Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cuma Günü Mesajlar?

-Allah'?m! Senden bu günün ve yar?n?n bildi?im ve bilmedi?im ne kadar hay?r varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yakla?t?racak söz ve amelleri isterim. Amin. Hay?rl? cumalar dilerim.

-Dua çiçe?ini bilir misin, yeryüzünde sulan?r, gökyüzünde açarm??. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarm??. Dualarda bulu?mak dile?iyle Hay?rl? Cumalar.

-Etti?in her dua derdine deva, sa?l???na ?ifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hay?rl? cumalar dilerim.

-Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar ak?am?nda. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Karde?lik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsada. Hay?rl? cumalar dilerim.

-Ey nefsim! ?eytana yem olmak m? yoksa cennette gül olmak m? niyetin? B?rak yakam? secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullar?ndan eylesin. Amin. Hay?rl? nurlu cumalar.

-Allah'?m! Dillere destan, yüreklere ferahl?k olan Merhametin ile günahlar?m?z? affeyle. Amin tüm müslümanlar?n cumas? mübarek olsun. Hay?rl?, bereketli, huzurlu ve sa?l?k dolu günler dilerim.

-Ç?karsa kalbinde yara, Yaradan dönü?türür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan dü?ürmez seni dara. Kald?r ba??n? semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

-Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sa?l???m?z? daim, kazanc?m?z? bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun ?n?allah. Hay?rl? cumalar dilerim.

-Sevdi?iniz için bir kere mutlu olup, bin kere pi?man olaca??n?z bir sevgiyi ya?amaman?z dile?imle! Dü?leriniz gerçek olsun ama gerçe?iniz asla dü? olmas?n. Hay?rl? cumalar dilerim.

-Allah'?m! Ak?ama ula?t???m?z gibi Sabaha, sabah ula?t???m?z gibi de ak?ama ula?may? nasip eyle. Sa?l?m?z? koru ve hastalara ?ifa ver. Hay?rl? bereketli cumalar dilerim.

-Allah'?m, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlar?na rahmet eyle ve onlar?n kat?ndaki hürmeti için dualar?m?za icabet et. Amin, cumam?z mübarek olsun.

-Sa?anak sa?anak rahmet ya?s?n yuvan?za, her gün Resulullah girsin rüyan?za, melekler amin desin dualar?n?za! Dualarda bulu?mak dile?iyle, hay?rl? Cumalar.

-Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ate?in kokusunu duyurma. Amin, hay?rl? cumalar dilerim.

-Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavu?may? ve sevdiklerimizle sonsuzlukta bulu?may? nasip eyle, amin. Hay?rl? Cumalar.

-Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duay?, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualar?m?z? kabul, ömrümüzü nurlu k?l. Amin. Hay?rl? cumalar.

-Güzellikler içinizi ayd?nlats?n, yüzünüzden ve yüre?inizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdi?i kullar?ndan eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hay?rl? cumalar dilerim.

-Bizi dostlar?na dost, dü?manlar?na dü?man olanlardan ve sabreden ve ?ükredenlerden eyle! ??inde sebat eden, nimetine ?ükreden, ibadetini güzel yapan, do?ru konu?anlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hay?rl? Cumalar dilerim.

-'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem. ' Diyen Sevgilinin (S. A. V) ümmeti olman?n hakk?n? verebilmek duas? ile hay?rl? cumalar dilerim.

-Ayaklar? ?i?erdi, o öpülesi ayaklar?. Ama bizim gibi sabahlara kadar gezmekten de?il, sabaha kadar ibadet etmekten. Az yerdi, ama bizim gibi rejim yapmak için de?il, fakirli?i seçti?inden. Gece gündüz a?lard?, o a?lay?nca meleklerin gözleri dolard? ama bizim gibi pembe diziler yüzünden de?il, mevlaya olan a?k?ndan. Ne kadar farkl?y?z de?il mi Allah rasülünden. Mevla bütün amellerimiz ve niyetlerimizle ona benzemeyi nasip etsin. Amin. Hay?rl? cumalar.

-Allah'?m, 'kin, kibir ve kim ne der' hastal?klar?ndan sana s???n?r?m. Bu güzel cuma gününü senin r?zan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumam?z mübarek olsun.

-Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yaz?c? olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri aln?m?za kader diye yazs?n. Amin, hay?rl? cumalar dilerim.

-Ya Rabbi! K?ld???m namaz? kabul eyle! Ahir ve ak?betimi hay?r eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmü?lerimi af ve ma?firet eyle. Dualar?n geri çevrilmeyece?i bu mübarek günde Rabbim dualar?m?z? kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum b?rakmas?n hay?rl? cumalar in?allah.

-Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Ya?an ya?mur durur, gönüldeki f?rt?na durmaz. Her ?ey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hay?rl?, nurlu cumalar dilerim.

-Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El aç?p dua eti?in her ?ey bugün kabul olsun, amin! Hay?rl? Cumalar dilerim.

-Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi a?s?z, kalplerimizi a?ks?z, dillerimizi duas?z b?rakma... Evlatlar?m?z? hay?rl?, bedenimizi sa?l?kl?, i?lerimizi ba?ar?l? k?l... Fakirlere yad?m et, zalimlere f?rsat verme Ya Rab! Hay?rl? cumalar dilerim.

-Baz? müminler cennete hasret ya?ar. Baz? müminler de vard?r ki cennet onlar? hasretle bekler. Cennetin hasrete bekledi?i müminlerden olmak duas?yla, hay?rl? cumalar.

-Ey Rabbim... Yalvar???m rahmetine güvenimden, her ?ey kudretinden, içimdeki k?r?k kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hay?rl? cumalar dilerim.

-Ey Rabbim! ?u sonsuz merhamet ve rahmet deryas?ndan bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullar?ndan eyle bizi. Amin. Hay?rl? nurlu cumalar dilerim.

-Allah?m, akl?ma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime s?hhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumam?z mübarek olsun, amin!

-Küçük bir çocuk olsa, tövbe kap?s?ndan girmeye ya??m tutmasa daha... Hiç bula?mam?? olsam dünyan?n kirine, pas?na. Açsam kollar?m?, ko?sam Kabe'nde. Hay?rl? cumalar dilerim.

#14

 
© 2015
AŞK