Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Büyüleyici Sözler

Seni tan?yam?yorum art?k derken ne kadar da hakl?yd?n. Çünkü ben de seni tan?d?ktan sonra kendime hiç rastlamad?m.

Senin gülü?ün bana cennetten at?lan ekmek k?r?nt?s? gibiydi, ben ise bir serçe, kar?n toklu?una sevdim seni...

Ya?murlar dü?ünce tenime her damlay? sen san?p a?k bildim. Ve biliyor musun gölgeni bile çok özledim.

Ayn? günde dört mevsime ?ahit olmak gibi bir ?ey bu. Önce özlüyor, sonra a?l?yor, ak?amlar? küsüyor, geceleri çok seviyorum.

Ve bir gün her ?eye sen de al??acaks?n. Dilin varmayacak yaln?z?m demeye. Unut art?k bildi?in bütün ?ark?lar?.

Yaln?z ya?a ve haz?rlan yaln?z ölmeye...

Varl???n bana yetmiyorken, yoklu?unla avunmak zorunday?m! Ya al götür kalan?m?. Ya da gel, tamamla eksik kalan yan?m?.

Bir cam parças? k?r?ld???nda, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir h?zla ortal??a saç?l?r... Peki ya bir kalp k?r?l?rsa?

Kuca??n güllerle doluydu senin, ay?n on dördü bir yüzün vard?. Kopup halkas?ndan dostlar meclisinin, o a?a??l?k, o baya?? yere sen, o kar?ncalar?n, y?lanlar?n yan?na ne oldu, nas?l oldu da gittin?

Durma, çabuk gel, gelmem deme. Ne evet demek yara??r sana, ne hay?r, dostum, senin ?an?na sadece gelmek yara??r.

Harama bula?an gözüm, güzelli?inin h?rs?z?. Ey h?rs?zl??a da de?en h?rs?zl?k ediyorsun, etme. ?syan et ey

arkada??m, söz söyleyecek an de?il. A?k?n bayg?nl???yla ne me?k ediyorsun, etme.

Sen bakma benim bu kadar hüzünlü ?eyler yazd???ma, ben çok gülerim. Ve gülerken hiç kimse yalan oldu?unu anlayamaz.

Senin a?ktan yana nasibin varsa; dokunsan da yanacaks?n dokunmasan da. ?yi bil ki; baz?lar? hasrette yanar, baz?lar? vuslatta.

E?er bir gün dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa; Rabbine dönüp: "Benim büyük bir derdim var" deme. Derdine dönüp: "Benim çok büyük bir rabbim var" de.

Sevgi ne bo?azda, ne mum ?????nda yemek yemek. Ne de pahal? bir p?rlanta demek. Sevgi; bir lokmada iki mutlu insan demek!

Birlikte gülüyorsan?z mutluluktur, birlikte a?l?yorsan?z dostluktur; ama birlikte susuyorsan?z bu a?kt?r.

Ey temizlik örne?i, sen gitme kal! Kand? her ?ey, tek bal?k kanmaz sudan, anlamaz olgun adamdan bil ki, ham, söz uzar, kesmek gerektir vesselam!

Kimi güzelim der sevdi?ine, kimi özelim. Ama sevgi ne güzellik ister, ne de özellik. Sevgi, sadece yürek ister.

Pasl? bir yaln?zl?kt? avuçlar?mda, ard?mda bir yürek yükü rüzgar. Ne zaman sevmeye koyulsam, do?rulup ço?ald? ayr?l?klar.

Ke?ke yaln?zl???m kadar yan?mda olsayd?n ke?ke yaln?zl???mla payla?t???m? seninle payla?sayd?m ke?ke senin ad?n yaln?zl?k olsayd? ve ben hep yaln?z kalsayd?m.

Vur kadehi ustam bu gecede sarho?uz. Kalan sa?lar bizimdir ac?dan mayho?uz. ?ki sat?rl?k adamlar? musallat ettik ömrümüze. Bundand?r böyle dibe vuru?umuz.

Nedâmet ate?iyle dolu bir gönülle ve nemli gözlerle duâ ve tevbe et! Zira çiçekler, güne?li ve ?slak yerlerde açar!

Ey gönül; ille de birini seveceksen d???n? de?il içini seveceksin. Gördü?ünü herkes sever ama sen as?l görmediklerini seveceksin. Sözde de?il özde a?k istiyorsan elbet tene de?il cana de?eceksin.

Söküklerini dik sözlerinin, dilini kalbine yana?t?r; dilinle söyledi?ini kalbinle de söyle. Kalbinden geçmeyeni diline de?dirme.

Anlar?m san?rs?n gam kederimi. Dikenli yollara sen al??t?rd?n. Bakma boyun büküp hep sustu?uma... A?ka dil dökmeye sen al??t?rd?n. Firari ne bilsin gül ve goncay?. Gül diye dikene sen al??t?rd?n. Umutla sevmi?tim seni bunca y?l. ?flah olmaz derde sen bula?t?rd?n.

Hayat öyle bir noktaya getirir ki insani, eskiden "hiç bitmesin" dedi?in günlere, ke?ke hiç yasamasayd?m dersin.

Ey benim cennet gözlüm, sen benim dua etmeme sebep olans?n. En t?ls?ml?, en riyas?z, en içten duams?n. Beni ben yapan a?ks?n. Kalbim en büyük s???na??n olsun yâr, sen besmele ile ba?layan sevgime yak??an?ms?n, nakka??ms?n, mah?ere kadar tutaca??m sevda orucumsun. Sen benim içten içe kanayan en derin yarams?n. Ne kadar özlendi?ini bir bilsen, yoklu?undan utan?rs?n!

Gitmek istiyorsa, b?rakacaks?n. Gitsin! Akl? seninle olmayan?n bedeni yan?nda olsun ister misin?

Kar taneleri ne güzel anlat?yor, birbirlerine zarar vermeden de yol alman?n mümkün oldu?unu.

Ölmek sorun de?il de hani bir gün mezar?ma gelirsin de kalk?p sar?lamamak koyar bana.

Yaln?zl?k Allah'a mahsus, her canl? bir es arar. Ta??n kalbi yok; ama onu bile yosun sarar.

S?r gibi seversen e?er murad?n gerçekle?ir. Çünkü tohum, topra?a gizlenirse ye?erir.

Bazen sorarlar, "hayat?nda biri var m?" diye. Hayat?mda biri yok. Birinde hayat?m var.

Mademki kafanda bahar var, benden sana izin delikanl?, sev sevebildi?in kadar!

Mutluyum diyorum, a??k m?s?n diyorlar. Mutlulu?u a?kla ba?da?t?rmak ne kadar yanl??. - A?k?n mutluluk getirdi?i nerede görülmü??

Ertelemek ya?am?n mayas?n? kaç?r?r. K?zd?ysan ba??r, sevindiysen söyle, özlediysen arkas?ndan ko?.

Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin. Sonra diyorum söyleyince ne olacak sus bitsin.

Ey yaln?zl?k nikâh m? k?yd?n bana. Helalimmi?sin gibi her gece giriyorsun koynuma.

?imdi söndü ???k sustu duda??mdaki sen çalan ?sl?k. Dünya ahiret ac?ms?n art?k.

Görücü usulü bir a?k istiyorum. Gördükçe göresim gelsin, görmeyince ölesim.

Yeter ki ta??may? bil. Ben sana bir de?il bin güzel anlam yüklerim.

Ad koyunca büyüsü bozulur diye, isimsiz, izinsiz, içimden seviyorum seni.

Belki ya?mura da gerek kalmazd?, insanlar bu kadar kirli olmasayd?.

Ma?u?un nurlu bak??? a???a fer, yanan yüre?ine merhem olur...

Toprak, sevdiklerimizi ald??? için mi bu kadar güzel kokar?

#1593

 
© 2015
AŞK