Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Can Ac?tan Sözler

Biliyorum, s??mazs?n hiçbir yere bu sevdayla, dünya sana dar. Ama dayan gönlüm. Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabah? var.

Gözüm gözüne de?meden yazd???m ?iirlerim melal. Vars?n de?mesin raz?y?m ey yâr böylesi daha helal!

Çok saçmalad?m, ba???la. ?nsan?n kalbi darmada??n olunca, kafas? da kar???yor. Mümkünse, söylediklerimi unuturken beni akl?ndan ç?karma.

Bir muammad?r "A?K", kiminin vicdan?na at?lan ta?, kiminin fakir gönlüne kat?lan a?, kiminin de gözünden ak?t?lan ya?t?r "A?K".

Beni candan usand?rd? cefâdan yâr usanmaz m?? Felekler yand? âh?mdan murâd?m ?em'i yanmaz m??

Bir ?iir yaz bana içinde alabildi?ince mutluluk olsun ay?n gölgesinde unutulan sevgi tohumlar?yla ye?ere dursun veya bir ?ark? söyle özlemimdeki sevgiliyi anlats?n ya?an ya?murlarla ?slanan bedenimi parlayan gözleriyle kurulas?n.

Örselenmi? bir çocukluk i?te benim bütün hikâyem. Kaç sevda geçse de üzerinden bu y?k?nt?lar? onaramazs?n istersen hiç ba?lamas?n geç kalm???z birbirimize, yanl?? kap?larda geçmi? bunca y?l dönemeyiz art?k ilk gençli?imize, istersen hiç ba?lamas?n söz verelim kendimize.

Sen nerden bilirsin ki yaln?z olmay?. Tek ba??na yürüdün mü o yollarda ü?üyerek. Ben kendimi sarmalarken kendime. Sen ba?ka kollarda uyand?n.

Ba?kalar?na söylemi? de olabilirsin güzel sözlerini. Benim duymak istediklerimi ba?kas? duymu? olabilir, mahsuru yok! Ben hepsini üzerime ald?m, çünkü yaram vard?, gocundum.

Bil ki; insan?n de?erini, varl??? de?il yoklu?u gösterir. Unutma; yoklu?u bir ?ey de?i?tirmeyenin, varl??? gereksizdir.

Seni sonbahar rüzgârlar?na b?rak?yorum yakt???m can?m? yeniden hayata haz?rl?yorum sensiz ya?amak hayata yeniden ba?lamak istiyorum.

Hayat? ruhsuz ya?ayanlar hayata de?il kendine eziyet edenlerdir. Sevdi?in seni sevmese de, gözleri seni görmese de, kalbi senin olmasa da bil ki senin içinde birilerinde bunlar vard?r belki çok yak?n?nda belki de imkâns?z da...

Hayat oyun sahnesi dediler, herkese bir rol verdiler. En zoru bana dü?tü önce sev sonra unut dediler...

Nereye kaçarsan kaç, üç ?ey seninle gelir. "Gölgen, ac?n ve geçmi?in". Kaderin ise zaten seni orda beklemektedir.

Bilirsin; noktay? koymak ne kadar zor olsa da; tamamlanm?? cümleler, eksik kalm?? cümlelere göre daha çok ac? verir.

Sevmek; güzel birinde a?k? aramak de?il. O ki?ide, bilmedi?in bir zaman?n beklenmedik bir an?nda, kendini bulmakt?r.

Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek b?rak?p gitsen de unuturum sanma zaman al??may? ö?retir unutmay? asla.

Ac?yan bir yerlerim olup olmad???n? anlamak ister gibi yokluyorum içimi. Hiçbir s?z? yok. Geçmi?in a??rl??? yok üstümde. Yolunca yordam?nca unutmu?um unutulmas? gerekenleri!

Bir yan?mda çaresizlik di?er yan?mda yorgunlu?um var. Bir yan?mda yaln?zl???m, di?er yan?mda geçmi?e darg?nl???m var.

Benim de zaten hiç gücüm yok, yüzüm yok, hiç umudum yok. Ama bil ki farkl? bir hayaldi. ??kenceydi bazen, bazen çok güzeldi. Ama anl?yorum sesinden, kurtulmu?sun sen nokta konmu?, bitmi? en güzel hikâyem.

?imdi sensizli?in naklen mutsuzlu?um yay?nlan?yor. Ve herkes çekti?im sensizlik ac?s?n? canl? izliyor. ?nan?r m?s?n be sevgilim, yoklu?un reyting rekorlar? k?r?yor.

Sorarlarsa beni sana; sevilmeden seviyordu de. Ne kadarda saft? de. O kadar seviyordu ki kald?ramad?m de. ?çin de bir ate? yakt?m halen yan?yor de. Gitmeyince aramay?nca eridi bitti de. Bir de dünyas? vard? onu da ben karartt?m de. Kendi eliyle bir çukur kazd?. Ben de gömdüm de!

Özledim teninin kokusunu özledim, özledim s?ms?cak nefesini özledim, özledim sohbetini o sesini özledim, gelmedin göz bebe?im can yolda??m gelmedin...

Bir gecenin kör kuyusunda kalbimi elime ald?m, sadece sana feryad?m sadece sana beddualar?m can?m? ald?n kalbimi parçalad?n.

Dünyan?n azab? içinde kald?k, sevenler unutmu? sevmiyor art?k, gönüller dolusu a?klara yaz?k, baht?na gücenmi? kul feryad? bu.

Sanma ki sevmekle usan?r bu yürek. Kaderde varsa e?er, sevginle ölmesini de bilirim elbet. Zannetme ki beklemekle usan?r yürek. Bir de?il bin ömrüm olsa da beklemesini bilirim elbet.

Seven sevdi?inden ayr?l?k ald?, mazinin ac?s? gönülde kald?, aln?ma yaz?lm?? yaz?ya dald?, baht?na gücenmi? kul feryad? bu.

Sustu bu gece karard? yine ay kald? geriye cevaps?z sorular uyand???nda onu ilk kim görecek? B?rakt???n dü?ü kim büyütecek?

Benden su kat?lmam?? ?iirler istiyorsun. Kalem mi yaz?yor sand?n? Ben harfleri denizlerden söküp tek tek, gözlerimden süzüyorum göremiyorsun.

Anlad?m temelli gitti?ini, hakl?yd?n üstelik suç benimdi, sen üzülme gülüm incinme, can?m?n içi iki gözüm sak?n küsme, bana hediye b?rak bütün kederleri, ben a?lar?m ikimizin yerine.

Ya?mur dökülüyor ?ehrime. Bardaktan bo?al?rcas?na. Bu son diyorum bu son! Her defas?nda bitirdi?im yerden ba?l?yorum yine sana a?ka.

Dünde, bugünde, yar?nda? Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

Ayr?l?klar uyand?rmal? kör yüre?imi, cehennem yang?nlar?ndan ölmeden ç?kt?ysa bedenim; art?k benim olmal?y?m, benim yeter yüre?imi bir çift gözün ate?ine rehin verdi?im...

Asl?nda yalanlar?n, az olanlar?n da fark?ndayd?m elbet, ama görmezden geldim, bilen bilir, ac?t?r insani gerçek.

Ne zaman ümitle hayata göz k?rpsam, çiçekler açsam, kap?ma dayan?r sonbahar. Pare pare buruktur hep sevinçlerim!

Y?llarca ayn? rol, ayn? perde y?llarca ayn? ev, ayn? yerde sevdim de katland?m bunca derde ama çok yanl??t?, ad? yanl?? a?kt? ama suç hep bende...

Bu dudaklar art?k seni öpmeyecek, bu kalp senin için çarpmayacak, senin için ya?amayacak, ölmeyecek senle ayn? a?aca ad?n? yazmayacak sen de gittin ya...

Birini seveceksen, onu her ?eyinle sevme! Çünkü bitti?inde onu unutamamana de?il unutamayacak kadar çok sevdi?ine yanars?n!

Hayat?m sessiz bir film gibi oyuncular var ses yok, hepsinin sesini k?st?m kendim ya?ayaca??m hayat?m? art?k kimseye ne el nede bel ba?layaca??m.

Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine gözlerin zaman zaman tak?l?rsa uzaklara kulaklar?n ans?z?n ç?nlarsa bil ki bir yerlerde delice özleniyorsun.

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim?

Bir sen vard?n bir de rüzgâr, her ?eyimdin bir zamanlar. Senden sonra ben de bittim. Her yan?m sen, gözümde ya?lar.

Umutlara kanma umutlar bir gün imkâns?zla??r, hayat? tozpembe ya??yorum sanma her renk bir gün siyahla??r.

Çektim duygular?m? hayat?ndan ?imdi git kime istiyorsan ver duygular?n? sormam neden diye! Ama unutma ad?m? hat?rlayacaks?n her hareketinde!

Eyy a??klara mekan olan koca dünya sen döndükçe ben a?layaca??m insanlara a??klara uzaktan bakaca??m.

Bu dünyaya sevmek sevilmek ve ekmek için geldik ekme?i bulduk ama sevmek sevilmek bizi ekme?imizden etti.

A?k ac?s?n? da ö?rendik bu saatten sonra sevmek mi kald? hayat?m?zda? Can?m?z? ald?rlar sonunda sevmek yok bir daha!

Gül gibi kokan tenine aldand?m, güzel gülü?lerine yakaland?m, sahte sözlerine inand?m, ?imdi ac?larla sava??yorum an?lar?mla beni b?rakt?n.

Ne dostuma güvenir oldum bu hayatta ne de sevgilime hepsi vuruyor arkandan günün birinde lanet olsun hepsine.

Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m, akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n hiç sensiz kalmazd?m!

#677

 
© 2015
AŞK