Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cicero Sözleri

En Güzel Çiçero Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Çiçero Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Çiçero Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Çiçero Sözleri ;
"Hayat yoku?undan t?rman?rken rastlad???n?z insanlara iyi davran?n, çünkü ini?te yine onlara rastlayacaks?n?z."
"Anlay??, alg?lama gücü ve ak?l, bilge ki?ilerde toplan?r.Bilge ki?iler yoksa, devlet de yoktur."
"En kötü bar??, en hakl? sava?tan daha iyidir."-Markus T. Çiçero
"Erkekler ?araba benzer.Geçen y?llar kötülerini eskitir, iyilerini olgunla?t?r?r."
"Adalet hissi insanlarda do?u?tan mevcuttur."
"Ayr? ayr? bak?nca de?er vermedi?imiz kimselere bir araya geldikleri zaman de?er vermekten daha büyük budalal?k olur mu? "
" Sahip oldu?undan fazla bir?ey istemeyen insan zengindir."
" Kimse sana senden iyi ö?üt veremez."
"Her?eyin ba?lang?c? küçüktür."
Memleketler Paras?zl?ktan De?il, Ahlaks?zl?ktan Çökerler.
Dostlu?un Do?u?unda Ondan Ne Ç?karlar Elde Edece?in De?il, Ruhlar?n Sevgi Ile Ba?lanmas? Vard?r.
Dostluk, Toprak Bir Ma?rapa Gibidir, Önemsiz Bir Nedenden Birdenbire K?r?l?r Ve Bir Daha Kullan?lmaz.
Dostlu?u Hem Do?uran Hem Sürdüren Erdemdir. Erdem Olmadan Dostlu?un Hiçbir Türlüsü Olmaz.
?nsana Kendini Bil Denilmesi, Yaln?z Gururunu K?rmak Için De?il, De?erini De Bildirmek Içindir.
Çal??arak Ün Kazananlar, Do?u?tan Ünlü Olanlardan Daha Fazlad?r.
Yar?nlar Yorgun Ve Bezgin Kimselere De?il, Rahat?n? Terk Edebilen Gayretli Insanlara Aittir.
Bütün Sava?lar Komutanlar? Servet Sahibi Yapar; Politikac?lar Da Ölen Askerlerin Kanlar?yla Beslenirler.
Hayat Yoku?unu T?rman?rken Rastlad???n?z Insanlara Iyi Davran?n;Ini?te Yine Onlara Rastlayacaks?n?z Çünkü.
Bar?? Ile Kölelik Aras?nda Çok Büyük Fark Vard?r Bar?? Huzur Dolu Bir Özgürlüktür.Kölelik Ise Yanl?z ?ava?arak De?il Ölümü Bile Göze Alarak Uzak Tutulmas? Gereken Her Türlü Kötülü?ün En Kötüsüdür.
Do?ruluk Ve Sorumluluk Sahibi Kimse Lider Olmaya Lay?kt?r.
Sahip Oldu?undan Fazlas?n? Istemeyen Insan Zengindir.
Herkes Hata I?leyebilir, Yaln?z Ahmaklar Hatalar?nda Israr Eder.
?çinde Kitap Olmayan Bir Oda Ruhsuz Bir Beden Gibidir.
Özgürlük Için Hepimiz Hukukun Kölesiyiz.
En Haks?z Bar??? En Adil Sava?a Tercih Ederim.
?nsan?n Hayat?n? Düzenleyen Ak?l De?il, Zenginliktir.
Kötü Bir Bar?? Her Zaman Hakl? Bir Sava?tan Iyidir.
Hastalar Için Hayat Oldukça, Umut Da Vard?r.
En Iyi Ö?üdü Ancak Kendine Verebilirsin.
Sa?duyu, Her ?eyin Kraliçesidir.
?nsan Kendisini Kaybetmeden Kendisini Bulamaz.
Sava?ta Yasalar Susar.
Mutlak Hak Mutlak Haks?zl?kt?r.
?eref Ve Do?ruluk Adaletin Temelidir.
Her Canl? Yaln?z Kendini Sever.
?yi Bir Dost Ikinci Bir "Ben"Dir.
?nsan?n En Büyük Dü?man?, Do?rudan Do?ruya Kendisidir.
Her ?eyin Ba?lang?c? Küçüktür.
Tarlas?n? Süren Kimse, Fenal?k Yapmay? Dü?ünmez.
Onur, Erdemin Arma?an?d?r
Bir Yerde Ya?am Varsa Orada Umut Da Vard?r.
Mal?n? Kaybeden Bir ?eyini Kaybeder, Namusunu Kaybeden Birçok ?eyini Kaybeder Cesaretini Kaybeden Her ?eyini Kaybeder.

#2841

 
© 2015
AŞK