Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cumhuriyet Bayram? Sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayram? Sözleri 2014 K?sa
Türk ulusunun yarat?l???na en uygun olan yönetim cumhuriyettir.
Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.
Cumhuriyet dü?ünce, beden ve bilim bak?m?ndan güçlü koruyucular ister.
Demokrasi ilkesinin en yeni ve ak?lc? uygulamas?n? sa?layan hükümet biçimi cumhuriyettir.
Demokrasi ilkesinin en yeni ve ak?lc? uygulamas?n? sa?layan hükümet biçimi cumhuriyettir.
Türk ulusunun yarat?l???na en uygun olan yönetim cumhuriyettir.
Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.
Cumhuriyet dü?ünce, beden ve bilim bak?m?ndan güçlü koruyucular ister.
Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve ya?atacak sizsiniz.
Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.
Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacakt?r. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r.
Bir ulusun onuru, namusu ve insanl??? iki ?eye ba?l?d?r: özgürlük, ba??ms?zl?k.
Türk ulusu büyüktür. Özgürlü?ü ve bar??? sever. Can? pahas?na da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar ya?atacak güçtedir. Ve ya?atacakt?r
Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlar?ndan mürekkep büyük ordumuzun vicdan?nda ak?l ve ?uurunda kurulmu? olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kald?r?lmas? ile bozulabilece?i fikrinde bulunanlar, çok zay?f dima?l? bedbahtlard?r. Bu gibi bedbahtlar?n, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lây?k olduklar? muameleye maruz kalmaktan ba?ka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacakt?r, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ya??yacakt?r. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürüme?e devam edecektir. 1926 (Atatürk'ün S.D. III, S. 80)
Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilan? günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin ba??nda, cumhuriyetçiyim iddias?nda bulunanlar?n yer ald???n? görerek ?a??racaklar?n? asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocuklar?, böyle cumhuriyetçi geçinmi? olanlar?n hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde dü?meyeceklerdir.
Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet ?ekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on ya??n? doldururken demokrasinin bütün icaplar?n? s?ras? geldikçe uygulamaya koymal?d?r. 1933 (Afetinan, Atatürk Hakk?nda B. H., S. 251)
Cumhuriyet dü?ünce serbestli?i taraftar?d?r. Samimî ve me?ru olmak ?artiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yaln?z muar?zlar?m?z?n insafl? olmas? lâz?md?r. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)
Onlar, kolayl?kla anlayacaklard?r ki, çürümü? bir hanedan?n, halife unvan?yla ba??n?n üstünden zerre kadar uzakla?mas?na imkân kalmayacak surette muhafazas?n?n mecburî k?lan bir devlet ?eklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu ya?atmak mümkün de?ildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)
Bugünkü hükûmetimiz, devlet te?kilât?m?z do?rudan do?ruya milletin kendi kendine, kendili?inden yapt??? bir devlet te?kilât? ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Art?k hükûmet ile millet aras?nda mazideki ayr?l?k kalmam??t?r. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Art?k hükûmet ve hükûmet mensuplar? kendilerinin milletten ayr? olmad?klar?n? ve milletin efendi oldu?unu tamamen anlam??lard?r. 1925 (Atatürk'ün S.D. II, S. 230)
Son senelerde milletimizin fiilen gösterdi?i kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakk?nda kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünü?e dü?kün insanlar oldu?unu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz oldu?u özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyas?na daha çok kolayl?kla gösterme?e muvaffak olacakt?r. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda i?gal etti?i mevkiye lây?k oldu?unu eserleriyle ispat edecektir.

#2763

 
© 2015
AŞK