Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cuma Sözleri

En Güzel Cuma Sözleri K?sa Sayfas? -
Cuma günü yap?lan ibadetlere, ba?ka günde yap?lanlar?n, en az iki kat? verilir.Buna kar??l?k, Cuma günü i?lenen günahlar da iki kat yaz?l?r.
Cuma günleri, duan?n kabul olaca?? bir an vard?r.Cuma'n?n gündüzü, gecesinden daha k?ymetlidir.
Lailahe illallahtir özüm, Muhammed Mustafadir sözüm, ihlas-i serif ile yikadim yüzüm Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm
Bugün Cuma günüdür Dinim Islam dinidir Dinimin Islam dini olduguna, yetmis binin nisfina, mühürledim üstüne
Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya
Ne yapra??n?z kurusun ne gülünüz solsun her tuttu?unuz alt?n olsun avuçlar?n?z semada dudaklar?n?z duada olsun her an ve her günki dualar?n?z kabul olsun CUMANIZ MÜBAREK OLSUN!!!
Cumam?z mübarek dualar?m?z ve töbelerimiz kabul olsunSelamlar?n en güzeli sizlerin üzerine olsun
Cuma gibi günümüz var Islam gibi dinimiz var Muhammed gibi sahimiz var Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne Cuman?z Mübarek Olsun
Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvaririm sana Her zaman sana muhtacim, cemalini göster bana
Cennetine davet et Allahim kabrimizde rahatlik, siratta selamet, tatli canimiz sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle
'Cumartesi günleri Yahudilere, Pazar günleri H?ristiyanlara verildi?i gibi, Cuma günü de, Müslümanlara verildi. Bugün; Müslümanlara hay?r, bereket ve iyilik vard?r"
"Cuma günü geldi?i için sevinen bir mümine, k?yamete kadar hergün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allah'u Teala bilir"
"Cuma günü vefat eden müminlere ?ehit sevab? verilir ve kabir azab?ndan korunur"
"Günlerin en k?ymetlisi cuma d?r. Cuma günü Bayram günlerinden ve A?ure gününden daha k?ymetlidir. Cuma dünyada ve Cennette müminlerin bayram?d?r"
Rabbimiz! Güçsüzlü?ümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizli?imizi Sana ?ikayet ediyoruz Üzüntümüzü ve tasam?z? da yaln?z Sana arz ediyoruz
Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duydu?umuz ihtiyaç, Senin zenginli?ine denk! Sana olan ihtiyac?m?z Senin büyüklü?ün kadar
Bildirdi?in ve gizledi?in tüm isimlerini ve Kur'an-? Kerim'i, kalbimizin bahar?, gönlümüzün nuru, s?k?nt?m?z?n ilac? yap. Hay?rl? Cumalar
Ey iman edenler! Cuma günü namaza ça??r?ld??? zaman, hemen Allah'? anmaya ko?un ve al?? veri?i b?rak?n E?er bilmi? olsan?z, elbette bu, sizin için daha hay?rl?d?r (Cuma Suresi /9)
Cuma gününde makbul bir saat vard?r Duas?n? bu saate denk getiren Müslümana Allah diledi?ini verir (Hadis-i ?erif)
Özürsüz üç Cuma'y? terkeden kimsenin kalbin Allah mühürler (Hadis-i ?erif)
Güzel söz, sadakad?r (Hadis-i ?erif) Cuman?z mübarek olsun
Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.
Cuma gibi günümüz var. Islam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Bugün Cuma günüdür. Dinim Islam dinidir. Dinimin Islam dini olduguna, yetmis binin nisfina, mühürledim üstüne.
Lailahe illallah üç muradim var, biri cennet, bir irmak diyarini görmek. Aç cemalini göster diyarini.
Yine takvim yapraklar? Cuma'y? gösteriyor, Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlar?m?z? af buyursun.Bizlere esenlik versin.Ahir zaman fitnelerinden , kazalardan , belalardan , s?k?nt?lardan , ?erli kimselerin ve ?eytan?n tuzaklar?ndan bizi ve sevdiklerimizi korusun.Hakk?m?zda hay?rl? olan hacetlerimizi kabul buyursun.Selam ve DUA ile hay?rl? cumalar.
Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvaririm sana. Her zaman sana muhtacim, cemalini göster bana.
Cennetine davet et Allahim kabrimizde rahatlik, siratta selamet, tatli canimiz sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.
Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.
Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.
Ya Celil, etme zelil, gönder delil. Ilahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasini ulastir, duaya açilan elleri icabete eristir.
Ilahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim.
Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.
Lailahe illallah ve cellehü edasi ile, Rabbim muradimizi ver melekler duasi ile.
Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme.
Lailahe illallah imanla sabir, Muhammedün Resullullah azapsiz kabir.
Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle.
Allah?m!
Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belalar? üzerimizden uzakla?t?rman? istiyoruz.
Allah?m!
Bilerek veya bilmeyerek i?ledi?imiz hatalar?m?z?, günahlar?m?z? ba???la. Bizlere merhamet buyur. ?üphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
Allah?m!
Kalb kat?l???ndan, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, f?sktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana s???n?r?z. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyece?imiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme Allah?m!
Allah?m!
Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, ya?armayan gözden ve icabet edilmeyen duadan sana s???n?r?z. Bildi?imiz ve bilmedi?imiz ?eylerin ?errinden Sen bizleri koru Allah?m!
Allah?m!
?hsan buyurdu?un nimetlerini geri almandan, azab?n?n ans?z?n gelip çatmas?ndan, gazab?na sebep olacak ?eylerden Sana s???n?r?z.Bizlere yol göster Allah?m!
Allah?m!
Sana itaat edilir, Sen kar??l???n? verirsin; Sana isyan edilir, Sen ba???lar ve af edersin, darda kalanlara icabet eder, zarar?, s?k?nt?y? ortadan kald?r?p, hastalara ?ifa, dertlilere deva verir, günahlar? ba???lar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualar?n? kabul buyur Allah?m!
Allah?m!
Sen ölümlerin en güzeli ile bizi huzuruna al Allah?m! Ölümümüzü her türlü ?erden kurtulup rahata erme vesilesi yap Ya Rabbi! Allah?m! Bizleri Sen'i çok zikreden, Sana çok ?ükreden, Sen'den çok korkan, Sana çok itaat eden, Sana kar?? sayg? ile dopdolu olan, ahu efgan edip dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden kullar?ndan eyle.
Allah?m!
"Kimsesiz kimse yok, herkesin var kimsesi,
Kimsesiz kald?k medet ey, kimsesizler kimsesi"
Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allah?m! Mahlukat?n adedince, Zat?n?n r?zas?, ar??n?n a??rl??? ve kelimelerinin mürekkebince Hz. Muhammed (sas) ve O'nun ehli ve ashab? üzerine salat eyle.
Cuman?z Mübarek Olsun, Rabbim Yapaca??n?z Her Türlü ?badet Ve Taatlerinizi Kabul Eylesin.
Ne yapra??n?z kurusun ne gülünüz solsun her tuttu?unuz alt?n olsun avuçlar?n?z semada dudaklar?n?z duada olsun her an ve her günki dualar?n?z kabul olsun CUMANIZ MÜBAREK OLSUN!!!
Cumam?z mübarek dualar?m?z ve töbelerimiz kabul olsun.Selamlar?n en güzeli sizlerin üzerine olsun
Cuma gibi günümüz var. Islam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Cuman?z Mübarek Olsun
Lailahe illallahtir özüm, Muhammed Mustafadir sözüm, ihlas-i serif ile yikadim yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.
Bugün Cuma günüdür. Dinim Islam dinidir. Dinimin Islam dini olduguna, yetmis binin nisfina, mühürledim üstüne.
Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.
Cuma gibi günümüz var. Islam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
"Cuma günü, günlerin en k?ymetlisi, Müslümanlar?n bayram?d?r.Di?er bayram günlerinden daha k?ymetlidir.
Adem aleyhisselam, Cuma günü yarat?ld?. Cuma günü Cennetten ç?kar?ld?. Cennettekiler Allah'u Teala'y? Cuma günleri göreceklerdir.
Allah'u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus k?lm??t?r.Cuma namaz? vaktinde al??-veri? günaht?r.

#2804

 
© 2015
AŞK