Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cem ?anc? Sözleri

Bir insan?n, onu sevmeyenlerin dü?üncelerini önemsemesi, onu sevenlere ihanettir.

Yazmak, sevdiklerini öldürmekle ba?lar.

Ne zaman mant?ks?z, ak?l d???, ezbere, aptalca bir söz duysam; ne zaman insan k?l???na bürünmü? ilkel maymunlar?n cehalete bulanm?? pis hesaplar?n?n pe?inde ko?tu?unu görsem üstüne tuz bas?lm?? gibi s?zlayan bir yara...

Çok sevme beni, çünkü sonu yok. Çok sevenlerin hiçbiri adam olmad?; kimse aferin demedi çok sevenlere; kimse madalya takmad? onlar çok seviyorum diye telef olurken. Çok sevmenin hükmü kalmad? piyasalarda, gazetelere bak biraz, uyan art?k rüyalar?ndan.

Fark ettim ki, cümleler k?skanç metresler, kelimelerin her biri gizli kaçamaklarm??, küçük küçük ihanetlermi?. Her cümleyi kurarken, onunla k?rabilece?iniz bir kalbi, bir sevdi?inizi dü?ünerek yazam?yormu?sunuz. O yüzden yazmaya ba?lamadan önce sevdiklerinizi öldürmeniz gerekiyormu?.

?nsan? y?ld?rmak, susturmak, sömürmek için üstüne gelen güç ne kadar büyük olursa olsun, sinip kenara çekilerek yenilgiyi kabul etmek yerine ;hayat?n? do?ru bildi?in yolda ya?amak gerek.

Hiçbiri iz b?rakamad?, sen de kaybolacaks?n. Güne? olup batsan , ay'a yer açacaks?n, ay olup kaçsan, güne?imi uyand?racaks?n. Görüyorsun, hiçbiri yakamad? , sen de yakamayacaks?n . Hiçbiri hayal olamad? ki yan?ma kaçs?n, Hiçbir kad?n kalmad? ki, sen kalas?n...

Kimsenin göremedi?i sana bakt?m, Gürültülerde m?r?ldanmalar?n? dinledim, Ya?ad?klar?na küsüp kapad???n gönlüne Kilide a?k?m? f?s?lday?p da girdim. Duymad?ysan verdi?im sözleri, Yarg?lar?n sana de?il onlara aitse, Senin dünyana da ait de?ilim.

Sahip oldu?u için övünüp böbürlendi?i bütün de?erlerin elinden bir anda uçup gitti?ini görmü? adamlar?n gözündeki buruk gri rengi fark edemeyenler için iyelik ekleri hala kurbanlar?n? bekler.

Seni özlüyorum" cümlesinin asl?nda ne kadar büyük bir çaresizlik anlatt???n? anlad???n gün, sevmenin de?erini de ö?renmi?sindir.

#276

 
© 2015
AŞK