Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Can Al?c? Mesajlar

Sevgiliye Can Al?c? Mesajlar K?sa Sayfas? -
Nefesim tükendi sayende inanc?m kalmad? hiç bir sevgiye sende yalan rüzgar? oldun kalbimin önünde sana da güle güle.
Sen sözlerimde de?il yan?mda hiç de?il. Sen sözlerimde de?il dümyam da yoksun art?k kapat git an?lar?.
B?rak git ellerimi, sensizli?e b?rak beni. Tane tane bir tanem olmayacakm??s?n besbelli.
Duysun da?lar, duysun ta?lar. Duysun herkes sesimi. Benim de art?k bir sevdi?im var deminden beri.
Sigaray? b?rakt?m senin için. ?çimdeki zehir birikintileri sonunda, içimdeki seni bensiz b?rakacak diye korktum sevgilim.
Zor gecelerin karanl???nda yolumuzu bulmak. Bak güzel gözlerinle bana. Gözlerinin ?????nda çok kolay sevgiyi ya?amak.
Sevgiye ko?arak umutlar? bir bir yakalayarak gitti?im hayat?m? gidi?lerinle bitirdin sadece can?m? de?il beni de benden ald?n.
Azraile meydan okudu?um bu hayatta can?m? ald?n azraile b?rakmad?n, ?imdi can?m? istiyorum yar?nlar?m? geri ver bana. can al?c? a?k mesajlar?
Sana güvenerek ç?kt?m ac? hayat?n yoluna sana inanarak ba?lad?m hayata inanmaya yine benim can?m? ald?n hayat?n ortas?nda.
Seni sonbahar rüzgarlar?na b?rak?yorum yakt???m can?m? yeniden hayata haz?rl?yorum sensiz ya?amak hayata yeniden ba?lamak istiyorum.
Hayat?m sessiz bir film gibi oyuncular var ses yok hepsinin sesini k?st?m kendim ya??yaca??m hayat?m? art?k kimseye ne el ne de bel ba?layaca??m.
Sayende kirlenmi? dünyam ile b?rakt?n beni ?imdi yeniden kuruyorum düzenimi can?m? yakt???n an?lara gülüyorum ve sana lanet ediyorum.
Bir gecenin kör kuyusunda kalbimi elime ald?m, sadece sana feryad?m sadece sana beddualar?m can?m? ald?n kalbimi parçalad?n.
Hayata gülecek mecalim kalmad? zaten hayat tokat atm??t? seneler önce ?imdi yine sayende hayat beni tokatlad?.
Sevmi?im bir kere gönül söz dinlemez ne çare? Seni sevdim i?te ben o gün bittim.
A??klara mekan olan koskoca dünya sen döndükçe ben a?layaca??m insanlara. A??klara uzaktan bakaca??m ömrüm boyunca.
Musalla ta??ma yinede ad?n? yazd?rcam seni nekadar sevdi?imi gör ve kendinden utan senin için neler yapt???m? ve yapaca??m? anlaman için.
Bu dünyaya sevmek sevilmek ve ekmek için geldik ekme?i bulduk ama sevmek sevilmek bizi ekme?imizden etti.
Ne zamanlard? o, hiç dert yok keder yok. Sadece sevgi sorunsuzca ve umars?zca ya?anan. Güzel an?lar ya?and? bitti nostalji gibi esti geçti.
Ziyan olan zamana bak?p a?l?yorum can?m? zaten ald?n ?imdi sadece kendime a?l?yorum.
Sana derdimi anlatsam kabuslar?n olur sana sevgimi anlatsam içine dert olur bu yüzden suskunlu?um bu yüzden sevgiliye susuzlu?um.
Harikalar içinde ya?amak vard? seninle an?lar? payla?mak vard? ?imdi bir ?i?e biraya mahkum ettin beni vicdans?z.
Alkoliksin dediler sebebini sormad?lar, içiyorsun dediler neden demediler, bunlar asl?nda gerçek a?k? görmemi?ler.
Uyumak haram oldu sözlerin bedenime doland? so?uk gecelerin sabah?nda sigaramla payla??r?m an?lar?m?.
Vefas?z sevgili sana feryatlar?m sen sevmek nedir bilir misin gerçek sevgiyi, içinde bulabilir misin? Sen sadece kendini dü?ünen adi birisin.
A?k ac?s?n? da ö?rendik bu saatten sonra sevmek mi kald? hayat?m?zda? Can?m?z? ald?rlar sonunda sevmek yok bir daha.
Gül gibi kokan tenine aldand?m güzel gülü?lerine yakaland?m sahte sözlerine inand?m ?imdi ac?larla sava??yorum an?lar?mla beni b?rakt?n.
Sana a?k de?il dert laz?m sana sevgi de?il ac? laz?m sana seven de?il seni harcayacak biri laz?m o zaman ak?llan?rs?n sen.
Ne dostuma güvenir oldum bu hayatta nede sevgilime hepsi vuruyor arkandan günün birinde lanet olsun hepsine.
Bu dünyada ak?lda kal?c? tek ?ey an?lar?m?z olmu? yalandan kulland???m?z sevgi sözleri olmu? gerçek ise yerin alt?nda bekliyor bizi.
Yalanda olsa seviyorum seni, bu hayat yalan ama gerçek a?k? bulurum sonunda bu dünyada gerçek sand???m a?klar yalan olsa da, yalan dünyada gerçek a?k? ya?ayaca??m inan?yorum buna.
Gözya?lar?na aldanaca??m? san?yorsan bo?una a?lama sözlerinle gülece?imi san?yorsan bo?una konu?ma bitti art?k herkes kendi yoluna.
Can al?c? sözler söyleme bana zaten kalbimi ald?n ellerinin aras?na lütfen sana olan sevgimi bir anda parçalama.

#2257

 
© 2015
AŞK