Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cuma Mesajlar?

En Güzel Cuma Mesajlar? K?sa Sayfas? -
Yak?nl?k ne zamanla ne mekânla s?n?rl?d?r. Eller Allah'a aç?ld???nda akla ilk gelen sevilenlerdir. Akl?mda yüre?imde ve duamdas?n?z. Cuman?z mübarek olsun...
Yükü sevgi, özü sayg?, gücü bar??, süsü ho?görü olan mübarek dinimizin seçti?i haftan?n özel günü olan Cuman?z? kutlar?m...
Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hay?rlara vesile olmas?n? diliyorum...
Güne?in pembeli?iyle do?an, safl???yla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hay?rl? cumalar dilerim.
Önce yollar uzan?r hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cuman?z mübarek olsun.
Kimi zamanlar vard?r en muhabbetli en kuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayram?d?r böyle zamanlar... En güzel günün cuma bayram?n olsun...
Rabbim sen kalbi k?r?klar?n s???na??, yolda kalm??lar?n yolda??, sen yaln?zl???ma arkada? olan ve tüm gönüllerin dert orta??s?n. Beni benden uza?a at, senden uza?a atma. Cuman?z mübarek olsun...
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan ba?lar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cuman?z mübarek olsun...
Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun e?enlerden k?l, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet ç?kar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin... (Bakara, 128) Alemlerin efendisine salat-ü selam(a.s.m) ile... Hay?rl? Cumalar dua ile...
Elleriniz aç?k, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla ya? olsun sa?anak sa?anak ya?an rahmet dergah?ndan bir damla da size nasip olsun. Karde?li?in en güzeli duad?r karde?ler dualar?n?z karde?leriniz için olsun... Cuman?z gibi bütün günleriniz rahmet olsun...
Dostsuz dünya olmaz imi?, dost duas?z kalmaz imi?. Dostun duas?n? alan?n s?rt? yere gelmez imi?. Duan?zda bulunabilmek ümidiyle hay?rl? cumalar...
Mübarek Cuma günü yap?lacak ibadetlere, di?er günlerde yap?lanlar?n, en az iki kat? verilmektedir. Buna kar??l?k ise, Cuma günü yap?lan günahlar da iki kat yaz?lmaktad?r. Cuma gününü en hay?rl?s? ile geçirmek dile?iyle cuman?z mübarek olsun.
Günlerin en de?erlisi cumad?r. Cuma günü Bayramlardan ve A?ure gününden daha de?erlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayram?d?r. Cuman?z Mübarek Olsun.
Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakk?m?zda en hay?rl? kilitleri aç... Cumam?z bayram tad?nda olsun in?allah...
Ey Rabbim dinimizden dolay? bizi zillete dü?ürmeye çaba sarf edenlere f?rsat verme. Bizleri ?slam?n yolundan ay?rma... Hay?rl? cumalar...
Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açl?ktan ki o kötü bir arkada?t?r. H?yanetten ki o ne kötü s?rda?t?r tembellikten, korkakl?ktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülü?ünden, kabir azab?ndan, hayat?n ve ölümün fitnesinden sana s???n?r?m.
Ey Allah'?m; yapt???m?z i?lerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Ta??makta zorlanaca??m?z yüklerle bizleri s?navdan geçirme darda ve muhtaç koyma.
Yine takvim yapraklar? Cuma'y? gösteriyor, Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlar?m?z? af buyursun. Bizlere esenlik versin. Ahir zaman fitnelerinden, kazalardan, belalardan, s?k?nt?lardan, ?erli kimselerin ve ?eytan?n tuzaklar?ndan bizi ve sevdiklerimizi korusun. Hakk?m?zda hay?rl? olan hacetlerimizi kabul buyursun. Selam ve DUA ile hay?rl? cumalar...! "Bahar Balak Bozo?lu"
Önce yollar uzan?r hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cuman?z mübarek olsun...
Rabbim sen kalbi k?r?klar?n s???na??, yolda kalm??lar?n yolda??, sen yaln?zl???ma arkada? olan ve tüm gönüllerin dert orta??s?n. Beni benden uza?a at, senden uza?a atma. Cuman?z mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan ba?lar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cuman?z mübarek olsun.
Bildirdi?in ve gizledi?in tüm isimlerini ve Kur'an-? Kerim'i, kalbimizin bahar?, gönlümüzün nuru, s?k?nt?m?z?n ilac? yap. Hay?rl? Cumalar
Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duydu?umuz ihtiyaç, Senin zenginli?ine denk! Sana olan ihtiyac?m?z Senin büyüklü?ün kadar. Cuman?z mübarek olsun...
Rabbimiz! güçsüzlü?ümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizli?imizi sana ?ikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasam?z? da yaln?z sana arz ediyoruz. Cuman?z mübarek olsun
Ne yapra??n?z kurusun ne gülünüz solsun, her tuttu?unuz alt?n olsun. Avuçlar?n?z semada dudaklar?n?z duada olsun. Her an ve her gün dualar?n?z kabul Cuman?z mübarek olsun...
Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utanc?ndan durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; olmu?uz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi... Cuman?z hay?rl? ve mübarek olsun...
?mkanlar?n bitti?i yerde iman vard?r. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük Allah vard?r. Cuman?z Mübarek Olsun.
Allah'?m, Sen, benim Rabbimsin; Senden ba?ka ilâh yoktur. Beni Sen yaratt?n; ben, Senin kulunum ve gücüm yetti?ince Sana olan ahdime ve vaadime ba?l?y?m. ??ledi?im kötülüklerin ?errinden Sana s???n?r?m. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlar?m? da ikrar ederim. Beni ba???la. Zira günahlar? ba???layan ancak sensin. Cumam?z Mübarek olsun...
?nsan; geçmi?in hasretçisi, gelece?in özlemcisi, ya?ad??? an?n ?ikayetçisidir... Allah bizi ?ikayet edenlerden de?il ?ükredenlerden eylesin. Hay?rl? cumalar...
Dualar?n geri çevrilmeyece?i bugünde rabbim dualar?m?z? kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum b?rakmas?n güzel Mevlam. Hay?rl? Cuma'lar.
Ya Rabbi; gönlümdeki bo?luklar? öyle güzel ?eylerle doldur ki; kemi?i olmayan dilim Allah kelimesinden ba?ka bir ?ey demesin. Hay?rl? Nurlu Cumalar...
Allah hikmetiyle bir kap?y? kapat?rsa rahmetiyle di?erini açar. Ya Rabbi bu mübarek Cuma günü hürmetine bizlere hay?rl? kap?lar aç. Hay?rl? Cumalar...
Umutsuz kap?lar vard?r aç?lmaz, Rabbimin kap?s? büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu b?rakmaz. Hay?rl? Cumalar...
Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlü?ün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalar?nda, varl?klar?n özü, sevdalar?n en yücesi olan Sevgili Peygamberimiz Muhammed'imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duas?yla. Cumam?z mübarek olsun...
Allah'?m, peygamberin Muhammed (s.a.v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum. Bu mübarek gün dualar?m?z? kabul eyle. Hay?rl? nurlu cumalar...
Allah'?m; inanc?m?zdan ötürü bizi zillete dü?ürmeye gayret edenlere f?rsat verme. Bizleri ?slam yolundan ay?rma. Hay?rl? Cumalar...
Hayat?n ?ereflisini, r?zk?n bereketlisini, vücudun s?hhatlisini, ahlak?n faziletlisini, evlad?n edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hay?rl? Cumalar dilerim.
Ya Rabbi; gönlümün tesbihine umut boncuklar? dizdim tane tane. Her bir çeki?te af diyerek s???nd?m rahmetine. Hay?rl? Cumalar.
Melekler daima duac?n?z olsun. Yüre?iniz ferah, ilham?n?z bol olsun. Sevgili peygamberimiz, ?efaatçiniz olsun. Cuman?z mübarek olsun.
Ya Rabbi; sesimizi duyans?n, hallerimizi bilensin. Açt?k gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollar?m?z? hay?r eyle dualar?m?z? kabul eyle. Cumam?z mübarek olsun.
Allah?m!
Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belalar? üzerimizden uzakla?t?rman? istiyoruz.
Allah?m!
Bilerek veya bilmeyerek i?ledi?imiz hatalar?m?z?, günahlar?m?z? ba???la. Bizlere merhamet buyur. ?üphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
Allah?m!
Kalb kat?l???ndan, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, f?sktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana s???n?r?z. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyece?imiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme Allah?m!
Allah?m!
Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, ya?armayan gözden ve icabet edilmeyen duadan sana s???n?r?z. Bildi?imiz ve bilmedi?imiz ?eylerin ?errinden Sen bizleri koru Allah?m!
Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.
Cuma gibi günümüz var. Islam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Bugün Cuma günüdür. Dinim Islam dinidir. Dinimin Islam dini olduguna, yetmis binin nisfina, mühürledim üstüne.
Lailahe illallah üç muradim var, biri cennet, bir irmak diyarini görmek. Aç cemalini göster diyarini.
Ey iman edenler! Cuma günü namaza ça??r?ld??? zaman, hemen Allah'? anmaya ko?un ve al?? veri?i b?rak?n. E?er bilmi? olsan?z, elbette bu, sizin için daha hay?rl?d?r. (Cuma Suresi /9)
Cuma gününde makbul bir saat vard?r. Duas?n? bu saate denk getiren Müslümana Allah diledi?ini verir. (Hadis-i ?erif)
Özürsüz üç Cuma'y? terkeden kimsenin kalbin Allah mühürler. (Hadis-i ?erif)
Ey Rabbimiz! Bu gün edece?imiz dualar?m?z? kabul et ve bizi Makam-? Mahmud'a kom?u olmaya mazhar olanlardan eyle. Hay?rl? Cumalar...
Allah'?m; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla ba???la, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve s?rat-? müstakimden ay?rma. Hay?rl? Cumalar...
Allah'?n nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) ?efaati üzerinize olsun. Hay?rl? Cumalar...
Ya Rabbi; sana aç?lan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunlar?, sana yalvaran dilleri, ne olur bo? çevirme... Hay?rl? cumalar...
Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kullar?n ne derdi varsa, ne s?k?nt?s? varsa; dertlilere deva, hastalara ?ifa, borçlu kullar?na edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kullar?n dualar?n? kabul et... Hay?rl? nurlu cumalar...
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bak?nca istediklerimizi verece?ine inanarak; duas?n? bekledi?imizi hay?rlara ula?t?rmaman? diliyorum. Hay?rl? cumalar...
Kalbimiz iman ile gönlümüz ?slam ile dilimiz Kur'an ile kula??m?z ezan ile gözümüz nur ile dolsun... Evimiz huzurlu ve ne?eli olsun. Hay?rl? Cumalar...
Tüm din karde?lerimin Cumas? mübarek olsun... Allah herkese ?ifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin in?allah...
Bu dünya fani sak?n güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden ç?kmaz, gönlünüz iman mekan?n?z cennet olsun, hay?rl? Cumalar...
Cuma günü dualar?n kabul edildi?i zaman hakk?nda bilginiz var m?... O vakit, imam?n minbere oturdu?u andan namaz?n k?l?nd??? zamana kadar olan süre içindedir. Dualar?n?z kabul olsun... Hay?rl? Cumalar...
Seherde aç?lan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakar??lar?m?z?. Secdeye kapanm?? ba?lar hürmetine, gözlerden akan ya?lar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmi? kalplerimizi. Ve sen affedicisin aff? seversin affeyle Yarabbi cümlemizi... Hay?rl? cumalar

#2805

 
© 2015
AŞK