Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Çocuklarla ?lgili Özlü Sözler

Çocuk doldurulacak bir kap de?il, ?s?t?lacak bir ocakt?r. Danner

Çocuk, dünyan?n en büyük saadetidir. Dostoveyski

Çocuk kokusu, Cennet kokular?ndand?r. Hadis-i ?erif

Çocu?a kötü söz söylemen onu karde?ine ve sana ayn? ?ekilde konu?maya cesaretlendirir. ?mam ?afii

Çocu?u güzel terbiye etmek ve ona güzel bir isim vermek, evlad?n, baba üzerindeki haklar?ndand?r. Hadis-i ?erif

Çocuklu?u olmayan?n gençli?i de olmaz. Nurullah Ataç

Çocuklu?unu tam yapmam?? insan, kolay kolay tam bir insan olamaz. Hölderlin

Çocu?una, dilini tutmas?n? söyle; bak, konu?may? nas?l da h?zl? ö?renir. Benjamin Franklin

Çocuklar donmam?? beton gibidir, üzerine ne dü?se iz b?rak?r. Haim Jinott

Çocuklar, fakirlerin servetidir. Thomas Fuller

Çocuklar? iyi yapman?n en iyi yolu onlar? sevindirmektir. Oscar Wilde

Çocuklar?n, nasihattan çok iyi örne?e ihtiyaçlar? vard?r. Joseph Joubert

Çocuklar?n utangaç olmas? onlar?n iyi ahlak sahibi olmalar?n? müjdeler. ?mam Gazali

Çocuklar?n?z? kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride koyun gibi güdülmesinler. ?eyh Sadi Sirazi

?nsan torun sahibi olduktan sonra çocuklar?n? anlamaya ba?lar. Erich Köstner

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir. Ka?garl? Mahmut

#1460

 
© 2015
AŞK