Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Can Yücel Sözleri

En Güzel Can Yücel Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Can Yücel Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Can Yücel Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Can Yücel Sözleri ;
Gerçekten seviyorsan hiçbi?eyi mazeret etmeyeceksin. Gerçekten seviyorsan e?er sonuna' kadar de?il, 'sonsuza' kadar seveceksin.
Gidiyorum ben bo?çakallar, s?çm???m ortal?k yerinize.K?ç?m?n fosforuyla ayd?nlan?n siz art?k.
Kimileri 'Seviyorum' der, çünkü ezberlemi?tir. Kimileri diyemez, çünkü gerçekten sevmi?tir.
Yüre?inde a?k olmadan geçen hergün kay?pm??, A?k pe?inden neden yal?nayak ko?tu?unu anlad?m.
Kart sensin, postal sana girsin.
Bu memlekette göte "göt" denir!
Körfezdeki dalg?n suya bir bak; göreceksin Nato' nun kablosu durmakta derinde.
Ka?? babam ka?? demeye kadar, mahmut ba?ar karde?, kaz? babam kaz?, ka?lar?n?.
Kara ka?l? bir bulut geldi... Gürledi ama ya?mad? de?il Ya?mad? ama gürledi gitti.
Seninle olman?n en romantik yan? ne biliyor musun ? Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi y?ld?zlara aya anlatmak.
Üç harf yanyana kaç ?ekilde gelir bilir misin? A?k dersin.. Sen dersin.. Ben dersin.. Sen, ben biter; biz dersin. Gün gelir git dersin.. Peki dur kelimesinden haberdar de?il misin? Dur demeyi bilmez misin? Git demek kolay, dur diyebilecek kadar yürekli misin?
yalan söylememek de?il, gerçe?i gizlememekmi? marifet.
En uzak mesafe ne Afrika'd?r, ne Çin, ne Hindistan, ne seyyareler ne de geceleri... ???ldayan y?ld?zlar .. En uzak mesafe iki kafa aras?ndaki mesafedir birbirini anlamayan.
Ülkenin, farkl? ?ehirleriydik. ben sürgün yeri, sen ba?kent. ?lk isyan hep sende ba?lard?. Cezas?n? çekmek hep bana kal?rd?.
Bunca zaman bana anlatmaya
çal??t???n?, kendimi
buldu?umda anlad?m.
Herkesin mutlu olmak için ba?ka bir yolu
varm??,
Kendi yolumu çizdi?imde anlad?m..
Bir tek ya?anarak ö?renilirmi? hayat,
okuyarak, dinleyerek de?il..
Bildiklerini bana neden
anlatmad???n?, anlad?m..
Yüre?inde a?k olmadan geçen hergün
kay?pm??,
A?k pe?inden neden yal?nayak
ko?tu?unu anlad?m..
Ac? doru?a ula?t???nda
gözya?? gelmezmi? gözlerden,
Neden hiç a?lamad???n?
anlad?m..
A?layan? güldürebilmek, a?layanla
a?lamaktan daha de?erliymi?,
Gözya??m? kahkaya çevirdi?inde
anlad?m..
Bir insan? herhangi biri k?rabilir, ama bir
tek en çok sevdi?i ac?tabilirmi?,
Çok ac?tt???nda anlad?m..
Fakat, hakedermi? sevilen onun için dökülen her
damla gözya??n?,
Gözya?lar?yla birlikte sevinçler
terketti?inde anlad?m..
Yalan söylememek de?il, gerçe?i
gizlememekmi? marifet,
Yüre?ini elime koydu?unda anlad?m..
"Sana ihtiyac?m var, gel ! "
diyebilmekmi? güçlü olmak,
Sana "git" dedi?imde anlad?m..
Biri sana "git" dedi?inde, "kalmak istiyorum"
diyebilmekmi? sevmek,
Git dediklerinde gitti?imde anlad?m..
Sana sevgim ??mar?k bir
çocukmu?, her dü?tü?ünde z?r?l
z?r?l a?layan,
Büyüyüp bana s?ms?k?
sar?ld???nda anlad?m..
Özür dilemek de?il, "affet beni" diye
hayk?rmak istemekmi? pi?man olmak,
Gerçekten pi?man oldu?umda anlad?m..
Ve gurur, kaybedenlerin, acizlerin maskesiymi?,
Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazm??,
Yüre?imde sevgi buldu?umda anlad?m..
Ölürcesine isteyen, beklemez, sadece umut edermi?
bir gün affedilmeyi,
Beni afetmeni ölürcesine istedi?imde
anlad?m..
Sevgi emekmi?,
Emek ise vazgeçmeyecek kadar, ama özgür b?rakacak
kadar sevmekmi?
Benim halim memleketin hali.
Sevdi?in Kadar Sevilirsin.
A?k da önemli olan ayn? elleri tutmak de?il, Bi ömür hiç b?rakmamakt?r.
A?layan? güldürebilmek; A?layanla, a?lamaktan daha de?erliymi?.
En uzak mesafe, iki kafa aras?ndaki mesafedir. Birbirini anlamayan.
Kimi ölüler bize ne kadar yak?n, Ya?ayanlar?n birço?u ne kadar da ölü.
Birine verilecek sevgin yoksa, Ona ümit dolu gözlerle bakma!
?nsan? herhangi biri k?rabilir; ama bir tek sevdi?i ac?tabilirmi?.
Memnun olan yok hayat?ndan ! Kiminle konu?sam ayn? ?ey.. Her?eyi, herkesi b?rak?p gitme iste?i.
A?k; kelime de?il bir cümledir. Kurmak içinse, özneyle yüklem de?il, iki yürek gerekir.
Yüz k?zart?c? bir suç de?ildir h?rs?zl?k; çal?nan birinin kalbiyse e?er.
Öyle bir seveceksin ki, yüre?inden kimse ay?ramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, Seni gözleriyle bile aldatmayacak.
Bilinmedik bir hüzün var içimde, bir gariplik. Anlad?m ki, ya ben fazlay?m bu ?ehirde ya da biri eksik.
Gitmek unutmak de?ildir sen bunu çok iyi biliyorsun. Akl?mda gözlerin varken, sen buna gitmek mi diyosun?
Git demek kolay ama gittikten sonra üzüleceksin. "E?er git diyebilecek kadar güçlüysen, ho?çakal deyip susmas?n? da bileceksin.
Anlad?m ki a?k; Her iki taraf? da ma?dur eden, Yürekte izinsiz gösteri yapan mutluluk kar??t? bir eylem.
Her?eyin kadar de?il, de?eri kadar seveceksin. Çünkü beklentin ne kadar çok olursa, o kadar k?r?l?rs?n.
Hayattan ald???m en büyük ders: Sevgisiyle kar??nda sapasa?lam duramayan birine, asla yaslanmayacaks?n.
Çabuk unutulurdu ?slak bir öpücü?ün yak?c? tad? belki de kalp, gö?üs kafesine o kadar yüklenmeseydi e?er.
Herkesin mutlu olmak için ba?ka bir yolu varm??/ Kendi yolumu çizdi?imde anlad?m.
Yaln?z?m.. Çünkü herhangi biriyle de?il, Bekledi?ime de?ecek ki?iyle devam etmeliyim bu yola.
Unutma; Onu art?k unuttum demek, bir kez daha hat?rlamakt?r asl?nda.
Kural bu: En çok seven, hep en önce terkedilir. Unutma; Vedalar ac?tsada, bazen gitmek gerekir.
Çok sahiplenmeden seveceksin mesela. Hem her an avuçlar?ndan kay?p gidecekmi? gibi, Hemde hep senin kalacakm?? gibi.
Ne sahip oldu?undur hayat, ne de umduklar?n bunca zaman. Yüre?in kadard?r hayat! 'Seviliyorsan renkli, seviyorsan Siyah Beyaz.
Bilir misin ne zordur severek ya?amak. Ona benimsin deyip sar?lamamak. Ne zordur hep yak?n hissedip asl?nda ondan uzak olmak.
Ac?lara bak?p da küsme sevdalara, gavura k?z?p da oruç bozulmaz. Sök at kafandan acabalar?, kemik ayn? yerden iki defa k?r?lmaz.
Gidene söylenecek söz yok, sevse zaten gitmezdi; ama gelene de pek sevinmemek gerek, çünkü o da ba?kas?ndan geldi.
Senle olman?n en güzel yan? ne biliyor musun? Nerden bileceksin! Sen hiç benimle olmad?nki, ya akl?n ba?ka yerdeydi ya yüre?in.
?çin yanarken ü?ümek, Yüre?in kan a?larken gülmek, Özleyip de sevdi?ini görememek.. ??te a?k bu olsa gerek !
ah be Dünya sen dönüyorsun onu anlad?k da bu insanlar senden daha h?zl? dönüyor hemde ortada hiçbir yörünge yokken.
Benim öfkem gecelerin beyidir, kalkar bi tek çocuk a?lasa! ??te bak bu anas?z yasa, Kanuni'nin de?il bizimdir.
Bir hayli k?rg?n?m. Beni anlamad???n kelimelerin, asl?nda her ?eyi anlat?yor olu?lar?na k?rg?n?m.
Bir insana zorla sevdiremezsin kendini, Bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa, tek bir söz söyleyebilirsin: Sen bilirsin.
Öyle sevmelisin ki beni; b?rak?p giderken hayat?, sadece mutluluk olmal? yüzümüzde. Birbirimizi sevmenin gururu olmal? her?eyde.
Küçükken annem, yerde ekmek görünce: yükse?e koy ku?lar yer derdi. Sevdiklerimizi hep yüksekte tuttuk, acaba ku?lar m? yedi ?
Uykusuzluklar y?k?p geçmezdi, k?sac?k kestirmelerin ard?ndan, dokunulas? ipek ten bir o kadar uzakta olmasayd? e?er.
Ba?lanmayacaks?n bir ?eye, öyle körü körüne. 'O olmazsa ya?ayamam' demeyeceksin, Demeyeceksin i?te. Ya?ars?n çünkü.
Bir insan? herhangi biri k?rabilir; ama bir tek en çok sevdi?i ac?tabilirmi?. Çok ac?tt???nda anlad?m.
Geldi?in kadar de?il, Göründü?ün kadar mutlusun. Ve sak?n unutma; Gitti?in kadar de?il, Haketti?in kadar unutulursun.
Bilmelisin ki . Yüre?iniz ne kadar kan a?larsa a?las?n Dünya sizin için dönmesini durdurmuyor.
Gitmek istiyorsa, b?rakacaks?n.. gitsin ! Akl? seninle olmayan?n bedeni yan?nda olsun ister misin ?
Öyle herkesi sevmeyeceksin.. Seviyorum' demeyeceksin ! Seni seviyorum' diyebilmek için gerekirse bir ömür bekleyeceksin.
Birini seveceksen, onu her?eyinle sevme. Çünkü bitti?inde; Onu unutamamana de?il, unutamayacak kadar çok sevdi?ine yanars?n.
Galiba yoruldum. Her?ey kadar, herkes kadar, sen kadar. 'Kendimi her kaybetti?imde, Seni de kaybediyor olmaktan yoruldum.
Seni seviyorum demek de?il ki matifet, Önemli olan o kelimenin tüm sorumluluklar?n? alabilmek.
Uykusuzluklar y?k?p geçmezdi, k?sac?k kestirmelerin ard?ndan,
Dokunulas? ipek ten bir o kadar uzakta olmasayd? e?er.
Beni derginin k?ç?na koyan?n gelir k?ç?na korum.
Ne kadar yalans?z ya?arsak o kadar iyi.

#2848

 
© 2015
AŞK