Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cezmi Ersöz Sözleri

?nsan bir an geçmi?e yenik dü?meye görsün, k?r?lgansa en dibe kadar gider ve kimse korumaz, tutmaz onu, o dü?tü?ü yerde.

Madem varl???m ac? vermiyor sana, madem ki ancak yoklu?umda sevgimi hissedebiliyorsun; öyleyse yoklu?umla kal, sevgili.

Yana??mdaki gamzeden haberin yokmu?... Hiç güldürmedin ki yüzümü!

Herkesin diline dolanm?? mutlu bitmeli a?klar diye. A?k'? dilinize dolad?n?z madem, peki bitmeli niye?

Bo? yere arama mutlulu?u, Arad???n yerde olmayacak. Bulunca ise tad?n? ç?kar, Çünkü hep sende kalmayacak.

Sen art?k bir ba?kas?n?n sevgilisisin. Yaln?zca bu cümleyi kurmamak için bile ölmek isterdim.

Ba??m önde bu aralar..Suçlu oldu?umdan de?il ! Görülmeye de?er hiçbir?ey kalmad???ndan...

Oysa seni bir dine ba?lan?r gibi de?il, kendi özgürlü?ümü sever gibi seviyorum.

Ve ?imdi as?l olmam gereken yerde, hayata ba?lad???m yerde, kalbindeyim...

?nsan sevince, uçurum kenar?nda dola??yor. Ama büyük ya??yor sevgili...

?yi kalpli günahkarlar? ayd?nlatan bir gece lambas? gibisin..Kendi yang?n?na a??k.

Madem oyun oynuyorduk. haz?r sen bu kadar kapt?rm??ken rolüne kendini. Perdeler kapanmadan son bir kez, hayran b?raksayd?n beni kendine. Öyle ki bende alk??larla u?urlasayd?m seni...

Yoklu?un, elinin, kokunun, solu?unun de?di?i her?eyi dünyan?n en de?erli hazinesi gibi saklayan, bu yar? deli, bu hayattan kopuk ruhum. Kapat gözlerini ve bana bak. Ben diye ne varsa gördü?ün, i?te o senin yoklu?un.

Bütün felsefe kitaplar? kendin olma'y? telkin eder. Ancak ayd?n?n trajedisi tam da bu noktada her an biraz daha yabanc?la?t???n?n fark?na varmakt?r.

Kendim deyince akl?ma o sahipsiz s?z? geliyor. Kendim deyince, sen art?k ya?ama, sen art?k duygular?n? yitirdin, bir daha hiçbir zaman eskisi gibi sevemeyeceksin, diyen o ses geliyor akl?ma.

Eski bir kad?ns?n sen, a?k? ö?retmek için tekrar tekrar dirilen.

Biliyorum, konu?ucak bir?eyimiz yok Ama yinede gözlerini al gel Elindeki yaray?, ...suskunlu?unu, acemili?ini Beni biri severse inanmam Seni biri severse utan?rs?n Bilmedi?in bir hastal??a ac?mak gibi bile olsa gel Biliyorum konu?ucak bir ?eyimiz yok Ama ?zd?rab?m sende, mutlaka alda gel.

Birini derinden koklamak, eski bir sevgiliye teslim olmakt?r.

Ben, yine de vazgeçmedim seni sevmekten. Eskisi gibi de?il ama. Biraz buruk, biraz küs, biraz sitemkâr seviyorum art?k seni... dudaklar?m? ?s?r?yorum art?k ad?n geçince. Kavga falan ç?kar?yorum. Eskisi gibi sakin de?ilim ama olsun...

Senin için bir ?ey yapamay???ma, seni bu dünyada yapayaln?z, kimsesiz b?rak???ma a?l?yorum. Senin için gerçeklik yok, bu hayat, bu hayat?n kurallar? yok.

Sözcüklerle de?il, sevdam?zla konu?al?m. Anlatal?m her?eyi. Sonra söz bitsin. Ölüme kadar yaln?zca susal?m !

Kendin olmak, ba?kalar?na ait zamanlarda, sürüklenmemek için odandan d??ar?ya ç?kmaman gerekir. Ç?kt???n andan itibaren sen yoksundur art?k.

Geriye dönüp s???nacak bir kendim kalmad?.

Gözlerimde hiç görmedi?im Bir ya?am sevinci, Kim o? De yeter, Kimsen olmaya geldim.

K?rk y?lda bir gibisin. Öyle eksik öyle hazin öyle paramparça.

Bazen a?k gider. Ve sen y?llard?r içinde ya?ad???n yürekten, Valizler dolusu an?larla kendi yaln?zl???na ta??n?rs?n. !

Yara aç?kt?r ve hep içerlere i?ler. Hayat? senin gibi görmeyenlere anlatsan dinlemezler. Dinleseler inanmazlar. Biz böyle görmüyoruz senin ruhun hasta derler. Kendin gibi birini bulana kadar hastas?nd?r.

sen de ben de biliyorduk, baz? insanlar istese de güzelle?emiyor. Baz? insanlar istese de çirkinle?emiyordu.

A?k, unutulmu? bir sanat gibi, a??rba?l? bir çileyle ö?reniliyor ?imdi.

Kimi sevsem hiç olmad??? kadar yaln?zla??rd?... Kimi sevsem bütün o yanl?? hayat?m gizlendi?i yerden ç?k?p gelirdi... Kimi anlamaya çal??sam hayat?m?n bo?lu?u çarpard? yüzüme... Kime elimi uzatsam o unutulmu? ömrümle kar??la??rd?m.

Ve o da benim gibi e?ilip ç?kars?n yaras?n? gizledi?i yerden ve o da üstlensin bütün suçlar?. T?pk? benim gibi yaps?n o da, onu gören yaras?n? görsün önce. Çünkü o art?k benim içimde gizli bir yerde de?il, çok aç?kta. Art?k yüzümde olacak o yara.

Seni unuturum diye ya?amaya ba?lad???m her a?k?, Ben yine seninle aldatt?m.

Nas?l da unuttuk, kimsesiz odalarda, i?te vaktidir kendimizden kopman?n, dedi?imiz o sonsuzluk anlar?n?n bizi herkesten ay?rd???n?...

Masallar çocukken uyuyana kadar, Büyüyünce uyanana kadarm??.

Olmayan bir sevgiliyi inatla beklemek; utand?rmakt?r a?k?.

Yaln?z?m... Bunca ac? tek bir söze nas?l s??abiliyordu?

Sevgili, öyle yanl?? bir yerde ki bu dünya, ben seni en çok karanl?kta kald???m zamanlar özlüyordum.

T?pk? ?stanbul gibiydin; Sana dokunmak, sana kap?lmak, sana tapmak yenilgiyi daha ba?tan kabul etmekti.

Bir insan hiçbir ?eydir, ancak hiçbir ?ey de bir insan de?ildir.

Öyle bir tutkuluydun ki hayata ba?larken... ?imdiyse küçücük bir çiçek teselli ediyor seni... Aradaki o büyük bo?lu?un ad?, A?k olsa gerek.

#286

 
© 2015
AŞK