Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Çocukla ?lgili Sözler

Bebek gibi uyuyor' diyenlerin muhtemelen hiç çocuklar? olmam??t?r. [ Leo J. Burke ]

Bir çocu?a önce konu?may? ö?retirsiniz, sonra da susmay? (Prochnow)

Çocuklardan çok ?ey ö?reniriz. Örne?in ne kadar sab?rs?z biri oldu?umuzu (Franklin P. Jones)

Çocuklu aileler ve çocuksuz olanlar Her ikisi de birbirleri için üzülürler (Ed Howe)

Çocuklar?n sevgi görmeye ihtiyac? vard?r. Özellikle de hak etmedikleri zaman(Harold Hulbert)

?lk ba?ta anne ve babalar?m?z?n çocuklar?, sonra çocuklar?m?z?n anne ve babas? oluruz. Daha sonra anne ve babam?z?n anne ve babas?, en sonunda da çocuklar?m?z?n çocuklar? oluruz. (Milton Greenblatt)

Çocuklar bir ?ekilde evlili?in devam?n? sa?larlar. Ve bunun için pek çok yollar? vard?r. Örne?in o kadar çok talepleri olur ki aileler onlar?n ihtiyaçlar?n? kar??lamaya çal???rken birbirlerinin hatalar?n? unuturlar. (Richard Armour)

E?er bebe?iniz güzel ve mükemmelse; hiç a?lam?yor, huysuzlanm?yorsa, zaman?nda uyuyor ve her zaman bir melek kadar iyi niyetliyse, siz bir anne annesiniz! (Theresa Bloomingdale)

Bir anne için çocu?unun en sevimli oldu?u zaman uyudu?u zamand?r( Ralph Waldo Emerson)

Çocuklar gelece?e gönderdi?imiz ve asla göremeyece?imiz mesajlard?r. (Anonymous)

Çocuk büyütürken evi temiz tutmak, kar hala ya?arken kap?n?n önünü temizlemek gibidir. ( Phyllis Diller)

Çocu?unuzun büyüdü?ünü nereden anlars?n?z? Size soru sormay? keserler ve tabii nereye gittiklerini söylemeyi de(P. J. O Rourke)

Bu Dünya Çocuklar?n Bugünün Yar?n? Çocuklar?n...

Bir Çocu?u E?itmek O ülkenin Kaderini Belirler!

Çocuklar Okadar Mahsumdurki Bir mellietin Sava??n? Bitirebilir.

her insan?n içinde Bir Çocuk vard?r Ama her Çocugun içinde Büyük Bir insan Yoktur.

Yar?n?n teminat? Olan Çocuklar?m?za Yar?n?n Gözüyle Bakal?mki yar?nlar?m?z Ayd?nl?k Olsun

Ailenin Yap? Ta??n? Olu?turan Çocuklard?r Bir Ailenin Ba?lar?n? Çocuklar Korur..

Çocuklar Okadar Sevimlidirki A?lay?nca Sevimlilikleri Daha çok fark edilir.

Her Çocu?un Olmak istedi?i Bir Hayali vard?r...

Çocuklar?n hükmetti?i bir dünya ancak oyuncak dünyas? olur...

Çocuklar bir ?ekilde evlili?in devam?n? sa?larlar. Ve bunun için pek çok yollar? vard?r. Örne?in o kadar çok talepleri olur ki aileler onlar?n ihtiyaçlar?n? kar??lamaya çal???rken birbirlerinin hatalar?n? unuturlar. (Richard Armour)

E?er bebe?iniz güzel ve mükemmelse; hiç a?lam?yor, huysuzlanm?yorsa, zaman?nda uyuyor ve her zaman bir melek kadar iyi niyetliyse, siz bir anne annesiniz! (Theresa Bloomingdale)

Çocuk doldurulacak bir kap de?il, ?s?t?lacak bir ocakt?r. (Danner)

Çocuk, dünyan?n en büyük saadetidir. (Dostoveyski)

Çocuk kokusu, Cennet kokular?ndand?r. (Hadis-i ?erif)

Çocu?a kötü söz söylemen onu karde?ine ve sana ayn? ?ekilde konu?maya cesaretlendirir. (?mam ?afii)

Çocu?u güzel terbiye etmek ve ona güzel bir isim vermek, evlad?n , baba üzerindeki haklar?ndand?r. (Hadis-i ?erif )

Çocuklu?u olmayan?n gençli?i de olmaz. (Nurullah Ataç)

Çocuklu?unu tam yapmam?? insan, kolay kolay tam bir insan olamaz. (Hölderlin)

Çocu?una, dilini tutmas?n? söyle; bak, konu?may? nas?l da h?zl? ö?renir. (Benjamin Franklin)

Çocuklar donmam?? beton gibidir, üzerine ne dü?se iz b?rak?r. (Haim Jinott)

Çocuklar, fakirlerin servetidir. (Thomas Fuller)

Çocuklar? iyi yapman?n en iyi yolu onlar? sevindirmektir. (Oscar Wilde)

Çocuklar?n, nasihattan çok iyi örne?e ihtiyaçlar? vard?r. (Joseph Joubert)

Çocuklar?n utangaç olmas? onlar?n iyi ahlak sahibi olmalar?n? müjdeler. (?mam Gazali)

?nsan torun sahibi olduktan sonra çocuklar?n? anlamaya ba?lar. (Erich Köstner)

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir. (Ka?garl? Mahmut)

#159

 
© 2015
AŞK