Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cesare Pavese Sözleri

Hiçbir kad?n bir adamla paras? için evlenmez . Kad?nlar bir milyonerle evlenmeden önce ona a??k olacak kadar ak?ll?d?r.

Kad?nlar kendilerini guçsüz olana bir idol, güçlü olana bir e?ya gibi sunarlar.

?nsan kendini bir kad?na duydu?u a?k yüzünden öldürmez. A?k bizi tüm ç?plakl???m?z, sefilli?imiz, dü?kunlü?ümüz ve hiçli?imizle aç??a vurdu?u için öldürür.

Ancak bir özveriyi gerektiren sevgiye inan; bunun d???nda her ?ey, ço?u zaman, bo? sözlerden ba?ka bir ?ey de?ildir.

Gerçeklik insan?n ?u ya da bu ?ekilde içinde bir bitki gibi ya?ayaca?? bir zindand?r.

Bir Erke?i bir çocuktan ay?ran özellik bir kad?n üzerinde üstünlük kurmay? bilmesidir. Bir Kad?n? bir çocuktan ay?ran özellik ise, bir erke?i nas?l sömürece?ini bilmesidir..

Ya?anacak bir ya?am vard?r. Binilecek bisikletler var , yürünecek yaya kald?r?mlar? ve tad?na var?lacak güne? bat??lar? vard?r.

E?er ac? çekiyorsak, Suç her zaman bizdedir.

Yaln?z bir insanla arkada?l?k et, herkesten çok konu?tu?unu göreceksin.

Kendimi yaln?z b?rakmamak için bütün gece aynan?n kar??s?nda oturdum.

Birisine iyilik etmeye çal??. Çok geçmeden onun ho?nutlukla parlayan yüzünden nas?l tiksindi?ini göreceksin.

Tiksiniyorum bütün bunlardan sözler de?il , eylem art?k yazmayaca??m.

Dünya nas?l olmas? gerekiyorsa öyle. Kendini kurtaramayan? hiç kimse kurtaramaz.

Günleri de?il, anlar? hat?rlar?z.

Hayat, ya?ant? aramak de?il, kendimizi aramakt?r.

S?k?lgan katillerdir intihar edenler. sadizm yerine mazohizm.

Ya?ama sanat?, sevdiklerimize onlarla birlikte olmaktan ne büyük bir zevk duydu?umuzu göstermemekten ba?ka bir ?ey de?ildir. bunu ba?aramad?k m?, b?rak?p giderler bizi.

#279

 
© 2015
AŞK