Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Can Yücel Sözleri

?çin yanarken ü?ümek, Yüre?in kan a?larken gülmek, Özleyip de sevdi?ini görememek..??te a?k bu olsa gerek !

Gitmek istiyorsa, b?rakacaks?n..gitsin ! Akl? seninle olmayan?n bedeni yan?nda olsun ister misin ?

Ömür dedi?in üç gündür; dün geldi geçti, yar?n meçhuldür. O halde ömür dedi?in bir gündür; o da bugündür.

Asl?nda Bütün ?nsanlar? Sevebilirdim, Sevmeye Senden Ba?lamasayd?m...

Bu gül bir ?eyin an?s? olacak ama neydi unuttum. Kimbilir belki de sabah sabah yeniden açan umudun.

Öyle herkesi sevmeyeceksin..Seviyorum' demeyeceksin ! Seni seviyorum' diyebilmek için gerekirse bir ömür bekleyeceksin.

A?k; herkesi o'na benzetip, kimseyi o'nun yerine koyamamakt?r...

Sevmek seviyorum demek de?il, yüre?inde hissetmektir...Ve a?k yan?nda olan? sevmek de?il, bazen gelmeyecek birini beklemektir.

Birini seveceksen, onu her?eyinle sevme. Çünkü bitti?inde; Onu unutamamana de?il, unutamayacak kadar çok sevdi?ine yanars?n.

Kimileri 'Seviyorum' der, çünkü ezberlemi?tir. Kimileri diyemez, çünkü gerçekten sevmi?tir.

Bilmelisin ki, gerçek arkada?lar aras?na mesafe girmez. Gerçek a?klar?n da!

Her yürek sevebilseydi e?er ayr?l?k hiç olmazd?. Her seven yürekli olsayd? zaten 'a?k' bu kadar basit olmazd? !

?nsana en çok ne koyar bilir misin? Yanyana oturdu?un halde, ona hiçbir zaman 'Seni seviyorum. ' diyemeyece?ini bilmek...

Önemli Olan Bir Omuza Yaslanmak De?il; O Omuzda Ya?lanmak... !

Gittin mi büyük gideceksin ! Ayr?l?k bile gurur duyacak seninle. Gittin mi ayak...lar?n onun yak?n?ndan bile geçmeyecek. Gölgen bile kalmayacak ard?nda. Gittin mi onurunla gideceksin; "Hakl?ysan gidecek, gitmi?sen dönmeyeceksin.

Hani iftar vaktine yak?n susar ya insan, yoklu?un o denli yak?yor beni. Söyle ne. zaman okunur bu ezan, bir yudum su gibi özledim.

Bedenin yükünü ayaklar ta??r, ruhun yükünü yürekler...

Gözün arkada kalacaksa marifet de?ildir gitmek.

Ona öyle nas?l ba?land?n dediler. Ben de?il o ba?lad? dedim.

Ne kadar zordur asl?nda sevipte seviyorum diyememek. Görüp görmemezlikten gelmek, ya?ad???n? bilipte benim için öldü demek.

Var olan bir ?ey varsa, o da yoklu?un senin...

A?k, sabahlara kadar uyumamak de?ildi asl?nda. Her sabah uyand???nda, ya?amaktan önce onun gelmesiydi akl?na..!

Sebepsiz sevmektir a?k, nedeni olmadan ba?lanmak birine. Hatta sar?lamamakt?r utançtan, Çünkü utanmakt?r sevmek asl?nda.

Ve gurur, kaybedenlerin, acizlerin maskesiymi?, Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazm??, Yüre?imde sevgi buldu?umda anlad?m.

A?layan? güldürebilmek, a?layanla a?lamaktan daha de?erliymi?, gözya??m? kahkahaya çevirdi?inde anlad?m.

Düzen bu: Kad?n a?lar, erkek bakar. Kad?n duyar, erkek duymaz..Kad?n sorar, erkek susar..Kad?n gider, erkek içer.

Sen ?imdi yazd???m ?iirleri kendi üstüne al?n?yorsun de?il mi sevgili? Sana kafiyeli cümleler fazla gelir! Sat?r aralar?ndaki bo?luklarda oyala kendini.

Cümlemiz cümle de?ildir, Ço?umuz bir kelime bile etmez, Ümmidir kendileri,

Bakmay?n ayd?ndan sayd?klar?na!

K?r?lmas?n diye üzerine titrerdim. O hep ü?üyorum san?rd?.

Dü?lere bile kar ya?mazd? hiçbir zaman, meydan sava?lar?nda korkular, a?k? a??r yaralamasayd? e?er.

Yoksul dü?mezdi y?llanm?? ?arap tad?ndaki ?iirler böylesine, kula??na okunacak biri olsayd? e?er...

Seveceksen, yaln?z kald???nda akl?na geleni de?il, hiç akl?ndan ç?kmayan? seveceksin.

Sen kas?rgalara dayanm??s?n, rüzgârla m? y?k?lacaks?n..! Ba?ka çaren yok yüre?im, dosta dü?mana kar?? ayakta kalacaks?n.

Hayat o kadar ac?mas?z ki; Bazen do?ru olan? yapmak için en çok istediklerimizden vazgeçmemiz gerekir. Hayallerimizden bile.

Rengi bile solard? dü?lerdeki saçlar?n zamanla, tan?ms?z kokular? yast?klara yap???p kalmasayd? e?er.

Bir tek insan?n bize "iyi ki vars?n" demesi, var oldu?umuz için mutlu olmam?z? sa?lar.

Kibar olmak, hakl? olmaktan daha önemlidir.

Hayat ?artlar? bizi ne kadar ciddi görünmeye zorlasa da hepimiz ç?lg?nl?klar?m?z? payla?acak birini ar?yoruz.

Bazen tek ihtiyac?m?z olan bir el ve bizi anlayacak bir yürektir.

Parayla "klas insan" olunmuyor.

Gün içinde ba??m?za gelen küçücük ?eyler gün sonunda koca bir mutlulu?a dönü?üyor.

?nkar edip içimizde saklad???m?z ?eyler gerçekli?ini kaybetmiyor.

As?l eksiklik, eksik oldu?umuzu dü?ünmekti. As?l eksiklik, çareyi ba?kas?nda aramakt?. Hayat?n matemati?i farkl?; iki yar?m? toplay?nca bir etmiyor. ?nsan tek ba??na mutsuzsa ba?ka biriyle de mutlu olam?yor.

Biriyle dala?t???m?zda tek ba?ard???m?z onun bize daha çok zarar vermesini sa?lamakt?r. Ö?rendik ki... Her yaray? saran zaman de?il sevgidir.

Çabuk olgunla?mak için zeki insanlardan çevre edinmek gerekir.

Kar??la?t???m?z herkes bir gülü?ümüzü hak eder.

Hiç kimse mükemmel de?ildir.

Hayat zorludur ama biz daha zorluyuz.

Ke?ke kendini b?rak?p gidebilse insan. Ama olmuyor...

Böyle k?sra?a bindim ki kanser; dörtnala gidiyoruz, gidiyoruz yapraklarla, a?açlarla Naz?m'?n orman?na.

Gülümsemek, daha güzel bir görüntüye kavu?man?n bedava yoludur.

Hepimiz zirvede olmak istesek de as?l keyif oraya t?rman?rken ya?ad?klar?m?zd?r.

Zaman?m?z ne kadar azsa yapacak i?ler o kadar çoktur.

Birini ne kadar çok seversek hayat onu bizden o kadar çabuk al?yor.

Asl?nda bir kültaba??d?r dünya; içine bir güne? bast?r?lm??, Amma da izmarit ha..!

Biliyorum suçluyum raz?y?m cezama Çalmad?m öldürmedim ama Daha kötüsünü yapt?m Na'apt?m biliyor musunuz reis bey Tuttum insanlar? sevdim.

Kuzu gibi olun diyorlar: Büyüyüp ortaya ç?k?nca, Koyun gibi gütmek için sizi.

Yazd??? bir ?iir, bir yaz?. ??i mi ne? Silmek elbet karayaz?y?.

Bazen dur demek yetmez gidenin arkas?ndan! giden mecbursa gitmeye ve sen mecbursan kalmaya hiç bir söz yetmez.

A?klar? da ayakkab?lar?n?z kadar itinayla seçmezseniz, t?pk? aya??n?zda oldu?u gibi yüre?inizde de NASIR olu?abilir...

Yüre?inde a?k olmadan geçen hergün kay?pm??, A?k pe?inden neden yal?nayak ko?tu?unu anlad?m.

Ben gidiyorum dedi?imde, 'gitme' diyen birini de?il, Ben de geliyorum, yaln?z gidemezsin! diyen birini istiyorum...

Senden ayr?l?nca an?msad?m Dünyan?n bu kadar kalabal?k oldu?unu

Günün ayd?n, ak?am?n iyi olsun' diyen biri olmal?, bir telefon çalmal? ara s?ra da olsa kula??mda!

Unutma! Bir gün kald???n yerden ba?layacaks?n biri seni bulacak. Önce korkacaks?n eski ac?lara yakalanmaktan biraz ürkeceksin. Ne kadar dirensen de nafile insans?n sonuçta Seveceksin.

O da senin gibi seviyor mu dediler. ??te cevap veremedi?im tek ?ey buydu.

U?runa bir ?eylerden vazgeçece?in insan? bulmak kolay; ama hiçbir ?eyden vazgeçmek zorunda kalmayaca??n insan? bulmak as?l olay.

Tekliyor i?te ça??n çark?na okuyan çark Ve durdu muydu birgün bu kör, avara kasnak Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak Sen de o dünyadans?n s?n?f?n bil safa gel Hava döndü i?çiden, i?çiden esiyor yel...

Biliyorum suçluyum ve raz?y?m cezama. Çalmad?m öldürmedim, Ama daha kötüsünü yapt?m. "Ne yapt?m biliyor musunuz ? Tuttum insanlar? sevdim...

Ekme?e zam, tuza zam; do?ruyu söyleyene dam.

Bizimkisi bir a?k hikayesi de?ildi. A?k't? bizimkisi, gerisi hikayeydi ...!

A?k da önemli olan ayn? elleri tutmak de?il, Bi ömür hiç b?rakmamakt?r.

Kimi ölüler bize ne kadar yak?n, Ya?ayanlar?n birço?u ne kadar da ölü.

Bedenin yükünü ayaklar ta??r, ruhun yükünü yürekler.

An?larda kal?rd? belki de zamanla ince bel, namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi e?er...

Birine verilecek sevgin yoksa, Ona ümit dolu gözlerle bakma!

Gün gelir bu i?e bu millet de ?a?ar, tam kur?un i?lemez deminde karanl???n, bir ate? böce?idir ba?lar.

Özür dilemek de?il affet beni diye hayk?rmak istemekmi? pi?man olmak. Gerçekten pi?man oldu?umda anlad?m...

Uslu ayaklarla ba?lam?? yolculuk Yürünmez öyle, bazen durulur, Ve iner erenler kat?na yorgunluk; Kapan?r sükun üzre kitaplar.

Yaln?zl?k öylesine bir çizgidir iki nokta aras?nda kestirme Kahveyle ev Ayaklar?n seni yürür Sen ayaklar?n? yürürsün. Ba?r?na bir sanc? yap???r Dü?ersin yere, kald?r?rlar Bakars?n yüzlerine insanlar! Demek ki sen hala a??ks?n!

?nsan? herhangi biri k?rabilir; ama bir tek sevdi?i ac?tabilirmi?.

Ke?ke kendini b?rak?p gitse insan. Ama olmuyor.

Seninle olman?n en güzel yan? ne biliyor musun? Elin elime de?meden avuçlar?m? terleten s?cakl???n? taa içimde hissetmek.

Ha gözlerinle müezzini aram??s?n bo? ?erefede Ha Ankara'daki madara yöneticileri!

Onlar da bulmu?lar birer Amerikan mikrofonu Oturduklar? yerden okuyorlar ezanlar?n?.

Ölüm taraf?ndan asla asimile edilmemi? bir yurtta??n?z olarak, dayan?yorum dayan??ma kap?n?za, 'ya?as?n özgürlük' diye hayk?rarak.

Kad?nlar do?urdular beni ba??ra ba??ra, yine onlar öldürecekler beni a?ktan ba??rta ba??rta.

Yormak istemiyorum art?k kimseyi yorgunum zira! Kelimeleri yanyana getiresim yok kendimi anlatmak için. Yeni bir alfabe ar?yorum konu?abilmek için. Hiç söylenmemi? sözler duymaya ve yeniden cümleler kurmaya ihtiyac?m var. Yetmiyor bildiklerim...

Yeter bee! ?stemiyorum art?k kimseyi yan?mda..Her gelen biraz daha ac?t?p gidiyor nas?lsa.

Hayat?mdan gitmeyi tercih edenler için dönü? seferleri sonsuza dek iptal edilmi?tir.

Ke?ke tan??mam?za hiç f?rsat olmasayd? , Ve seni hayat?ma ?eker misali kar??t?rmasayd?m...

Gitmek gerekir bazen..fazla yormadan, daha çok b?kt?rmadan..e?er vaktiyse ard?na bile dönüp bakmadan.

Bazen her ?eyi unutup sadece s?ms?k? sar?lmak istersin; ama bir ?ey hep engel olur. Nedir o biliyor musun ? Gurur.

En uzak mesafe ne Afrika'd?r, ne Çin, ne Hindistan, ne seyyareler ne de geceleri... ???ldayan y?ld?zlar.. En uzak mesafe iki kafa aras?ndaki mesafedir birbirini anlamayan.

Ne yaman, zor imi? yonca yolmas? Bizim memlekette adam olmas?.

O çocuklar, O yapraklar , O ?arabî e?kiyalar, Onlar da olmasa benim gayr? kimim var?

Üç harf yanyana kaç ?ekilde gelir bilir misin? A?k dersin..Sen dersin..Ben dersin..Sen, ben biter; biz dersin. Gün gelir git dersin..Peki dur kelimesinden haberdar de?il misin? Dur demeyi bilmez misin? Git demek kolay, dur diyebilecek kadar yürekli misin?

Ya?ad?klar?n? kâr sayma: Ya?ad???n kadar yak?ns?n sonuna; ne kadar ya?arsan ya?a, Sevdi?in kadard?r ömrün.

Sana ihtiyac?m var, gel ! diyebilmekmi? güçlü olmak, Sana "git" dedi?imde anlad?m. Biri sana git dedi?inde "kalmak istiyorum" diyebilmekmi? sevmek, "Git" dediklerinde gitti?imde anlad?m .

yalan söylememek de?il, gerçe?i gizlememekmi? marifet.

?nsan?n olabilece?i boyuta engel olan ne kadar unsur varsa ben buna öfke duyuyorum..!

Ne hay?r gelir ö?üttü?ü undan, sunmad??? somundan ta??ma suyla dönen de?irmenin.

Kendi elinle kazd???n kuyuya, a?k, ufac?k bir ta? atmakt?r. Gürültüsü büyüyünce sessizli?in, marifet, yosunlar gibi susmakt?r.

Tek ba??na ayakta durabilecek kadar güçlüysen, yan?nda tutanlar varm??, Neden hiç yaln?z kalmad???n? anlad?m.

Ya?amay? bu so?umu? cehennemde, ölü bir dost gibi içim titreyerek de?il sade, ya?amay? ya?amak istiyorum!

Geldi?in kadar de?il, Göründü?ün kadar mutlusun. Ve sak?n unutma; Gitti?in kadar de?il, Haketti?in kadar unutulursun.

Sen gittikten sonra yaln?z kalaca??m. Yaln?z kalmaktan korkmuyorum da, ya can?m ellerini tutmak isterse...

Bir insana zorla sevdiremezsin kendini, Bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa, tek bir söz söyleyebilirsin: Sen bilirsin.

Evet Sevgili, Kim özlerdi avuç içlerinin ter kokusunu, kim uzanmak isterdi ince parmaklar?na, mazilerinde görkemli bir ya?anm??l??a tan?kl?k etmi? olmasalard? e?er!!

Bu k?zm?? ta?lar, demirler ve dikenli teller aras?nda, sevgilim, böylesine bir umut çiçe?i çorak gözlerimde açan hayalin.

Öyle sevmelisin ki beni; b?rak?p giderken hayat?, sadece mutluluk olmal? yüzümüzde. Birbirimizi sevmenin gururu olmal? her?eyde.

Utan?lacak bir ?ey de?ildir a?lamak, Yürekten süzülüp geliyorsa gözya?? e?er.

Ölürcesine isteyen beklemez sadece umut edermi? bir gün affedilmeyi Beni affetmeni ölürcesine istedi?imde anlad?m.

Bilmelisin ki . Yüre?iniz ne kadar kan a?larsa a?las?n Dünya sizin için dönmesini durdurmuyor.

Uykusuzluklar y?k?p geçmezdi, k?sac?k kestirmelerin ard?ndan, dokunulas? ipek ten bir o kadar uzakta olmasayd? e?er.

Gidene söylenecek söz yok, sevse zaten gitmezdi; ama gelene de pek sevinmemek gerek, çünkü o da ba?kas?ndan geldi.

Methetmek gibi olmas?n kendimi ama: Ya?am?m benim, en güzel ?iirim!

Milyonlarca y?ld?r süren ve milyarlarla süründüren insanl???, bu babaerkil düzen gidip anababak?l düzen gelmeli.

Hayat?na girmek isteyene, tam zaman?nda açmal?s?n kap?n? ! Ve tam zaman?nda ç?karmal?s?n, sevginden ??marmaya ba?layanlar?.

Can yücel'e sormu?lar; Neden hep baban?za ?iir yaz?yorsunuz ? Üstad vermi? cevab?n? ; Anneme olan sevgimi yazacak kadar ?air de?ilim...

?çeriden ve d??ar?dan geliyorlar, kimisi böyle ölü, kimisi dipdiri..D??ardan ve içerden geliyorlar umudumuzun çocuklar?.

Var olan bir ?ey varsa, o da yoklu?un senin.

Kahvalt?dan da önce sigaraya sar?lmak ?art olmazd? belki de, dev bir özlem dalgas? meydan okumasayd? e?er.

Her?eyin kadar de?il, de?eri kadar seveceksin. Çünkü beklentin ne kadar çok olursa, o kadar k?r?l?rs?n.

Gitmek unutmak de?ildir sen bunu çok iyi biliyorsun. Akl?mda gözlerin varken, sen buna gitmek mi diyosun?

Hayattan ald???m en büyük ders: Sevgisiyle kar??nda sapasa?lam duramayan birine, asla yaslanmayacaks?n.

Unutma; Onu art?k unuttum demek, bir kez daha hat?rlamakt?r asl?nda.

Bir hayli k?rg?n?m. Beni anlamad???n kelimelerin, asl?nda her ?eyi anlat?yor olu?lar?na k?rg?n?m.

Seninle olman?n en kötü yan? ne biliyor musun? Seni seviyorum" sözcü?ü dilimin ucunu ?s?r?rken her konu?mam?zda bo? yere saatlerce havadan sudan söz etmek.

ah be Dünya sen dönüyorsun onu anlad?k da bu insanlar senden daha h?zl? dönüyor hemde ortada hiçbir yörünge yokken.

Çok sahiplenmeden seveceksin mesela. Hem her an avuçlar?ndan kay?p gidecekmi? gibi, Hemde hep senin kalacakm?? gibi.

Ne sahip oldu?undur hayat, ne de umduklar?n bunca zaman. Yüre?in kadard?r hayat! 'Seviliyorsan renkli, seviyorsan Siyah Beyaz.

Gerçekten seviyorsan hiçbi?eyi mazeret etmeyeceksin. Gerçekten seviyorsan e?er sonuna' kadar de?il, 'sonsuza' kadar seveceksin.

Akl?nda bulunsun sevgilim; sen beni kand?rmad?n, ben inanmay? seçtim.

Git demek kolay ama gittikten sonra üzüleceksin. "E?er git diyebilecek kadar güçlüysen, ho?çakal deyip susmas?n? da bileceksin.

Sade yaz? yazarken de?il, konu?urken de Hep çifte diki? vuracaks?n anlama! Diki?in biri bugün için, ama As?l önemlisi, öbür diki? kalacak yar?na!

Terzi kollar?n k?r?ls?n; Gerçek de bana dar geliyor.

Ne geçmi?e saplan?p kalacaks?n, ne gelece?in dü?lerini kuracaks?n..Ömür dedi?in ?u and?r onu da haketti?in gibi ya?ayacaks?n.

Kimine göre pi?manl?k , kimine göre yanl??l?k.. Sen ne dersen de , dünya öyle bir yer ki ; her güzelli?in sonu sadece yaln?zl?k.

Devrimcilik gibi ?airlik de inen darbeyi duyabilmektir, kaslar?n?n liflerinde: ?ster coplar?n darbesi olsun, ister bilincin...

Güle Sormu?lar: Neden Dikenlisin ? - Beni Yalandan De?il Gerçekten Seven Tutabilsin Diye !

Biri sana git dedi?inde, kalmak istiyorum" diyebilmekmi? sevmek Git dediklerinde gitti?imde anlad?m.

Belki de insan sevmeyi bilmedi?inden de?il, sevgisine lay?k biri olmad???ndan yaln?zd?r.

Gül benizli isyan?m! Eksi ç?kt?kça kan?m, arta durdu bican?m. Ben ölsem ölsem bile dipdiri o.

Bo? bo? seviyorum demekle olmaz; Göstereceksin sevdi?ini, hissettireceksin..yapam?yor musun ! O zaman yoldan çekileceksin.

Ben yakmasam cigaray?, sen yakmasan, o yakmasa; Yand? gitti tütün ekicileri tarlalarda...

Bugün bu kuburda koku?sam da yar?n, Çiçek Da?lar?nda seyirtecek seyrim, de?il mi ki burnumda tüten toprak kokusudur Devrim!

Yahu, nedir bu bendeki esrarl? ?srar? Ayn? rüyaya dalarm?? gibi tekrar tekrar, Yüzy?llard?r seni her gördü?ümde ç?plak, Ye?eren gözlerimden dü?er oluyor bir yaprak.

Anlad?m ki a?k; Her iki taraf? da ma?dur eden, Yürekte izinsiz gösteri yapan mutluluk kar??t? bir eylem.

Ba?lanmayacaks?n bir ?eye, öyle körü körüne. 'O olmazsa ya?ayamam' demeyeceksin, Demeyeceksin i?te. Ya?ars?n çünkü.

Bir insan? herhangi biri k?rabilir; ama bir tek en çok sevdi?i ac?tabilirmi?. Çok ac?tt???nda anlad?m.

Sevgili dedi?in koluna de?il, yüre?ine yak??mal?..Ve öyle gelip geçici bir heves de?il, Sonsuza dek nefesin olmal? !

A?kta kimsenin kimseden fark? yok.."Sadece biri daha iyi yalan söyler, Biri dah...a iyi oynar oyununu. Hepsi bu !

Gururunu hiçe say?p dön demezsen, hergün arkas?ndan bakmakla yetinirsin.

Dört taraf? hüzünle çevrili yara parças?na A?k denirmi?. Yüre?imin co?rafyas?na dü?ünce anlad?m.

O kadar da önemli de?ildir b?rak?p gitmeler, arkalar?nda doldurulmas? mümkün olmayan bo?luklar b?rak?lmasayd? e?er.

Anne karn?na s??arken dünyaya neden s??amad???n? ve sonunda bir metrekarelik yere s??mak zorunda kalaca??n? farketmeli insan.

Gözlerimden tut da ci?erime kadar k?rg?n?m.

?i?ede durdu?u gibi durmaz ki kafir, tutar insana insanlar? sevdirir, kimi de tutama?? tutar, tutar insan? insanlardan bezdirir.

Biraz de?i?tim, Her ?ey kadar, herkes kadar, sen kadar... De?i?tim, Unutamad???m sözlerinin aras?nda s?k???yorum, Bir yan?m kendimi kolluyor bir yan?m seni Ben benimle sava??yorum, Seninle de?il! ...Sonucu k?l?c? ku?anan?ndan belli olan bir sava??n Ne kazanabileni ne de kaybedeniyim, Sorun de?il!

Öyle bir seveceksin ki, yüre?inden kimse ay?ramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, Seni gözleriyle bile aldatmayacak.

Bilinmedik bir hüzün var içimde, bir gariplik. Anlad?m ki, ya ben fazlay?m bu ?ehirde ya da biri eksik.

Yaln?z?m..Çünkü herhangi biriyle de?il, Bekledi?ime de?ecek ki?iyle devam etmeliyim bu yola.

Bilir misin ne zordur severek ya?amak. Ona benimsin deyip sar?lamamak..Ne zordur hep yak?n hissedip asl?nda ondan uzak olmak.

Benim öfkem gecelerin beyidir, kalkar bi tek çocuk a?lasa! ??te bak bu anas?z yasa, Kanuni'nin de?il bizimdir.

Yüz k?zart?c? bir suç de?ildir h?rs?zl?k; çal?nan birinin kalbiyse e?er.

Ac?lara bak?p da küsme sevdalara, gavura k?z?p da oruç bozulmaz. Sök at kafandan acabalar?, kemik ayn? yerden iki defa k?r?lmaz.

Galiba yoruldum. Her?ey kadar, herkes kadar, sen kadar. 'Kendimi her kaybetti?imde, Seni de kaybediyor olmaktan yoruldum.

Seninle olman?n en güzel yan? ne biliyor musun? Nerden bileceksin! Sen hiç benimle olmad?nki, ya akl?n ba?ka yerdeydi ya yüre?in.

Öyle parçaland?m ki ömrümde..Sevgi ile öfke aras?nda. Sevgimi öfke vurdu, öfkemi sevgi kaç?rd?, ?çim parçaland? arada..

De?i?mek zor; ama bazen ayn? adam olmak daha zor. Hayat öyle yüklenir ki; ne kalmak istersin, ne gitmek. O durumday?m i?te.

Korkulacak bir yan? yoktur a?klar?n, insan bütün derilerden soyunabilseydi e?er.

Ölürsem neye gam yerim ki en çok? Bi daha küfredemeyece?ime.

A?k; kelime de?il bir cümledir. Kurmak içinse, özneyle yüklem de?il, iki yürek gerekir.

Sessizlikten yaratm??sa evreni yaradan; Seslerden sessizlikler yaratmakt?r yarat?c?l?k...

Kural bu: En çok seven, hep en önce terkedilir. Unutma; Vedalar ac?tsada, bazen gitmek gerekir.

Çok çal??t?m gitmeye de kalmaya da. ?kiside ayn? ac?, ?kiside rezil. Daha önce de gitmi?tim ama böyle kalarak de?il !

Memnun olan yok hayat?ndan ! Kiminle konu?sam ayn? ?ey..Her?eyi, herkesi b?rak?p gitme iste?i.

Bazen zordur dönmek yada her?eyi unutup gitmek. Anlad?m ki insan? en ac?tan ?ey; sevilmedi?ini bildi?i halde delicesine sevmek.

Küçükken annem, yerde ekmek görünce: yükse?e koy ku?lar yer derdi. Sevdiklerimizi hep yüksekte tuttuk, acaba ku?lar m? yedi ?

Fukara bir midyeden ba?layan deniz, nas?l da büyüdü mavi oldu. Oturmu? yere han?m han?mc?k, ölümün ayaklar?n? y?k?yor.

Küfür burjuvazinin a?z?nda la??m çukurudur, i?çi s?n?f?n?n a?z?nda açan çiçektir...

Sen, Seni seveni görmeyecek kadar körsen, O da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur i?te.

Hayk?racaks?n ama isyan etmeyeceksin. A?layacaks?n ama belli etmeyeceksin. Onsuz kalacaks?n belki; ama asla vazgeçmeyeceksin .

Bi hayli k?rg?n?m..Kime oldu?unu, neden oldu?unu bilmeden..Belki hayata, belki kendime, belkide dilimden dü?meyen ke?ke'lere .

Almanlar yere sa?lam basar derler Asl?nda yere de?il köpek bokuna basarlar Bu köpek cennetinde...

Umursam?yorum art?k hiçbir ?eyi ve istemiyorum kimseyi yan?mda! Her gelen biraz daha ac?t?p gidiyor nas?lsa.

Tabaklarda kalan son k?r?nt?lar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep b?rakt?n; Bense hep arkandan a?lad?m.

Sevgi emekmi?..Emek ise vazgeçmeyecek kadar, Ama özgür b?rakacak kadar sevmekmi?.

Bazen k?rd?m, ço?u kez k?r?ld?m; ama ben hiç kimseyi kaybetmedim, sadece zaman? gelince vazgeçmesini bildim.

Sevgili, aray?p da buldu?un birisi de?il. Hiç akl?nda yokken a??k oldu?un ki?idir.

Herkesin mutlu olmak için ba?ka bir yolu varm??/ Kendi yolumu çizdi?imde anlad?m.

Solda adamm? var Necip Faz?l'? anlayacak. Hepsi dangalak.

Ne kadar güzel geçti bütün yaz, Geceler küçük bahçede, Sen zambaklar kadar beyaz, bense yasak bir dü?üncede.

Dünya öküzün boynuzlar?nda dururmu?, Her k?p?rday???nda deprem olurmu?. Oysa dünya, halklar?n omzu üstünde durur, K?p?rdas?n da gör.

Yaln?zl???m benim ço?ul türkülerim, Ne kadar yalans?z ya?arsak o kadar iyi.

Çabuk unutulurdu ?slak bir öpücü?ün yak?c? tad? belki de, Kalp, gö?üs kafesine o kadar yüklenmeseydi e?er....

Bir ?anstan söz ettirmeyecek kadar, mükemmel olmal? a?k.

Bu dams?z damda, bu havvas?z havada saf ?air olam?yor adam, sökmüyor s?rf ?iirsel yorum.

A?layan? güldürebilmek; A?layanla, a?lamaktan daha de?erliymi?.

Vedalar ac?tsa da, bazen gitmek gerekir.

Çaresiz dertlere dü?tüm, yok mu bunun çaresi ? Var:Ya?amay? ölecek kadar sevmek !

Alaturka musikide en çok, Kürdi-li Hicazkar makam?n? seviyorum. Amma bölücüymü?üm haa!

Biz senlen yatm?yoruz ki, ya?am?yoruz da; hep yar???yoruz, sen mi ben mi? önce kim ölümü öldürecek diye.

Kad?ndan meleklik bekliyorsan, ona cennetini sunacaks?n.

En uzak mesafe, iki kafa aras?ndaki mesafedir. Birbirini anlamayan.

Bazen her ?eyi unutup sadece s?ms?k? sar?lmak istersin. Ama bir ?ey hep engel olur. Ad? ne mi ? Gurur .

Her ?eyin s?radanla?t??? bir dünyada bazen kaybetmek en do?ru seçimdir. Ve o dünyada en yerinde tercih; vazgeçi?tir!

Bilmelisin ki... Sevgiyi çabuk kaybediyorsun, pi?manl???n uzun y?llar sürüyor.

Toprak gibi olmal?s?n..Ezildikçe sertle?melisin! Seni ezenler sana muhtaç kalmal? ! hayat? sende bulmal?.

Seni seviyorum demek de?il ki marifet, Önemli olan o kelimenin tüm sorumluluklar?n? alabilmek.

Hem ben sana bir ?ey söyleyeyim mi: Ben asl?nda seni görmek filan de?il, düpedüz seni istiyorum.

Kara ka?l? bir bulut geldi... Gürledi ama ya?mad? de?il Ya?mad? ama gürledi gitti.

Seninle olman?n en romantik yan? ne biliyor musun ? Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi y?ld?zlara aya anlatmak.

Ülkenin, farkl? ?ehirleriydik. ben sürgün yeri, sen ba?kent. ?lk isyan hep sende ba?lard?. Cezas?n? çekmek hep bana kal?rd?.

görmedikçe gördü?ün bu mucizeleri, görmedikçe senin gözlerinle evreni, göremiyorum ki dünya gözüyle seni.

Sen de?ildin görü? günü telörgüden görünen, boncuklarla i?ledi?im sûretindi o senin; Gölgenin güne?e nisbeti, leylim.

Dilekçeyim masalar odalar aras?nda, yürek de?il, sol yan?mda on alt? kuru?luk pul, usulsuzüm yolsuzum...

Nas?l ki delik bir ayakkab?y? tamir ettirdi?inizde, yaln?zca bir miktar ömrünü uzatm?? olursan?z; delik bir a?k? onarmaya kalk??t???n?zda da, asla eskisi gibi olmayacakt?r.

Bir deniz anas?d?r umut taa sular?n ortas?nda, aç?l?r kapan?r, aç?l?r kapan?r, kapan?r kapan?r aç?l?r.

Beklemek güzeldir, ama do?ru durakta.

Ülke Bölünsün ?stiyorum: Yanda?, yalaka ve yav?aklar bir tarafa. Onurlu, ?erefli, üreten emekçi insanlar bir tarafa.

?lkin EL?FBA'yd?, Sonra ALFABE oldu, Derken ABeCe, ?imdi de A. B. D.

Bir fa?ist görünce kahroluyor, kahrediyorum, insanl???n en amans?z lüveri ?iirle!

Sevdi?in Kadar Sevilirsin.

Kan yasas? bu insan?n: Üzümden ?arap yapacaks?n, çakmak ta??ndan ate?, ve öpücüklerden insan!

Benim halim memleketin hali.

Beni derginin k?ç?na koyan?n gelir k?ç?na korum.

Ne kadar yalans?z ya?arsak o kadar iyi.

Gidiyorum ben bo?çakallar, s?çm???m ortal?k yerinize. K?ç?m?n fosforuyla ayd?nlan?n siz art?k.

Dünya bir me?in toparlakt?r, Allah da gol!

Kart sensin, postal sana girsin.

Bu memlekette göte "göt" denir!

Bu y?l m?s?r çok oldu y?l?ndand?r y?l?ndan sana çorap örücem da??a??m?n k?l?ndan....

Körfezdeki dalg?n suya bir bak; göreceksin Nato' nun kablosu durmakta derinde.

Ka?? babam ka?? demeye kadar, mahmut ba?ar karde?, kaz? babam kaz?, ka?lar?n?.

Kim bilir belki komünistlerin ölseler bile kahrolmad?klar?n? gördüklerinden ötürü, gazaba geldi sald?rd?lar!

#1719

 
© 2015
AŞK