Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cuma Günü Sözleri

Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlü?ün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalar?nda, varl?klar?n özü, sevdalar?n en yücesi olan Sevgili Paygamberimiz Muhammed"imizi (s. a. v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duas?yla. Hay?rl? Nurlu Cumalar. Cumam?z mübarek olsun.

Allah"?m, peygamberin Muhammed (s. a. v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum! Bu mübarek gün dualar?m?z? kabul eyle. Amin. Hay?rl? nurlu cumalar.

Her yerde haddini bilen, gönül aynas?n? silen, mah?erde beraat edip yüzü gülen kullar?ndan eyle bizleri. Amin. Cumam?z Mübarek Olsun.

Allah"?m! ?nanc?m?zdan ötürü bizi zillete dü?ürmeye gayret edenlere f?rsat verme. Bizleri ?slam yolundan ay?rma. (amin) Hay?rl? Nurlu Cumalar.

Hayat?n ?ereflisini, r?zk?n bereketlisini, vücudun s?hhatlisini, ahlak?n faziletlisini, evlad?n edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hay?rl? Cumalar dilerim.

Cuma günleri, duan?n kabul olaca?? bir an vard?r. Cuma"n?n gündüzü, gecesinden daha k?ymetlidir Allah Cumam?z? ve etti?imiz dualar? kabul etsin in?allah.

Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncuklar? dizdim tane tane. Her bir çeki?te "AF" diyerek s???nd?m rahmetine. Hay?rl? Cumalar.

Melekler daima duac?n?z olsun. Yüre?iniz ferah, ilham?n?z bol olsun. Sevgili peygamberimiz, ?efaatçimiz olsun. Cumam?z mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sesimizi duyans?n, hallerimizi bilensin. Açt?k gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollar?m?z? hay?r eyle.

Ey Rabbimiz! Bu gün edece?imiz dualar?m?z? kabul et ve bizi Makam-? Mahmud"a kom?u olmaya mazhar olanlardan eyle. Hay?rl? Cumalar.

ALLAH'?m! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla ba???la, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve s?rat-? müstakimden ay?rma. Hay?rl? Cumalar.

Allah"?n nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) ?efaat? üzerinize olsun. Hay?rl? Cumalar.

Ya Rabbi! Sana aç?lan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunlar?, sana yalvaran dilleri, ne olur bo? çevirme, amin. Hay?rl? nurlu cumalar.

Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kullar?n ne derdi varsa, ne s?k?nt?s? varsa; dertlilere deva, hastalara ?ifa, borçlu kullar?na edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kullar?n dualar?n? kabul et. Amin. Hay?rl? nurlu cumalar.

Ey rabbim! ?stemeden verdiklerine bak?nca istediklerimizi verece?ine inanarak; duas?n? bekledi?imizi hay?rlara ula?t?rmaman? diliyorum. Hay?rl? cumalar!

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur"ana, kula??m?z ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve ne?eli olsun. Amin. Hay?rl? Cumalar.

Tüm din karde?lerimin cumas? mübarek olsun ALLAH herkeze ?ifa versin en güzel gününüz gülümsemelerle bitsin iyi günler

BU DÜNYA FAN? SAKIN GÜVENME, G?DEN GELMEZ, GELEN DURMAZ, ALLAH SEVG?S? GÖNÜLDEN ÇIKMAZ, GÖNLÜNÜZ ?MAN CENNET MEKANINIZ OLSUN, HAYIRLI CUMALAR ARKADA?LAR....

Cuma günü dualar?n kabul edildi?i zaman hakk?nda baban?n Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem"den bir hadis rivayet etti?ini duydun mu? diye sordu. Ben de: - Evet, duydum. Babam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem"i ?öyle buyururken i?itti?ini söyledi: "O vakit, imam?n minbere oturdu?u andan namaz?n k?l?nd??? zamana kadar olan süre içindedir. "

?mkanlar?n bitti?i yerde iman vard?r, derdin ne kadar büyük olursa olsun" derdinden büyük Allah vard?r. Hay?rl? Cumalar.

SEHERDE AÇILAN ELLER HÜRMET?NE, RUKUDA BÜKÜLEN BELLER HÜRMET?NE, KABUL ET YAKARI?LARIMIZI..SECDEYE KAPANMI? BA?LAR HÜRMET?NE, GÖZLERDEN AKAN YA?LAR HÜRMET?NE, SEVG?NLE DOLDUR SANA YÖNELM?? KALPLER?M?Z?. VE SEN AFFED?C?S?N AFFI SEVERS?N AFEYLE YA RABB? CÜMLEM?Z?....

Günler bize dostlar?n güzelli?iyle, geceler onlar?n dualar?yla mübarek oluyor. Umudumuz dostlar?n hediyesi, duam?zsa sizlerin sevgisi. Cuman?z mübarek olsun...

Yak?nl?k ne zamanla ne mekenla s?n?rl?d?r. Eller Allah"a aç?ld???nda akla ilk gelen sevilenlerdir. Akl?mda yürü?imde ve duamdas?n?z. Cuman?z mübarek olsun..

Yükü sevgi, özü sayg?, gücü bar??, süsü ho?görü olan mübarek dinimizin seçti?i haftan?n özel günü olan cuman?z? kutlar?m

TÜM ?NANANLAR ?Ç?N HAYIRLARA VES?LE OLMASINI D?L?YORUM BU MÜBAREK CUMA GÜNÜNÜN

Güne?in pembeli?iyle do?an, safl???yla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hay?rl? cumalar dilerim.

Önce yollar uzan?r hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cuman?z mübarek olsun.

Kimi zamanlar vard?r en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayram?d?r böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayram?n olsun. duayla

Rabbim sen kalbi k?r?klar?n s???na??, yolda kalm??lar?n yolda??, sen yaln?zl???ma arkada? olan ve tüm gönüllerin dert orta??s?n. beni benden uza?a at, senden uza?a atma. cuman?z mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan ba?lar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cuman?z mübarek olsun.

"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun e?enlerden k?l, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet ç?kar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen"sin. " (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a. s. m) ile ... Hay?rl? Cumalarr Dua ie...

ELLER?N?Z AÇIK , KALB?N?Z SEVG? DOLU OLSUN GÖZLER?N?ZDE ?K? DAMLA YA? OLSUN SA?NAK SA?NAK YA?AN RAHMET DERGAHINDAN B?R DAMLA DA S?ZE NAS?P OLSUN KARDE?L???N EN GÜZEL? DUADIR KARDE?LER DUALARINIZ KARDE?LER?N?Z ?Ç?N OLSUN CUMANIZ G?B? BÜTÜN GÜNLER?N?Z RAHMET OLSUN

DOSTSUZ DÜNYA OLMAZ ?M??, DOST DUASIZ KALMAZ ?M??. DOSTUN DUASINI ALANIN SIRTI YERE GELMEZ ?M??. DUANIZDA BULUNAB?LMEK ÜM?D?YLE HAYIRLI CUMALAR...

Ey insanlar! gaflet uykusundan uyan?n!bekliyor bizi bu deh?eti günler... tevbe edin karde?ler... ALLAH BELK? AFFEDER..hay?rl? cumalar

Mübarek Cuma günü yap?lacak ibadetlere, di?er günlerde yap?lanlar?n, en az iki kat? verilmektedir. Buna kar??l?k ise , Cuma günü yap?lan günahlar da iki kat yaz?lmaktad?r. Cuma gününü en hay?rl?s? ile geçirmek dile?iyle cuman?z mübarek olsun.

Ç?karsa kalbimde yara yarada dönü?türür bunu bir hayra. Sen sabretmesini bilirsen, yaradan dü?ürmez dara. Kald?r ba??n? semaya aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen mevlam cevap verir duaya. CUMA GÜNÜNÜZ MÜBAREK DUALARINIZ KABUL OLSUN.

Rabbim sen unutan kullar?ndan etme bizi, dara dü?ünce hat?rlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cuman?z Mübarek Olsun

Ne yapra??n?z kurusun ne gülünüz solsun her tuttu?unuz alt?n olsun avuçlar?n?z semada dudaklar?n?z duada olsun her an ve her günki dualar?n?z kabul olsun CUMANIZ MÜBAREK OLSUN!

"Günlerin en de?erlisi cuma d?r. Cuma günü Bayramlardan ve A?ure gününden daha de?erlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayram?d?r. " Cuman?z Mübarek Olsun.

Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakk?m?zda en hay?rl? kilitleri aç... Amin. Cumam?z bayram tad?nda olsun insaALLAH...

Ey Rabbim! Dinimizden dolay? bizi zillete dü?ürmeye çaba sarf edenlere f?rsat verme. Bizleri ?slam?n yolundan ay?rma. Amin..Hay?rl? cumalar

Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açl?ktan ki o kötü bir arkada?t?r h?yanettenki o ne kötü s?rda?t?r tembellikten, korkakl?ktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülü?ünden, kabir azab?ndan, hayat?n ve ölümün fitnesinden Sana s???n?r?m.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem. " Diyen Sevgilinin (S. A. V) ümmeti olman?n hakk?n? verebilmek duas? ile Hay?rl? Cumalar.

Birgün dünyaya ait bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme, derdine dönüp benim büyük bir RABB?M var de..HAYIRLI CUMALAR

Bildirdi?in ve gizledi?in tüm isimlerini ve Kur"an-? Kerim"i, kalbimizin bahar?, gönlümüzün nuru, s?k?nt?m?z?n ilac? yap Hay?rl? Cumalar

Cumam?z mübarek dualar?m?z ve töbelerimiz kabul olsun. Selamlar?n en güzeli sizlerin üzerine olsun . Allah Cuman?z? kabul ve mübarek eylesin...

Ey Allah?m! Yapt???m?z i?lerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Ta??makta zorlanaca??m?z yüklerle bizleri s?navdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

Ömrüne ömür kat?ls?n, Gönlüne meltem saç?ls?n. Bu mübarek günde melekler dört yan?n? sars?n...Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hay?rl? Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hay?rl? Cumalar!

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim ?ükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hay?rl? Cumalar.

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncuklar? dizdin tane tane. Her çeki?te AFF diyorum ve s???n?yorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua ?le Hay?rl? Cumalar...

Rablerinde korkanlarda boluk boluk Cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vard?klar?nda kap?lar? aç?l?r ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne ho?sunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hay?rl? Cumalar.

Allah'?n Selam? Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz ayd?n Cumam?z Mübarek Olsun! Hay?rl? Cumalar.

Gökten ne ya?d?da yer kabul etmedi. Topra?a ne ekildi de bitmedi. Bu dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi s?k?nt? bitmedi. Allah'?n rahmeti, ma?fireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yeti?medi. Kim gizli gizli yalvard? da O i?itmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitab?yla mü?erref olanlardan olmam?z dile?iyle...Hay?rl? Cumalar!

Selamun Aleykum " E?er Din, Ölümden önce bir i?e yaramazsa, Ölümden sonra hiçbir i?e yaramayacakt?r " Hay?rl? Cumalar!

Allah'tan bir dua gibiPeygamber'den bir ama?an gibi sevab?n?z bol olsun! Hay?rl? Cumalar...

Öyle bir dua et ki; günah?n tövbenin büyüklü?ünden a?las?n...?eytandan yaradana s???nki sefsin seni de?il; sen nefsini yakas?n ~ Hay?rl? Cumalar ~

Biz ne biliriz ki Cuma nedir? Cuma'y? k?larken Sahabe-i Kiram?n sevinçten gözleri dolard? ve korkudan tir tir titrerdi ama öyle bir korkuyduki bu bir daha ki Cuma'da olmaman?n korkusuydu. Biz ne biliriz Cuma günlericami önlerinde meleklerin bekledi?ini ve cumaya gelenlerin isimlerini gümü? kalemlerle defterlere yazd???n?...Her Müslüman?n amel defterlerinini gümü? kalemlerle yaz?lmas? dile?iyle Hay?rl? Cumalar...

Nas?l ya?arsan öyle ölürsün. Öyle bir ya?aki Rabbim, kulum senden raz?y?m desin...Hay?rl? Cumalar!

#1683

 
© 2015
AŞK