Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cemil Meriç Sözleri

Ulu çamlar f?rt?nal? diyarlarda yeti?ir.

Hiçbir zafer umulan? getirmez, hiçbir bozgun mutlak de?ildir.

Biterek ölmek güzel ?ey, ba?lamadan ölmek korkunç.

Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihtir.

Olgunla?mak kalbin daha hassas, kan?n daha s?cak, zekân?n daha i?lek, ruhun daha huzurlu olmas? demek.

Ya?ayanlar? yöneten ölülerdir. Demek ki öldürülmesi gereken ölüler de var.

Sevgi garip bir yang?n. Ya?amas? için büyümesi gerek. O yang?na her?eyini atacaks?n; zaman?n?, gururunu, dehan?..!

Çat??mas?z toplum beraber otlayan, beraber gevi? getiren ads?z bir sürü.

Gerçek hükümdarlar, ebedi hükümrand?rlar. Hazineleri ya?ma edildikçe zenginle?irler.

Nereye gidersen git, bulaca??n ayd?nl?k, zihninin ayd?nl??? kadar olacakt?r.

O kadar yaln?zd?m ki karanl?klardan ?blis'in eli uzansa minnetle s?kard?m.

A?k bir teslimiyettir, bir eriyi?tir. Yeniden do?mak için uyan??t?r. A?k?n bütün s?rr? iki kelimede: varl???ndan soyunmak.

Tabular tabular! Her ad?mda ?uura dur emrini veren bir jandarma neferi. Her kap?n?n arkas?nda, elinde b?çak, bekleyen bir harem a?as?. Dü?ünme! Dü?üneni iftiran?n ve sefaletin la??m?nda bo?duktan sonra ellerimizi y?kay?p, efendim bizde filozof yeti?miyor diye ah u vahlar.

Yemin ederim ki, dünyan?n bütün topraklar? bir tek insan?n kan?n? ak?tmaya de?mez.

Ayd?n olmak için önce insan olmak lâz?m. ?nsan mukaddesi oland?r. ?nsan h?rla?maz, konu?ur, maruz kalmaz, seçer . Ayd?n kendi kafas?yla dü?ünen, kendi gönlüyle hisseden ki?i. Ayd?n? yapan; 'uyan?k bir ?uur, tetikte bir dikkat ve hakikat?n bütününü kucaklamaya çal??an bir tecessüs...

Orman? görmedin... A?ac? görmedin... Rüzgâr?n önüne savurdu?u birkaç kuru yapra?? insan zekas?n?n bütünü san?yorsun...

Vakit geçmiyor diye ?ikayet ederiz. Neyin geçmesini istiyoruz? Hayat?n. Ve hepimiz ölümden korkar?z.

?nsanlar hür do?arlar, e?it haklara sahiptirler; hiçbir hülya bana bu kadar çocuksu, bu kadar anlamdan yoksun gelmemi?tir.

Her ayd?nl??? yang?n san?p söndürmeye ko?an zavall? insanlar?m: Karanl??a o kadar al??m??s?n?z ki y?ld?zlar bile rahats?z ediyor sizi!

De?i?iklik olmayan yerde, hayat yoktur. Ke?ke dü?ünceler de insanlar kadar ço?alabilse.

Dü?ünce ?üpheyle ba?lar. Dü?ünce, tezatlar?yla bütündür. Z?t fikirlere kulaklar?m?z? t?kamak, kendimizi hataya mahkûm etmek de?il midir?

Y???n dü?ünmez, maruz kal?r.

Sa? ve sol: Anlad?m ki bu iki kelime, ayn? anlay??s?zl???n, ayn? kinlerin, ayn? cehaletin ifadesidir.

Hayat herkesin ya?ad???, kimsenin ya?amaktan ho?lanmad??? komedya.

?nsanl?k daima kötü oyuncaklar pe?inde ko?an bir çocuk.

Deha tabiat?n en tehlikeli arma?an?.

Kitaptan de?il, kitaps?zl?ktan korkmal?y?z.

Kendini tan?mak, marifetlerin marifeti.

?deolojiler, uçurumlar? ayd?nlatan h?rs?z fenerleri.

Vatanlar?n? ya?anmaz bulanlar, vatanlar?n? ya?anmaz"la?t?ranlard?r.

Cinayete ses ç?karmayan caninin suç orta??d?r.

Bir ideal için ipe çekilmek, ölümlerin en güzelidir.

Ac?lar? dev aynas?nda büyüten rezil bir hassasiyetim var.

Her ça? kendi kelimelerini söyletmi? kelimeye; her demagog kendi yalanlar?n?.

Bu çökmeye haz?r medeniyet üç sütün üzerinde duruyor; süngü, açl?k, fuhu?.

Meçhule aç?lan bir kap?d?r kitap. Meçhule, yani masala, esrara, sonsuza.

Duygunun asaleti, kuvvet ve isabetindedir.

Tarihi yaratan, fertle y???n aras?ndaki anla?mazl?k.

Din, Avrupa için bir afyondur, bütün ideolojiler gibi.

Haf?zaya çak?l ta?? gibi saplanan bilgi k?r?nt?lar?na yeni bir ad bulduk: kültür.

Sol ve sa?... ç?lg?n sevgilerin ve ?uursuz kinlerin emzirdi?i iki ifrit.

Türk ayd?n? yang?ndan kaçar gibi uzakla??yor memleketten. Hay?r kirletti?i bir odadan kaçar gibi.

Her büyük adam kuca??nda ya?ad??? cemiyetin üvey evlad?d?r.

Tefekkür Vuzuhla ba?lar, kurtulu? ?uurla.

Okumak, iki ruh aras?nda â??kane bir mülâkatt?r.

Mütercim, mutlak'? arayan bir ç?lg?n, "felsefe ta??"n? bulmaya çal??an bir simyagerdir.

Güne? ülkeleri ayd?nlat?r, sözler milleti.

Havarilerini yaratamayan ?sa'n?n yeri t?marhanedir, tarih de?il.

Her toplum bir kitaba dayan?r: Ramayana, Ne?ideler Ne?idesi veya Kur'an: Senin kitab?n hangisi?

Kendi gerçe?imizi kendi kelimelerimizle anlay?p anlatmak, her namuslu yazar?n vicdan borcu.

Murdar bir halden muhte?em bir maziye kanatlan?p uçmak gericilikse, her namuslu insan gericidir.

Din, bir susuzluk, sonsuza kar?? duyulan özlem. Bilgi de?il, a?k.

Tarihimiz, mührü sökülmemi? bir hazine.

Aldatmayan tek sevgili var dünyada: mutlak güzel.

Dahi, münzevi bir y?ld?z; anas?z do?an çocuk, anas?z do?an ve zürriyetsiz ölen. Zirveden zirveye akseden ?ark?.

Slogan, ilkelin ideolojisi.

Kamus, bir milletin haf?zas?, yani kendisi; heyecan?yla, hassasiyetiyle, ?uuruyla.

Kelam, bütünüyle haysiyettir.

Tarihin mimar?: isyan, kadere, zamana, insana.

Kitap, istikbale yollanan mektup... smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür.

Her kavgan?n ezelî mazereti: Son kavga olmak.

Kâmus bir millietin nâmusudur.

Kahramanl?k, hatada ?srar etmemektir.

Gitmek, kaderin hatalar?n? düzeltmektir.

Hapishane, maskelerin ç?kar?ld??? yerdir.

Polemik zekalar?n sava??ym??. Zekalar birbiriyle sava?maz. Kinlerin, pe?in hükümlerin, gizli ç?karlar?n sava??, polemik. Eski bir inanc? yok etmek isteyen yeni bir dü?üncenin sava??. Ve her mübariz kendi cephesinde muzaffer.

?iir ne bir te?rih masas?d?r, ne bir te?hir çarm?h?.

Sava? bir ir?at. Sava?, ???kla karanl???n diyalo?u. Dü?man, gözü ba?l? oland?r.

Belki de medeniyet uyuyor ve zaman zaman rüya görüyor.

?uuralt?(psikanaliz) her istedi?ini kolayca elde eden mutlu az?nl???n imtiyaz?.

Raskolnikov sars?nt? geçiren bir toplumda yapayaln?zd?r. Dosto gibi.

Mahalle kavgalar?, tefekkürün zirvelerine ula?mamal?.

Avrupa tarihi, bir s?n?f kavgas? tarihidir.

Bat?'n?n dü?ünce tarihi ak?lla naklin mücadele tarihi.

Kültür, homo ekonomikus'un kanl? fetihlerini gizlemeye çal??an birer ?al.

?rfan, kemale aç?lan kap?, amelle taçlanan ilim.

?rfan, dü?üncenin bütün kutuplar?n? kucaklayan bir kelime.

Asya'n?n bütün evlatlar? içinde Bat?'n?n ilk benimsedi?i: Zerdü?t.

Kronoloji: aptallar?n tarihi.

Kültür, kaypakl???, müphemiyeti ve seyyaliyetiyle Avrupa'd?r. Tarif edilmeyen, edilemeyen bir kelime.

Kelime : Senin y?ld?zlar?n kelimeler, söyle raksetsinler, alev saçlar?yla sonsuz bahçesinde hayallerinin. Kelime ormanda uyuyan dilber; ?air uzaklardan gelen ?ehzade. Öyle seveceksin ki kelimeleri, sana yetecekler. Y?ld?zlar tanr?'ya yetmi? mi? Kelimeler benim sudaki gölgem, ok?ayamam onlar?, öpemem. Bir davet olarak güzel kelime ve muhterem. Gönülden gönüle köprü, as?rdan as?ra merdiven. Kelime kendimi seyretti?im dere. Kelime sonsuz, kelime adem.

?ngiliz hodgamd?r. Bir millet de?il de bir y???n. Y???n dü?ünmez, mâruz kal?r. Nezleye yakalan?r gibi tutulur bir fikre. Ate?i yükselince arslanla??r, nöbet geçirince her mukaddesi unutuverir.

Dü?ünceye câzip ve parlak bir biçim vermek küçültür dü?ünceyi. Büyük yazar içinden gelen sesi oldu?u gibi hayk?rand?r. Kelimeleri kullan?rken avam?n ho?una gidip gitmeyece?ini dü?ünmez.

Dergi hür tefekkürün kalesi.

Dü?ünce ?üpheyle ba?lar. Dü?ünce, tezatlar?yla bütündür. Z?t fikirlere kulaklar?m?z? t?kamak, kendimizi hataya mahkûm etmek de?il midir.

Ya?amak, yaralanmakt?r. Yaralanmak da güzel.

Birbirini bütün tedaileriyle kar??layan iki kelimeye ne ayn? dilde rastlars?n?z ne iki ayr? dilde.

#282

 
© 2015
AŞK