Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Charles Bukowski Sözleri

A?k ne zaman biter biliyor musun ? Bitti dedi?inde yüre?in ac?m?yorsa.

Size zaman?n? ay?rmayan birine, Asla kendinizi harcatmay?n.

Üzülme evlat, Kaybettim sand?klar?n, kurtulduklar?nd?r belki.

Sevmek belki bir ?eydir; ama sevildi?ini bilmek çok ?eydir.

?nsan; Geçmi?in hasretçisi, gelece?in özlemcisi, ya?ad??? an?n ?ikayetçisidir.

Sevdirmeye gayret etme kendini, sevilmeye terket.

Sevmeyi falan de?il, yaln?zl??? ö?ren! -Çünkü en çok ona ihtiyac?n olacak...

Zaman unutturmaz dostlar?m, sadece uyu?turur.

Yeterince dürüstsen, fazlas?yla a??k ve gerçekten seviyorsan; Haz?rs?n demektir: art?k mutsuz olabilirsin.

Bo? insanlarla içi dolu hayaller kuramazs?n?z .

Benim de kalbim bo? art?k, T?pk? sizin beyniniz gibi...

?nsanlar?n, senin hakk?nda ne dü?ündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin mesela.

Basit erkek, bütün bayanlara güzelsin demeyi tercih eder. Basit kad?n buna inan?r, zor kad?n güler ve geçer. hayat devam eder.

Tünele girdi?inizde dikkat edin dostlar?m, umut sand???n?z ???k tren far? olabilir.

Bu kadar iyi niyetli olmay?n, Çünkü en yak?n bildi?iniz vefas?z ç?kabilir ve sizi dü?manlar?n?z de?il de dostlar?n?z y?kabilir.

Dostumsan yan?mda, dü?man?msan kar??mda ol. Ortada bir yerde isen; Benden uzak ol...

Yaln?z olmak, Yanl?? yerde ve yanl?? bir kalpte olmaktan iyidir.

S?rt?ndan vurana k?zma, ona güvenip arkan? dönen sensin. Arkandan konu?ana da dar?lma, onu insan yerine koyan yine sensin.

Seni hiçbir zaman affetmeyece?im", içerisinde "Seni hiçbir zaman unutmayaca??m"? da bar?nd?r?r.

Unutmay?n dostlar?m, Daha çok seven taraf, kaybetmeye daha yak?n taraf olur hep.

Anlad?m ki; Hayat?nda birinin olmamas? de?il, birinin hayat?nda olamamakm?? yaln?zl?k.

Gülmenin moda oldu?u bir devirde a?l?yorum... Genç olman?n moda oldu?u bir devirde ya?l?y?m... Seni sevmenin daha az cesaret istedi?i bir devirde, senden nefret ediyorum...

Hep kal?plara uymay? reddettim. Geldi?im nokta ?u; Di?erlerinden daha mutsuz, bi o kadar umutsuz ama kafam hepsinden daha güzel.

bir çiçe?in büyümesi bizi ne kadar kederlendiriyorsa, ölüm de o kadar kederlendirmeli. korkunç olan ölüm de?il, ya?anan ya da ya?anamayan hayatlard?r.

Ku?kusuz ki en büyük ön yarg?; etraf?m?zdaki herkesi insan sanmam?zd?r.

Kad?nlara yalan söylemekten çekinmeyin. Yeter ki kendileri için söylendi?ini bilsinler.

Her ?eye ra?men huzur vard? havada.

Ne zaman ki en sevdikleriniz yan?lt?r sizi, ne zaman ki birer birer dü?ürür herkes maskesini , ne zaman ki yanl?zl?ktaki o muhte?em gücü ke?federsiniz , i?te o zaman ba?lars?n?z gerçekten ya?amaya.

Baz? insanlar? ac? büyütür ve ya?at?r. Ac? çekmeden; daha do?rusu yeterince ac? çekmeden, yitirmeden, o korkunç yaln?zl??? tatmadan kendisi olamaz baz? insanlar. Ne zaman ki en sevdikleriniz yan çizer, ne zaman ki birer birer dü?ürür herkes maskesini, ne zaman ki yaln?zl?ktaki o muhte?em gücü ke?federseniz, o zaman ba?lars?n?z gerçekten ya?amaya.

Hayat öyle lanet bir?ey ki; Sustu?unda konu?mad?n diye pi?man eder, Konu?tu?unda ise susmad???n için kahreder.

Mutlu bir yaln?zl?k, mutsuz bir beraberlikten iyidir dostlar?m.

Mutlu olmad???n biriyle mutlu görünmeye çal??ma. Olan mutlulu?a olur.

Senin unutamad???n, daima senden uzakta oland?r...

Her insan?n, hayat?nda kaçmakla direnmek aras?nda bir seçim yapmaya zorland??? anlar vard?r. Ben direniyorum.

Ku?kusuz ki en büyük ön yarg?; etraf?m?zdaki herkesi 'insan' sanmam?zd?r...

En büyük ac?, Ba?kalar?yla payla?maya cesaret edemedi?in ac?d?r.

Ya dü?lerinin pe?ine dü?meyi seçersin Ya da olanlar? kabullenmeyi. ?yiliklerinle güçlenir, ke?kelerinle tükenirsin. karar senin.

Bir insan? sevmek mümkün mü sence ? iyi tan?mad???n?z biri ise belki. ben insanlar? pencereden seyretmeyi severim...

?nsanlar yorgun, Hayat taraf?ndan cezaland?r?lm??, Ya sevgiyle ya da sevgisizlikle Sakatlanm??.

Gerçekten verecek sevgim var; ama bunu hakedecek kimsem yok..

Y?llar?n, bana ö?retti?i ?eylerden biri de bu oldu; Mutlulu?u yakalam??san, sorgulama.

Bu kadar iyi niyetli olmay?n, Çünkü en yak?n bildi?iniz vefas?z ç?kabilir ve sizi dü?manlar?n?z de?il de dostlar?n?z y?kabilir.

Ac?ya kahkaha atabilmek bir sanatsa e?er; Ben çok pahal? bir tabloyum.

Ya?am felsefemi sordular cevaplad?m.. "Sonsuza dek ya?ayacakm?? gibi dü?ün, yar?n ölecekmi? gibi ya?a.

?nsanlar?n size kar?? olmas? diye bir ?ey yoktur dostlar?m, onlar sadece kendilerinden yanad?rlar o kadar.

Suçum var m? ? Tabi ki var. Zor yola, kolay ki?ilerle ç?kmak en büyük hatam.

ve a?k iki kez geldi?inde ve iki kez yalan söyledi?inde bir daha asla sevmemeye karar verdik böylesi adilaneydi bize ve a?k?n kendisine.

A?ikard?: ?nsanlar?n, iyi insanlar?n kötü insanlar?n, hatta korkunç insanlar?n bile ba??na gelenler adil de?ildi sanki. Tuza?a dü?mü? bir dünyan?n tuza?a dü?mü? hayat?nda ilerledik metal makinelerin aras?nda, ve bu çok tuhaft? dostlar?m.

Ortalama insanda; herhangi bir günde, herhangi bir orduya yetecek kadar ihanet, nefret, ?iddet ve saçmal?k vard?r. O yüzden ortalama erkekten ve ortalama kad?ndan sak?n?n; Kendileri tam sevemedikleri için, senin sevginin eksik oldu?una inan?rlar.

Sürekli kalabal?klar? arayanlardan sak?n?n; tek ba?lar?na bir hiçtirler.

Hayat?n?zdaki odunlar yaln?zca cehenneminize yak?t oluyor. Biriktirmeyin dostlar?m...

Ortalama insanda Herhangi bir günde herhangi bir orduya yetecek kadar ihanet, nefret, ?iddet ... ve saçmal?k vard?r. Ve cinayet konusunda en becerikliler Cinayet kar??t? vaaz verenlerdir Ve nefreti en iyi becerenler Sevmeyi vaaz edenlerdir Ve son olarak Sava?? en iyi becerenler Bar?? vaaz? verenlerdir.

Yaln?zl?kla beslenen biriydim; yaln?zl???m? al?rsan?z yeme?imi ve suyumu alm?? kadar olursunuz. Yaln?z kalamad???m her gün gücümden bir ?eyler al?p götürür. Bununla övünmüyorum ama önemliydi benim için. Odan?n karanl??? güne?ti bana.

Yan?ndaki seni mutlu etti?i sürece kals?n hayat?nda, zorlama kendini. Hayat rahat ve anlay??l? insanlarla Ve hayat hak etti?i gibi ya?and???nda güzel. Ve unutma ; Ayn? dili konu?anlar de?il ayn? duyguyu payla?anlar anla?abilir.

Noel ve Y?lba?? üzerimize do?ru geliyor yine. O mide buland?r?c? ikili. Televizyon ma?aralar?ndan ç?kan bütün o kalabal?k. Aile toplant?lar?. Hiçlik, sahte sarho?lar, sahte gülümsemeler, sahte insanlar. Bir ?ekilde atlat?r?z umar?m, bir kez daha.

Bence içmek, her gün tekrarlanabilen ve ertesi gün tekrar hayata dönülebilen bir intihar ?eklidir.

mahvolmu? hayatlar ola?and?r bilgeler için de ahmaklar için de.

Yan yana yürümeyelim diye dar yap?lm??t? kald?r?mlar. Ve yine yan yana yürümeyelim diye dar kafal?yd? insanlar. Ve s?rf dard? diye kafalar, dü?ünmeyi b?rak?p sevmeyi denedik, Sar?lmak yakar bizi" deyip a?k? hep, uzaktan sevdik.

Dü?tü?ümüz kuyular sand???m?z kadar dipsiz de?il asl?nda, tutunmaya çal??t??m?z ipler çok k?sa.

seçimini zekice yapmak yar?lamak?r zafere giden yolu; di?er yar?s? kay?ts?zl?kla fethedilir. bir yanda istedi?in her ?eyi söyleyebilirsin, öte yanda mecbur de?ilsin. Ben bir sekilde ikisini de yapmayi becerdim. Bu yüzden benimle bir sorununuz varsa size aittir.

Mart?lara att???m simit, önüne süt b?rakt???m yavru kediler, Ve sana verdi?im de?er, Hayvan severlik bu olsa gerek. !

E?er iki ki?i aras?nda kal?yorsan?z; ikinciyi seçin. Çünkü birinciyi gerçekten sevseydiniz, ikincisi olmazd?.

Mutlu insanlar; Her?eyin en iyisine sahip olanlar de?il, Sahip olduklar?n? kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir .

Afrika'ya ilaç göndermeye karar vermi?tik; fakat hepsinin üzerinde tok karn?na yaz?yordu.

Yaln?z kalmaktan ho?nut biriydim eskiden, ?imdi y?k?ld? duvarlar?m her ?eyin kenarlar? var.

Birinin kalbini k?rmadan önce iki kere dü?ünün dostlar?m! Hele ki o ki?i s?radan biri olmam??sa hayat?n?zda.

H?çk?rarak a?layan bir kad?n?n gözya?lar?, A?latan adam?n ba??na geleceklerinin alt?na at?lacak imzad?r .

Pek çok iyi adam bir kad?n taraf?ndan köprü alt?na dü?ürülmü?tür.

Onun sana tüm yapt?klar?na ra?men affedebilirsin; Zor olan onu affetti?in için kendini affedebilmektir.

Herkes herkesi ayn? sevemez dostlar?m..Kimileri gururunun yetti?i kadar sever, Kimileri de ömrünün yetti?i kadar.

Kalbi k?rmaya tek bir söz yeter; ama k?r?lan kalbi tamir etmeye ne bir özür, ne de bir ömür yeter.

Gitti?inde a?lars?n, ?ark?larda, filmlerde, ona-buna, her ?eye a?lars?n. Akl?n ba??na gelince de bo?a harcad???n zamana a?lars?n.

Yüzde yüz insan yoktur asl?nda. Hepimizin, ba?kalar?n?n fark?nda olup bizim fark?nda olmad???m?z deli ve çirkin bir yan? vard?r. Yoksa bu çiftli?e nas?l katlanabilirdik?

Yolun bitimine kadar gelmeleri ?art de?il. Herkesin gidebilece?i bir yol vard?r . Sen yeter ki, kendin kalabilmeyi becer. Çünkü kendinden ba?ka kimseye mecbur de?ilsin'. Zorlama kendini, B?rak yan?ndaki seni mutlu etti?i sürece seninle gelsin. Sen istemedi?in sürece, hiçbir ?ey için ödün vermemelisin. Çünkü u?runa fedakarl?k yapt???n ki?i, yar?n seni unutabilir. Ve unutma; Ayn? dili konu?anlar de?il ayn? duyguyu payla?anlar anla?abilir...

Tabi ki bir insan? sevebilirsiniz, e?er onu yeterince tan?m?yorsan?z.

Hayatta kimseyi de?i?tiremezsin ve kimse için de?i?memelisin..Ne sen ba?kas? için mecburi istikametsin; ne de ba?kas? senin için. Yorma kendini; b?rak hayat?na e?lik etmek isteyenler seninle gelsin.

A?k bir emre dönü?tü?ünde, nefret hazza dönü?ebilir.

?nsan olmak rezil bir ?eydi; öyle çok ?ey vard? ki olup biten.

A?k biraz anlam içeren bir yoldur; seks yeterince anlaml?d?r.

Ac? hissetmemek duygular?n kesintisi demektir; her ço?ku ?eytanla pazarl?kt?r.

Hayat ile Sanat aras?ndaki fark, sanat?n daha katlanabilir olmas?d?r.

Birini ne kadar çok seversen, Hayat onu senden o kadar uzakla?t?r?r...

Dünyadaki en saf insan oldu?unu iddaa eden ki?iler, asl?nda ?eytana dan??manl?k yapabilecek kapasitede ki?ilerdir. Unutmay?n

Biri bana çirkin oldu?umu söyledikten sonra; gölgeyi güne?e, karanl??? ????a ye?ler olmu?tum.

Yaln?zl?ktan daha kötü ?eyler de vard?r; ama çok geç kal?r?z onlar? anlamakta. Ve çok geç'ten daha kötü bir?ey yoktur.

Dü?ündüm de, insan kendi ya?am?n?n ya?murlar?nda ?slanma f?rsat?n? kaç?rmamal?.

Mutlulu?u yakalam??san, sorgulama.

Hemen herkes dahi do?ar, geri zekal? gömülür.

Cesur insan?n hayal gücü k?s?tl?d?r. Korkakl?k kötü beslenmenin bir sonucudur.

Cinsel ili?ki; ?ark? söylerken ölümün k?ç?na tekmeye basmakt?r.

Egemenlik gerçekten milletin oldu?unda hükümetlere gerek kalmayacak; o zamana kadar boku yedik.

Hayat prova de?ildir, an? ya?amal?s?n.

Erkek kad?na tokat atarsa erkek suçludur, Kad?n erke?e tokat atarsa yine erkek suçludur.

Sizi bilmem ama ben her sabah ayakkab?lar?m? ba?lamak için e?ildi?imde tanr?m yine mi? Diye geçiririm içimden.

Harikulade dü?ünceler ve harikulade kad?nlar kal?c? de?ildirler.

Hiçbir ?ey gerçek kadar s?k?c? olamaz.

Dengeli insan delidir.

Yaln?z kalmaktan daha kötü ?eyler de vard?r hayatta ama genellikle bir ömür al?r bunun fark?na varmak o zaman da çok geçtir ve çok geçten daha kötü bir ?ey yoktur hayattta.

Ya?ayan bir amerikan ayya?? ölü bir yunan tanr?s?ndan daha çok ilgilendirir beni.

Bir kaplan? yakalay?p kafese koyabilirsiniz ama onu k?rd???n?zdan asla emin olamazs?n?z. Insanlar daha kolayd?r.

Entellektüel; basit bir ?eyi karma??k söyleyebilen ki?idir; sanatç? ise zor bir?eyi kolay.

S???nak çukurlar?nda melek bulunmaz.

Ya?amay? ö?renmek için birkaç defa ölmek gerek.

Tanr?n?n nerede oldu?unu bilmek istiyorsan, ayya?a sor.

Mezarl?ktayken seksen ya??ma kadar ya?amaya karar verdim. Dü?ün, seksen ya??ndas?n ve on sekizlik bir k?zla seks yap?yorsun. Ölüm oyununda m?z?klaman?n en iyi yolu.

Gece sisini delen bir ???kt?r a?k. Sarho? oldu?unuzda bulamad???n?z anahtard?r a?k. On y?lda bir gerçekle?en ?eydir a?k. Di?er insan?n mahvetti?ini sand???n ?eydir a?k. Çalan telefondur a?k, ayn? ses ya da ba?ka bir ses ama asla do?ru ses de?il. ?hanettir a?k. Evsizlerin ara sokaklarda alev alev yans?mas?d?r a?k. Eski bir Los Angeles otelinin çat?s?na ya?an ya?murdur a?k. Istakoz gibi ha?lanma biçimimizdir a?k. Söyledi?imiz bütün yalanlard?r a?k. Ç??l??? hala yank?lanan and?r a?k. Yerde sürünen ?eydir a?k. Bir yabanc?ya dayanm?? dans eden kar?nd?r a?k. Ve çok fazla ve fazlas?yla erken kullan?lan bir sözcüktür a?k.

Kumar oynamazsan asla kazanamazs?n.

Bira içmek için buraday?z ve hayatlar?m?z? öyle ya?amal?y?z ki ölüm bizi almaya geldi?inde titresin.

Bir daha birama dokunursan di?lerini a?z?na dökerim.

Sadece s?k?c? insanlar s?k?l?r.

Saç?m? tarad?m ke?ke yüzümü de tarayabilseydim.

Gerçek; susuz yenen bir portakald?r.

Kad?n?m? ödünç al ama arabam? asla.

Kad?n olsam hayat kad?n? olurdum.

Damlayan musluklar, tutku osuruklar? ve patlak lastikler hepsi de ölümden daha hüzün verici.

Bir metropol gazetesi, kötü haber yazmadan önce kendi nabz?n? ölçer.

Dostun kimmi? ö?renmek istiyorsan kodese gir.

Gömlek kartonlar?n?n sonu.

Banyoya girdi?inde aynay? de?il! Ellerini es geç.

Öyle ya da böyle, o acayip ve ç?lg?n dönemin, o uzak saatlerin ?iirlerinin bir ço?u i?te burada. Sigara duman?yla bu?ulanm?? odada altm??sekiz bir vaziyette ?ans?m?z? denedik. Umar?m i?inize yarar, yaramazsa da, eh o zaman,

Bazen hepimiz bir filme hapsolmu?uz hissine kap?l?yorum... Repliklerimizi biliyoruz, nereye do?ru yürüyece?imizi biliyoruz, nas?l oynayaca??m?z? biliyoruz, sadece kamera yok... Yine de ç?kam?yoruz filmin içinden! Ve film kötü.

?lk ?iirler ?u anda bulundu?um noktadan daha lirikler. Bu ?iirleri be?eniyorum ancak "Bukowski'nin ilk ?iirleri çok daha iyiydi, " iddias?nda bulunanlara kat?lm?yorum. Kimileri bu iddialar? ele?tiri yaz?lar?nda dile getirdiler, kimileri de dedikodu sohbetlerinde. ?imdi okuyucu kendi karar?n? ilk elden verebilir. Bugünkü ?iirimde konuya daha do?rudan yönelip özüne iniyorum ve sonra da ç?k?yorum. Önceki ve bugünkü tarzlar?m?n birbirinden daha üstün ya da ba?ar?s?z oldu?una inanm?yorum. Farkl?lar, hepsi bu.

Yine ak?amdan kalmayd?m ve s?cak dayan?l?r gibi de?ildi k?rk derecelik bir hafta. Her gece içmeye devam ediyor, sabahlar? ta? ve her ?eyin olanaks?zl???yla yüzle?mek zorunda kal?yordum. Çocuklar?n kimileri Afrika güne? kasklar? ve gözlükleri giyiyorlard?; ama ben, hep ayn?yd?m, ya?mur ya da güne?, y?rt?k p?rt?k giysiler, çivileri ayaklar?ma batan eski ayakkab?lar. Mukavva parçalar? koyuyordum ayakkab?lar?m?n tabanlar?na. Bir süre için i? görüyorlard?, ama çok geçmeden çiviler topuklar?ma batmaya ba?l?yorlard? yine. Viski ve bira, terliyordum koltuk altlar?mdan ve s?rt?mda bir torbayla dolan?yordum çarm?h misali; torbadan dergiler ç?kar?yor, binlerce mektup da??t?yordum güne?in alt?nda kavrulup sendeleyerek.

Ben bir Charles Bukowski modas? oldu?unun fark?nda de?ilim. Yaln?z ya?ayan biriyim, kalabal?ktan ho?lanmam; bu tür tuzaklara dü?meyecek kadar ya?l?, ku?kucu ve çakal?m. Bu iki haftada yapt???m üçüncü söyle?i, ama ben buna modadan ziyade matematiksel bir tuhafl?k olarak bak?yorum. Umar?m hiçbir zaman moda olmam. Moda olmak lanetlenmek demektir. Bende ya da yapt???m i?te bir tuhafl?k var demektir. San?yorum 46 ya??nda, 11 y?l boyunca sessizce çal??t?ktan sonra böyle bir ?eyden endi?e etmeme gerek yok. Tanr?lar benimledir umar?m. Benimle olduklar?n? dü?ünüyorum.

Bitkin bir halde fabrikadan veya depodan eve dönü?te, yemek, uyumak ve tekrar sefil i?e dönmek d???nda pek bir i?e yaramazd? sanki gece. Fakat o y?rt?k perdeli a??nm?? kilimli, tuvaleti ve küveti koridorun sonunda bulunan, havas?nda benden önce gelmi? bütün kaybetmi?lerin hissedildi?i bir eski odada beni bekliyor olurdu daktilo.

Karayolunda seyreden arabalar?n ???klar?n? görebiliyorum. Sonu gelmeyen bir ???k ak???. Bu kadar insan. Ne yaparlar? Ne dü?ünürler? Hepimiz ölece?iz, hepimiz, ne sirk! Bunu bilmek birbirimizi daha çok sevmemiz için yeterli bir neden olmal?, ama de?il. Son derece önemsiz ?eyler bizi deh?ete sürükleyip dümdüz ediyor, yutuyor.

Kendimize i?kence etmek için kullanmak isteyece?imiz bir ?ey hep bulunur san?r?m. Hipodromda ba?kalar?n?n hislerini payla??rs?n; o ümitsiz karanl???, pes edip vazgeçmenin kolayl???n?. Bahisçilerin dünyas? gerçek dünyan?n makul ölçülere indirgenmi? ?eklidir; hayat?n ölümle sürtü?mesi ve kaybetmesidir. Sonuçta kimse kazanmaz. Geciktirmektir tek iste?imiz, o göz kama?t?r?c? ???ktan gözlerimizi bir an için kaç?rmak. Allah kahretsin, amaçs?zl?k üzerine dü?ünürken sigaram?n yan?k ucu parma??ma çarpt?. Bu da beni uyand?r?p Sartre havas?ndan ç?kard?. Mizah gerek bize, kahkaha gerek. Eskiden daha çok gülerdim, her?eyi daha çok yapard?m. Yazmak hariç. Art?k yaz?yorum, yaz?yorum ve yaz?yorum.

Beni tan?yan herkesin size söyleyece?i gibi, makbul biri de?ilim. Kötü adam? sevdim hep, kanunsuzu, hergeleyi. ?yi i?leri olan sinek kayd? tra?l?, kravatl? tiplerden ho?lanmam. Ümitsiz adamlar? severim, di?leri k?r?k, uslar? k?r?k, yollar? k?r?k adamlar?. ?lgimi çekerler. Küçük sürpriz ve patlamalarla doludurlar. Adi kad?nlardan da ho?lan?r?m; çoraplar? sarkm??, makyajlar? akm??, sarho? ve küfürbaz kad?nlardan. Azizlerden çok sapk?nlar ilgilendiriyor beni. Serserilerin yan?nda rahat?md?r, çünkü ben de serseriyim. Kanun sevmem, ahlak sevmem, din sevmem, kural sevmem. Toplumun beni ?ekillendirmesinden ho?lanmam.

Ac? çekmek için ayya? olmak, bir kad?n taraf?ndan s?f?rlanmak gerekmiyordu , ama ac? çekip ayya? olunabilirdi. Bir süre, gençlikte özellikle, talihin senden yana oldu?unu sanabilirdin, bazen senden yanad?r da gerçekten. Ama senin fark?nda bile olmad???n ve senin aleyhine i?leyen birtak?m ortalama hesaplar ve kanunlar vard?r, her ?eyin yolunda gitti?ini sand???n zamanlarda bile. Bir gece, s?cak bir sal? gecesi o ayya? sen oluverirsin, sensin o ucuz pansiyon odas?nda olan, ve daha önce o odalarda olmu? olman?n da bir yarar? olmaz, daha da kötüdür hatta, çünkü bir daha bu duruma dü?memeye karar vermi?li?in vard?r. Bir sigara daha yakmaktan, bir içki daha içmekten, o s?vas? dökük duvarlarda bir çift göz, bir çift dudak aramaktan ba?ka bir ?ey de gelmez elden.

Kader tanr?ças?n?n zalim oldu?u ve sonunda hepimizin posas?n? ç?karaca?? do?ru; ama s?k?, ölümsüz bir kaybedenden daha y?ld?r?c? hiçbir ?ey yoktur. ??in s?rr? ?unda yat?yor; herkes kaybedebilir, kaybetmek yeteneklerin en kolay?d?r.

?nsan ruhunun derisi yoktur, ?ark? söylemek isteyen iç k?vr?mlar? vard?r, duymuyur musunuz? M?r?ldan?yor, duymuyor musunuz yolda?lar? S?k? bir hatun ve yeni bir Cadillac hiçbir ?eyi de?i?tirmeyecek... Temel Reis yine tek gözlü kalacak ve Nixon yeni ba?kan?m?z olacak. ?sa çarm?htan indi, ?imdi bizi çivilediler lanet ?eye. Seçimimiz seçim de?il. Çok h?zl? hareket edersek, ölürüz. Yeterince h?zl? hareket etmezsek, yine ölürüz. Onlar?n destesiyle oynuyoruz; k?ç?nda iki bin y?ll?k Hristiyan t?pas? varken nas?l s?çacaks?n?

Hastaneler sizi neden sunmaks?z?n öldürmeye çal??t?klar? yerlerdir. Amerikan hastanelerinde ki so?uk ve ölçülü ac?mas?zl???n nedeni doktorlar?n fazla mesai yapmalar? ya da ölümü kan?ksam??, s?k?lm?? olmalar? de?ildir. As?l neden ço?u zaman ba?lar? ile k?çlar?n? ay?rdetmeyi beceremeyen, cahillerin hayranl??a bo?ulup merhemi elinde bulunduran büyücü olarak gördükleri ve çok az i? yap?p çok fazla para kazanan doktorlar?n kendileridir.

Bir keresinde adam?n birinden shakespeare sevmedi?imi yazmaya hakk?m olmad???n? anlatan uzun ve öfke dolu bir mektup alm??t?m. gençler bana kan?p shakespeare okuma zahmetine bile girmeyeceklerdi. böyle bir konum almaya hakk?m yoktu. sayfalarca bunu söyletip durmu?tu. cevaplamad?m. ama burda cevaplayaca??m. s.....git lan. ben tolstoy'da sevmem.

#287

 
© 2015
AŞK