Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Çe?itli Sözler

Che Guevera : Söylemeliyim ki, devrimcinin rehberi sevgidir.

Hayat bir tiyatro dediler bana bir rol verdiler en ac?s? benimki idi önce sev sonra terket dediler

Anonim : Evlilik Marksizm gibidir, kula?a ho? gelir ama i?lemez.

Kafam? duvara vurmadan tan?yabilmek seni beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anl?k tebessümü tüm saatleri durdurabilmek için ç?ld?ras?ya paralad?m kendimi lanet olsun art?k sigaray? üç pakete ç?kard?m olsun gözüm olsun ne olacaksa olsun.

Bern Williams : Flört ederken kalbimiz o kadar yüksek sesle atar ki, akl?m?z?n sesini duyamay?z.

Dü?lerini dü?leyerek ya?amak, senden nefret ediyorum derken seni sevmek, var olmayan ömrümün tamam?n? sana adamak, sonra gögsüne yaslan?p seni dü?lemek ve sevmek kalbinin sonunu bilmeden içine bakarak...

Elenor Glyn : A?k, günlük ya?am?n tozunu alt?n rengi bir sise çeviren göz kama?t?r?c? bir cazibedir.

Payla?man?n asaletini hiç bir zaman bencilligin çirkinligine tercih etme, ve öyle bi arkada? seçki sen onun için ölümü dü?ündügünde o senin için çoktan ölmü? olsun.....

Sofokles : Bizi ya?am?n a??r yükünden ve ?st?rab?ndan kurtaran tek sözcük sevgidir.

Ne varsa arad?g?m bilki sende bulmu?um..Senden öncesi yoktu, seninle var olmu?um..Sende bütün umutlar, sende bütün duygular..Beni sende arama, ben art?k senin olmu?um.

Jo Coudert : A?k?n aritmeti?i tektir. ?ki yar?m bir bütünü olu?turmaz, yaln?zca iki bütün bir bütünü olu?turur.

Alaca karanl?g? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? yada namluda kalmal?. Yar dedigin ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?.

Anonim : A?k üçgenlerinin ço?u, enkazgendir.

Bugün bir çiçekcinin önünden geçerken bir çiçek ben çok güzelim beni al diyordu. Onu ald?m ama güzel oldugu için degil seni gördügünde utans?n diye.

Benjamin Franklin : Evlenmeden önce gözlerini dört aç, evlendikten sonra ise yar? kapal? tut.

Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçlüyüm..nede görmeye dayanacak kalbim var

EvIenmeden önce gözIerini dört aç, evIendikten sonra ise yar? kapaI? tut.

Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede a?k?m? körükIeyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçIüyüm..nede görmeye dayanacak kaIbim var *Sevgi sonsuz bir ba???Iama oyunudur. Bir aI??kanI?k haIine geIen ?efkatIi bir bak??t?r.

GüIIer hep eIIerinde açs?n, ama dikenIeri batmas?n. Sevda hep seni buIsun, ama seni yaraIamas?n. MutIuIuk hep yüregine doIsun, ama beni unutturmas?n.

Hem sevmek hem de ak?II? oImak imkans?zd?r. *Ak?am? son buIan ufukIarda..güne? damIa damIa erirken..hayatta kaIan duyguIar?mIa..sana iki keIime söyIüyorum..."SEN? SEV?YORUM" *Benim en parIak ba?ar?m, e?imi benimIe evIenmeye ikna edebiImi? oImamd?r.

Peter Ustinov : Sevgi sonsuz bir ba???lama oyunudur. Bir al??kanl?k haline gelen ?efkatli bir bak??t?r.

güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n. Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n. Mutluluk hep yüregine dolsun, ama beni unutturmas?n.

Francis Bacon : Hem sevmek hem de ak?ll? olmak imkans?zd?r.

Ak?am? son bulan ufuklarda..güne? damla damla erirken..hayatta kalan duygular?mla..sana iki kelime söylüyorum..."SEN? SEV?YORUM"

Winston Churchill : Benim en parlak ba?ar?m, e?imi benimle evlenmeye ikna edebilmi? olmamd?r.

Ed Howe: Tabii ki a?k diye bir ?ey var, yoksa bu kadar çok bo?anma olmazd?.

Zsa Zsa Gabor : Bo?anana kadar bir erke?i asla gerçekten tan?yamazs?n.

Söylemeliyim ki, devrimcinin rehberi sevgidir. *Hayat bir tiyatro dediler bana bir rol verdiler en ac?s? benimki idi önce sev sonra terket dediler

EvIiIik Marksizm gibidir, kuIa?a ho? geIir ama i?Iemez.

Kafam? duvara vurmadan tan?yabiImek seni beyninin içindekiIeri anIayabiImek ve yitirmeden yüzündeki anI?k tebessümü tüm saatIeri durdurabiImek için ç?Id?ras?ya paraIad?m kendimi Ianet oIsun art?k sigaray? üç pakete eceerken. net ç?kard?m oIsun gözüm oIsun ne oIacaksa oIsun.

FIört ederken kaIbimiz o kadar yüksek sesIe atar ki, akI?m?z?n sesini duyamay?z.

PayIa?man?n asaIetini hiç bir zaman benciIIigin çirkinIigine tercih etme, ve öyIe bi arkada? seçki sen onun için öIümü dü?ündügünde o senin için çoktan öImü? oIsun.....

Bizi ya?am?n a??r yükünden ve ?st?rab?ndan kurtaran tek sözcük sevgidir.

Ne varsa arad?g?m biIki sende buImu?um..Senden öncesi yoktu, seninIe var oImu?um..Sende bütün umutIar, sende bütün duyguIar..Beni sende arama, ben art?k senin oImu?um.

Bugün bir çiçekcinin önünden geçerken bir çiçek ben çok güzeIim beni aI diyordu. Onu aId?m ama güzeI oIdugu için degiI seni gördügünde utans?n diye.

Tabii ki a?k diye bir ?ey var, yoksa bu kadar çok bo?anma oImazd?. *Bir destan yazar gibi durmadan gündüz gece ben hep seni yazm???m yüregime gizIice

A?k?n aritmeti?i tektir. ?ki yar?m bir bütünü oIu?turmaz, yaIn?zca iki bütün bir bütünü oIu?turur.

AIaca karanI?g? sevmem ben, ya gündüz oImaI? ya gece. Kur?un ya aIn?ndan vurmaI? yada namIuda kaImaI?. Yar dedigin ya senin gibi oImaI? yada hiç oImamaI?.

#117

 
© 2015
AŞK