Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Can Dündar Sözleri

Bakakald?m pe?inden ; Ne gözümü alabildim, ne göze alabildim...!

Yan?nda seni ?s?tacak biri varsa, ü?ümek gerçekten güzeldir.

Ve a?k; O omzuna yatt???nda, rahats?z olmas?n diye k?l?n? bile k?p?rdatmamakt?r.

Kad?nm?? derler adam? deli eden. Sen ne dersen de, yine kad?nd?r deliyi de adam eden.

Duymak istediklerini de?il, duyman gerekenleri söyleyebilme cesareti olan insanlar olmal? yan?nda .

S?cak bir ele ihtiyac?n oldu?unda di?er elini tut. Kimseden fayda yok bu devirde!

Hayat ne kadar güzel olurdu; ?nsan hem 'a??k', hem de 'sad?k' olmay? becerebilseydi.

Hayat?mda biri yok, Birinde hayat?m var" diyebilmektir a?k.

Her ba?ar?l? erke?in arkas?nda bir kad?n, her ba? a?r?l? bir kad?n?n arkas?nda kesinlikle bir erkek vard?r.

Seven de?il sevmeyi bilmeyen bilir 'seviyorum' demeyi. "Seven ise gerek duymaz buna, Çünkü o sevdi?inin gözünden anlar her?eyi.

Erkek adam a?lamaz denir ya, sak?n inanma ! Unutma ki, erkek adam a?lamayan de?il, bir kad?n? a?latmayand?r asl?nda.6 milyar insan?n içinden yaln?zca birini seversin. Sonra onun sevilmeye lay?k olmad???n? anlars?n, Bütün dünyay? suçlars?n.

Madem ki siz böylesine tutkunken o hep ba?kalar?n? seçmi?tir madem ki k?ymetiniz. bilinmemi?tir o halde günah sizden gitmi?tir.

Seyahatta cam kenar? sanki yaln?zlar?n yeridir. "Çünkü asl?nda oras?, ba??n? koyacak omuz bulamayanlar içindir.

Bazen ne onunla yapabilirsiniz, ne de onsuz. Ne terkedebilirsiniz, ne de yeniden sevebilirsiniz; sürünür gidersiniz .

Bazen insan; Ben iyiyim" dedi?inde gözlerinin içine bak?p iyi de?ilsin biliyorum diyecek birine çok ihtiyaç duyar.

Kad?nlar kendini güldüren erkekten ho?lan?r sözü yaland?r unutma. Çünkü kad?nlar, sadece ho?land?klar? erkeklere güler asl?nda.

Hayat?n bir yar?? de?il, her saniyesinin tad? ç?kar?lmas? gereken güzel bir yolculuk oldu?unu akl?n?zdan ç?karmay?n. Dün tarih oldu... Yar?n bir s?r... Bugünün k?ymetini bilin.

S?rf sevgilinin yüzü gülsün diye, Bazen saçmalamay? göze almakt? a?k...

A?k sevmesini bilen için vard?r ve kar??l?ks?zd?r. 'ne kadar seversen o kadar severim' gibi dü?ünmek a?k de?il, tüccarl?kt?r!

Bir arkada?tan sevgili olabilir, fakat seven kalp asla unutmaz: ??te bu yüzden sevgiliden arkada? olmaz.

Sa?lam bir kalça'n?n , sa?lam bir Kafa'dan daha çok prim yapt??? bir ülkede ya??yoruz.

Rüyanda görüyorsan onu özlemi?sindir. Rüyanda görmek için yat?yorsan, sevmi?sin demektir.

Bu ülkede her kö?e ba??nda kuaför ve tekel bayisi bulunmas?n?n tek nedeni, ayr?l?k sonras? ilk gidilen yerler olmas?d?r.

A?k sab?r d?r belki, ama asla tahammül de?il.

Her a?kta kendimizi arar?z, o yüzden bulduklar?m?z benzerimizdir.

Asl?nda yanl?? kad?n yoktur. Sadece ters istikametten gelen erkek vard?r. Çünkü a?k erke?e yak???r, kad?n zaten a?kt?r.

Durup dururken, alakas?z bir zamanda arayan eski sevgililer ikiye ayr?l?r: Can? çekenler ve ac? çekenler.

Özlemek elbette kavu?ma ihtimali varsa güzel. Ancak ayr?l?klar? bile özel k?lan tek ?ey; O'nun da bi yerlerde seni özledi?ini hissedebilmek.

Ma?lubiyetin tak?s?d?r 'ke?ke'. Kaç?r?lm?? f?rsatlar?n, bast?r?lm?? duygular?n, harcanm?? hayatlar?n, bo?a ya?anm?? ya da hakk?yla ya?anamam?? y?llar?n, gecikmi? itiraflar?n a??t?d?r.

Depresyonun ve yaln?zl???n ça??nda, sab?rs?zl???n da, uyumsuzlu?un da, dertleri yenmenin de, hayata direnmenin de, hep beraber gülebilmenin de yagâne reçetesi ileti?imdir. Hap? yutmadan, konu?un.

Yeterince dürüstseniz, fazlas?yla a??k ve gercekten seviyorsan?z; Haz?rs?n?z demektir: Art?k mutsuz olabilirsiniz.

Art?k ba?ka biri alacak yerimi. Ve biliyorum zamanla unutacaks?n beni, ama sonkez dü?ün; sevebilir mi seni, benim sevdi?im gibi.

Bütün varolu?unu Beni be?enecekler mi? Beni seviyor mu? , Rahats?z eder miyim? kayg?s? üzerine kuruyorsan, bil ki sonun hüsran. Bir küçük serzeni?, s?radan bir tenkit ya da kadirbilmezlik, ac?lar pahas?na kurdu?un o mükemmel kale yi yerle bir edebilir. Ölüm ilan?n? kaleme alaca??na azat et kendini.

Herkes a?ktan ?ikayetçi, kaç?m?z?n a?k hayat? iyi gidiyor? Ve eminim hiç kimse yanl???n nerde oldu?unu bilmiyor.

Kar??ndakine sevgini, a?k?n? verecek kadar yüceyse hislerin. Ba?kalar?na bakmay? dü?ünmemeli gözlerin.

Haz?r?m ben arkada? ! A?k?n ac?s? da güzel, tatl?s? da ??, u?runa tüm bunlar? göze ald???n gerçek A?K'? bulmakta.

Eskiden mendiller a??klar?n gözya?lar?yla ?slan?rd? ?imdi ise gerçek a??k kalmad???ndan fabrikadan ?slak ç?k?yor...

Çocukken yar?n neler oynayabiliriz diye dü?ünürdük, ?imdiyse yar?n hayat bize hangi oyunu oynayacak diye dü?ünüyoruz.

Art?k ya?anmak için de?il ayr?lmak için ya?an?r oldu a?k. Ve terketmeler yetmezmi? gibi birde emir verilir. Kendine iyi bak...

Hepimizin bir kuyusu var elbet. Enderine gömdü?ümüz kayg?lar?m?z?, ihtiraslar?m?z?, tutkular?m?z? saklayan, en mahrem sohbetlerimizi payla?t???m?z, en cesur itiraflar?m?z? hayk?rd???m?z bir kuyu, utand???m?z an?lar?m?z?n yata??. Endi?elerimizin bar?na??. Kuyulardan delik de?ik olmu? bir yolda, dü?e kalka yürür gibi ya??yoruz hayat?. çukur çukur olmu? bir kalple.

A?k, 'seni seviyorum' cümlesinin zamanla 'Kendine iyi bak' kelimesine dönü?ünü i?leyen geçici bir yaland?r.

Bu ülkede gazetelerin 2. sayfas?nda ünlülerin nas?l ya?ad?klar?, 3. sayfas?nda ünsüzlerin nas?l öldükleri yer al?r.

Halk çocuklar?n?n baz?lar? da orospu çocuklar?d?r. Bunlar?n aras?nda i?kenceci, de?nekçi, rü?vetçiler de var. Analar? hariç. Gözlerinden öperim.

Eskisi gibi olsa a?klar, k?z sevdi?i erke?in elini tutmaya utansa, erkek sevdi?inin gözlerine bakmaya k?yamasa.

Her ilin plaka kodunu ezbere bilip, Özel günleri unutabilen zeka kapasitesine sahip insana Türk Erke?i deniliyormu?.

E?er bir kad?n?n gerçek a?k? olmay? ba?arabilmi?seniz; Çok ?ansl?s?n?z, Çünkü sizin için hayat; asla s?radan olmayacak.

Eskiden ?nsanlar Sevilir, E?yalar ?se Kullan?l?rd?. Gün Geldi E?yalar Sevilir, ?nsanlar Kullan?l?r Oldu.

Sevgilisinden ayr?lan bir erke?in surat?n?n rengi de?i?ir, Kad?n?n ise saç?n?n rengi.

?ki kad?n birle?ince dedikodu yapar diyen erkek, ba?ka bir erkekle kafa kafaya verince atom alt? parçac?klar? m? tart???r ?

Unuttum dersin çevrendekilere; ama unutmad???n? birtek sen bilirsin. A?k öyle bir?ey i?te gitse bile unutam?yorsun yine.

Herkesin yüzüne gülersen; ad?n bir?eylere ç?kar. Surat?n? asarsan; burnu havada kas?nt? olursun. Çünkü Türkiye'de kad?ns?n.

Geçmi?e mazi derler, unuttum gitti' der baz?lar?. Arkada??m geçmi?, geçmi?te kalsayd? i?e al?rken bile geçmi?ine bakmazlard? !

E?er 'unutmak' 7 harfi yanyana getirmek kadar kolay olsayd?, biz de 5 harfi yanyana getirip 'mutlu' olurduk.

Kafas?n? çal??t?ranlar?n kafas?n? kopar?rken, kalças?n? çal??t?ranlar? ba? tac? eden bir ülkeden ne bekleyebiliriz ki.

Geçmi? ya?anm??l?klar?n?z hala can?n?z? yakabiliyorsa; Geçmemi? demektir.

Belki kimse olmayacak senin gibi; ama sende olmayacaks?n eskisi gibi.

Hayattaki en güzel ?eyin çocuk olmak oldu?unu bile bile, neden 'büyüyünce ne olacaks?n ?' diye sorulur ki .

Gerçekten seviyorsan e?er, mesafeler anlam?n? yitirir. Ne bakabilirsin gözlerine ne de dokunabilirsin; ama hep hissedersin.

Her seferinde can?n? ac?tsa bile, Hiç kimse 'o' olamuyorsa, Ve can?n?n yanaca??n? bildi?in halde yine de seviyorsan, a?k bu i?te.

Erkek ?öyle dü?ünür: ?sterse ba?kas?n? sevsin, yeterki sevi?mesin. Kad?n ?öyle dü?ünür: ?sterse ba?kas?yla sevi?sin, yeterki sevmesin. Çünkü kad?na göre vücudun merkezi yürek, erke?e göre etek.

Ne garip..?nsan?n hayat? soruyla ba?lay?p, soruyla bitiyor: Ad?n? ne koydunuz ? Merhumu nas?l bilirdiniz ?

Sevgili dedi?in güzelli?iyle seni kendine a??k eden de?il, Sana kendin olabilme ?ans?n? verendir.

Seni ölene dek sevece?im bo? laf! Ben seni sevdikçe ölmeyece?im.

Kaybolmas?n diye özenle saklad???n?z sar? bi lira gibi mutluluk. Gün gelip de ç?k...ar?nca bi bak?yorsunuz ki; tedavülden kalkm??.

O yokken hay?r sevmiyorum, unuttum deyip, onu görünce elin aya??n birbirine dolan?yorsa; a??ks?n i?te.

E?er unutmak yedi harfi yanyana getirmek kadar kolay olsayd?, biz de be? harfi yanyana getirir mutlu ourduk.

Hiç dokunmad???n birine a??k olabiliyorsan, i?te sen a?k? hakediyorsun.

Sevgiyi koydum kum saatinin dolu dizgin ak?p giden kumlar?n?n her bir zerresine. Çünkü bir tek sevgi var elimizde; bunca y?ldan dam?t?l?p gelen. Yine bir tek o kalacak, ya?anacak y?llar?ndan geriye. Bir tek sevgi olacak bunca tela?tan artakalan. Ötesi yalan.

Bu günlerde akl?ma gelen ba??ma geliyor nedense, Birde gönlümden geçen yan?mda olsa ke?ke .

Tamam, beni sevmesin; ama hiç kimse ona dokunmas?n.

Bir Baban?n, K?z?n?n Sevgili Olaylar?na K?zmas?n?n Tek Sebebi; Erkeklerin Kimyas?n? Biliyor Olmas?d?r asl?nda.

Çok s?kk?n..B?kk?n..Gergin..Üzgün..Yorgun..olsak da hala ya??yoruz, çok ?ükür.

?çine rastgele at?lm?? e?yalardan olu?an çantadaki telefonu, tek eliyle ve bakmadan bulabilen o muhte?em ki?iye "kad?n" denir!

Anl?k ya??yoruz bir yerde, hemencecik gönülden seviyoruz ! "Anl?k da olsa sevmek güzel de, Yoksa kendimizi mi kand?r?yoruz.

Hayat ne garip de?il mi ? Birisi arabam? haz?rlay?n diyebiliyorken, di?eri abi 25 kuru? eksik binebilir miyim ? diyor.

#1715

 
© 2015
AŞK