Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Charlie Chaplin Sözleri

Gün sonunda yapmad?klar?nla de?il yapt?klar?nla yarg?lan?rs?n.

Benim hayat?mdaki en büyük dü?man zamand?r.

Bir ki?iyi öldürürsen katil, milyonlarca ki?iyi öldürsen kahramans?n.

Dünya herkese yetecek büyüklükte. Onun için, ba?kas?n?n yerini kapmaktansa, çal??arak gerçek yerinizi bulun.

Hayat dar alanda trajedi, geni? aç?da komedidir.

Neden olmas?n? Ne de olsa kendi mal?. Tanr? ruhunu affetsin diyen papaza cevab?.

Ayna benim en iyi arkada??md?r. Çünkü ben a?lad???mda, o asla gülmez.

?nsanlar ölmeyi bildikleri sürece özgürlük yok olmayacakt?r. Hayatta beni mutsuz edebilecek en büyük ?ey, lükse al??makt?r .

Zaman en iyi yazard?r. Her zaman mükemmel sonu yazar.

Genellikle insanlar sizi kiritik et sizinle alay etmek için her zaman bir eksi?inizi bulacak ve kimse sizi oldu?unuz gibi kabul etmeye yana?mayacakt?r. Bunun için, do?ru bildi?iniz ?ekilde ya?ay?n ve kalbinizin sizi yönlendirdi?i yere gidin.

Hayat ön provas? yap?lmam?? bir tiyatro gösterisidir. Bu, alk??? olmayan tiyatronun perdesi kapanmadan; gülün, ?ark? söyleyin, dans edin, â??k olun... Hayat?n?z?n her an?n? de?erlendirin.

Beni anlad?klar? için, seni anlamad?klar? için alk??l?yorlar. Albert Einstein'a söyledi?i söz.

Hayat?n bize çizdi?i yol, özgürlük ve güzelliklerle dolu olabilir, ama biz bu yolu yitirdik. H?rs insanlar?n ruhunu zehirledi, dünyay? bir nefret çemberine ald?. Hepimizi kaz ad?mlar?yla sefaletin ve sava?lar?n içine sürükledi. H?z?m?z? art?rd?k, ama bunun tutsa?? olduk. Bolluk getiren makinele?me bizi yoksul k?ld?. Edindi?imiz bilgiler bizi ç?karc? yapt?, zekam?z? da kat? ve ac?mas?z. Çok dü?ünüyoruz, ama az hissediyoruz. Makinele?meden çok insanl??a, zekadan çok iyilik ve anlay??a gereksinmemiz var. ?nsanc?l de?erlerimizi koruyamazsak hayat korkunç olur, hep yitiririz. Siz insanlar güçlüsünüz. Makineleri yapacak güç sizdedir. Bu hayat? ola?anüstü bir mutluluk serüvenine çevirecek olan yine sizlersiniz. Öyleyse, insanl?k ve demokrasi ad?na bu gücü kullanal?m ve milliyetçilik hastal???na kar?? birle?tirelim. Din, dil, ulus ayr?mc?l??? olmayan yeni bir dünya yaratal?m.

#285

 
© 2015
AŞK