Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Cumhuriyet Bayram? Sözleri

Cumhuriyet Bayram?n?z Kutlu olsun. E?er sizinde sevdi?iniz güzel Cumhuriyet Sözleri varsa alta yorum bölümünden yaz?n?z. ??te Cumhuriyet Bayram? Sözleri ;

Demokrasi ilkesinin en yeni ve ak?lc? uygulamas?n? sa?layan hükümet biçimi cumhuriyettir.

Türk ulusunun yarat?l???na en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.

Cumhuriyet dü?ünce, beden ve bilim bak?m?ndan güçlü koruyucular ister.

Cumhuriyet fazilettir.

Cumhuriyet idaresi, faziletli, namuslu insanlar yeti?tirir.

Egemenlik, kay?ts?z ?arts?z milletindir.

Cumhuriyette söz, millet taraf?ndan seçilmi? meclistedir.

Gençler cumhuriyeti biz kurduk, onu siz ya?atacak ve idare ettireceksiniz

Türk ulusunun yarat?l???na ve bilgisine en uygun yönetim ?ekli cumhuriyet yönetimidir.

Türkiye cumhuriyeti yaln?z 2 ?eye güvenir biri ulus karar?, di?eri en ac?kl? ve güç ko?ullar içinde dünyan?n be?enilerine hak kazanan ordumuz kahramanl???nda, bu iki ?eye güvenir,

Bu ulus, bu ülke yeni rejim üzerinde dünyan?n en makul varl??? olacakt?r, ben bunu kendi gözümle görmeden ölmeyece?im.

Cumhuriyet, mütefekkir, bilgili, kültürlü, sa?lam, vücu tlu ve yüksek karakterli ister.

Arkada?lar önemle ve ciddiyetle beyan ederim ki, T. C kutsal tan?d??? ba??ms?zl???n? ve egemenli?ini savunmada ho?görülü olamaz.

Benim ölümlü vücudum bir gün elbet toprak olacakt?r. fakat, Türkiye cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacak ve Türk ulusu güven ve mutlulu?unu sa?layan ilkelere uygarl?k yolunda yürümeye devam edecektir.

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet ?ekli demektir.

Ö?retmenler, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdan? hür, irfan? hür nesiller ister.

Cumhuriyetin dayana?? Türk toplumudur.

Ey Türk gençli?i, birinci vazifen, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve muafa etmektir.

Özgürlü?ü sevenlere ve koruyanlara ancak Cumhuriyet yara??r.

Cumhuriyet, özgür dü?üncenin teminat?d?r.

Cumhuriyet, erdemli insanlar?n yönetimidir.

Cumhuriyet, yüksek karaktere dayanan bir idaredir.

Cumhuriyet, dü?ünce serbestli?i taraftar?d?r.

Cumhuriyet ile cehalet, ikisi ayni yerde bar?namaz.

Demokrasi ilkesinin en yeni ve ak?lc? uygulamas?n? sa?layan hükümet biçimi Cumhuriyettir.

ATATÜRK D?YOR K?

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhaf?zlar ister.

Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacakt?r. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r.

Ey yükselen yeni nesil! ?stikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve ya?atacak sizsiniz.

Cumhuriyet fikir serbestli?i taraftand?r. Samimî ve me?ru olmak ?art?yla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet ?ekli demektir.

Cumhuriyet, yüksek ahlaki de?er ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.

Bugünkü hükümetimizin, devlet te?kilat?m?z?n do?rudan do?ruya milletin kendi kendine, kendili?inden yapt??? bir devlet ve hükümet te?kilat?d?r ki onun ad? Cumhuriyettir. Art?k hükümet ile millet aras?nda geçmi?teki ayr?l?k kalmam??t?r. Hükümet millet ve millet hükümettir.

#69

 
© 2015
AŞK