Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cemal Süreya - Siz Saatleri

Siz, saatleri ya?ad?n?z. Zamanta?lar?n?. Niceldir saatler. Ads?zs?rlar. Renklerini, kokular?n? ki?iselliklerden al?rlar.

Aylar birbirinin içinden yürüyebilir. A?ustosta bile Marta gönderme vard?r. Yine de gönderme mevsim mant???yla s?n?rl?d?r.

Günlerse bamba?ka. Bir günün öbürünün önüne geçmesine izin yok. Günün gizi hem ki?iselli?imizde, hem de onun kendi ki?iselli?inde.

Siz, saatleri ya?ad?n?z. Henüz sözcük haline dönü?memi?, ya da bir sözcük kar??l??? olu?mam?? durumlar yaratt?n?z. Tan???n?z?m.

Aylar aylar? aç?kl?yor.

Saatler saatleri kum saatiyle aç?klayabiliyor.

Aç?klanmayan tek ?ey a?k: En büyük sayr?l?k ve en büyük sa?l?k.

Günü tam gelmemi? olarak bir yan?n? gizleyen duygu.

Denetçi anlamaz, tarihçi atlar, terzi bir araya getiremez, sanatç? elden kaç?r?r.

Kent y?k?l?yor. Sokaklar uçtan uca kaz?lm??. Sesimiz radyasyon içinde. Mühendisler geldiler; kedi resmini bile cetvelle çizerler. Gözlem evinde art arda mevsimler sökülür.

Mah?erin ortal?k yerinde size rastlad?k. Elinizi ?uram?za koydunuz.

Sürgündük. Göçebeli?in elveri?li yanlar?n? da yitirmi? gibiydik. Yan?n?zda göçmen olduk. Bir yerle?mi?lik duygusu ki, h?rkam?z yazl?k sinemada iliklenir.

Güne? her sabah verilmi? bir söz gibi do?uyordu.

Gerçek neydi biliyor musunuz: Her ?ey.

Yüz y?l sonra bu gün ya?ayan hiçbir anne, hiçbir sevgili, hiçbir bebek, hiçbir b?ld?rc?n, hiçbir balina, hiçbir örümcek, hiçbir aslan, hiçbir ceylan, hiçbir y?lan var olmayacak. Ayr? bir karde?lik kan?t? de?il mi bu? Hayat kan?t?. Birbirimizin her yönden ça?da??y?z.

Siz tebe?irle kara tahtaya ne güzel yazan.

Kuzular için özel bir bölüm açmay? da hiç unutmayan.

Saatlerle ya?ad?n?z. Dü?lerinizde do?ulu bir ressam?n elinden ç?km?? a??rl?ks?z yapraklar.

K?zböce?i de göründü. Gece de uçmaya ba?lam??.

Bak?r kaptan günlük kokusu yay?l?r.

Geceyle birlikte.

Gece de.

Sen Serpin, sen Nuri, orda burda nas?l dola?t?rd?n?z. Benziyordunuz. Ayn? ki?i miydiniz?

?ki din var: siyah ve beyaz. Gerisi? . .

#1757

 
© 2015
AŞK