Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Carl Gustav Jung Sözleri

Ya?am?m?z?n büyük bir bölümünü bilinçd???nda geçiririz.

Bilinçd??? bizi bizden daha iyi bilir.

Dü?ünmek zor bir sanatt?r onun için ço?unluk tek karar verir.

Görünü?ünüz, yaln?zca kalpten bakabildi?inizde berrakla??r. D??ar? bakanlar dü? kurar, içe bakanlar uyan?? ya?ar.

Kuramlar? iyi ö?ren, ancak ya?ayan ruhun mucizesine dokundu?unda onlar? bir yana b?rak.

Ruhun ba?ka hiçbir ?eye indirgenemeyecek kadar kendine özgü bir do?as? vard?r.

Duygusuz karanl??? ayd?nlatamay?z ve bitkinli?i harekete çeviremeyiz.

Günümüzde, bizi tehdit eden tehlikenin do?adan gelmedi?ini, insan ve kitle ruhundan kaynakland???n? apaç?k görüyoruz. Tehlike insan?n ruhundan kopmu? olmas?nda.

E?er bir bireyi anlamak istiyorsam, ortalama insan hakk?ndaki tüm bilimsel bilgileri bir yana at?p, tüm teorileri gözard? ederek tümüyle yeni ve önyarg?s?z bir tav?r benimsemek zorunday?m.

Yaln?zl?k insan?n çevresinde insan olmamas? demek de?ildir. ?nsan kendisinin önemsedi?i ?eyleri ba?kalar?na ula?t?ramad??? ya da ba?kalar?n?n olanaks?z buldu?u baz? görü?lere sahip oldu?u zaman kendisini yaln?z hisseder.

Çocukken kendimi yaln?z hissederdim; hala da öyle hissediyorum çünkü baz? ?eyleri biliyorum ve bunlar? hiç bilmedikleri ya da bilmek istemedikleri anla??lan insanlara baz? ip uçlar? vermeye çal???yorum.

Görünü?ünüz, yaln?zca kalpten bakabildi?inizde berrakla??r. D??ar? bakanlar dü? kurar, içe bakanlar uyan?? ya?ar.

Bilinmeyen bir ?eyi hissetmek ve bir gize sahip olmak önemlidir. Böyle bir ?eyi ya?amam?? bir insan, önemli bir ?eyi ya?amam?? olur.

Tümüyle emin oldu?um hiçbir ?ey yok. Tümüyle inand???m bir ?ey de gerçekten yok. Tek bildi?im, do?du?um ve var oldu?um.

Do?du?umuz dünya çok ac?mas?z, ama ayn? zamanda ilahi bir güzelli?i var. Anlaml? olu?ununmu, yoksa anlams?zl???n?n m? a??r bast???na karar vermek, insan?n yap?s?na ba?l?.

Di?erinin sevmedi?imiz özellikleri, kendi kendimizi bulmaya yard?m edebilir.

Art?k elinde mitolojinin anahtar? var. Ruhun tüm kap?lar?n? açmakta özgürsün.

Tanr? Adem ile Havva'y?, dü?ünmek istemediklerini dü?ünmek zorunda b?rakacak biçimde yaratm??t?r.

Mars gezegenine ula?mak, kendi kendine ula?maktan daha kolayd?r.

Bilinçalt? ürkütücü bir canavar de?ildir. Do?al bir organizmad?r. Ancak bilinçli davran???m?z i?e yaramaz duruma girdi?inde tehlikeli olabilir. Kendimizi bask? alt?na ald?kça bilinçalt?n?n tehlikelerine kendimizi maruz b?rakm?? oluruz.

Bilimsel ruh incelemesinin psikoloji, gelece?in bilimi oldu?una inan?yorum. Psikoloji do?a bilimlerinin en genci ve henüz emekleme evresinde bugün. Bizim için en önemli bilim dal? bu ;gerçektende, insano?lu için en büyük tehlikenin açl?k, deprem, mikroplar, kanser olmay?p, yaln?zca insan?n kendisi oldu?u, göz kama?t?r?c? bir aç?kl?kla ortaya ç?kmaktad?r. Nedeni ortada: Ruhsal yaralar? saracak, etkili bir çare yok henüz, oysa bu yaralar do?an?n en ac?mas?z, en büyük y?k?mlar?ndan daha da yok edicidir ! ?nsan? oldu?u gibi halklar? da korkutan en büyük tehlike psi?ik tehlikedir. Beliren genel güçsüzlü?ün nedenleri, bilinçalt?n? hiç dikkate almaks?z?n tek bilinçle, ama yaln?zca bilinçle ilgilenilmi? olmas?d?r.

#283

 
© 2015
AŞK