Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cennet ?le ?lgili Sözler Cennetle

Cennet ile ilgili sözler k?sa sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere Ahiret hayat?m?zda ?n?aAllah kalaca??m?z yer olan çok güzel cennetle ilgili sözler haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun Cennet sözleri k?sa
Cennette öyle kö?kler vard?r ki, içindeki d???ndakini, d???ndaki içindekini görür
Hz. Muhammed (S.a.v)
Cehenneme, kalplerini günahlarla ü?ütenler girer
Abdulkadir Geylani
Cennette gurfeler vard?r. D??lar? içlerinden, içleri d??lar?ndan görünür.
Hz. Muhammed (S.a.v)
Cehennem dedi?in dal odun yoktur, herkes ate?ini kendi götürür
Pir Sultan Abdal
Cennette bir kö?k vard?r. Etraf? burçlar "hisar, kule" , otluk, sulak yerlerle çevrilidir. 5.000 kap?s? vard?r
Hz. Muhammed (S.a.v)
Cennet güçlük ve zorluklarla, Cehennem de ?ehvetlerle ku?at?lm??t?r
Hadis-i ?erif
Cennet binalar?n?n bir tu?las? alt?n, bir tu?las? gümü?, harc? misk, çak?l? inci ve yakut ve topra?? da safrand?r
Hz. Muhammed (S.a.v)
Cennete giden yol dünyadaki vazifeleri ba?armakt?r
Pestalozzi
Cennette alt?ndan bir direk ve üzerinde zebercedden "zümrüt cinsinden parlak, ye?il, k?ymetli bir ta?" ?ehirler vard?r ki, onlar cennete y?ld?zlar gibi ???k verirler
Hz. Muhammed (S.a.v)
Cennetin de, cehennemin de anahtar? k?l?çt?r
Hadis-i ?erif
Muhakkak ki cennette (mümin için) içi bo?alt?lm?? bir tek inciden bir çad?r vard?r. Bu çad?r?n eni altm?? mil ( yakla??k 100 km ) mesafe geni?li?indedir. Bunun her kö?esinde "mümine mahsus" birtak?m ev halk? vard?r ki onlar ba?kalar?n? ( yani birbirlerini ) göremezler. ( Ancak ) Mümin onlar? dola??p ziyaret eder.
Hz. Muhammed (S.a.v)
Cennet'in iyile?tiremeyece?i hiçbir ac? yoktur dünyada
Moore
Muhakkak ki cennet saraylar?ndan bir saray?n içinde yetmi? menzil (yer, dünya, ev) bulunur. Her menzilde, içerisine girilmek üzere yetmi? kap?, her kap?n?n da di?erinden girmekte olan kokudan ba?ka cennet kokular?ndan koku girer
Hz. Muhammed (S.a.v)
Dünyay? kendime Cehennem yaparak, gökyüzündeki Cennet'i kazanmak istiyorum
Lord Byron
Cennette mü'minin yüksekli?i altm?? mil "yakla??k 100 km" olan bir inci çad?r? vard?r.
Hz. Muhammed (S.a.v)
?çimizdeki cehennemin çektirdi?i ac?lar? ne kulak duyabilir, ne de dil söyleyebilir
Lord Byron
Geni?li?i de öyle "yani altm?? mildir" Orada mümin'in aileleri bulunacak. Mümin onlar? bir bir dola?acak
Hz. Muhammed (S.a.v)
iman edip salih amellerde bulunanlar? müjdele. Gerçekten onlar için altlar?ndan ?rmaklar akan cennetler vard?r. Kendilerine r?z?k olarak bu ürünlerden her yedirildi?inde: "Bu daha önce de r?z?kland???m?zd?r" derler. Bu onlara (dünyadakine) benzer olarak sunulmu?tur. Orada onlar için tertemiz e?ler vard?r ve onlar orada süresiz kalacaklard?r.
(2/25)
Muhakkak cennette bir çar?? vard?r ki melekler oray? ziyaret ederler. Orada gözlerin mislini görmedi?i, kulaklar?n duymad??? ve kalplere gelmeyen nimetler vard?r. Can?m?z?n istedi?i her?ey bize getirilir. Fakat orada sat?lan ve sat?n al?nan hiçbir ?ey yoktur. O çar??da cennet halk?n?n baz?s? di?er baz?s? ile kar??la??r. Yüksek menzil ve mevki sahibi döner de mevki bak?m?ndan kendinden a?a?? derece olan kimse ile kar??la??r. Onlar?n içinde herhangi bir ?eyi eksik olan kimse yok ki kar??la?t???n?n üzerine gördü?ü süs elbiselerinden dolay? rahats?z olsun. Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir k?yafet bürünür. ?u muhakkak ki cennette hiçbir kimsenin üzülmesi, kederlenmesi yoktur.
Hz. Muhammed (S.a.v)
Allah onlar için süresiz kalacaklar?, alt?ndan ?rmaklar akan cennetler haz?rlad?. ??te büyük 'kurtulu? ve mutluluk' budur.
(9/89)
?üphesiz ki cennette bir çar?? vard?r. Fakat orada hiçbir ?eyi sat?n almak ve hiçbir ?eyi satmak yoktur. Ancak erkekler ve kad?nlar suret ve ?ekilleri vard?r. Binaenaleyh orada hangi k?l??? istedi?inde ona girecektir
Hz. Muhammed (S.a.v)
Allah mü'min erkeklere ve mü'min kad?nlara içinde ebedi kalmak üzere alt?ndan ?rmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmi?tir. Allah'tan olan ho?nutluk ise en büyüktür. ??te büyük kurtulu? ve mutluluk budur.
(9/72)
Bir ki?i, "Ya Resulullah cennetin içinde hurma var m?d?r? Çünkü ben hurmay? seviyorum" diye sordu. Resulullah: "Evet vard?r. ... cennet hurmalar?n?n alt?ndan dallar? vard?r. Budaklar?n?n ba?lar? alt?ndand?r. Alt?ndan budaklar? vard?r. Alemlerden herhangi bir kimsenin görmekte oldu?u elbiselerin en güzeli gibi yapraklar? vard?r. Alt?ndan hurma salk?mlar? vard?r. Hurma salk?mlar?n?n çöpü de alt?ndand?r. Alt?ndan hurma tanesinin dibinde yap???k pul gibi ?eyler vard?r. Büyük küpler gibi meyveler var ki (onlar) köpükten yumu?ak, baldan tatl?d?r."
Hz. Muhammed (S.a.v)
Rableri onlara kat?ndan bir rahmeti bir ho?nutlu?u ve onlar için kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler.
(9/21)
Cennetin çak?llar? inci ve yakuttan, topra?? da zâferan " safran "d?r
Hz. Muhammed (S.a.v)
Ya Rabbi! Biz dünyada güne?in s?ca??na dayanamazken cehennemin hararetine nas?l dayanal?m?
Ömer B Abdülaziz
Gurfeler "cennet kö?kleri" k?rm?z? yakut, ye?il zebercet "zümrüt" ve beyaz incidendir. Onlarda hiçbir kusur ve ay?p yoktur. Cennet ehli bunlara, sizin gökte, do?u ve bat?daki parlak y?ld?zlara bakt???n?z gibi bakarlar Hz. Muhammed (S.a.v)
Aptallar?n cenneti ak?ll?lar için cehennemdir Thomas Fuller

#2668

 
© 2015
AŞK