Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Can Yücel - Özledim Seni

Özledim seni...

Ayr?l?k yüre?imi uyu?turuyor kar?ncaland?r?yor nicedir.

Beynimi uyu?turuyor özlemin...

Çok s?k birlikte olmasak bile

Benimle oldu?unu bilmenin

Bunca zamand?r içimi ?s?tt???n?

Yeni yeni anl?yorum

Yoklu?un,

Hat?rlad?kça yüre?ime saplanan bir s?z? olmaktan ç?k?p

Mütemediyen bir bo?lu?a

Sabahlar? seni ok?ayarak ba?lamalar?

Ak?amlar? her i?i bir kenara koyup

Seninle ba?ba?a konu?malar? özlüyorum;

Oyna?malar?m?z?,

Yürüyü?lerimizi,

Sevimli ha?ar?l???n?,

Çocuksu küskünlü?ünü...

Nas?l da serttin ba?kalar?na kar??

Beni savunurken;

Ve ne kadar yumu?ak

Bir çift k?s?k gözle kendini

Ellerimin ok?ay???na b?rak?rken

Gitmeni asla istemedi?im halde

Buna mecbur oldu?unu görmek

Ve sana bunlar? söylemeden

"Git art?k" demek

"Beni ne kadar çabuk unutursan, o kadar çabuk kavu?acaks?n mutlulu?a"

Demek sana ne de zor

Seni görmemek ve belki y?llar sonra

Kar??la?t???m?zda

Bana bir yabanc? gibi bakman? istemek senden...

Yeni bir sevday? yasaklad???m kalbime söz geçirmek....

Can Yücel

#1793

 
© 2015
AŞK