Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Çal??makla ?lgili Özlü Sözler

Basit bir adam?n elinden geleni yapmaya çal??mas?, zeki bir adam?n tembelli?inden iyidir. G. Gracian

Çal??anlar, kötülük dü?ünmeye vakit bulamazlar. Çal??mayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Hz. Ali r. a.

Çal???p da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibâdet yapmaktan hay?rl?d?r. Abdullah Bin Menazil

Çal??ma; s?k?nt?y?, kötülü?ü ve yoksullu?u uzakla?t?r?r. Andre Maurois

Çal??ma uçup gidebilen bir al??kanl?kt?r; b?rakmas? kolay, yeniden ba?lamas? zor bir al??kanl?k. Victor Hugo

Çal??mak hayat, dü?ünmek ???kt?r. Victor Hugo

Çal??mak, her?eyi fetheder. Virgil

Çal??mak bizi ?u üç büyük beladan kurtar?r: Can s?k?nt?s?, kötü al??kanl?klar ve yoksulluk. Voltaire

Çal??mayana Allah yard?m etmez. Sophokles

Dertler için tek bir deva vard?r; dünyan?n bütün ilaçlar?ndan iyidir; çal??mak. Dale Carnegie

Dola?an köpek açl?ktan ölmez. Prosfer Merimee

En büyük makam, en büyük hak çal??anlara ait olacakt?r. Atatürk

Gençli?e üç ö?üdüm var: Çal???n çal???n çal???n. Otto Von Bismark

Hiç ölmeyecekmi? gibi dünya için, yar?n ölecekmi? gibi de ahiret için çal??. Hadis-i ?erif

?çinde çal??ma olmayan hayat suçtur. ?çinde sanat olmayan çal??ma ise vah?iliktir. Victoria

?nsan, ancak çal??t???n? kazan?r. Hz. Mevlana

?nsan çal??mad?kça ne yapaca??n? kestiremez. Hamilton

Önce çal???n sonra dinlenin. A. Pu?kin

Paslanaca??na y?pran?n. Cumberland

Sak?n oturdu?unuz yerden "Allah'?m r?zk?m? ver" deyip durmay?n. Gökten ne alt?n ya?ar, ne de gümü?. Hz. Ömer r. a.

S?k? bir çal??man?n yerini hiç bir ?ey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. Edison

Ta?lar de?il, yap?lan i?ler an?tlar? meydana getirir. Motley

#1454

 
© 2015
AŞK