Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Biz Kad?nlar? Hiç Sevmedik !

Biz kad?nlar? hiç sevmedik!

Saçlar?n? sevdik, hele bir de sar???nsa daha çok sevdik

A??zlar?n? sevdik, hele bir de ?ehvetli ve dolgun ise daha çok sevdik.

Gö?üslerini sevdik...

Bacaklar?n? sevdik, hele bir de sütun gibiyse bay?ld?k.

Kalçalar?n? sevdik...

Gerçekten güzel vücutlu ve "ç?t?rsa" daha çok sevdik...

Yolda, arabada, televizyonda, internette onlara hep "bakt?k"

Her yerlerine iyice ve dikkatle bakt?k.

Pek iyi görememi? olaca??z ki bir daha bakt?k.

Bir daha ve bir daha...

Kad?nlar?n her yerlerine bakt?k ama gözlerine ya hiç bakmad?k ya da bakt???m?zda çok geç olmu?tu...

Biz kad?nlara çok dokunduk! Onlar istese de istemese de dokunduk.

Son y?llarda dini motiflerden güç bulanlar?m?z oldu.

Eh! Yozla?an toplum ve geç gelen hatta hiç gelmeyen adalet olunca da 13-14 ya??ndaki çocuklara bile dokunmaya ba?lad?k! Sap?k damgas? yemeyi göze alanlar bile ?a??rd? çünkü sap?k diye hayk?ran ne kadar azd?!

Kad?nlara dokunmada dünya s?ralamas?nda üst yerlere geldik... 2009 itibariyle rakamlar oldukça "umut verici!!! "

% 40 ?n? sürekli dövdük

%45 ine duygusal ?iddet uygulad?k (küfür, hakaret, küçük dü?ürme)

%16 s?na zorla sahip olduk (ve olmaya devam ediyoruz)

Tüm bunlara maruz kalan her 3 kad?ndan biri intihara kalk??t? ama biz hiç oral? olmad?k (hem bize ne de?il mi? Fener ya da Cimbom maç kaybedince çok üzüldük ama kad?nlar söz konusu olunca pek oral? olmad?k)

% 9 una daha masum birer çocukken bile dokunduk.

Ama onlar hep sustular. Çünkü konu?salar kimse inanmazd?. "kim bilir neler yapt?n ki sana tacizde ya da tecavüzde bulundu amcan ya da kom?un" bu da sana ders olsun, türünden tepkiler görecekti.

Ama bu ders o kadar ac?d?r ki biz erkekler bilemeyiz. Bizlere sorduklar?nda %25 imiz "baz? durumlarda kad?n dövülür" demeyi do?al bir ?ey gibi dile getirdik. Art?k kad?nlar o bildi?iniz kad?nlar de?il! .

% 51'i erkekler ile tart??may? bile "sayg?s?zl?k" san?yor art?k. %36's? kendisi para kazansa bile paras?n? nas?l harcayaca??na karar veremeyece?ine inanm?? ya da inanmak zorunda kalm??. % 52'si "erkek kad?ndan sorumludur" diyecek kadar kad?nl???n? unutmu? ya da unutturulmu?. % 49'u "erkek ne zaman isterse bana sahip olabilir benim itiraz hakk?m olamaz" diyecek konuma gelmi? ya da getirilmi?!

Hal böyleyken kabul edelim biz kad?nlar? kullanmay? çok sevdik. Evde, i?te, siyasette, okulda k?sacas? her yerde...

Lütfen art?k kad?nlara beyinleriniz ve gözlerinizle bakmaya ba?lay?n.

Al?nt?d?r: http://www. yazilar. net/y/536871155/biz_kadinlari_hic_sevmedik_

#1840

 
© 2015
AŞK