Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bozkurt Sözleri

K?sa Bozkurt Sözleri Sayfas? -
"Bize bir gençlik laz?md?r: Temelinde cehalet, duvarlar?nda riya, tavan?nda dalkavukluk bulunmas?n"
Hüseyin Nihal ATSIZ
Neresinde bir Türk varsa Yeryüzü Küresinin....
S?n?r? ordan ba?lar Bozkurt mefkuresinin...
Yürü sensin umudu bütün esir illerin...
Yürü nutku tutulsun Emperyalist dillerin
"Gençli?imizi büyük bir sava? beklemektedir. Bozgunculu?a, tembelli?e, ahlaks?zl??a, cehalete, yalanc?l??a kar?? büyük bir sava?."
TANRI DA?I KADAR TÜRK, H?RA DA?I KADAR MÜSLÜMANIZ!!!!
Sizlere kolay bir ba?ar?, vaad etmiyorum. K?sa zamanda bir iktidar umanlar bizimle yola ç?kmas?nlar. Yolumuz uzun ve çetindir. Bu yolda kar??n?za menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir y???n engel ç?kacakt?r. Bu çetin yolda dayanabilecekler, bizimle gelsinler. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar kafilemize kat?ls?nlar.
Ben Türk Milletini,
Sokaklarda ?spanak fiyat?na sat?lan demokrasiye,
Rü?vet ve hile çi?nenen, çi?netilen hukuk düzenlerine,
Ahlâhtan mahrum bir hürriyete, tefecilige, karaborsaya yer veren bir iktisadi yap?ya ça??rm?yorum.
Türklük ?uur ve gururuna, ?slâm ahlâk ve faziletine, yoksullukla sava?a, adalette yar??a, birli?e, karde?li?e, k?sacas? hak yolu, ALLAH YOLU'na ça??r?yorum. Modern medeniyetin en ön saf?na ?eçmek üzere s?çramaya ça??r?yorum.
Türk Milletine Bizans'dan geçme bir Hastal?k vard?r. Gev?eklik, lâubalilik, dedikodu, fitne, fesat, terbiyesizlik, birbirini be?enmemek, s?r saklayamamak, rastgele lâf söylemek...
Bu hastal?k sizde de var. Bu hastal??? tedavi etmeniz lâz?md?r. Bu hastal??? tedavi edmezseniz, kendinize yol seçiniz. Milliyetçi Hareket'te bir saniye daha fazla kalmay?n?z. Benimle dava arkada?l??? edecekseniz, her ?eyden önce vas?fl? Türk olmaya mecbursunuz.
Türk Milletini bat?ran, Bizans'? bat?ran, Osmanl? ?mparatorlu?unu bat?ran hastal?k budur.
"Türk milliyetç?l??i me?ru savunma, yüksek insanl?k duy?ular? ve Türk Milletinin kendi tabii haklar?n?n savunulmas?, korunmas? duy?usu ve iradesinin, ?uurunun bir ifadesidir."
"Biz aziz milletimize müreffah, kuvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete ad?yoruz.Ve Türklük yoluna ba?lar?m?z? koyuyoruz."
"Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminat? ve istikbali gençliktir."
"Milletler aras?ndaki mücadele ?uurundan mahrum olan toplumlar ba?kas?n?n boyunduru?u alt?na dü?erler."
Milletler, yabanc? kuvvetlerin ordular?nca yok edilmeden önce manevi ve fikri güçleri taraf?ndan esaret alt?na al?n?rlar."
Türk ayd?nlar? için Bat?'n?n s???nmas? olmak bir ideal olarak benimsenmi?tir. Milletimiz için bundan korkunç felaket dü?ünülemez."
"Türkiye'nin yükseli?i ithal fikirle olmaz. Hiç bir yabanc?, Türkün menfaatlerini Türk Milletinin kendisi kadar dü?ünemez."
"Davalar?m?z?n çözümü kendimize dönmek, sars?lmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çal??maya giri?mekle mümkündür."
"Toprak bütünlü?ümüzü devletimizin ve milletimizin bölünmezli?ini hedef alan hainlere kar?? Türk Milleti olarak aya?a kalkmal?y?z."
"Gençli?imizi büyük bir sava? beklemektedir. Bozgunculu?a, tembelli?e, ahlaks?zl??a, cehalete, yalanc?l??a kar?? büyük bir sava?."
"Ülkücüler, insanl?k âlemi içinde ne u?ak olmay?, ne de ba?kalar?n? u?ak olarak kullanmay? kabul etmeyen ?erefli bir bayra??n ta??y?c?s?d?r."
BA?BU? ALPARSLAN TÜRKE?

#2578

 
© 2015
AŞK