Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cuma Mesajlar? En Güzel Cuma Mesajlar?

?slam gibi dinimiz var, Cuma gibi günümüz var, Hz Muhammed(SAV) gibi sahimiz var.

Rabbimiz! Üzerimize sab?r ya?d?r. Ayaklar?m?z? yere sa?lam bast?r ve inkarc?lara kar?? bize yard?m et. Bakara Suresi Ayet 250

Sevgi hak edenin, umut sabredenin, zafer inanan?n, mutluluk bekleyenin, bunlar?n tümü senin ve sevdiklerinin olsun. Hay?rl? Cumalar

Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmisine vesile olan Cuman?z mübarek olsun.

Cuman?n güzel yüzü yüregine dokunsun, seytan senden uzakta, melekler basucunda olsun, günes öyle bir dogsun ki dualarin kabul Cuma günün mubarek olsun.

Ya Rabbi Gönlümün tesbihine umut boncuklar? dizdim tane tane Her çeki?te AF diliyorum ve sana s???n?yorum rahmetine.... Sen affedicisin effetmeyi seversin bizleride bu mesaj? okuyup Amin diyem kullar?n?da Affeyle..cuma mesajlar?

Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin murad?n? ver gelecek Cuma’ya.

Allah'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Cuma gününüz Mübarek Olsun.

SANA ?ÜKÜR ALLAHIM

Ald???m hava için

?u s?cak yuva için

Yapt???m dua için

Sana ?ükür Allah'?m

Ate? için, kül için

?u seven gönül için

?u k?rm?z? gül için

Sana ?ükür Allah'?m

Çiçek kokusu için

Ekmek için, su için

?efkat duygusu için

Sana ?ükür Allah'?m

Yaz için, bahar için

Elma için, nar için

Gökten inen kar için

Sana ?ükür Allah'?m

Yaprak veren dal için

Sar? için, al için

Petek petek bal için

Sana ?ükür Allah'?m

Sabah için, tan için

Damarlarda kan için

Verdi?in ?u can için

Sana ?ükür Allah'?m

(Ahmet Mahir PEK?EN)

Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu cuma gününde dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle cuman?z mübarek olsun.

ALLAH’?n a?k?yla yan bugün, Mevlana gibi dön bugün, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiride an bu gece. Hay?rl? cumalar

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldi?i cuma gününü kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.

Mübarek cuma gününüzü kutlar, her?eyin gönlünüzden geçti?i gibi olmas?n? temenni ederim. hay?rl? cumalar.

ALLAH'IM!

Elimizden tut, dostlar?n?n yüzüne bakt???n gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun..

?ç dünyam?z? varl???n?n ziyas?yla nurland?r ve bizi sensizli?in zulmetlerinden, zindanlar?ndan halâs eyle; halâs eyle ve e?i?ine ba? koymu? kap?n?n ?u sad?k kullar?n? yaln?z b?rakma.

Senden kalblerimize ???k, iradelerimize güç, dü?üncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyam?zla yeniden in?a ederek ruhlar?m?za ahsen-i takvîm s?rr?n? duyur ya Rabbi!

Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Cuman?z mübarek olsun..

Rabbim! Gö?sümü aç?p geni?let. ??imi kolayla?t?r. Dilimdeki dü?ümü çöz. Ki söyleyeceklerimi kavras?nlar. Taha Suresi Ayet 25-28

Güne?in pembeli?iyle do?an, safl???yla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hay?rl? cumalar dilerim

Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ate? azab?ndan koru. Bakara Suresi Ayet 201

Cemalini göster bize cennetine davet et.

Allah?m kalbimizde kanaat, kalbimizde rahatl?k, s?ratta selamet,

tatl? Can?m?z sana emanet.

Son nefesimizde selametler ihsan eyle.

Kabir dualar?m?z? asan eyle.

Cuma Gününüz mübarek olsun. ALLAH sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin.

?lk Peygamber Hz. Adem , Cuma günü yarat?ld? ve Cuma günü Cennetten ç?kar?ld?. Cennettekiler Allah C. C Cuma günleri göreceklerdir.

Cennetine davet et Allahim, kabrimizde rahatl?k, s?ratta selamet, tatl? can?m?z sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle Ya Yarabbim

Allah C. C Cuma gününü Müslümanlara mahsus k?lm??t?r. Cuma namaz? vaktinde al?? veri? günaht?r.

Övgü Allah’ad?r. O ki gökleri ve yeri yaratm??t?r, karanl??? ve ????? var etmi?tir. Buna ra?men inkarc?lar Rablerini ba?kalar? ile denk tutuyorlar. Enam Suresi Ayet 1

Bugün Cuma günüdür.

Dinimiz ?slam dinidir.

Dinimiz ?slam oldu?una yedi binin s?n?f?na mühürledik üstüne.

La ilahe illallah 3 murad?m?z var.

Biri ALLAH,

Biri cennet ve ?rmak ,

Biri didar?n? görmek.

Yükü sevgi, özü sayg?, gücü bar??, süsü ho?görü olan mübarek cuma gününüzü kutlar?m ALLAHa emanet olun. Hay?rl? cumalar

Cuma günü geldi?i için sevinen bir müslümana, k?yamete kadar hergün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allah C. C bilir

Ya Rabbim

?hsan buyurdu?un nimetlerini geri almandan, azab?n?n ans?z?n gelip çatmas?ndan, gazab?na sebep olacak ?eylerden Sana s???n?r?z. Bizlere yol göster Allah?m!

Cuma günü yap?lan ibadetlere, di?er günde yap?lanlar?n iki kat? verilir. Buna kar??l?k, Cuma günü i?lenen günahlar da iki kat yaz?l?r.

Cuma günü namaza ça??r?ld??? zaman, hemen Allah’? anmaya ko?un ve al?? veri?i b?rak?n. E?er bilmi? olsan?z, elbette bu, sizin için daha hay?rl?d?r. (Cuma Suresi /9)

Özürsüz 3 Cuma'y? terkeden kimsenin kalbin Allah mühürler. (Hadis-i ?erif)

Cemalini göster bize cennetine davet et.

Allah?m kalbimizde kanaat, kalbimizde rahatl?k, s?ratta selamet,

tatl? Can?m?z sana emanet.

Son nefesimizde selametler ihsan eyle.

Kabir dualar?m?z? asan eyle.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmasi temennisiyle. Cuman?z Mubarek Olsun.

Allah?m!

Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belalar? üzerimizden uzakla?t?rman? istiyoruz.

Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu Mübarek günde dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle Cuman?z mübarek olsun.

ÇOK ?ÜKÜR

Tutmak için el verdin

Konu?maya dil verdin

Koklamaya gül verdin

Rabbim sana çok ?ükür

Yürürüz ayak verdin

Duyar?z kulak verdin

A??zda damak verdin

Rabbim sana çok ?ükür

?u güzel çiçek için

Uçan kelebek için

Yedi?im ekmek için

Rabbim sana çok ?ükür

Annem için Allah'?m

Babam için Allah'?m

Verdi?in her ?ey için

Rabbim sana çok ?ükür

Cennetinle cemalini cümleyle beraber bize de nasip eyle.

La ilahe illallah salalar duas? için ,

Muhammeder Rasulallah ar?? ala gölgesi için, salalar duas? için

Ya celil, etme sefil gönder delil. ?lahi ya Rabbi!

Hacetimizi rahmet dergah?na ula?t?r, dua ya aç?lan elleri icabete eri?tir.

Ey Allah'?m Bu cuma günü hürmetine bizleri yapm?? oldu?umuz günahlar?m?zdan ötürü huzurundan kovma..Bizleri kald?ram?yaca??m?z yükler ile tâbi tutma..Bizleri dünyan?n süslü görünü?lerinden, kand?r?c oyunlar?ndan ve oyalay?c? mevkilerinden koru.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldi?i Mübarek Cuma gününü kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.

Allah?m!

Sen ölümlerin en güzeli ile bizi huzuruna al Allah?m! Ölümümüzü her türlü ?erden kurtulup rahata erme vesilesi yap Ya Rabbi! Allah?m! Bizleri Sen'i çok zikreden, Sana çok ?ükreden, Sen'den çok korkan, Sana çok itaat eden, Sana kar?? sayg? ile dopdolu olan, ahu efgan edip dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden kullar?ndan eyle.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Cuma gününüz Mübarek Olsun.

Murad?m?z? ver Melekler duas? ile

LA ?LAHE ?LLALLAH kalbimizi karartma,

LA ?LAHE ?LLALLAH r?zk?m?z? azaltma,

LA ?LAHE ?LLALLAH kabrimizi daraltma.

LA ?LAHE ?LLALAH senden ba?ka kap? aratma,

LA ?LAHE ?LLALAH imanl? sab?r, Muhammeder Resulullah azaps?z kabir nasip eyle.

Allah’?m bizi affeyle, her derdimizi def eyle, r?zk?m?z? bol eyle, kabrimizi nur eyle, kabre girdi?imiz zamana sual meleklerini asan eyle.

Allah?m!

Sana itaat edilir, Sen kar??l???n? verirsin; Sana isyan edilir, Sen ba???lar ve af edersin, darda kalanlara icabet eder, zarar?, s?k?nt?y? ortadan kald?r?p, hastalara ?ifa, dertlilere deva verir, günahlar? ba???lar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualar?n? kabul buyur Allah?m!

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#828

 
© 2015
AŞK