesini bir ediyorsun. Baz?lar?n? sonunda mutlu etti?ini duyuyor ve görüyorum. Lâkin bunlar, seninle tan??anlar?n binde biri, onbinde biri bile de?il. Sonuçta onlar?n ço?una dünya da cehennemi ya?at?yorsun...

Asl?nda senden nefret etti?imi ve hatta i?rendi?imi bile söyleyebilirim. Ama sensiz oldu?umda hayat?m?n hiçbir anlam ifade etmedi?ini de inkâr edemem. ??te onun için, son olarak ?unu söylemek istiyorum sana...

Seni seviyorum sevgi,

Seni seviyorum duygusall?k,

Ve seni çok,

Ama çok seviyorum A?K...

#1953

 
© 2015
AŞK